Chế độ xem phố

Chọn nền tảng: Android iOS JavaScript

Chế độ xem đường phố của Google cung cấp chế độ xem toàn cảnh 360 độ từ các con đường được chỉ định trong suốt khu vực phủ sóng.

Video này hướng dẫn bạn cách sử dụng dịch vụ Chế độ xem đường phố để mang đến cho người dùng trải nghiệm thực tế về một địa chỉ trên bản đồ, cung cấp cho họ bối cảnh có ý nghĩa về điểm đến của họ hoặc bất kỳ địa điểm nào mà họ quan tâm.

Phạm vi áp dụng có sẵn thông qua API Google Maps dành cho Android phiên bản 2 cũng giống như phạm vi áp dụng của ứng dụng Google Maps trên thiết bị Android. Bạn có thể đọc thêm về Chế độ xem đường phố và xem các khu vực được hỗ trợ trên bản đồ tương tác trong bài viết Giới thiệu về Chế độ xem đường phố.

Lớp StreetViewPanorama mô hình hoá ảnh toàn cảnh trong Chế độ xem đường phố trong ứng dụng của bạn. Trong giao diện người dùng, ảnh toàn cảnh được biểu thị bằng một đối tượng StreetViewPanoramaFragment hoặc StreetViewPanoramaView.

Mã mẫu

Kho lưu trữ Apidemos trên GitHub bao gồm các mẫu minh hoạ việc sử dụng Chế độ xem đường phố.

Mẫu Kotlin:

Mẫu Java:

Tổng quan về Chế độ xem đường phố trong SDK bản đồ dành cho Android

SDK bản đồ dành cho Android cung cấp dịch vụ Chế độ xem đường phố để lấy và chỉnh sửa hình ảnh dùng trong Chế độ xem đường phố của Google. Hình ảnh được trả về ở dạng ảnh toàn cảnh.

Mỗi ảnh toàn cảnh trong Chế độ xem đường phố là một hình ảnh hoặc một nhóm hình ảnh, cung cấp chế độ xem toàn cảnh 360 độ từ một vị trí duy nhất. Hình ảnh tuân theo hình chiếu hình cầu toàn cảnh (Plate Carrasse), chứa 360 độ chế độ xem theo chiều ngang (bao quanh toàn bộ) và 180 độ chế độ xem dọc (từ thẳng lên đến thẳng xuống). Ảnh toàn cảnh 360 độ thu được xác định phép chiếu trên một hình cầu với hình ảnh được bao bọc theo bề mặt hai chiều của hình cầu đó.

StreetViewPanorama cung cấp cho trình xem hiển thị ảnh toàn cảnh dưới dạng hình cầu với một máy ảnh ở giữa. Bạn có thể thao tác với StreetViewPanoramaCamera để điều khiển mức thu phóng và hướng (nghiêng và góc nghiêng) của máy ảnh.

Bắt đầu

Thiết lập dự án

Làm theo hướng dẫn bắt đầu sử dụng để thiết lập SDK Maps cho Android.

Kiểm tra phạm vi cung cấp ảnh toàn cảnh trong Chế độ xem đường phố trước khi thêm ảnh toàn cảnh

Thư viện ứng dụng SDK của Dịch vụ Google Play bao gồm một số mẫu Chế độ xem đường phố mà bạn có thể nhập vào dự án của mình và dùng làm cơ sở cho việc phát triển. Xem phần giới thiệu để biết các nguyên tắc nhập mẫu.

SDK Maps cho Thư viện tiện ích Android là một thư viện nguồn mở gồm các lớp hữu ích cho nhiều ứng dụng. Tiện ích siêu dữ liệu của Chế độ xem đường phố cũng có trong kho lưu trữ GitHub. Tiện ích này kiểm tra xem một vị trí có được Chế độ xem đường phố hỗ trợ hay không. Bạn có thể tránh lỗi khi thêm ảnh toàn cảnh Chế độ xem đường phố vào ứng dụng Android bằng cách gọi tiện ích siêu dữ liệu này và chỉ thêm ảnh toàn cảnh của Chế độ xem đường phố nếu nội dung phản hồi là OK.

Sử dụng API

Hãy làm theo hướng dẫn bên dưới để thêm ảnh toàn cảnh của Chế độ xem đường phố vào một mảnh Android. Đó là cách đơn giản nhất để thêm Chế độ xem đường phố vào ứng dụng của bạn. Sau đó, đọc thêm về các mảnh, khung hiển thị và cách tuỳ chỉnh ảnh toàn cảnh.

Thêm ảnh toàn cảnh trong Chế độ xem đường phố

Hãy làm theo các bước bên dưới để thêm ảnh toàn cảnh trong Chế độ xem đường phố như ví dụ sau:

Bản minh hoạ ảnh toàn cảnh của Chế độ xem đường phố

Tóm tắt:

 1. Thêm một đối tượng Mảnh vào Hoạt động sẽ xử lý ảnh toàn cảnh của Chế độ xem đường phố. Cách dễ nhất để thực hiện việc này là thêm phần tử <fragment> vào tệp bố cục cho Activity.
 2. Triển khai giao diện OnStreetViewPanoramaReadyCallback và sử dụng phương thức gọi lại onStreetViewPanoramaReady(StreetViewPanorama) để xử lý đối tượng StreetViewPanorama.
 3. Gọi getStreetViewPanoramaAsync() trên mảnh để đăng ký lệnh gọi lại.

Dưới đây là thông tin chi tiết hơn về từng bước.

Thêm mảnh

Thêm một phần tử <fragment> vào tệp bố cục của hoạt động để xác định đối tượng Fragment. Trong phần tử này, hãy đặt thuộc tính class thành com.google.android.gms.maps.StreetViewPanoramaFragment (hoặc SupportStreetViewPanoramaFragment).

Dưới đây là ví dụ về một mảnh trong tệp bố cục:

<fragment
  android:name="com.google.android.gms.maps.StreetViewPanoramaFragment"
  android:id="@+id/streetviewpanorama"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent"/>

Thêm mã Chế độ xem đường phố

Để xử lý ảnh toàn cảnh của Chế độ xem đường phố trong ứng dụng, bạn cần triển khai giao diện OnStreetViewPanoramaReadyCallback và đặt một thực thể của lệnh gọi lại trên đối tượng StreetViewPanoramaFragment hoặc StreetViewPanoramaView. Phần hướng dẫn này sẽ sử dụng StreetViewPanoramaFragment vì đó là cách đơn giản nhất để thêm Chế độ xem đường phố vào ứng dụng của bạn. Bước đầu tiên là triển khai giao diện gọi lại:

Kotlinclass StreetViewActivity : AppCompatActivity(), OnStreetViewPanoramaReadyCallback {
  // ...
}

   

Java


class StreetViewActivity extends AppCompatActivity implements OnStreetViewPanoramaReadyCallback {
  // ...
}

   

Trong phương thức onCreate() của Activity, hãy đặt tệp bố cục làm khung hiển thị nội dung. Ví dụ: nếu tệp bố cục có tên main.xml, hãy sử dụng mã sau:

Kotlinoverride fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
  super.onCreate(savedInstanceState)
  setContentView(R.layout.activity_street_view)
  val streetViewPanoramaFragment =
    supportFragmentManager
      .findFragmentById(R.id.street_view_panorama) as SupportStreetViewPanoramaFragment
  streetViewPanoramaFragment.getStreetViewPanoramaAsync(this)
}

   

Java


@Override
protected void onCreate(@Nullable Bundle savedInstanceState) {
  super.onCreate(savedInstanceState);
  setContentView(R.layout.activity_street_view);
  SupportStreetViewPanoramaFragment streetViewPanoramaFragment =
    (SupportStreetViewPanoramaFragment) getSupportFragmentManager()
      .findFragmentById(R.id.street_view_panorama);
  streetViewPanoramaFragment.getStreetViewPanoramaAsync(this);
}

   

Tìm hiểu cách xử lý mảnh bằng cách gọi FragmentManager.findFragmentById(), truyền vào đó mã nhận dạng tài nguyên của phần tử <fragment>. Xin lưu ý rằng mã nhận dạng tài nguyên R.id.streetviewpanorama sẽ tự động được thêm vào dự án Android khi bạn tạo tệp bố cục.

Sau đó, dùng getStreetViewPanoramaAsync() để đặt lệnh gọi lại trên mảnh.

Kotlinval streetViewPanoramaFragment =
  supportFragmentManager
    .findFragmentById(R.id.street_view_panorama) as SupportStreetViewPanoramaFragment
streetViewPanoramaFragment.getStreetViewPanoramaAsync(this)

   

Java


SupportStreetViewPanoramaFragment streetViewPanoramaFragment =
  (SupportStreetViewPanoramaFragment) getSupportFragmentManager()
    .findFragmentById(R.id.street_view_panorama);
streetViewPanoramaFragment.getStreetViewPanoramaAsync(this);

   

Sử dụng phương thức gọi lại onStreetViewPanoramaReady(StreetViewPanorama) để truy xuất một thực thể khác rỗng của StreetViewPanorama, đã sẵn sàng để sử dụng.

Kotlinoverride fun onStreetViewPanoramaReady(streetViewPanorama: StreetViewPanorama) {
  val sanFrancisco = LatLng(37.754130, -122.447129)
  streetViewPanorama.setPosition(sanFrancisco)
}

   

Java


@Override
public void onStreetViewPanoramaReady(StreetViewPanorama streetViewPanorama) {
  LatLng sanFrancisco = new LatLng(37.754130, -122.447129);
  streetViewPanorama.setPosition(sanFrancisco);
}

   

Tìm hiểu thêm về cách định cấu hình trạng thái ban đầu

Không giống như bản đồ, bạn không thể định cấu hình trạng thái ban đầu của ảnh toàn cảnh Chế độ xem đường phố thông qua XML. Tuy nhiên, bạn có thể định cấu hình ảnh toàn cảnh theo phương thức lập trình bằng cách truyền đối tượng StreetViewPanoramaOptions chứa các tuỳ chọn mà bạn đã chỉ định.

Kotlinval sanFrancisco = LatLng(37.754130, -122.447129)
val view = StreetViewPanoramaView(
  this,
  StreetViewPanoramaOptions().position(sanFrancisco)
)

   

Java


LatLng sanFrancisco = new LatLng(37.754130, -122.447129);
StreetViewPanoramaView view = new StreetViewPanoramaView(this,
  new StreetViewPanoramaOptions().position(sanFrancisco));

   

Thông tin thêm về StreetViewFullscreenFragment

StreetViewPanoramaFragment là một lớp con của lớp Android Fragment và cho phép bạn đặt ảnh toàn cảnh của Chế độ xem đường phố trong một mảnh Android. Đối tượng StreetViewPanoramaFragment đóng vai trò là vùng chứa cho ảnh toàn cảnh và cung cấp quyền truy cập vào đối tượng StreetViewPanorama.

StreetViewPanoramaView

StreetViewPanoramaView, một lớp con của lớp View của Android, cho phép bạn đặt ảnh toàn cảnh của Chế độ xem đường phố trong Android View. View đại diện cho một vùng hình chữ nhật của màn hình, là một thành phần cơ bản cho các ứng dụng và tiện ích Android. Cũng giống như StreetViewPanoramaFragment, StreetViewPanoramaView đóng vai trò như một vùng chứa cho ảnh toàn cảnh, hiển thị chức năng cốt lõi thông qua đối tượng StreetViewPanorama. Người dùng của lớp này phải chuyển tiếp tất cả phương thức vòng đời hoạt động (chẳng hạn như onCreate(), onDestroy(), onResume()onPause()) đến các phương thức tương ứng trong lớp StreetViewPanoramaView).

Tuỳ chỉnh chức năng do người dùng kiểm soát

Theo mặc định, người dùng có thể sử dụng chức năng sau đây khi xem ảnh toàn cảnh của Chế độ xem đường phố: kéo, thu phóng và di chuyển đến các ảnh toàn cảnh liền kề. Bạn có thể bật và tắt các cử chỉ do người dùng kiểm soát thông qua các phương thức trên StreetViewPanorama. Bạn vẫn có thể thực hiện các thay đổi có lập trình khi cử chỉ bị tắt.

Đặt vị trí của ảnh toàn cảnh

Để đặt vị trí cho ảnh toàn cảnh của Chế độ xem đường phố, hãy gọi StreetViewPanorama.setPosition(), truyền một LatLng. Bạn cũng có thể truyền radiussource dưới dạng tham số không bắt buộc.

Bán kính sẽ hữu ích nếu bạn muốn mở rộng hoặc thu hẹp khu vực mà Chế độ xem đường phố sẽ tìm kiếm ảnh toàn cảnh phù hợp. Bán kính bằng 0 có nghĩa là ảnh toàn cảnh phải được liên kết chính xác với LatLng đã chỉ định. Bán kính mặc định là 50 mét. Nếu có nhiều ảnh toàn cảnh trong khu vực phù hợp, API sẽ trả về kết quả phù hợp nhất.

Nguồn sẽ rất hữu ích nếu bạn muốn hạn chế Chế độ xem đường phố chỉ tìm ảnh toàn cảnh ngoài trời. Theo mặc định, ảnh toàn cảnh của Chế độ xem đường phố có thể xuất hiện bên trong những địa điểm như bảo tàng, toà nhà công cộng, quán cà phê và doanh nghiệp. Lưu ý rằng ảnh toàn cảnh ngoài trời có thể không tồn tại đối với vị trí được chỉ định.

Kotlinval sanFrancisco = LatLng(37.754130, -122.447129)

// Set position with LatLng only.
streetViewPanorama.setPosition(sanFrancisco)

// Set position with LatLng and radius.
streetViewPanorama.setPosition(sanFrancisco, 20)

// Set position with LatLng and source.
streetViewPanorama.setPosition(sanFrancisco, StreetViewSource.OUTDOOR)

// Set position with LaLng, radius and source.
streetViewPanorama.setPosition(sanFrancisco, 20, StreetViewSource.OUTDOOR)

   

Java


LatLng sanFrancisco = new LatLng(37.754130, -122.447129);

// Set position with LatLng only.
streetViewPanorama.setPosition(sanFrancisco);

// Set position with LatLng and radius.
streetViewPanorama.setPosition(sanFrancisco, 20);

// Set position with LatLng and source.
streetViewPanorama.setPosition(sanFrancisco, StreetViewSource.OUTDOOR);

// Set position with LaLng, radius and source.
streetViewPanorama.setPosition(sanFrancisco, 20, StreetViewSource.OUTDOOR);

   

Ngoài ra, bạn có thể đặt vị trí dựa trên mã nhận dạng ảnh toàn cảnh bằng cách truyền panoId đến StreetViewPanorama.setPosition().

Để truy xuất mã ảnh toàn cảnh cho các ảnh toàn cảnh liền kề, trước tiên, hãy sử dụng getLocation() để truy xuất StreetViewPanoramaLocation. Đối tượng này chứa mã nhận dạng của ảnh toàn cảnh hiện tại và một mảng các đối tượng StreetViewPanoramaLink, mỗi đối tượng chứa mã của một ảnh toàn cảnh được kết nối với đối tượng hiện tại.

KotlinstreetViewPanorama.location.links.firstOrNull()?.let { link: StreetViewPanoramaLink ->
  streetViewPanorama.setPosition(link.panoId)
}

   

Java


StreetViewPanoramaLocation location = streetViewPanorama.getLocation();
if (location != null && location.links != null) {
  streetViewPanorama.setPosition(location.links[0].panoId);
}

   

Phóng to và thu nhỏ

Bạn có thể thay đổi mức thu phóng theo phương thức lập trình bằng cách đặt StreetViewPanoramaCamera.zoom. Việc đặt mức thu phóng ở mức 1.0 sẽ phóng to hình ảnh theo hệ số 2.

Đoạn mã sau đây sử dụng StreetViewPanoramaCamera.Builder() để tạo một máy ảnh mới với độ nghiêng và góc phương tiện của máy ảnh hiện tại, đồng thời tăng mức thu phóng thêm 50 phần trăm.

Kotlinval zoomBy = 0.5f
val camera = StreetViewPanoramaCamera.Builder()
  .zoom(streetViewPanorama.panoramaCamera.zoom + zoomBy)
  .tilt(streetViewPanorama.panoramaCamera.tilt)
  .bearing(streetViewPanorama.panoramaCamera.bearing)
  .build()

   

Java


float zoomBy = 0.5f;
StreetViewPanoramaCamera camera = new StreetViewPanoramaCamera.Builder()
  .zoom(streetViewPanorama.getPanoramaCamera().zoom + zoomBy)
  .tilt(streetViewPanorama.getPanoramaCamera().tilt)
  .bearing(streetViewPanorama.getPanoramaCamera().bearing)
  .build();

   

Đặt hướng máy ảnh (góc nhìn)

Bạn có thể xác định hướng của máy ảnh Chế độ xem đường phố bằng cách đặt góc xoay và độ nghiêng trên StreetViewPanoramaCamera.

đang mang
Hướng của máy ảnh, được xác định bằng độ theo chiều kim đồng hồ tính từ hướng chính bắc, xung quanh quỹ tích máy ảnh. Đúng là phía bắc là 0, phía đông là 90, phía nam là 180, phía tây là 270.
nghiêng
Trục Y nghiêng lên hoặc xoay xuống. Phạm vi là -90 đến 0 đến 90, trong đó -90 nhìn thẳng xuống, 0 0 ở giữa đường chân trời và 90 nhìn thẳng lên. Phương sai được đo từ độ cao mặc định ban đầu của máy ảnh, thường là (nhưng không phải lúc nào cũng) ngang. Ví dụ: hình ảnh chụp trên một ngọn đồi có thể sẽ có độ cao mặc định không nằm ngang.

Đoạn mã sau đây sử dụng StreetViewPanoramaCamera.Builder() để tạo một máy ảnh mới với tính năng thu phóng và độ nghiêng của máy ảnh hiện tại, đồng thời thay đổi góc nghiêng 30 độ sang trái.

Kotlinval panBy = 30f
val camera = StreetViewPanoramaCamera.Builder()
  .zoom(streetViewPanorama.panoramaCamera.zoom)
  .tilt(streetViewPanorama.panoramaCamera.tilt)
  .bearing(streetViewPanorama.panoramaCamera.bearing - panBy)
  .build()

   

Java


float panBy = 30;
StreetViewPanoramaCamera camera = new StreetViewPanoramaCamera.Builder()
  .zoom(streetViewPanorama.getPanoramaCamera().zoom)
  .tilt(streetViewPanorama.getPanoramaCamera().tilt)
  .bearing(streetViewPanorama.getPanoramaCamera().bearing - panBy)
  .build();

   

Đoạn mã sau đây nghiêng máy ảnh lên 30 độ.

Kotlinvar tilt = streetViewPanorama.panoramaCamera.tilt + 30
tilt = if (tilt > 90) 90f else tilt
val previous = streetViewPanorama.panoramaCamera
val camera = StreetViewPanoramaCamera.Builder(previous)
  .tilt(tilt)
  .build()

   

Java


float tilt = streetViewPanorama.getPanoramaCamera().tilt + 30;
tilt = (tilt > 90) ? 90 : tilt;

StreetViewPanoramaCamera previous = streetViewPanorama.getPanoramaCamera();

StreetViewPanoramaCamera camera = new StreetViewPanoramaCamera.Builder(previous)
  .tilt(tilt)
  .build();

   

Tạo ảnh động cho chuyển động của camera

Để tạo ảnh động cho chuyển động của camera, hãy gọi StreetViewPanorama.animateTo(). Ảnh động nội suy giữa các thuộc tính của máy ảnh hiện tại và các thuộc tính mới của máy ảnh. Nếu muốn chuyển thẳng đến máy ảnh mà không có ảnh động, bạn có thể đặt thời lượng thành 0.

Kotlin// Keeping the zoom and tilt. Animate bearing by 60 degrees in 1000 milliseconds.
val duration: Long = 1000
val camera = StreetViewPanoramaCamera.Builder()
  .zoom(streetViewPanorama.panoramaCamera.zoom)
  .tilt(streetViewPanorama.panoramaCamera.tilt)
  .bearing(streetViewPanorama.panoramaCamera.bearing - 60)
  .build()
streetViewPanorama.animateTo(camera, duration)

   

Java


// Keeping the zoom and tilt. Animate bearing by 60 degrees in 1000 milliseconds.
long duration = 1000;
StreetViewPanoramaCamera camera =
  new StreetViewPanoramaCamera.Builder()
    .zoom(streetViewPanorama.getPanoramaCamera().zoom)
    .tilt(streetViewPanorama.getPanoramaCamera().tilt)
    .bearing(streetViewPanorama.getPanoramaCamera().bearing - 60)
    .build();
streetViewPanorama.animateTo(camera, duration);

   

Hình ảnh sau đây cho thấy kết quả khi bạn lên lịch để ảnh động ở trên chạy sau mỗi 2000 mili giây, bằng cách sử dụng Handler.postDelayed():

Bản minh hoạ ảnh động toàn cảnh của Chế độ xem đường phố