Định kiểu bản đồ cũ trên đám mây

Phiên bản cũ của định kiểu bản đồ trên đám mây vẫn dùng được và bạn vẫn có thể sử dụng các kiểu bản đồ cũ, nhưng chỉ khi dự án của bạn đủ điều kiện để chọn không sử dụng phiên bản mới nhất. Bạn nên tạo mọi kiểu bản đồ mới trong phiên bản mới nhất và cập nhật kiểu cũ càng sớm càng tốt. Để biết thêm thông tin, hãy xem phần Cập nhật lên phiên bản mới nhất.

Sử dụng trình chỉnh sửa kiểu bản đồ cũ

Nếu bạn muốn sử dụng trình chỉnh sửa kiểu bản đồ cũ, dự án của bạn phải đủ điều kiện chọn không sử dụng phiên bản mới nhất.

Xác minh điều kiện chọn không sử dụng

Một dự án sẽ đủ điều kiện chọn không sử dụng phiên bản mới nhất cho đến hết tháng 3 năm 2025 nếu đáp ứng một trong các điều kiện sau:

  • Dự án có ít nhất một kiểu cũ.
  • Dự án này đã chọn không áp dụng một cách rõ ràng trước ngày 18 tháng 3 năm 2024.
  • Tổ chức của dự án được tạo trước ngày 7 tháng 12 năm 2023.

Chọn không tham gia

Để sử dụng trình chỉnh sửa kiểu cũ để tạo kiểu, hãy xem hướng dẫn sau:

  1. Xác minh điều kiện để chọn không sử dụng.

  2. Chuyển đến Nền tảng Google Maps, rồi chọn Kiểu bản đồ.

  3. Chọn Tạo kiểu.

  4. Chọn Chọn không sử dụng ở trên cùng để thay đổi sang kiểu đám mây cũ.