Thêm các tính năng nâng cao vào ứng dụng iOS

Điểm chèn quảng cáo

SDK người gửi iOS hỗ trợ Điểm chèn quảng cáo và quảng cáo đồng hành trong một luồng nội dung nghe nhìn nhất định.

Hãy xem phần Tổng quan về điểm chèn quảng cáo của trình thu nhận web để biết thêm thông tin về cách hoạt động của điểm chèn quảng cáo.

Mặc dù có thể chỉ định điểm chèn quảng cáo cho cả trình gửi và trình nhận, nhưng bạn nên chỉ định các điểm chèn trên Web receiverAndroid TV receiver để duy trì hoạt động nhất quán trên các nền tảng.

Trên iOS, hãy chỉ định Điểm chèn quảng cáo trong một lệnh tải bằng cách sử dụng GCKAdBreakClipInfoGCKAdBreakInfo:

Swift
let breakClip1Builder = GCKAdBreakClipInfoBuilder(adBreakClipID: "bc0")
breakClip1Builder.title = "Clip title"
if let posterUrl = URL(string: "https://www.some.url") {
 breakClip1Builder.posterURL = posterUrl
}
breakClip1Builder.duration = 60
breakClip1Builder.whenSkippable = 5 // Set this field so that the ad is skippable
let breakClip1 = breakClip1Builder.build()

let breakClip2 = ...
let breakClip3 = ...


let break1 = GCKAdBreakInfoBuilder(adBreakID: "b0", adBreakClipIds: ["bc0", "bc1", "bc2"]).build()
let mediaInfoBuilder = GCKMediaInformationBuilder(entity: "entity")
...
mediaInfoBuilder.adBreaks = [break1]
mediaInfoBuilder.adBreakClips = [breakClip1, breakClip2, breakClip3]
...
mediaInformation = mediaInfoBuilder.build()

let mediaLoadRequestDataBuilder = GCKMediaLoadRequestDataBuilder()
mediaLoadRequestDataBuilder.mediaInformation = mediaInformation

sessionManager.currentSession?.remoteMediaClient?.loadMedia(with: mediaLoadRequestDataBuilder.build())
Target-C
GCKAdBreakClipInfoBuilder *breakClipInfoBuilder = [[GCKAdBreakClipInfoBuilder alloc] initWithAdBreakClipID:@"bc0"];
breakClipInfoBuilder.title = @"Clip title";
breakClipInfoBuilder.posterURL = [[NSURL alloc] initWithString:@"https://www.some.url"];
breakClipInfoBuilder.duration = 60;
breakClipInfoBuilder.whenSkippable = 5;
GCKAdBreakClipInfo *breakClip1 = breakClipInfoBuilder.build;

GCKAdBreakClipInfo *breakClip2 = ...
GCKAdBreakClipInfo *breakClip3 = ...

GCKAdBreakInfo *break1 = [[GCKAdBreakInfoBuilder alloc] initWithAdBreakID:@"b0"
                              adBreakClipIds:@[@"bc0", @"bc1", @"bc2"]].build;

GCKMediaInformationBuilder *mediaInfoBuilder = [[GCKMediaInformationBuilder alloc]
                        initWithEntity:@"entity"];
...
mediaInfoBuilder.adBreaks = @[break1];
mediaInfoBuilder.adBreakClips = @[breakClip1, breakClip2, breakClip3];
...
self.mediaInformation = [mediaInfoBuilder build];

GCKMediaLoadRequestDataBuilder *mediaLoadRequestDataBuilder = [[GCKMediaLoadRequestDataBuilder alloc] init];
mediaLoadRequestDataBuilder.mediaInformation = self.mediaInformation;

// Send a load request to the remote media client.
GCKRequest *request = [self.sessionManager.currentSession.remoteMediaClient
                loadMediaWithLoadRequestData:[mediaLoadRequestDataBuilder build]];

Tốc độ phát có thể thay đổi

Ứng dụng của bạn có thể hiển thị và thay đổi tốc độ phát cho mục nội dung nghe nhìn hiện tại. Bạn có thể đặt tốc độ phát bằng cách sử dụng -[setPlaybackRate:] hoặc -[setPlaybackRate:customData:] của GCKRemoteMediaClient, truy cập GCKUIPlaybackRateController bằng playbackRateController của GCKUIMediaController và hiển thị tốc độ phát hiện tại bằng cách sử dụng playbackRate của GCKUIPlaybackRateController.

Mã mẫu

Hai tệp sau đây triển khai GCKUIPlaybackRateController để kiểm soát tốc độ phát bằng cách sử dụng một chế độ điều khiển được phân đoạn có các nút "bình thường", "1/2 tốc độ" và "tốc độ gấp đôi":

Swift
import GoogleCast

/**
 * An implementation of GCKUIPlaybackRateController that controls playback rate
 * using a segmented control that has "normal", "half speed", and "double speed"
 * buttons.
 */
class SegmentedButtonPlaybackRateController: GCKUIPlaybackRateController {
 static let kSegmentNormal = 0;
 static let kSegmentHalfSpeed = 1;
 static let kSegmentDoubleSpeed = 2;

 var segmentedControl: UISegmentedControl!

 override var playbackRate: Float {
  didSet {
   var buttonIndex = 0

   // Map the playback rate to one of our three supported speeds.
   if playbackRate == 1.0 {
    buttonIndex = SegmentedButtonPlaybackRateController.kSegmentNormal
   } else if playbackRate < 1.0 {
    buttonIndex = SegmentedButtonPlaybackRateController.kSegmentHalfSpeed
   } else {
    buttonIndex = SegmentedButtonPlaybackRateController.kSegmentDoubleSpeed
   }

   segmentedControl?.selectedSegmentIndex = buttonIndex
  }
 }
 override var inputEnabled: Bool {
  didSet {
   segmentedControl?.isEnabled = inputEnabled
  }
 }

 /**
  * Designated initializer.
  *
  * @param segmentedControl The segmented control for changing/displaying the
  * playback rate.
  */
 convenience init(_ segmentedControl: UISegmentedControl) {
  self.init()
  self.segmentedControl = segmentedControl;

  segmentedControl.addTarget(self,
                action: #selector(segmentedControlTapped(sender:)),
                for: UIControl.Event.valueChanged)
 }

 @objc func segmentedControlTapped(sender: UISegmentedControl) {
  var playbackRate: Float = 1.0

  switch segmentedControl?.selectedSegmentIndex {
  case SegmentedButtonPlaybackRateController.kSegmentHalfSpeed:
   playbackRate = 0.5;
  case SegmentedButtonPlaybackRateController.kSegmentDoubleSpeed:
   playbackRate = 2.0;
  case SegmentedButtonPlaybackRateController.kSegmentNormal:
   fallthrough
  default:
   playbackRate = 1.0;
  }

  self.playbackRate = playbackRate
 }
}
Target-C

SegmentedButtonPlaybackRateController.h

#import <GoogleCast/GoogleCast.h>
#import <UIKit/UIKit.h>

/**
 * An implementation of GCKUIPlaybackRateController that controls playback rate
 * using a segmented control that has "normal", "half speed", and "double speed"
 * buttons.
 */
@interface SegmentedButtonPlaybackRateController : GCKUIPlaybackRateController

/**
 * Designated initializer.
 *
 * @param segmentedControl The segmented control for changing/displaying the
 * playback rate.
 */
- (instancetype)initWithSegmentedControl:(UISegmentedControl *)segmentedControl;

@end

SegmentedButtonPlaybackRateController.m

#import "SegmentedButtonPlaybackRateController.h"

@interface SegmentedButtonPlaybackRateController () {
 UISegmentedControl *_segmentedControl;
}

@end

static const NSInteger kSegmentNormal = 0;
static const NSInteger kSegmentHalfSpeed = 1;
static const NSInteger kSegmentDoubleSpeed = 2;

@implementation SegmentedButtonPlaybackRateController

- (instancetype)initWithSegmentedControl:(UISegmentedControl *)segmentedControl {
 if (self = [super init]) {
  _segmentedControl = segmentedControl;
  [_segmentedControl addTarget:self
             action:@selector(segmentedControlTapped:)
        forControlEvents:UIControlEventValueChanged];
 }
 return self;
}

- (void)setPlaybackRate:(float)playbackRate {
 [super setPlaybackRate:playbackRate];

 NSInteger buttonIndex = 0;

 // Map the playback rate to one of our three supported speeds.
 if (playbackRate == 1.0) {
  buttonIndex = kSegmentNormal;
 } else if (playbackRate < 1.0) {
  buttonIndex = kSegmentHalfSpeed;
 } else {
  buttonIndex = kSegmentDoubleSpeed;
 }

 _segmentedControl.selectedSegmentIndex = buttonIndex;
}

- (void)setInputEnabled:(BOOL)inputEnabled {
 _segmentedControl.enabled = inputEnabled;
 [super setInputEnabled:inputEnabled];
}

- (void)segmentedControlTapped:(id)sender {
 float playbackRate;

 switch (_segmentedControl.selectedSegmentIndex) {
  case kSegmentHalfSpeed:
   playbackRate = 0.5;
   break;

  case kSegmentDoubleSpeed:
   playbackRate = 2.0;
   break;

  case kSegmentNormal:
  default:
   playbackRate = 1.0;
   break;
 }

 self.playbackRate = playbackRate;
}

@end

Thêm kênh tuỳ chỉnh

Khung Truyền cung cấp 2 cách tạo kênh để gửi thông báo tuỳ chỉnh đến Web receiver:

 1. GCKCastChannel được phân lớp con để triển khai các kênh không quan trọng và có trạng thái liên kết.
 2. GCKGenericChannel được cung cấp như một giải pháp thay thế cho việc phân lớp con; lớp này sẽ chuyển các thông báo đã nhận đến một thực thể uỷ quyền để các thông báo đó có thể được xử lý ở nơi khác.

Dưới đây là ví dụ về cách triển khai GCKCastChannel:

Swift
class HGCTextChannel: GCKCastChannel {
 override func didReceiveTextMessage(_ message: String) {
  print("received message: \(message)")
 }
}
Target-C

HGCTextChannel.h

#import <GoogleCast/GCKCastChannel.h>

@interface HGCTextChannel : GCKCastChannel

@end

HGCTextChannel.m

#import "HGCTextChannel.h"

@implementation HGCTextChannel
- (void)didReceiveTextMessage:(NSString*)message {
 NSLog(@"received message: %@", message);
}

@end

Bạn có thể đăng ký một kênh bất cứ lúc nào. Nếu phiên hiện không ở trạng thái đã kết nối, thì kênh sẽ tự động được kết nối khi phiên đó được kết nối, miễn là không gian tên của kênh đó có trong danh sách không gian tên được hỗ trợ của siêu dữ liệu của ứng dụng Web receiver.

Mỗi kênh tuỳ chỉnh được xác định bằng một không gian tên riêng biệt và phải bắt đầu bằng tiền tố urn:x-cast:, ví dụ: urn:x-cast:com.example.custom. Bạn có thể có nhiều kênh tuỳ chỉnh, mỗi kênh có một không gian tên duy nhất. Ứng dụng Trình nhận web cũng có thể gửi và nhận tin nhắn bằng cách sử dụng cùng một không gian tên.

Swift
var error: GCKError?
let textChannel = HGCTextChannel.init(namespace: "urn:x-cast:com.google.cast.sample.helloworld")
sessionManager.currentCastSession?.add(textChannel)
textChannel.sendTextMessage("Hello World", error: &error)

if error != nil {
 print("Error sending text message \(error.debugDescription)")
}
Target-C
NSError *error;
HGCTextChannel *textChannel = [[HGCTextChannel alloc] initWithNamespace:@"urn:x-cast:com.google.cast.sample.helloworld"];
[sessionManager.currentCastSession addChannel:textChannel];
[textChannel sendTextMessage:@"Hello World"
            error:&error];

if (error != nil) {
 NSLog(@"Error sending text message: %@", error);
}

Để cung cấp logic cần thực thi khi một kênh cụ thể được kết nối hoặc ngắt kết nối, hãy ghi đè phương thức -[didConnect]-[didDisconnect] nếu sử dụng GCKCastChannel hoặc cung cấp phương thức triển khai cho phương thức -[castChannelDidConnect:]-[castChannelDidDisconnect:] của GCKGenericChannelDelegate nếu sử dụng GCKGenericChannel.

Hỗ trợ tự động phát

Hãy xem API Tự động phát và xếp hàng đợi.

Ghi đè lựa chọn hình ảnh và lưu vào bộ nhớ đệm

Các thành phần của khung (cụ thể là hộp thoại Truyền, bộ điều khiển nhỏ, bộ điều khiển mở rộng và GCKUIMediaController nếu được định cấu hình) sẽ hiển thị hình minh hoạ cho nội dung nghe nhìn hiện đang truyền. Các URL đến hình minh hoạ hình ảnh thường được đưa vào GCKMediaMetadata cho nội dung nghe nhìn nhưng ứng dụng gửi có thể có nguồn thay thế cho các URL.

Giao thức GCKUIImagePicker xác định phương thức để chọn hình ảnh thích hợp cho một mục đích sử dụng cụ thể và kích thước mong muốn. Lớp này có một phương thức duy nhất là -[getImageWithHints:fromMetadata:]. Phương thức này lấy đối tượng GCKUIImageHints và đối tượng GCKMediaMetadata làm tham số rồi trả về một đối tượng GCKImage. Khung này cung cấp phương thức triển khai mặc định của GCKUIImagePicker. Phương thức này luôn chọn hình ảnh đầu tiên trong danh sách hình ảnh trong đối tượng GCKMediaMetadata, nhưng ứng dụng có thể cung cấp phương thức triển khai thay thế bằng cách đặt thuộc tính imagePicker của singleton GCKCastContext.

Giao thức GCKUIImageCache cũng xác định một phương thức lưu hình ảnh vào bộ nhớ đệm mà khung sẽ tải xuống bằng HTTPS. Khung này cung cấp phương thức triển khai mặc định của GCKUIImageCache, giúp lưu trữ các tệp hình ảnh đã tải xuống trong thư mục bộ nhớ đệm của ứng dụng. Tuy nhiên, ứng dụng có thể cung cấp phương thức triển khai thay thế bằng cách đặt thuộc tính imageCache của singleton GCKCastContext.

Các bước tiếp theo

Đến đây, bạn đã kết thúc được các tính năng mà bạn có thể thêm vào ứng dụng iOS Sender của mình. Giờ đây, bạn có thể tạo ứng dụng gửi cho một nền tảng khác (Android hoặc Web) hoặc tạo Trình thu nhận trên web.