คู่มือเริ่มต้นฉบับย่อสําหรับการประชุม

สำคัญ: การเริ่มต้นอย่างรวดเร็วนี้มีไว้สำหรับผู้ให้บริการการประชุมบนเว็บเท่านั้น

การเริ่มต้นใช้ส่วนเสริมของ Google Workspace อย่างรวดเร็วต่อไปนี้ช่วยให้ Google ปฏิทินซิงค์กับบริการการประชุมผ่านเว็บสมมติชื่อ "การประชุมเว็บของฉัน" ได้ เมื่อแก้ไขกิจกรรมในปฏิทิน ส่วนเสริมจะช่วยให้ผู้ใช้เห็น My Web Meeting เป็นตัวเลือกการประชุม

การเริ่มต้นอย่างรวดเร็วจะแสดงการสร้างการประชุมและการซิงค์กิจกรรม แต่จะไม่สามารถใช้งานได้จนกว่าคุณจะเชื่อมต่อกับ API ของโซลูชันการประชุม

วัตถุประสงค์

 • ตั้งค่าสภาพแวดล้อมของคุณ
 • ตั้งค่าสคริปต์
 • เรียกใช้สคริปต์

ข้อกำหนดเบื้องต้น

ตั้งค่าสภาพแวดล้อมของคุณ

เปิดโปรเจ็กต์ที่อยู่ในระบบคลาวด์ในคอนโซล Google Cloud

หากยังไม่ได้เปิด ให้เปิดโปรเจ็กต์ที่อยู่ในระบบคลาวด์ที่ต้องการใช้สำหรับตัวอย่างนี้

 1. ในคอนโซล Google Cloud ให้ไปที่หน้าเลือกโปรเจ็กต์

  เลือกโปรเจ็กต์ที่อยู่ในระบบคลาวด์

 2. เลือกโปรเจ็กต์ Google Cloud ที่ต้องการใช้ หรือคลิกสร้างโปรเจ็กต์ แล้วทำตามวิธีการบนหน้าจอ หากสร้างโปรเจ็กต์ Google Cloud คุณอาจต้องเปิดการเรียกเก็บเงินสำหรับโปรเจ็กต์

เปิด Calendar API

การเริ่มต้นอย่างรวดเร็วนี้จะใช้บริการขั้นสูงของปฏิทิน ซึ่งเข้าถึง Calendar API ก่อนใช้ Google APIs คุณต้องเปิดใช้ API ในโปรเจ็กต์ Google Cloud คุณเปิด API ได้มากกว่า 1 รายการในโปรเจ็กต์ Google Cloud เดียว

  เปิด Calendar API ในโปรเจ็กต์ Google Cloud

  เปิด API

ส่วนเสริมของ Google Workspace ต้องมีการกําหนดค่าหน้าจอขอความยินยอม การกำหนดค่าหน้าจอขอความยินยอม OAuth ของส่วนเสริม Google Workspace จะกำหนดสิ่งที่ Google แสดงต่อผู้ใช้

 1. ในคอนโซล Google Cloud ให้ไปที่เมนู > API และบริการ > หน้าจอขอความยินยอม OAuth

  ไปที่หน้าจอขอความยินยอม OAuth

 2. สำหรับประเภทผู้ใช้ ให้เลือกภายใน แล้วคลิกสร้าง
 3. กรอกแบบฟอร์มการลงทะเบียนแอปให้เสร็จสมบูรณ์ แล้วคลิกบันทึกและดำเนินการต่อ
 4. สำหรับตอนนี้ คุณอาจข้ามการเพิ่มขอบเขต แล้วคลิกบันทึกและต่อไป ในอนาคต เมื่อสร้างแอปเพื่อใช้นอกองค์กร Google Workspace คุณจะต้องเปลี่ยนประเภทผู้ใช้เป็นภายนอก จากนั้นจึงเพิ่มขอบเขตการให้สิทธิ์ที่แอปต้องการ

 5. ดูสรุปการลงทะเบียนแอป หากต้องการเปลี่ยนแปลง ให้คลิกแก้ไข หากการลงทะเบียนแอปถูกต้องแล้ว ให้คลิกกลับไปยังหน้าแดชบอร์ด

ตั้งค่าสคริปต์

สร้างโปรเจ็กต์ Apps Script

 1. หากต้องการสร้างโปรเจ็กต์ Apps Script ใหม่ ให้ไปที่ script.new
 2. คลิกโปรเจ็กต์ที่ไม่มีชื่อ
 3. เปลี่ยนชื่อส่วนเสริมการประชุมของ Apps Script แล้วคลิกเปลี่ยนชื่อ
 4. ถัดจากไฟล์ Code.gs ให้คลิกเพิ่มเติม > เปลี่ยนชื่อ ตั้งชื่อไฟล์ CreateConf
 5. คลิกเพิ่มไฟล์ > สคริปต์
 6. ตั้งชื่อไฟล์ Syncing
 7. แทนที่เนื้อหาของแต่ละไฟล์ด้วยโค้ดที่สอดคล้องกันดังนี้

  CreateConf.gs

  /**
   * Creates a conference, then builds and returns a ConferenceData object
   * with the corresponding conference information. This method is called
   * when a user selects a conference solution defined by the add-on that
   * uses this function as its 'onCreateFunction' in the add-on manifest.
   *
   * @param {Object} arg The default argument passed to a 'onCreateFunction';
   *   it carries information about the Google Calendar event.
   * @return {ConferenceData}
   */
  function createConference(arg) {
   const eventData = arg.eventData;
   const calendarId = eventData.calendarId;
   const eventId = eventData.eventId;
  
   // Retrieve the Calendar event information using the Calendar
   // Advanced service.
   var calendarEvent;
   try {
    calendarEvent = Calendar.Events.get(calendarId, eventId);
   } catch (err) {
    // The calendar event does not exist just yet; just proceed with the
    // given event ID and allow the event details to sync later.
    console.log(err);
    calendarEvent = {
     id: eventId,
    };
   }
  
   // Create a conference on the third-party service and return the
   // conference data or errors in a custom JSON object.
   var conferenceInfo = create3rdPartyConference(calendarEvent);
  
   // Build and return a ConferenceData object, either with conference or
   // error information.
   var dataBuilder = ConferenceDataService.newConferenceDataBuilder();
  
   if (!conferenceInfo.error) {
    // No error, so build the ConferenceData object from the
    // returned conference info.
  
    var phoneEntryPoint = ConferenceDataService.newEntryPoint()
      .setEntryPointType(ConferenceDataService.EntryPointType.PHONE)
      .setUri('tel:+' + conferenceInfo.phoneNumber)
      .setPin(conferenceInfo.phonePin);
  
    var adminEmailParameter = ConferenceDataService.newConferenceParameter()
      .setKey('adminEmail')
      .setValue(conferenceInfo.adminEmail);
  
    dataBuilder.setConferenceId(conferenceInfo.id)
      .addEntryPoint(phoneEntryPoint)
      .addConferenceParameter(adminEmailParameter)
      .setNotes(conferenceInfo.conferenceLegalNotice);
  
    if (conferenceInfo.videoUri) {
     var videoEntryPoint = ConferenceDataService.newEntryPoint()
       .setEntryPointType(ConferenceDataService.EntryPointType.VIDEO)
       .setUri(conferenceInfo.videoUri)
       .setPasscode(conferenceInfo.videoPasscode);
     dataBuilder.addEntryPoint(videoEntryPoint);
    }
  
    // Since the conference creation request succeeded, make sure that
    // syncing has been enabled.
    initializeSyncing(calendarId, eventId, conferenceInfo.id);
  
   } else if (conferenceInfo.error === 'AUTH') {
    // Authenentication error. Implement a function to build the correct
    // authenication URL for the third-party conferencing system.
    var authenticationUrl = getAuthenticationUrl();
    var error = ConferenceDataService.newConferenceError()
      .setConferenceErrorType(
        ConferenceDataService.ConferenceErrorType.AUTHENTICATION)
      .setAuthenticationUrl(authenticationUrl);
    dataBuilder.setError(error);
  
   } else {
    // Other error type;
    var error = ConferenceDataService.newConferenceError()
      .setConferenceErrorType(
        ConferenceDataService.ConferenceErrorType.TEMPORARY);
    dataBuilder.setError(error);
   }
  
   // Don't forget to build the ConferenceData object.
   return dataBuilder.build();
  }
  
  
  /**
   * Contact the third-party conferencing system to create a conference there,
   * using the provided calendar event information. Collects and retuns the
   * conference data returned by the third-party system in a custom JSON object
   * with the following fields:
   *
   *  data.adminEmail - the conference administrator's email
   *  data.conferenceLegalNotice - the conference legal notice text
   *  data.error - Only present if there was an error during
   *     conference creation. Equal to 'AUTH' if the add-on user needs to
   *     authorize on the third-party system.
   *  data.id - the conference ID
   *  data.phoneNumber - the conference phone entry point phone number
   *  data.phonePin - the conference phone entry point PIN
   *  data.videoPasscode - the conference video entry point passcode
   *  data.videoUri - the conference video entry point URI
   *
   * The above fields are specific to this example; which conference information
   * your add-on needs is dependent on the third-party conferencing system
   * requirements.
   *
   * @param {Object} calendarEvent A Calendar Event resource object returned by
   *   the Google Calendar API.
   * @return {Object}
   */
  function create3rdPartyConference(calendarEvent) {
   var data = {};
  
   // Implementation details dependent on the third-party system API.
   // Typically one or more API calls are made to create the conference and
   // acquire its relevant data, which is then put in to the returned JSON
   // object.
  
   return data;
  }
  
  /**
   * Return the URL used to authenticate the user with the third-party
   * conferencing system.
   *
   * @return {String}
   */
  function getAuthenticationUrl() {
   var url;
   // Implementation details dependent on the third-party system.
  
   return url;
  }
  
  

  Syncing.gs

  /**
   * Initializes syncing of conference data by creating a sync trigger and
   * sync token if either does not exist yet.
   *
   * @param {String} calendarId The ID of the Google Calendar.
   */
  function initializeSyncing(calendarId) {
   // Create a syncing trigger if it doesn't exist yet.
   createSyncTrigger(calendarId);
  
   // Perform an event sync to create the initial sync token.
   syncEvents({'calendarId': calendarId});
  }
  
  /**
   * Creates a sync trigger if it does not exist yet.
   *
   * @param {String} calendarId The ID of the Google Calendar.
   */
  function createSyncTrigger(calendarId) {
   // Check to see if the trigger already exists; if does, return.
   var allTriggers = ScriptApp.getProjectTriggers();
   for (var i = 0; i < allTriggers.length; i++) {
    var trigger = allTriggers[i];
    if (trigger.getTriggerSourceId() == calendarId) {
     return;
    }
   }
  
   // Trigger does not exist, so create it. The trigger calls the
   // 'syncEvents()' trigger function when it fires.
   var trigger = ScriptApp.newTrigger('syncEvents')
     .forUserCalendar(calendarId)
     .onEventUpdated()
     .create();
  }
  
  /**
   * Sync events for the given calendar; this is the syncing trigger
   * function. If a sync token already exists, this retrieves all events
   * that have been modified since the last sync, then checks each to see
   * if an associated conference needs to be updated and makes any required
   * changes. If the sync token does not exist or is invalid, this
   * retrieves future events modified in the last 24 hours instead. In
   * either case, a new sync token is created and stored.
   *
   * @param {Object} e If called by a event updated trigger, this object
   *   contains the Google Calendar ID, authorization mode, and
   *   calling trigger ID. Only the calendar ID is actually used here,
   *   however.
   */
  function syncEvents(e) {
   var calendarId = e.calendarId;
   var properties = PropertiesService.getUserProperties();
   var syncToken = properties.getProperty('syncToken');
  
   var options;
   if (syncToken) {
    // There's an existing sync token, so configure the following event
    // retrieval request to only get events that have been modified
    // since the last sync.
    options = {
     syncToken: syncToken
    };
   } else {
    // No sync token, so configure to do a 'full' sync instead. In this
    // example only recently updated events are retrieved in a full sync.
    // A larger time window can be examined during a full sync, but this
    // slows down the script execution. Consider the trade-offs while
    // designing your add-on.
    var now = new Date();
    var yesterday = new Date();
    yesterday.setDate(now.getDate() - 1);
    options = {
     timeMin: now.toISOString(),     // Events that start after now...
     updatedMin: yesterday.toISOString(), // ...and were modified recently
     maxResults: 50,  // Max. number of results per page of responses
     orderBy: 'updated'
    }
   }
  
   // Examine the list of updated events since last sync (or all events
   // modified after yesterday if the sync token is missing or invalid), and
   // update any associated conferences as required.
   var events;
   var pageToken;
   do {
    try {
     options.pageToken = pageToken;
     events = Calendar.Events.list(calendarId, options);
    } catch (err) {
     // Check to see if the sync token was invalidated by the server;
     // if so, perform a full sync instead.
     if (err.message ===
        "Sync token is no longer valid, a full sync is required.") {
      properties.deleteProperty('syncToken');
      syncEvents(e);
      return;
     } else {
      throw new Error(err.message);
     }
    }
  
    // Read through the list of returned events looking for conferences
    // to update.
    if (events.items && events.items.length > 0) {
     for (var i = 0; i < events.items.length; i++) {
       var calEvent = events.items[i];
       // Check to see if there is a record of this event has a
       // conference that needs updating.
       if (eventHasConference(calEvent)) {
        updateConference(calEvent, calEvent.conferenceData.conferenceId);
       }
     }
    }
  
    pageToken = events.nextPageToken;
   } while (pageToken);
  
   // Record the new sync token.
   if (events.nextSyncToken) {
    properties.setProperty('syncToken', events.nextSyncToken);
   }
  }
  
  /**
   * Returns true if the specified event has an associated conference
   * of the type managed by this add-on; retuns false otherwise.
   *
   * @param {Object} calEvent The Google Calendar event object, as defined by
   *   the Calendar API.
   * @return {boolean}
   */
  function eventHasConference(calEvent) {
   var name = calEvent.conferenceData.conferenceSolution.name || null;
  
   // This version checks if the conference data solution name matches the
   // one of the solution names used by the add-on. Alternatively you could
   // check the solution's entry point URIs or other solution-specific
   // information.
   if (name) {
    if (name === "My Web Conference" ||
      name === "My Recorded Web Conference") {
     return true;
    }
   }
   return false;
  }
  
  /**
   * Update a conference based on new Google Calendar event information.
   * The exact implementation of this function is highly dependant on the
   * details of the third-party conferencing system, so only a rough outline
   * is shown here.
   *
   * @param {Object} calEvent The Google Calendar event object, as defined by
   *   the Calendar API.
   * @param {String} conferenceId The ID used to identify the conference on
   *   the third-party conferencing system.
   */
  function updateConference(calEvent, conferenceId) {
   // Check edge case: the event was cancelled
   if (calEvent.status === 'cancelled' || eventHasConference(calEvent)) {
    // Use the third-party API to delete the conference too.
  
  
   } else {
    // Extract any necessary information from the event object, then
    // make the appropriate third-party API requests to update the
    // conference with that information.
  
   }
  }
  
  
 8. คลิกการตั้งค่าโปรเจ็กต์ ไอคอนสำหรับการตั้งค่าโปรเจ็กต์

 9. เลือกช่องแสดงไฟล์ Manifest "appsscript.json" ในตัวแก้ไข

 10. คลิกเอดิเตอร์

 11. เปิดไฟล์ appsscript.json และแทนที่เนื้อหาด้วยโค้ดต่อไปนี้ จากนั้นคลิกบันทึก ไอคอนบันทึก

  appsscript.json

  {
   "addOns": {
    "calendar": {
     "conferenceSolution": [{
      "id": 1,
      "name": "My Web Conference",
      "logoUrl": "https://lh3.googleusercontent.com/...",
      "onCreateFunction": "createConference"
     }],
     "currentEventAccess": "READ_WRITE"
    },
    "common": {
     "homepageTrigger": {
      "enabled": false
     },
     "logoUrl": "https://lh3.googleusercontent.com/...",
     "name": "My Web Conferencing"
    }
   },
   "timeZone": "America/New_York",
   "dependencies": {
    "enabledAdvancedServices": [
    {
     "userSymbol": "Calendar",
     "serviceId": "calendar",
     "version": "v3"
    }
    ]
   },
   "webapp": {
    "access": "ANYONE",
    "executeAs": "USER_ACCESSING"
   },
   "exceptionLogging": "STACKDRIVER",
   "oauthScopes": [
    "https://www.googleapis.com/auth/calendar.addons.execute",
    "https://www.googleapis.com/auth/calendar.events.readonly",
    "https://www.googleapis.com/auth/calendar.addons.current.event.read",
    "https://www.googleapis.com/auth/calendar.addons.current.event.write",
    "https://www.googleapis.com/auth/script.external_request",
    "https://www.googleapis.com/auth/script.scriptapp"
   ]
  }
  
  

คัดลอกหมายเลขโปรเจ็กต์ที่อยู่ในระบบคลาวด์

 1. ในคอนโซล Google Cloud ให้ไปที่เมนู > IAM และผู้ดูแลระบบ > การตั้งค่า

  ไปที่ IAM และการตั้งค่าผู้ดูแลระบบ

 2. คัดลอกค่าในช่องหมายเลขโปรเจ็กต์

ตั้งค่าโปรเจ็กต์ที่อยู่ในระบบคลาวด์ของโปรเจ็กต์ Apps Script

 1. ในโปรเจ็กต์ Apps Script ให้คลิกการตั้งค่าโปรเจ็กต์ ไอคอนสำหรับการตั้งค่าโปรเจ็กต์
 2. ในส่วนโครงการ Google Cloud Platform (GCP) ให้คลิกเปลี่ยนโครงการ
 3. วางหมายเลขโปรเจ็กต์ Google Cloud ในหมายเลขโปรเจ็กต์ GCP
 4. คลิกตั้งค่าโครงการ

ติดตั้งการทดสอบการใช้งาน

 1. ในโปรเจ็กต์ Apps Script ให้คลิกผู้แก้ไข
 2. เปิดไฟล์ CreateConf.gs แล้วคลิกเรียกใช้ เมื่อได้รับข้อความแจ้ง ให้ให้สิทธิ์สคริปต์
 3. คลิกทำให้ใช้งานได้ > ทดสอบการทำให้ใช้งานได้
 4. คลิกติดตั้ง > เสร็จสิ้น

เรียกใช้สคริปต์

 1. ไปที่ calendar.google.com
 2. สร้างกิจกรรมใหม่หรือเปิดกิจกรรมที่มีอยู่Create a new event or open an existing one.
 3. ถัดจากเพิ่มการประชุมทางวิดีโอ Google Meet ให้คลิกลูกศรลง > การประชุมผ่านเว็บของฉัน ข้อผิดพลาดสร้างการประชุมไม่สำเร็จจะแสดงขึ้นเนื่องจากส่วนเสริมไม่ได้เชื่อมต่อกับโซลูชันการประชุมของบุคคลที่สามจริงๆ

ขั้นตอนถัดไป