ส่งข้อความการ์ดหน้าแรกของแอปสําหรับแอป Google Chat

หน้านี้อธิบายวิธีสร้างและส่งข้อความการ์ดหน้าแรกของแอปสำหรับ แอป Chat หน้าแรกของแอปคือข้อความการ์ดที่ปรับแต่งได้ ซึ่งแอป Chat จะส่งถึงผู้ใช้เมื่อเปิดข้อความส่วนตัวด้วยแอป Chat

การ์ดหน้าแรกของแอปที่มีข้อความ 2 ข้อความ

เช่น คุณสามารถ กำหนดค่าข้อความการ์ดหน้าแรกของแอปเพื่อรวมเคล็ดลับในการโต้ตอบกับแอป Chat โดยใช้ คำสั่งเครื่องหมายทับ สำหรับผู้ใช้ปลายทาง หน้าแรกของแอปจะพร้อมใช้งานในข้อความส่วนตัวของแอป Chat หากนักพัฒนาแอปเปิดใช้ฟีเจอร์นี้


ใช้เครื่องมือสร้างการ์ดเพื่อออกแบบและแสดงตัวอย่างข้อความการ์ด JSON สำหรับแอป Chat ดังนี้

เปิดเครื่องมือสร้างการ์ด

ข้อกำหนดเบื้องต้น

Python

Apps Script

กำหนดค่าในคอนโซล Google Cloud

Python

 1. ในคอนโซล Google Cloud ให้ไปที่เมนู > ผลิตภัณฑ์อื่นๆ > Google Workspace > คลังผลิตภัณฑ์ > Google Chat API

  ไปที่ Google Chat API

 2. คลิก Manage จากนั้นคลิกแท็บ Configuration

 3. เปิดใช้หน้าแรกของแอปการสนับสนุน

 4. เลือกช่องทำเครื่องหมายหน้าแรกของแอปการสนับสนุน

 5. เพิ่ม URL ในช่อง URL หน้าแรกของแอป ค่านี้มักจะเป็น URL เดียวกับ URL ของแอป URL นี้จะถูกเรียกสำหรับ APP_HOME เหตุการณ์

 6. คลิกบันทึก

Apps Script

 1. ในคอนโซล Google Cloud ให้ไปที่เมนู > ผลิตภัณฑ์อื่นๆ > Google Workspace > คลังผลิตภัณฑ์ > Google Chat API

  ไปที่ Google Chat API

 2. คลิก Manage จากนั้นคลิกแท็บ Configuration

 3. เลือกช่องทำเครื่องหมายหน้าแรกของแอปการสนับสนุน

 4. คลิกบันทึก

กำหนดค่าแอป Chat

กำหนดค่าแอป Chat ให้ส่งข้อความการ์ดใหม่สำหรับหน้าแรกของแอป

Python

เมื่อผู้ใช้เปิดข้อความส่วนตัวจากแอป Chat ระบบจะส่งเหตุการณ์ APP_HOME ไปยังแอป Chat เมื่อแอป Chat ได้รับเหตุการณ์นี้ ระบบจะแสดงผลอินสแตนซ์ JSON ของ RenderActions พร้อมการนําทางแบบ pushCard

@app.route('/', methods=['POST'])
def on_event():
 event = request.get_json()
 chat = event.get('chat')
 if chat is not None:
  return handle_chat_event(event)

def handle_chat_event(event):
 if event['chat'].get('type') == 'APP_HOME':
  return get_app_home_card()

def get_app_home_card():
 return {
  "action": {
   "navigations": [
    {
     "pushCard": {
      "sections": [
       {
        "widgets": [
         {
          "buttonList": {
           "buttons": [
            {
             "text": "Open documentation",
             "onClick": {
              "openLink": {
               "url": "https://developers.google.com/chat"
              }
             }
            }
           ]
          }
         }
        ]
       }
      ]
     }
    }
   ]
  }
 }

Apps Script

ตัวอย่างนี้จะส่งข้อความการ์ดโดยแสดงผล JSON ของการ์ด หรือจะใช้บริการการ์ด Apps Script ก็ได้

ใช้ฟังก์ชัน onAppHome เพื่อแสดงผลอินสแตนซ์ JSON ของ RenderActions ที่มีการนำทาง pushCard ดังนี้

// "onAppHome" is the pre-defined name of the callback that the Chat servers
// execute.
function onAppHome() {
 return {
  action: {
   navigations: [
    {
     pushCard: getCard()
    }
   ]
  }
 };
}

function getCard() {
 return {
  sections: [
   {
    widgets: [
     {
      buttonList: {
       buttons: [
        {
         text: "Open documentation",
         onClick: {
          openLink: {
           url: "https://developers.google.com/chat"
          }
         }
        }
       ]
      }
     }
    ]
   }
  ]
 };
}

อัปเดตข้อความการ์ดหน้าแรกของแอป

ข้อความการ์ดหน้าแรกของแอปจะอัปเดตได้เมื่อผู้ใช้ส่งข้อมูลในข้อความของการ์ดหรือปิดกล่องโต้ตอบ เช่น ข้อความเริ่มต้นสำหรับการ์ดหน้าแรกของแอป คือข้อความต้อนรับที่ขอให้ผู้ใช้กรอกแบบฟอร์มที่มีข้อมูล หลังจากที่ผู้ใช้กรอกแบบฟอร์มเสร็จแล้ว ระบบจะส่งข้อความการ์ดหน้าแรกของแอปที่อัปเดตแล้ว การอัปเดตต้องแสดงผลพร้อมกับอินสแตนซ์ของ RenderActions ที่มีการนำทาง updateCard

Python

สำหรับแอป HTTP การอัปเดตข้อความการ์ดหน้าแรกของแอปจะคล้ายกับ การประมวลผลข้อมูลที่ผู้ใช้ป้อน แต่คุณต้องแสดงผล RenderActions invokedFunction แสดงชื่อของฟังก์ชันที่มีการเรียกใช้ซึ่งเชื่อมโยงกับวิดเจ็ต Card ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ CommonEventObject ในตัวอย่างต่อไปนี้ submitForm แสดงให้เห็นว่าผู้ใช้ส่งข้อมูลแบบฟอร์ม

@app.route('/', methods=['POST'])
def on_event():
 event = request.get_json()
 chat = event.get('chat')
 if chat is not None:
  return handle_chat_event(event)

def handle_chat_event(event):
 if event['chat'].get('type') == 'SUBMIT_FORM':
  event_object = event.get('commonEventObject')
  if event_object is not None:
   // Forms
   if 'submitForm' == event_object.get('invokedFunction'):
    return {
     'render_actions': {
      'action': {
       'navigations': [{
        'updateCard': get_update_card()
       }]
      }
     }
    }

def get_update_card():
 return {
   "action": {
     "navigations": [{
       "pushCard": {
         "sections": [{
           "widgets": [{
             "buttonList": {
               "buttons": [{
                 "text": "Open documentation",
                 "onClick": {
                   "openLink": {
                     "url": "https://developers.google.com/chat"
                   }
                 },
               }]
             }
           }]
         }]
       }
     }]
   }
 }

Apps Script

ตัวอย่างนี้จะส่งข้อความการ์ดโดยแสดงผล JSON ของการ์ด หรือจะใช้บริการการ์ด Apps Script ก็ได้

// Called from elsewhere (i.e. on button press).
function updateAppHomeCard(event) {
 return {
  render_actions: {
   action: {
    navigations: [
     {
      updateCard: getCard()
     }
    ]
   }
  }
 }
}

function getCard() {
 return {
  sections: [
   {
    widgets: [
     {
      buttonList: {
       buttons: [
        {
         text: "Open documentation",
         onClick: {
          openLink: {
           url: "https://developers.google.com/chat"
          }
         }
        }
       ]
      }
     }
    ]
   }
  ]
 };
}

ข้อจำกัด

โดยทั่วไปแล้ว navigation จะใช้กับแอป Chat ไม่ได้ คุณไม่สามารถส่งคืนกลุ่มการ์ดได้ แอป Chat จะใช้ได้เฉพาะ pushCard (สำหรับคำตอบเริ่มต้น) และ updateCard (สำหรับการอัปเดต) เท่านั้น