ค้นหาพื้นที่ข้อความส่วนตัว (DM)

คำแนะนำนี้จะอธิบายวิธีใช้เมธอด findDirectMessage ในทรัพยากร Space ของ Google Chat API เพื่อดูรายละเอียดเกี่ยวกับพื้นที่ข้อความส่วนตัว (DM)

แหล่งข้อมูล Space เป็นพื้นที่ที่ผู้คนและแอป Chat ใช้ในการส่งข้อความ แชร์ไฟล์ และทำงานร่วมกัน พื้นที่ทำงานมีหลายประเภทดังนี้

 • ข้อความส่วนตัว (DM) คือการสนทนาระหว่างผู้ใช้ 2 คนหรือผู้ใช้กับแอป Chat
 • การแชทเป็นกลุ่มคือการสนทนาระหว่างผู้ใช้ 3 คนขึ้นไปกับแอป Chat
 • พื้นที่ทำงานที่มีชื่อจะเป็นพื้นที่ทำงานถาวรที่ผู้คนส่งข้อความ แชร์ไฟล์ และทำงานร่วมกัน

การตรวจสอบสิทธิ์ด้วย การตรวจสอบสิทธิ์แอป ช่วยให้แอป Chat ได้รับ DM ที่แอป Chat เข้าถึงได้ใน Google Chat (เช่น DM ที่เป็นสมาชิกอยู่) การตรวจสอบสิทธิ์ด้วยการตรวจสอบสิทธิ์ผู้ใช้จะแสดงผล DM ที่ผู้ใช้ที่ตรวจสอบสิทธิ์แล้วมีสิทธิ์เข้าถึง

ข้อกำหนดเบื้องต้น

Python

 • Python 3.6 ขึ้นไป
 • เครื่องมือการจัดการแพ็กเกจ pip
 • ไลบรารีของไคลเอ็นต์ Google ล่าสุดสำหรับ Python หากต้องการติดตั้งหรืออัปเดต ให้เรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้ในอินเทอร์เฟซบรรทัดคำสั่ง

  pip3 install --upgrade google-api-python-client google-auth-oauthlib google-auth
  
 • โปรเจ็กต์ Google Cloud ที่เปิดใช้และกำหนดค่า Google Chat API โปรดดูขั้นตอนที่หัวข้อสร้างแอป Google Chat
 • กำหนดค่าการให้สิทธิ์สำหรับแอป Chat แล้ว การค้นหาข้อความส่วนตัว จะรองรับทั้ง 2 อย่างต่อไปนี้

Node.js

 • Node.js และ npm
 • ไลบรารีของไคลเอ็นต์ Google ล่าสุดสำหรับ Node.js หากต้องการติดตั้ง ให้เรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้ในอินเทอร์เฟซบรรทัดคำสั่ง

  npm install @google-cloud/local-auth @googleapis/chat
  
 • โปรเจ็กต์ Google Cloud ที่เปิดใช้และกำหนดค่า Google Chat API โปรดดูขั้นตอนที่หัวข้อสร้างแอป Google Chat
 • กำหนดค่าการให้สิทธิ์สำหรับแอป Chat แล้ว การค้นหาข้อความส่วนตัว จะรองรับทั้ง 2 อย่างต่อไปนี้

ค้นหาข้อความส่วนตัว

หากต้องการค้นหาข้อความส่วนตัวใน Google Chat ให้ส่งข้อมูลต่อไปนี้ในคำขอ

 • ระบุขอบเขตการให้สิทธิ์ chat.bot โดยใช้การตรวจสอบสิทธิ์แอป เมื่อใช้การตรวจสอบสิทธิ์ผู้ใช้ ให้ระบุขอบเขตการให้สิทธิ์ chat.spaces.readonly หรือ chat.spaces
 • เรียกเมธอด findDirectMessage ในทรัพยากร User โดยส่งผ่าน name ของผู้ใช้รายอื่นใน DM เพื่อส่งคืน เมื่อใช้การตรวจสอบสิทธิ์ผู้ใช้ เมธอดนี้จะแสดง DM ระหว่างผู้ใช้ที่โทรกับผู้ใช้ที่ระบุ เมื่อใช้การตรวจสอบสิทธิ์แอป เมธอดนี้จะแสดงผล DM ระหว่างแอปการโทรและผู้ใช้ที่ระบุ
 • หากต้องการเพิ่มผู้ใช้ที่เป็นมนุษย์เป็นสมาชิกพื้นที่ทำงาน ให้ระบุ users/{user} โดยที่ {user} คือ {person_id} สำหรับ person จาก People API หรือรหัสของ user ใน Directory API ตัวอย่างเช่น หากบุคคล API ของ resourceName คือ people/123456789 คุณสามารถเพิ่มผู้ใช้ไปยังพื้นที่ทำงานโดยรวมการเป็นสมาชิกที่มี users/123456789 เป็น member.name ได้

ค้นหาข้อความส่วนตัวที่มีการตรวจสอบสิทธิ์ผู้ใช้

วิธีค้นหาข้อความส่วนตัวด้วยการตรวจสอบสิทธิ์ผู้ใช้

Python

 1. สร้างไฟล์ชื่อ chat_space_find_dm_user.py ในไดเรกทอรีการทำงาน
 2. ใส่รหัสต่อไปนี้ใน chat_space_find_dm_user.py:

  from google_auth_oauthlib.flow import InstalledAppFlow
  from googleapiclient.discovery import build
  
  # Define your app's authorization scopes.
  # When modifying these scopes, delete the file token.json, if it exists.
  SCOPES = ["https://www.googleapis.com/auth/chat.spaces.readonly"]
  
  def main():
    '''
    Authenticates with Chat API via user credentials,
    then returns details about a specified DM.
    '''
  
    # Authenticate with Google Workspace
    # and get user authorization.
    flow = InstalledAppFlow.from_client_secrets_file(
             'client_secrets.json', SCOPES)
    creds = flow.run_local_server()
  
    # Build a service endpoint for Chat API.
    chat = build('chat', 'v1', credentials=creds)
  
    # Use the service endpoint to call Chat API.
    result = chat.spaces().findDirectMessage(
  
       # The other user in the direct message (DM) to return.
       #
       # Replace USER with a user name.
       name='users/USER'
  
     ).execute()
  
    # Prints details about the direct message.
    print(result)
  
  if __name__ == '__main__':
    main()
  
 3. ในโค้ด ให้แทนที่ USER ด้วย name ของ User ใน Google Chat

 4. สร้างและเรียกใช้ตัวอย่างในไดเรกทอรีการทำงาน

  python3 chat_space_find_dm_user.py
  

Node.js

 1. สร้างไฟล์ชื่อ find-direct-message-space.js ในไดเรกทอรีการทำงาน

 2. ใส่รหัสต่อไปนี้ใน find-direct-message-space.js:

  const chat = require('@googleapis/chat');
  const {authenticate} = require('@google-cloud/local-auth');
  
  /**
  * Find a direct message Chat space for a user.
  * @return {!Promise<!Object>}
  */
  async function findDirectMessageSpace() {
   const scopes = [
    'https://www.googleapis.com/auth/chat.spaces.readonly',
   ];
  
   const authClient =
     await authenticate({scopes, keyfilePath: 'client_secrets.json'});
  
   const chatClient = await chat.chat({version: 'v1', auth: authClient});
  
   return await chatClient.spaces.findDirectMessage(
     {name: 'users/USER'});
  }
  
  findDirectMessageSpace().then(console.log);
  
 3. ในโค้ด ให้แทนที่ USER ด้วย name ของ User ใน Google Chat

 4. เรียกใช้ตัวอย่างในไดเรกทอรีการทำงาน

  node find-direct-message-space.js
  

Chat API จะส่งคืนอินสแตนซ์ของ Space ที่มีรายละเอียด DM ที่ระบุ

ค้นหาข้อความส่วนตัวที่มีการตรวจสอบสิทธิ์แอป

วิธีค้นหาข้อความส่วนตัวด้วยการตรวจสอบสิทธิ์แอป

Python

 1. สร้างไฟล์ชื่อ chat_space_find_dm_app.py ในไดเรกทอรีการทำงาน
 2. ใส่รหัสต่อไปนี้ใน chat_space_find_dm_app.py:

  from google.oauth2 import service_account
  from apiclient.discovery import build
  
  # Specify required scopes.
  SCOPES = ['https://www.googleapis.com/auth/chat.bot']
  
  # Specify service account details.
  CREDENTIALS = (
    service_account.Credentials.from_service_account_file('credentials.json')
    .with_scopes(SCOPES)
  )
  
  # Build the URI and authenticate with the service account.
  chat = build('chat', 'v1', credentials=CREDENTIALS)
  
  # Use the service endpoint to call Chat API.
  result = chat.spaces().findDirectMessage(
  
    # The other user in the direct message (DM) to return.
    #
    # Replace USER with a user name.
    name='users/USER'
  
  ).execute()
  
  print(result)
  
 3. ในโค้ด ให้แทนที่ USER ด้วย name ของ User ใน Google Chat

 4. สร้างและเรียกใช้ตัวอย่างในไดเรกทอรีการทำงาน

  python3 chat_space_find_dm_app.py
  

Node.js

 1. สร้างไฟล์ชื่อ app-find-direct-message-space.js ในไดเรกทอรีการทำงาน

 2. ใส่รหัสต่อไปนี้ใน app-find-direct-message-space.js:

  const chat = require('@googleapis/chat');
  
  /**
  * Find a direct message Chat space for a user.
  * @return {!Promise<!Object>}
  */
  async function findDirectMessageSpace() {
   const scopes = [
    'https://www.googleapis.com/auth/chat.bot',
   ];
  
   const auth = new chat.auth.GoogleAuth({
    scopes,
    keyFilename: 'credentials.json',
   });
  
   const authClient = await auth.getClient();
  
   const chatClient = await chat.chat({version: 'v1', auth: authClient});
  
   return await chatClient.spaces.findDirectMessage(
     {name: 'users/USER'});
  }
  
  findDirectMessageSpace().then(console.log);
  
 3. ในโค้ด ให้แทนที่ USER ด้วย name ของ User ใน Google Chat

 4. เรียกใช้ตัวอย่างในไดเรกทอรีการทำงาน

  node app-find-direct-message-space.js
  

Chat API จะส่งคืนอินสแตนซ์ของ Space ที่มีรายละเอียด DM ที่ระบุ