สร้างและจัดการการทำให้ใช้งานได้สำหรับแอป Google Chat

หน้านี้อธิบายวิธีสร้างและจัดการการทำให้ใช้งานได้สำหรับแอป Google Chat การดูแลการติดตั้งใช้งานต่างๆ จะช่วยให้คุณจัดการวงจรของแอป Chat ในแต่ละระยะได้ดีขึ้นและเผยแพร่การเปลี่ยนแปลงเป็นเวอร์ชันที่ใช้งานจริงได้อย่างปลอดภัย

สร้างการทำให้ใช้งานได้สำหรับแต่ละระยะของวงจรแอป

หากต้องการจัดการแอป Chat ตลอดอายุการใช้งาน เราขอแนะนำให้สร้างและทำให้แอป Chat ใช้งานได้สำหรับสภาพแวดล้อมแต่ละลักษณะต่อไปนี้

  • การพัฒนา: สภาพแวดล้อมที่คุณใช้จัดการกับการเปลี่ยนแปลง หากจำเป็น คุณก็ใช้การติดตั้งใช้งาน Head หรือเรียกใช้สภาพแวดล้อมนี้ในเครื่องได้
  • การทดลองใช้: สภาพแวดล้อมที่คุณทำให้ใช้งานได้กับผู้ทดสอบที่เชื่อถือได้สำหรับการทดสอบตั้งแต่ต้นจนจบ สภาพแวดล้อมนี้ควรใกล้เคียงกับเวอร์ชันที่ใช้งานจริงมากที่สุด
  • เวอร์ชันที่ใช้งานจริง: สภาพแวดล้อมที่คุณทำให้ผู้ใช้ปลายทางใช้งานได้โดยเผยแพร่แอป Chat ไปยัง Google Workspace Marketplace

คุณต้องสร้างโปรเจ็กต์ Google Cloud สำหรับแอป Chat แต่ละแอปที่ทำให้ใช้งานได้ เมื่อกำหนดค่า Chat API ในแต่ละโปรเจ็กต์ที่อยู่ในระบบคลาวด์ ให้พิจารณาใช้ชื่อแอป, URL รูปโปรไฟล์ และคำอธิบายที่แตกต่างกัน เพื่อให้คุณแยกความแตกต่างระหว่างแอป Chat ใน Google Chat ได้ดียิ่งขึ้น

ในตัวอย่างต่อไปนี้ แอป Chat ที่ชื่อว่า Task app สร้างขึ้นบน HTTP และใช้ปลายทางที่แตกต่างกันในการทำให้ใช้งานได้สำหรับการพัฒนา การทดลองใช้ และเวอร์ชันที่ใช้งานจริง

สภาพแวดล้อม ชื่อโปรเจ็กต์ที่อยู่ในระบบคลาวด์ ชื่อแอป ปลายทาง HTTP
การพัฒนา task-chat-app-dev แอป Dev Task http://example.com/api/myapp/head
การทดลองใช้ task-chat-app-staging การทดลองใช้แอปงาน http://example.com/api/myapp/staging
Production task-chat-app แอปงาน http://example.com/api/myapp/

จัดการการทำให้ใช้งานได้ตามสถาปัตยกรรมของแอป Chat

ตารางต่อไปนี้มีข้อควรพิจารณาเพิ่มเติมเมื่อจัดการการติดตั้งใช้งานสําหรับสถาปัตยกรรมของแอป Chat ที่เฉพาะเจาะจง

สถาปัตยกรรม รูปแบบการทำให้ใช้งานได้ ข้อควรพิจารณา
HTTP URL ของแอป
  • นำการเปลี่ยนแปลงไปใช้ในปลายทางแต่ละรายการอย่างต่อเนื่องในวงจรของแอป Chat ตัวอย่างเช่น หลังจากที่คุณทดสอบฟีเจอร์ใหม่ที่ทำให้ใช้งานได้ในปลายทางการทดลองใช้แล้ว http://example.com/api/myapp/staging ให้เผยแพร่ฟีเจอร์เป็นเวอร์ชันที่ใช้งานจริงโดยทำให้ใช้งานได้กับปลายทางเวอร์ชันที่ใช้งานจริง เช่น http://example.com/api/myapp
  • หากต้องการแก้ไขข้อบกพร่องของโค้ดก่อนทำให้ใช้งานได้ คุณจะตั้งค่าปลายทางให้กับสภาพแวดล้อมในเครื่องได้ ดูวิธีทดสอบการเปลี่ยนแปลงในเครื่องได้ที่แก้ไขข้อบกพร่องของแอป Google Chat
Google Apps Script รหัสการทำให้ใช้งานได้
  • โปรเจ็กต์ Apps Script จะมีสาขาได้เพียงสาขาเดียวและเชื่อมโยงกับโปรเจ็กต์ที่อยู่ในระบบคลาวด์ได้ 1 โปรเจ็กต์ หากต้องการทดสอบการเปลี่ยนแปลงและคงสภาพแวดล้อมหลายอย่างไว้ คุณต้องสร้างโปรเจ็กต์ Apps Script ที่แตกต่างกันสำหรับแต่ละสภาพแวดล้อม
  • คุณควรใช้การติดตั้งใช้งานส่วนหัวของโปรเจ็กต์ Apps Script สำหรับสภาพแวดล้อมการพัฒนาเท่านั้น สำหรับสภาพแวดล้อมการทดลองใช้และเวอร์ชันที่ใช้งานจริง ให้ใช้การทำให้ใช้งานได้ที่มีเวอร์ชัน โปรดดูรายละเอียดที่สร้างและจัดการการทำให้ใช้งานได้ในเอกสารประกอบ Apps Script
Pub/Sub หัวข้อ Pub/Sub คุณควรใช้หัวข้อ Pub/Sub ที่แตกต่างกันสำหรับการทำให้ใช้งานได้แต่ละครั้ง