Method: giftcardobject.patch

Belirtilen nesne kimliğinin referans verdiği hediye kartı nesnesini günceller. Bu yöntem yama semantiğini destekler.

HTTP isteği

PATCH https://walletobjects.googleapis.com/walletobjects/v1/giftCardObject/{resourceId}

URL, gRPC Kod Dönüştürme söz dizimini kullanır.

Yol parametreleri

Parametreler
resourceId

string

Bir nesnenin benzersiz tanımlayıcısıdır. Bu kimlik, bir verenin tüm nesneleri genelinde benzersiz olmalıdır. Bu değer issuer ID biçiminde olmalıdır.identifier: İlk sertifika Google tarafından verilir, ikincisini siz seçersiniz. Benzersiz tanımlayıcınız yalnızca alfanümerik karakterler, '.', '_' veya '-' içermelidir.

İstek içeriği

İstek metni, GiftCardObject öğesinin bir örneğini içerir.

Yanıt gövdesi

Başarılıysa yanıt metni, GiftCardObject öğesinin bir örneğini içerir.

Yetkilendirme kapsamları

Aşağıdaki OAuth kapsamını gerektirir:

  • https://www.googleapis.com/auth/wallet_object.issuer