Method: giftcardclass.addmessage

Belirtilen sınıf kimliğinin belirttiği hediye kartı sınıfına bir mesaj ekler.

HTTP isteği

POST https://walletobjects.googleapis.com/walletobjects/v1/giftCardClass/{resourceId}/addMessage

URL, gRPC Kod Dönüştürme söz dizimini kullanır.

Yol parametreleri

Parametreler
resourceId

string

Bir sınıfın benzersiz tanımlayıcısıdır. Bu kimlik, kartı veren kuruluşun tüm sınıflarında benzersiz olmalıdır. Bu değer issuer ID biçiminde olmalıdır.identifier: İlk sertifika Google tarafından verilir, ikincisini siz seçersiniz. Benzersiz tanımlayıcınız yalnızca alfanümerik karakterler, '.', '_' veya '-' içermelidir.

İstek içeriği

İstek metni, AddMessageRequest öğesinin bir örneğini içerir.

Yanıt metni

Başarılı olursa yanıt metni aşağıdaki yapıyla birlikte verileri içerir:

JSON gösterimi
{
  "resource": {
    object (GiftCardClass)
  }
}
Alanlar
resource

object (GiftCardClass)

Güncellenen GiftCardClass kaynağı.

Yetkilendirme kapsamları

Aşağıdaki OAuth kapsamını gerektirir:

  • https://www.googleapis.com/auth/wallet_object.issuer