Method: genericobject.update

Belirtilen nesne kimliğinin başvurduğu genel nesneyi günceller.

HTTP isteği

PUT https://walletobjects.googleapis.com/walletobjects/v1/genericObject/{resourceId}

URL, gRPC Kod Dönüştürme söz dizimini kullanır.

Yol parametreleri

Parametreler
resourceId

string

Bir nesnenin benzersiz tanımlayıcısıdır. Bu kimlik, bir verenin tüm nesneleri genelinde benzersiz olmalıdır. Bu değerin issuerID.identifier biçimine uygun olması gerekir. Burada issuerID Google tarafından verilir ve identifier sizin tarafınızdan seçilir. Benzersiz tanımlayıcı yalnızca alfanümerik karakterler, ., _ veya - içerebilir.

İstek içeriği

İstek metni, GenericObject öğesinin bir örneğini içerir.

Yanıt gövdesi

Başarılıysa yanıt metni, GenericObject öğesinin bir örneğini içerir.

Yetkilendirme kapsamları

Aşağıdaki OAuth kapsamını gerektirir:

  • https://www.googleapis.com/auth/wallet_object.issuer