Method: genericclass.update

Belirtilen sınıf kimliğinin referans verdiği Genel sınıfı günceller.

HTTP isteği

PUT https://walletobjects.googleapis.com/walletobjects/v1/genericClass/{resourceId}

URL, gRPC Kod Dönüştürme söz dizimini kullanır.

Yol parametreleri

Parametreler
resourceId

string

Bir sınıfın benzersiz tanımlayıcısıdır. Bu kimlik, kartı veren kuruluşun tüm sınıflarında benzersiz olmalıdır. Bu değerin issuerID.identifier biçimine uygun olması gerekir. Burada issuerID Google tarafından verilir ve identifier sizin tarafınızdan seçilir. Benzersiz tanımlayıcı yalnızca alfanümerik karakterler, ., _ veya - içerebilir.

İstek içeriği

İstek metni, GenericClass öğesinin bir örneğini içerir.

Yanıt gövdesi

Başarılıysa yanıt metni, GenericClass öğesinin bir örneğini içerir.

Yetkilendirme kapsamları

Aşağıdaki OAuth kapsamını gerektirir:

  • https://www.googleapis.com/auth/wallet_object.issuer