Method: eventticketclass.get

Belirtilen sınıf kimliğine sahip etkinlik bileti sınıfını döndürür.

HTTP isteği

GET https://walletobjects.googleapis.com/walletobjects/v1/eventTicketClass/{resourceId}

URL, gRPC Kod Dönüştürme söz dizimini kullanır.

Yol parametreleri

Parametreler
resourceId

string

Bir sınıfın benzersiz tanımlayıcısıdır. Bu kimlik, kartı veren kuruluşun tüm sınıflarında benzersiz olmalıdır. Bu değer issuer ID biçiminde olmalıdır.identifier: İlk sertifika Google tarafından verilir, ikincisini siz seçersiniz. Benzersiz tanımlayıcınız yalnızca alfanümerik karakterler, '.', '_' veya '-' içermelidir.

İstek içeriği

İstek metni boş olmalıdır.

Yanıt metni

Başarılıysa yanıt metni, EventTicketClass öğesinin bir örneğini içerir.

Yetkilendirme kapsamları

Aşağıdaki OAuth kapsamını gerektirir:

  • https://www.googleapis.com/auth/wallet_object.issuer