Toán tử tìm kiếm site:

Cụm từ tìm kiếm site: là một toán tử tìm kiếm cho phép bạn yêu cầu những kết quả tìm kiếm từ một miền, URL hoặc tiền tố URL cụ thể, như được chỉ định trong toán tử này. Ví dụ:

Ví dụ về site:
site:example.com Chỉ hiển thị kết quả từ miền example.com (www.example.comrecipes.example.com).
site:https://www.example.com/ramen tsukemen Hiển thị kết quả cho những trang có chứa URL bắt đầu bằng https://www.example.com/ramen và có liên quan đến từ khóa tsukemen.

Toán tử tìm kiếm site: dùng được trên mọi sản phẩm của Google Tìm kiếm.

Các trường hợp sử dụng dành cho chủ sở hữu trang web

Cụm từ tìm kiếm site: có thể giúp bạn gỡ lỗi trang web theo một số cách. Sau đây là một số ví dụ:

Ví dụ về site:
site:example.com

Trả về danh sách những URL đã được lập chỉ mục và đang phân phát.

site:https://example.com/recipes/tsukemen.html Có thể giúp bạn biết một URL cụ thể có được lập chỉ mục và phân phát hay không.
site:example.com viagra casino Giúp bạn xác định và giám sát các vấn đề về nội dung vi phạm trên trang web của mình.
site:https://example.com/ chanh Cho biết URL nào trên trang web có thể xuất hiện cho từ khóa "chanh".
site:https://example.com/recipes/tsukemen.html chanh Cho biết liệu URL cụ thể đó có được lập chỉ mục cho từ khóa "chanh" hay không.

Các điểm hạn chế

Mục đích sử dụng chính của toán tử site: là dành cho người dùng tìm kiếm nên chủ sở hữu trang web có thể nhận thấy một số hạn chế nhất định. Cụ thể:

  • Toán tử site: không nhất thiết trả về mọi URL đã được lập chỉ mục, khớp với tiền tố được chỉ định trong cụm từ tìm kiếm. Hãy lưu ý điều này nếu bạn muốn dùng toán tử site: để làm những việc như xác định số lượng URL khớp với một tiền tố, đã được lập chỉ mục và được phân phát.
  • Các kết quả xuất hiện cho toán tử site: không kèm cụm từ tìm kiếm (ví dụ site:example.com) sẽ không được sắp xếp theo thứ hạng. Thông thường, URL ngắn nhất cho tiền tố đó sẽ xuất hiện ở trên cùng, còn các kết quả còn lại được sắp xếp tương đối ngẫu nhiên.