ใช้ HTML ที่ถูกต้องเพื่อระบุข้อมูลเมตาของหน้า

การใช้ HTML ที่ถูกต้องสําหรับข้อมูลเมตาของหน้าช่วยให้ Google สามารถใช้ข้อมูลเมตาตามที่บันทึกไว้ Google จะพยายามทําความเข้าใจ HTML แม้ว่าจะไม่ถูกต้องหรือไม่สอดคล้องกับมาตรฐาน HTML แต่ข้อผิดพลาดในมาร์กอัปอาจทําให้เกิดปัญหากับการใช้งานข้อมูลเมตาใน Google Search องค์ประกอบหลักสำหรับการระบุข้อมูลเมตาเกี่ยวกับหน้าเว็บคือองค์ประกอบ <head> ของเอกสาร HTML เช่น หากคุณใช้องค์ประกอบที่ไม่ถูกต้องในองค์ประกอบ <head> จะทำให้ Google ไม่ดูองค์ประกอบที่ปรากฏหลังจากองค์ประกอบที่ไม่ถูกต้อง

ใช้องค์ประกอบที่ถูกต้องในองค์ประกอบ <head>

ตามมาตรฐานของ HTML องค์ประกอบ <head> ต้องมีเฉพาะองค์ประกอบที่ถูกต้องต่อไปนี้ (และไม่มีองค์ประกอบที่ไม่ถูกต้องอื่นๆ)

  • title
  • meta
  • link
  • script
  • style
  • base
  • noscript
  • template

อย่าใช้องค์ประกอบที่ไม่ถูกต้องในองค์ประกอบ <head>

มาตรฐานของ HTML ในองค์ประกอบ <head> จะไม่อนุญาตองค์ประกอบอื่นนอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น องค์ประกอบทั่วไปที่ปรากฏในองค์ประกอบ <head> การแสดงผลไม่ถูกต้อง ได้แก่

  • iframe
  • img

เราไม่แนะนําให้ใช้องค์ประกอบที่ไม่ถูกต้องเหล่านี้ในองค์ประกอบ <head> แต่หากต้องการ ให้วางองค์ประกอบที่ไม่ถูกต้องเหล่านี้หลังองค์ประกอบที่คุณต้องการให้ Google เห็น เมื่อ Google ตรวจพบองค์ประกอบที่ไม่ถูกต้องรายการใดรายการหนึ่งเหล่านี้ จะถือว่าเป็นจุดสิ้นสุดขององค์ประกอบ <head> และจะหยุดอ่านองค์ประกอบต่อๆ ไปในองค์ประกอบ <head>