Xoá hình ảnh được lưu trữ trên trang web khỏi kết quả tìm kiếm

Xoá hình ảnh trong trường hợp khẩn cấp

Để nhanh chóng xoá hình ảnh lưu trữ trên trang web của bạn khỏi kết quả tìm kiếm của Google, hãy dùng Công cụ xoá. Xin lưu ý rằng trừ phi bạn xoá hình ảnh khỏi trang web của mình hoặc chặn hình ảnh như mô tả trong phần xoá hình ảnh không khẩn cấp, thì hình ảnh đó có thể xuất hiện lại trong các kết quả tìm kiếm trên Google sau khi yêu cầu xoá đó hết hạn.

Xóa hình ảnh không khẩn cấp

Có hai cách để xoá hình ảnh trên trang web khỏi kết quả tìm kiếm trên Google:

Hai phương thức này có hiệu quả như nhau, hãy chọn phương thức thuận tiện hơn cho trang web của bạn. Xin lưu ý rằng Googlebot phải thu thập dữ liệu URL để trích xuất tiêu đề HTTP. Vì vậy, việc triển khai cả hai phương thức cùng lúc là không hợp lý.

Nếu bạn không có quyền truy cập vào trang web lưu trữ hình ảnh (ví dụ: CDN) hoặc CMS của bạn không cung cấp cách chặn hình ảnh bằng tiêu đề HTTP noindex X-Robots-Tag hoặc robots.txt, có thể bạn cần phải xoá hoàn toàn những hình ảnh đó khỏi trang web của mình.

Xoá hình ảnh bằng quy tắc trong tệp robots.txt

Để ngăn hình ảnh trên trang web của bạn xuất hiện trong kết quả tìm kiếm của Google, hãy thêm tệp robots.txt vào thư mục gốc của trang web lưu trữ hình ảnh đó, ví dụ như https://yoursite.example.com/robots.txt. Tuy việc dùng quy tắc trong tệp robots.txt sẽ mất nhiều thời gian hơn để xoá một hình ảnh khỏi kết quả tìm kiếm so với cách dùng Công cụ xoá, nhưng lại cho phép bạn linh hoạt hơn và có nhiều quyền kiểm soát hơn nhờ việc dùng ký tự đại diện hoặc chặn đường dẫn con. Cách làm này cũng áp dụng cho mọi công cụ tìm kiếm, trong khi Công cụ xoá chỉ áp dụng cho Google.

Ví dụ: Nếu bạn muốn Google loại bỏ kết quả cho hình ảnh dogs.jpg xuất hiện trêng trang web của bạn tại yoursite.example.com/images/dogs.jpg, hãy thêm nội dung sau vào tệp robots.txt của bạn:

User-agent: Googlebot-Image
Disallow: /images/dogs.jpg

Vào lần tiếp theo Google thu thập dữ liệu hình ảnh dogs.jpg chúng tôi sẽ thấy quy tắc này và xoá hình ảnh đó khỏi kết quả tìm kiếm.

Bạn có thể đưa các ký tự đặc biệt vào quy tắc để tăng tính linh hoạt và mức độ kiểm soát. Cụ thể, ký tự * khớp với mọi chuỗi ký tự, cho phép bạn so khớp nhiều đường dẫn hình ảnh bằng một quy tắc.

Để xoá nhiều hình ảnh trên trang web của bạn khỏi chỉ mục của Google, hãy thêm một quy tắc disallow cho mỗi hình ảnh, hoặc nếu những hình ảnh đó có chung một mẫu (chẳng hạn như hậu tố trong tên tệp), hãy sử dụng ký tự * trong tên tệp. Ví dụ:

User-agent: Googlebot-Image
# Repeated 'disallow' rules for each image:
Disallow: /images/dogs.jpg
Disallow: /images/cats.jpg
Disallow: /images/llamas.jpg

# Wildcard character in the filename for
# images that share a common suffix. For example,
#   animal-picture-UNICORN.jpg and
#   animal-picture-SQUIRREL.jpg
# in the "images" directory
# will be matched by this pattern.
Disallow: /images/animal-picture-*.jpg

Để xoá tất cả hình ảnh trên trang web của bạn khỏi chỉ mục của chúng tôi, hãy đặt quy tắc sau vào tệp robots.txt của bạn:

User-agent: Googlebot-Image
Disallow: /

Để xoá mọi tệp thuộc một loại tệp cụ thể (ví dụ: giữ lại hình ảnh .jpg nhưng không giữ lại hình ảnh .gif), bạn nên dùng mục sau đây trong tệp robots.txt:

User-agent: Googlebot-Image
Disallow: /*.gif$

Khi bạn chỉ định Googlebot-Image làm User-agent, hình ảnh sẽ bị loại trừ khỏi Google Hình ảnh. Nếu bạn muốn loại trừ hình ảnh khỏi tất cả kết quả tìm kiếm trên Google (bao gồm cả Google Tìm kiếm và Google Hình ảnh), hãy chỉ định tác nhân người dùng Googlebot.

Xoá hình ảnh bằng tiêu đề HTTP X-Robots-Tag noindex

Ngoài ra, bạn có thể xoá hình ảnh lưu trữ trên trang web của bạn khỏi kết quả tìm kiếm trên Google bằng cách thêm X-Robots-Tag noindex vào tiêu đề phản hồi HTTP của hình ảnh mà bạn muốn xoá. Trong trường hợp này, bạn phải cho phép thu thập dữ liệu URL hình ảnh thì Googlebot mới có thể trích xuất quy tắc noindex. Để triển khai tiêu đề phản hồi HTTP X-Robots-Tag noindex, hãy làm theo tài liệu về noindex.

Xin lưu ý rằng việc thêm thẻ robots noimageindex vào một trang cụ thể cũng sẽ ngăn Google lập chỉ mục những hình ảnh được nhúng trên trang đó. Tuy nhiên, nếu hình ảnh tương tự cũng xuất hiện trên các trang khác, thì có thể hình ảnh đó sẽ được lập chỉ mục qua các trang khác đó. Để đảm bảo một hình ảnh cụ thể bị chặn dù hình ảnh đó xuất hiện ở đâu, hãy sử dụng tiêu đề phản hồi HTTP X-Robots-Tag noindex.

Làm thế nào để xóa hình ảnh khỏi những tài sản tôi không sở hữu?

Xem Tài liệu trợ giúp của Google Tìm kiếm về cách xoá hình ảnh khỏi kết quả tìm kiếm.