Xoá hình ảnh được lưu trữ trên trang web khỏi kết quả tìm kiếm

Để xoá nhanh, hãy dùng Công cụ xoá để xoá hình ảnh lưu trữ trên trang web của bạn khỏi kết quả tìm kiếm trên Google chỉ sau vài giờ.

Xoá hình ảnh không khẩn cấp

Có hai cách để xoá hình ảnh trên trang web khỏi kết quả tìm kiếm trên Google:

Hai phương thức này có hiệu quả như nhau, hãy chọn phương thức thuận tiện hơn cho trang web của bạn. Xin lưu ý rằng Googlebot phải thu thập dữ liệu URL để trích xuất tiêu đề HTTP. Vì vậy, việc triển khai cả hai phương thức cùng lúc là không hợp lý.

Xoá hình ảnh bằng quy tắc trong tệp robots.txt

Để không cho hình ảnh trên trang web của bạn xuất hiện trong kết quả tìm kiếm trên Google, hãy thêm tệp robots.txt chứa lệnh chặn hình ảnh đó vào thư mục gốc của máy chủ. Tuy dùng cách này để xoá hình ảnh khỏi kết quả tìm kiếm thì sẽ lâu hơn là sử dụng Công cụ xoá, nhưng lại tăng tính linh hoạt và quyền kiểm soát thông qua việc dùng ký tự đại diện hoặc chặn đường dẫn con. Cách này còn áp dụng được cho mọi công cụ tìm kiếm, trong khi Công cụ xoá URL chỉ áp dụng cho Google.

Ví dụ: Nếu bạn muốn Google loại bỏ kết quả cho hình ảnh dogs.jpg có trên trang web yoursite.example.com/images/dogs.jpg, hãy thêm thông tin sau vào tệp robots.txt:

User-agent: Googlebot-Image
Disallow: /images/dogs.jpg

Vào lần thu thập dữ liệu tiếp theo trên trang web của bạn, Google sẽ thấy lệnh này và xoá hình ảnh khỏi kết quả tìm kiếm.

Bạn có thể đưa các ký tự đặc biệt vào quy tắc để tăng tính linh hoạt và mức độ kiểm soát. Ký tự * khớp với chuỗi ký tự bất kỳ và các mẫu có thể kết thúc bằng $ để thể hiện phần cuối của một đường dẫn.

Để xoá nhiều hình ảnh trên trang web của bạn khỏi chỉ mục của chúng tôi, hãy thêm một quy tắc disallow cho mỗi hình ảnh, hoặc nếu hình ảnh có chung một mẫu (chẳng hạn như hậu tố trong tên tệp), hãy sử dụng ký tự * trong tên tệp. Ví dụ:

User-agent: Googlebot-Image
# Repeated 'disallow' rules for each image:
Disallow: /images/dogs.jpg
Disallow: /images/cats.jpg
Disallow: /images/llamas.jpg

# Wildcard character in the filename for
# images that share a common suffix:
Disallow: /images/animal-picture-*.jpg

Để xoá tất cả hình ảnh trên trang web của bạn khỏi chỉ mục của chúng tôi, hãy đặt tệp robots.txt sau vào thư mục gốc trên máy chủ của bạn:

User-agent: Googlebot-Image
Disallow: /

Để xoá mọi tệp thuộc một loại tệp cụ thể (ví dụ: giữ lại hình ảnh .jpg nhưng không giữ lại hình ảnh .gif), bạn nên dùng mục sau trong tệp robots.txt:

User-agent: Googlebot-Image
Disallow: /*.gif$

Khi bạn chỉ định Googlebot-Image làm User-agent, hình ảnh sẽ bị loại trừ khỏi Google Hình ảnh. Nếu bạn muốn loại trừ hình ảnh khỏi tất cả kết quả tìm kiếm trên Google (bao gồm cả Google Tìm kiếm và Google Hình ảnh), hãy chỉ định tác nhân người dùng Googlebot.

Xoá hình ảnh bằng tiêu đề HTTP X-Robots-Tag noindex

Ngoài ra, bạn có thể xoá hình ảnh lưu trữ trên trang web của bạn khỏi kết quả tìm kiếm trên Google bằng cách thêm X-Robots-Tag noindex vào tiêu đề phản hồi HTTP của tài nguyên hình ảnh mà bạn muốn xoá. Trong trường hợp này, bạn phải cho phép thu thập dữ liệu URL hình ảnh thì Googlebot mới có thể trích xuất quy tắc noindex. Để triển khai tiêu đề phản hồi HTTP X-Robots-Tag noindex, hãy làm theo tài liệu về noindex.

Làm thế nào để xoá hình ảnh khỏi những tài sản tôi không sở hữu?

Xem Tài liệu trợ giúp của Google Tìm kiếm về cách xoá hình ảnh khỏi kết quả tìm kiếm.