Structured Data สำหรับเงินเดือนโดยประมาณ (Occupation)

ข้อมูลที่มีโครงสร้าง Occupation จะช่วยให้ผู้ให้บริการที่แสดงเงินเดือนโดยประมาณกำหนดช่วงเงินเดือนและเงินเดือนโดยประมาณโดยอิงตามภูมิภาคสำหรับงานประเภทต่างๆ ได้ ตลอดจนกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับอาชีพนั้นๆ เช่น สิทธิประโยชน์ทั่วไป คุณสมบัติ และวุฒิการศึกษาขั้นต่ำ ข้อมูลที่มีโครงสร้าง OccupationAggregationByEmployer จะช่วยให้ผู้ให้บริการที่แสดงเงินเดือนโดยประมาณรวมรายละเอียดเหล่านี้ตามปัจจัยต่างๆ เช่น ระดับประสบการณ์หรือองค์กรที่เป็นผู้ว่าจ้าง

เงินเดือนโดยประมาณจะปรากฏในประสบการณ์การค้นหางานใน Google Search และแสดงเป็นผลการค้นหาที่เป็นสื่อสมบูรณ์สำหรับเงินเดือนโดยประมาณของอาชีพนั้นๆ

ข้อมูลเงินเดือนโดยประมาณในประสบการณ์การค้นหางานใน Google Search

วิธีเพิ่มข้อมูลที่มีโครงสร้าง

ข้อมูลที่มีโครงสร้างคือรูปแบบมาตรฐานในการแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับหน้าและจำแนกประเภทเนื้อหาของหน้า หากคุณเพิ่งใช้ข้อมูลที่มีโครงสร้างเป็นครั้งแรก โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการทำงานของข้อมูลที่มีโครงสร้าง

ต่อไปนี้เป็นภาพรวมเกี่ยวกับวิธีสร้าง ทดสอบ และเผยแพร่ข้อมูลที่มีโครงสร้าง ดูคำแนะนำทีละขั้นตอนเกี่ยวกับวิธีเพิ่มข้อมูลที่มีโครงสร้างลงในหน้าเว็บได้ใน Codelab สำหรับข้อมูลที่มีโครงสร้าง

 1. เพิ่มพร็อพเพอร์ตี้ที่จำเป็น ดูตำแหน่งการแทรก Structured Data ในหน้าเว็บตามรูปแบบที่คุณใช้อยู่
 2. ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
 3. ตรวจสอบความถูกต้องของโค้ดโดยใช้การทดสอบผลการค้นหาที่เป็นริชมีเดีย และแก้ไขข้อผิดพลาดที่สําคัญทั้งหมด พิจารณาแก้ไขปัญหาที่ไม่สําคัญซึ่งอาจมีการรายงานในเครื่องมือด้วย เพราะอาจช่วยปรับปรุงคุณภาพของ Structured Data ได้ (แต่ไม่จําเป็นว่าต้องมีสิทธิ์ปรากฏในผลการค้นหาที่เป็นริชมีเดีย)
 4. ทำให้หน้าบางหน้าที่มีข้อมูลที่มีโครงสร้างใช้งานได้และใช้เครื่องมือตรวจสอบ URL เพื่อทดสอบว่า Google เห็นหน้าในลักษณะใด ตรวจสอบว่า Google เข้าถึงหน้าดังกล่าวได้และไม่มีการบล็อกหน้าด้วยไฟล์ robots.txt, แท็ก noindex หรือข้อกำหนดให้เข้าสู่ระบบ หากหน้าเว็บดูถูกต้องดีแล้ว คุณขอให้ Google ทำการ Crawl URL อีกครั้งได้
 5. หากต้องการให้ Google ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ตลอด เราขอแนะนำให้ส่ง Sitemap ซึ่งกำหนดให้ดำเนินการแบบอัตโนมัติได้โดยใช้ Search Console Sitemap API

ตัวอย่าง

ตัวอย่างอาชีพ

ตัวอย่าง JSON-LD ต่อไปนี้แสดง Occupation แบบง่ายที่มีข้อมูลเงินเดือนโดยประมาณ


<html>
 <head>
  <title>Software Developer, Applications</title>
  <script type="application/ld+json">
  {
   "@context": "https://schema.org/",
   "@type": "Occupation",
   "name": "Software Developer, Applications",
   "mainEntityOfPage": {
    "@type": "WebPage",
    "lastReviewed": "2024-07-23T14:20:00-05:00"
   },
   "description": "Develops information systems by designing, developing, and installing software solutions",
   "estimatedSalary": [
    {
     "@type": "MonetaryAmountDistribution",
     "name": "base",
     "currency": "USD",
     "duration": "P1Y",
     "percentile10": "100000.5",
     "percentile25": "115000",
     "median": "120000.28",
     "percentile75": "130000",
     "percentile90": "150000"
    }
   ],
   "occupationLocation": [
    {
     "@type": "City",
     "name": "Mountain View"
    }
   ]
  }
  </script>
 </head>
 <body>
 </body>
</html>

ตัวอย่างการรวบรวมอาชีพโดยผู้ว่าจ้าง

ตัวอย่าง JSON-LD ต่อไปนี้แสดงตัวอย่างของ OccupationAggregationByEmployer แบบซับซ้อนขึ้นที่มีข้อมูลเงินเดือนโดยประมาณ

<html>
 <head>
  <title>App/Web App Developer</title>
  <script type="application/ld+json">
  {
   "@context": "https://schema.googleapis.com/",
   "@type": "OccupationAggregationByEmployer",
   "name": "App/Web App Developer",
   "mainEntityOfPage": {
    "@type": "WebPage",
    "lastReviewed": "2024-07-23T14:20:00-05:00"
   },
   "description": "Develops information systems by designing, developing, and installing software solutions.",
   "estimatedSalary": [
    {
     "@type": "MonetaryAmountDistribution",
     "name": "base",
     "currency": "USD",
     "duration": "P1Y",
     "percentile10": "100000.5",
     "percentile25": "115000",
     "median": "120000.28",
     "percentile75": "130000",
     "percentile90": "150000"
    },
    {
     "@type": "MonetaryAmountDistribution",
     "name": "bonus",
     "currency": "USD",
     "duration": "P1Y",
     "percentile10": "10000",
     "percentile25": "20000",
     "median": "25000",
     "percentile75": "27000",
     "percentile90": "60000"
    }
   ],
   "occupationLocation": [
    {
     "@type": "State",
     "name": "Oregon"
    },
    {
     "@type": "State",
     "name": "Washington"
    },
    {
     "@type": "State",
     "name": "California"
    }
   ],
   "hiringOrganization": {
    "@type": "Organization",
    "name": "Google LLC"
   },
   "sampleSize":1000,
   "industry": "Technology",
   "jobBenefits": "6 weeks paid vacation every year",
   "yearsExperienceMin": 3,
   "yearsExperienceMax": 7
  }
  </script>
 </head>
 <body>
 </body>
</html>

หลักเกณฑ์

คุณต้องทำตามหลักเกณฑ์ด้านคุณภาพและหลักเกณฑ์ทางเทคนิคทั่วไปเกี่ยวกับข้อมูลที่มีโครงสร้าง นอกจากนี้ ข้อมูลที่มีโครงสร้าง Occupation ยังจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ต่อไปนี้ด้วย

หลักเกณฑ์ทางเทคนิค

 • ข้อมูลที่มีโครงสร้าง Occupation เป็นข้อมูลแบบสแตนด์อโลน ซึ่งไม่จำเป็นต้องเชื่อมโยงกับข้อมูลอื่นๆ ที่มีโครงสร้างที่คุณให้ไว้กับ Google
 • เพิ่ม Occupation หรือ OccupationAggregationByEmployer เพียงรายการเดียวไปยังหน้าเว็บ อย่าเพิ่มประเภทคำจำกัดความเหล่านี้มากกว่า 1 รายการต่อหน้า
 • ตรวจสอบว่าข้อมูลที่มีโครงสร้างของคุณสอดคล้องกับข้อมูลที่คุณแสดงในหน้า โปรดดูตัวอย่างต่อไปนี้
  • คุณแสดงเพียงเงินเดือนที่เป็นค่ามัธยฐานในหน้าเว็บให้แก่ผู้ใช้ และข้อมูลที่มีโครงสร้างก็มีเพียงค่าเหล่านั้น
  • คุณปัดรายได้รายปีให้เป็นหลัก 5,000 ที่ใกล้ที่สุดในหน้าเว็บ และคุณก็ใส่ยอดเดียวกันนี้ในข้อมูลที่มีโครงสร้าง
 • ระบุพร็อพเพอร์ตี้เพียงครั้งเดียวในคำจำกัดความ เว้นว่าจะระบุไว้เป็นอย่างอื่น
 • สำหรับอาชีพที่มีลักษณะที่แตกต่างกันโดยอิงตามสถานที่ (เช่น ช่วงเงินเดือนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของสหรัฐฯ อาจต่างจากเงินเดือนในแถบมิดเวสต์) ให้สร้างหน้าเว็บแยกกัน โดยแต่ละหน้ามีคำจำกัดความ Occupation ของตนเองซึ่งระบุ occupationLocation ที่แตกต่างกัน
 • อย่าเพิ่มข้อมูลที่มีโครงสร้างเงินเดือนโดยประมาณลงในหน้ารายการตำแหน่งงาน (หน้าที่แสดงรายการอาชีพ)
 • เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในหน้า ให้อัปเดตแผนผังไซต์ทุกๆ วัน

หลักเกณฑ์เนื้อหา

 • รวมชื่ออาชีพที่คล้ายๆ กันไว้ด้วยกันเมื่องานทั้งหมดมีช่วงเงินเดือนและรายละเอียดที่คล้ายๆ กัน ชื่ออาชีพต้องมีความเฉพาะเจาะจง แต่ไม่เจาะจงเกินจนทำให้เกิดความสับสน โดยมีตัวอย่างดังนี้
  • อย่าใช้ชื่อที่กว้างเกินไป

   ไม่แนะนำ: "นักจิตวิทยาประจำคลินิก ที่ปรึกษาสุขภาพจิต และนักจิตวิทยาในโรงเรียน"

   แนะนำ: "ที่ปรึกษาในโรงเรียน" "นักจิตวิทยาประจำคลินิก" "นักบำบัดประจำคลินิก" "จิตแพทย์"

  • อย่าใช้ชื่อที่เจาะจงเกินไป

   ไม่แนะนำ: "พยาบาลดูแลที่บ้านที่มีใบอนุญาต" และ "พยาบาลที่มีใบอนุญาต (RN)" และ "RN - พยาบาลที่มีใบอนุญาต - ดูแลที่บ้าน - พยาบาลนอกสถานที่"

   แนะนำ: "พยาบาลที่มีใบอนุญาต"

คำจำกัดความของประเภทข้อมูลที่มีโครงสร้าง

ส่วนนี้จะอธิบายประเภทข้อมูลที่มีโครงสร้างที่เกี่ยวข้องกับเงินเดือนโดยประมาณ

คุณต้องใส่พร็อพเพอร์ตี้ที่จำเป็นลงในเนื้อหาเพื่อให้มีสิทธิ์แสดงเป็นผลการค้นหาที่เป็นสื่อสมบูรณ์ คุณอาจใส่พร็อพเพอร์ตี้ที่แนะนำด้วยเพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเนื้อหา ซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้ได้รับประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้น

Occupation

ประเภท Occupation จะกำหนดข้อมูลเกี่ยวกับงาน เช่น เงินเดือนโดยประมาณ ทักษะที่จำเป็น และหน้าที่รับผิดชอบ ดูคำจำกัดความที่สมบูรณ์ของ Occupation ได้ที่ schema.org/Occupation

พร็อพเพอร์ตี้ที่ Google รองรับมีดังต่อไปนี้

พร็อพเพอร์ตี้ที่จำเป็น
estimatedSalary

อาร์เรย์ของ MonetaryAmountDistribution

เงินเดือนโดยประมาณสำหรับอาชีพนี้ใน occupationLocation ที่เจาะจง ระบุช่วงเงินเดือนหรือเงินเดือนโดยประมาณโดยอิงตามอันดับเปอร์เซ็นต์ไทล์

ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของช่วงเงินเดือนโดยประมาณ


"estimatedSalary": [{
 "@type": "MonetaryAmountDistribution",
 "name": "base",
 "currency": "USD",
 "duration": "P1Y",
 "minValue": "100000", // Inherited from QuantitativeValue
 "maxValue": "150000", // Inherited from QuantitativeValue
 "median": "124900" // Inherited from QuantitativeValueDistribution
}]

หากต้องการระบุเงินเดือนพื้นฐาน โบนัส และค่าตอบแทนรูปแบบอื่นๆ ให้กำหนดเงินเดือนหลายรายการในอาร์เรย์ estimatedSalary โดยคุณต้องระบุเงินเดือนพื้นฐาน ค่าตอบแทนประเภทอื่นๆ ไม่จำเป็นต้องระบุ

ต่อไปนี้คือตัวอย่างที่มีโบนัส


"estimatedSalary": [
 {
  "@type": "MonetaryAmountDistribution",
  "name": "base",
  "currency": "USD",
  "duration": "P1Y",
  "minValue": "100000",
  "maxValue": "150000",
  "median": "124900"
 }, {
  "@type": "MonetaryAmountDistribution",
  "name": "bonus",
  "currency": "USD",
  "duration": "P1Y",
  "minValue": "0",
  "maxValue": "34500",
  "median": "4450"
 }
]
estimatedSalary.duration

Duration

ระยะเวลาที่ใช้ในการรับเงินเดือนโดยประมาณในรูปแบบวันที่ ISO 8601 ตัวอย่างเช่น หากคุณได้รับเงินเดือนโดยประมาณในช่วง 1 ปี ให้ใช้ P1Y สำหรับ duration

estimatedSalary.name

Text

ประเภทของค่า โดยคุณต้องระบุเงินเดือนพื้นฐาน ค่าตอบแทนประเภทอื่นๆ ไม่จำเป็นต้องระบุ เช่น "ขั้นพื้นฐาน" "โบนัส" "ค่าคอมมิชชัน"

name

Text

ชื่อของอาชีพ พร็อพเพอร์ตี้นี้ใช้ข้อความที่ไม่มีโครงสร้างได้ เช่น "วิศวกรซอฟต์แวร์"

แนวทางปฏิบัติแนะนำ

 • พร็อพเพอร์ตี้นี้ต้องใส่เฉพาะชื่ออาชีพ
 • อย่าใส่รหัสงาน ที่อยู่ วันที่ เงินเดือน หรือชื่อบริษัทในพร็อพเพอร์ตี้ name

  ไม่แนะนำ: สมัครเลย ตำแหน่งงานไอที พูดภาษาฝรั่งเศสได้ในบูคาเรสต์

  แนะนำ: ผู้เชี่ยวชาญตลาด พูดภาษาฝรั่งเศสได้

 • ระบุชื่อตำแหน่งที่กระชับและเข้าใจง่าย
 • อย่าใช้สัญลักษณ์พิเศษมากเกินไป เช่น ! และ * การใช้สัญลักษณ์พิเศษมากเกินไปอาจทำให้ระบบคิดว่ามาร์กอัปของคุณเป็นมาร์กอัปแบบมีโครงสร้างที่เป็นสแปม ใช้ตัวเลขและอักขระอย่างเช่น / และ - ได้

  ไม่แนะนำ: *** รับสมัครงานที่โกดังตอนนี้!! ทำงานใกล้รถไฟฟ้า!! ***

  แนะนำ: พนักงานรับส่งของประจำโกดัง

occupationLocation

อาร์เรย์ของ City, State หรือ Country

สถานที่ที่ใช้กับคำอธิบายอาชีพ กำหนดสถานที่ในระดับเมือง รัฐ หรือประเทศในพร็อพเพอร์ตี้ Name รายการใดรายการหนึ่ง หากมีการระบุสถานที่เดียว

ตัวอย่างแบบละเอียด (แนะนำ)


"occupationLocation": {
 "@type": "City", // Maximum level of granularity (recommended)
 "name": "Mountain View, CA, US" // City, State, and Country inputted on same property
}

ตัวอย่างแบบละเอียดน้อยลง

ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างแบบละเอียดน้อยลง 2 แบบซึ่งระบบยังยอมรับได้


"occupationLocation": {
 "@type": "State",
 "name": "CA, US"
}

"occupationLocation": {
 "@type": "Country",
 "name": "US"
}

แนวทางปฏิบัติแนะนำ

 • สถานที่ต้องไม่เจาะจงเกินกว่าระดับเมือง
 • พร็อพเพอร์ตี้ State จะยอมรับชื่อภูมิภาคหากประเทศของคุณไม่มีการระบุรัฐ
 • ค่าของ occupationLocation คือสถานที่ที่เป็นที่ทำงานของอาชีพนี้ ไม่ใช่ที่ที่สร้างรายการเงินเดือนโดยประมาณ
 • หากประเภท Occupation เดียวนั้นมีสถานที่หลายแห่ง ให้ระบุสถานที่ในอาร์เรย์ occupationLocation ตามตัวอย่างต่อไปนี้
  
  "occupationLocation": [
   {
    "@type": "City",
    "name": "Portland, Oregon, US" // Salary specified for multiple locations
   }, {
    "@type": "City",
    "name": "Seattle, Washington, US"
    }
  ]
 • ข้อมูลอย่างเช่น ช่วงเงินเดือน วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ และคุณสมบัติสำหรับอาชีพมักแตกต่างกันไปตามสถานที่ เพื่อระบุแต่ละรายการ ให้กำหนดหน้าต่างๆ โดยให้แต่ละหน้ามีคำจำกัดความ Occupation ของตนและมี occupationLocation ที่แตกต่างกัน
พร็อพเพอร์ตี้ที่แนะนำ
description

Text

คำอธิบายของอาชีพ

description ต้องเป็นการนำเสนอตำแหน่งงานที่สมบูรณ์ ซึ่งรวมถึงหน้าที่รับผิดชอบในงาน คุณสมบัติ ทักษะ เวลาทำงาน วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ และประสบการณ์การทำงานขั้นต่ำ

หลักเกณฑ์เพิ่มเติม

 • ใส่ description ไว้ในหน้ารายละเอียดทุกหน้าที่ผู้ใช้อาจเข้าชม ไม่ใช่เฉพาะหน้าระดับบนสุด
 • description ต้องระบุอาชีพที่ไม่ซ้ำและใส่คำอธิบายที่เจาะจงเกี่ยวกับอาชีพดังกล่าว

  ไม่แนะนำ: "โครงการฝึกงาน - โครงการฝึกงานเป็นการฝึกอบรมการทำงานสำหรับงานในออฟฟิศและงานเฉพาะทาง"

  แนะนำ: "พนักงานฝึกงานตำแหน่งนักวิเคราะห์ข้อมูล - โครงการฝึกงานที่ทำงานร่วมกับนักวิเคราะห์ข้อมูล นักวิเคราะห์ข้อมูลเป็นผู้ดึงข้อมูลเชิงลึกออกมาจากข้อมูลดิบเพื่อนำไปใช้ในการตัดสินใจที่มีข้อมูลสนับสนุน"

 • description ต้องไม่เหมือนกับ name
 • อย่ารวมองค์กรที่ว่าจ้างไว้ใน description แต่ให้ระบุองค์กรใน hiringOrganization
estimatedSalary.currency

Text

ค่ารหัสสกุลเงินแบบตัวอักษร 3 ตัวในรูปแบบ ISO 4217 เช่น "USD" หรือ "CAD"

estimatedSalary.median

Number

ค่ามัธยฐาน (หรือ "ค่ากลาง") เช่น ครึ่งหนึ่งของเงินเดือนทั่วไปสำหรับอาชีพนี้เท่ากับหรือต่ำกว่าค่านี้

estimatedSalary.percentile10

Number

ค่าเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 10 ตัวอย่างเช่น 10% ของเงินเดือนทั่วไปสำหรับอาชีพนี้เท่ากับหรือต่ำกว่าค่านี้

estimatedSalary.percentile25

Number

ค่าเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 25 ตัวอย่างเช่น 25% ของเงินเดือนทั่วไปสำหรับอาชีพนี้เท่ากับหรือต่ำกว่าค่านี้

estimatedSalary.percentile75

Number

ค่าเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 75 ตัวอย่างเช่น 75% ของเงินเดือนทั่วไปสำหรับอาชีพนี้เท่ากับหรือต่ำกว่าค่านี้

estimatedSalary.percentile90

Number

ค่าเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 90 ตัวอย่างเช่น 90% ของเงินเดือนทั่วไปสำหรับอาชีพนี้เท่ากับหรือต่ำกว่าค่านี้

mainEntityOfPage

WebPage

สิ่งหลักที่อธิบายในหน้าเว็บ

mainEntityOfPage.lastReviewed

Date

วันที่มีการสร้างข้อมูลเงินเดือนโดยประมาณในรูปแบบ ISO 8601 เช่น


"mainEntityOfPage": {
 "@type": "WebPage",
 "lastReviewed": "2017-07-23T14:20:00-05:00"
}

OccupationAggregationByEmployer

OccupationAggregationByEmployer ให้ข้อมูลเกี่ยวกับงานซึ่งผู้ว่าจ้างจัดกลุ่มไว้ เช่น คุณจะระบุอุตสาหกรรมและองค์กรที่ว่าจ้างสำหรับกลุ่มอาชีพได้เมื่อผู้ว่าจ้างรวมอาชีพเหล่านี้ไว้

พร็อพเพอร์ตี้ที่ Google รองรับมีดังต่อไปนี้

พร็อพเพอร์ตี้ที่จำเป็น
estimatedSalary

อาร์เรย์ของ MonetaryAmountDistribution

เงินเดือนโดยประมาณสำหรับอาชีพนี้ใน occupationLocation ที่เจาะจง ระบุช่วงเงินเดือนหรือเงินเดือนโดยประมาณโดยอิงตามอันดับเปอร์เซ็นต์ไทล์

ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของช่วงเงินเดือนโดยประมาณ


"estimatedSalary": [{
 "@type": "MonetaryAmountDistribution",
 "name": "base",
 "currency": "USD",
 "duration": "P1Y",
 "minValue": "100000", // Inherited from QuantitativeValue
 "maxValue": "150000", // Inherited from QuantitativeValue
 "median": "124900" // Inherited from QuantitativeValueDistribution
}]

หากต้องการระบุเงินเดือนพื้นฐาน โบนัส และค่าตอบแทนรูปแบบอื่นๆ ให้กำหนดเงินเดือนหลายรายการในอาร์เรย์ estimatedSalary โดยคุณต้องระบุเงินเดือนพื้นฐาน แต่เลือกได้ว่าจะระบุค่าตอบแทนประเภทอื่นๆ หรือไม่

ตัวอย่างแบบมีโบนัส


"estimatedSalary": [
 {
  "@type": "MonetaryAmountDistribution",
  "name": "base",
  "currency": "USD",
  "duration": "P1Y",
  "minValue": "100000",
  "maxValue": "150000",
  "median": "124900"
 }, {
  "@type": "MonetaryAmountDistribution",
  "name": "bonus",
  "currency": "USD",
  "duration": "P1Y",
  "minValue": "0",
  "maxValue": "34500",
  "median": "4450"
 }
]
estimatedSalary.duration

Duration

ระยะเวลาที่ใช้ในการรับเงินเดือนโดยประมาณในรูปแบบวันที่ ISO 8601 ตัวอย่างเช่น หากคุณได้รับเงินเดือนโดยประมาณในช่วง 1 ปี ให้ใช้ P1Y สำหรับ duration

estimatedSalary.name

Text

ประเภทของค่า โดยคุณต้องระบุเงินเดือนพื้นฐาน ค่าตอบแทนประเภทอื่นๆ ไม่จำเป็นต้องระบุ เช่น "ขั้นพื้นฐาน" "โบนัส" "ค่าคอมมิชชัน"

hiringOrganization

Organization

องค์กรที่เปิดรับสมัครตำแหน่งของอาชีพนี้ ตั้งค่า @context เป็น "https://schema.org/" hiringOrganization ต้องเป็นชื่อบริษัท (เช่น "Starbucks, Inc") และไม่ใช่ชื่อสาขาที่รับสมัคร (เช่น "Starbucks สาขาถนนสุขุมวิท") เช่น


"hiringOrganization": {
 "@context": "https://schema.org/",
 "@type": "Organization",
 "name": "Google LLC"
}
name

Text

ชื่อของอาชีพ พร็อพเพอร์ตี้นี้ใช้ข้อความที่ไม่มีโครงสร้างได้ เช่น "วิศวกรซอฟต์แวร์"

แนวทางปฏิบัติแนะนำ

 • พร็อพเพอร์ตี้นี้ต้องใส่เฉพาะชื่ออาชีพ
 • อย่าใส่รหัสงาน ที่อยู่ วันที่ เงินเดือน หรือชื่อบริษัทในพร็อพเพอร์ตี้ name

  ไม่แนะนำ: สมัครเลย ตำแหน่งงานไอที พูดภาษาฝรั่งเศสได้ในบูคาเรสต์

  แนะนำ: ผู้เชี่ยวชาญตลาด พูดภาษาฝรั่งเศสได้

 • ระบุชื่อตำแหน่งที่กระชับและเข้าใจง่าย
 • อย่าใช้สัญลักษณ์พิเศษมากเกินไป เช่น ! และ * การใช้สัญลักษณ์พิเศษมากเกินไปอาจทำให้ระบบคิดว่ามาร์กอัปของคุณเป็นมาร์กอัปแบบมีโครงสร้างที่เป็นสแปม ใช้ตัวเลขและอักขระอย่างเช่น "/" และ "-" ได้

  ไม่แนะนำ: *** รับสมัครงานที่โกดังตอนนี้!! ทำงานใกล้รถไฟฟ้า!! ***

  แนะนำ: พนักงานรับส่งของประจำโกดัง

occupationLocation

อาร์เรย์ของ City, State หรือ Country

สถานที่ที่ใช้กับคำอธิบายอาชีพ กำหนดสถานที่ในระดับเมือง รัฐ หรือประเทศในพร็อพเพอร์ตี้ Name รายการใดรายการหนึ่ง หากมีการระบุสถานที่เดียว

ตัวอย่างแบบละเอียด (แนะนำ)


"occupationLocation": {
 "@type": "City", // Maximum level of granularity (recommended)
 "name": "Mountain View, CA, US" // City, State, and Country inputted on same property
}

ตัวอย่างแบบละเอียดน้อยลง

ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างแบบละเอียดน้อยลง 2 แบบซึ่งระบบยังยอมรับได้


"occupationLocation": {
 "@type": "State",
 "name": "CA, US"
}

"occupationLocation": {
 "@type": "Country",
 "name": "US"
}

แนวทางปฏิบัติแนะนำ

 • สถานที่ต้องไม่เจาะจงเกินกว่าระดับเมือง
 • พร็อพเพอร์ตี้ State จะยอมรับชื่อภูมิภาคหากประเทศของคุณไม่มีการระบุรัฐ
 • ค่าของ occupationLocation คือสถานที่ที่เป็นที่ทำงานของอาชีพนี้ ไม่ใช่ที่ที่สร้างรายการเงินเดือนโดยประมาณ
 • หากประเภท Occupation เดียวนั้นมีสถานที่หลายแห่ง ให้ระบุสถานที่ในอาร์เรย์ occupationLocation ตามตัวอย่างต่อไปนี้
  
  "occupationLocation": [
   {
    "@type": "City",
    "name": "Portland, Oregon, US" // Salary specified for multiple locations
   }, {
    "@type": "City",
    "name": "Seattle, Washington, US"
    }
  ]
 • ข้อมูลอย่างเช่น ช่วงเงินเดือน วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ และคุณสมบัติสำหรับอาชีพมักแตกต่างกันไปตามสถานที่ เพื่อระบุแต่ละรายการ ให้กำหนดหน้าต่างๆ โดยให้แต่ละหน้ามีคำจำกัดความ Occupation ของตนและมี occupationLocation ที่แตกต่างกัน
พร็อพเพอร์ตี้ที่แนะนำ
description

Text

คำอธิบายของอาชีพ

description ต้องเป็นการนำเสนอตำแหน่งงานที่สมบูรณ์ ซึ่งรวมถึงหน้าที่รับผิดชอบในงาน คุณสมบัติ ทักษะ เวลาทำงาน วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ และประสบการณ์การทำงานขั้นต่ำ

หลักเกณฑ์เพิ่มเติม

 • ใส่ description ไว้ในหน้ารายละเอียดทุกหน้าที่ผู้ใช้อาจเข้าชม ไม่ใช่เฉพาะหน้าระดับบนสุด
 • description ต้องระบุอาชีพที่ไม่ซ้ำและใส่คำอธิบายที่เจาะจงเกี่ยวกับอาชีพดังกล่าว

  ไม่แนะนำ: "โครงการฝึกงาน - โครงการฝึกงานเป็นการฝึกอบรมการทำงานสำหรับงานในออฟฟิศและงานเฉพาะทาง"

  แนะนำ: "พนักงานฝึกงานตำแหน่งนักวิเคราะห์ข้อมูล - โครงการฝึกงานที่ทำงานร่วมกับนักวิเคราะห์ข้อมูล นักวิเคราะห์ข้อมูลเป็นผู้ดึงข้อมูลเชิงลึกออกมาจากข้อมูลดิบเพื่อนำไปใช้ในการตัดสินใจที่มีข้อมูลสนับสนุน"

 • description ต้องไม่เหมือนกับ name
 • อย่ารวมองค์กรที่ว่าจ้างไว้ใน description แต่ให้ระบุองค์กรใน hiringOrganization
estimatedSalary.currency

Text

ค่ารหัสสกุลเงินแบบตัวอักษร 3 ตัวในรูปแบบ ISO 4217 เช่น "USD" หรือ "CAD"

estimatedSalary.median

Number

ค่ามัธยฐาน (หรือ "ค่ากลาง") เช่น ครึ่งหนึ่งของเงินเดือนทั่วไปสำหรับอาชีพนี้เท่ากับหรือต่ำกว่าค่านี้

estimatedSalary.percentile10

Number

ค่าเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 10 ตัวอย่างเช่น 10% ของเงินเดือนทั่วไปสำหรับอาชีพนี้เท่ากับหรือต่ำกว่าค่านี้

estimatedSalary.percentile25

Number

ค่าเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 25 ตัวอย่างเช่น 25% ของเงินเดือนทั่วไปสำหรับอาชีพนี้เท่ากับหรือต่ำกว่าค่านี้

estimatedSalary.percentile75

Number

ค่าเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 75 ตัวอย่างเช่น 75% ของเงินเดือนทั่วไปสำหรับอาชีพนี้เท่ากับหรือต่ำกว่าค่านี้

estimatedSalary.percentile90

Number

ค่าเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 90 ตัวอย่างเช่น 90% ของเงินเดือนทั่วไปสำหรับอาชีพนี้เท่ากับหรือต่ำกว่าค่านี้

industry

Text

อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งงาน

jobBenefits

Text

คําอธิบายสิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับงานนี้

mainEntityOfPage

WebPage

สิ่งหลักที่อธิบายในหน้าเว็บ

mainEntityOfPage.lastReviewed

Date

วันที่มีการสร้างข้อมูลเงินเดือนโดยประมาณในรูปแบบ ISO 8601 เช่น


"mainEntityOfPage": {
 "@type": "WebPage",
 "lastReviewed": "2017-07-23T14:20:00-05:00"
}
sampleSize

Number

จำนวนจุดข้อมูลที่ส่งผลต่อข้อมูลเงินเดือนที่รวบรวม เช่น


"sampleSize": 42
yearsExperienceMax

Number

จำนวนปีของประสบการณ์สูงสุดที่อาชีพนี้ยอมรับ เช่น ตำแหน่งระดับเจ้าหน้าที่อาจระบุจำนวนปีของประสบการณ์สูงสุดไว้ที่ 5 ปี ตามที่แสดงอยู่ในตัวอย่างด้านล่างนี้


"yearsExperienceMax": 5
yearsExperienceMin

Number

จำนวนปีของประสบการณ์ขั้นต่ำที่อาชีพนี้กำหนดไว้ เช่น ตำแหน่งระดับอาวุโสอาจต้องมีจำนวนปีของประสบการณ์อย่างน้อย 10 ปี ตามที่แสดงอยู่ในตัวอย่างด้านล่างนี้


"yearsExperienceMin": 10

การแก้ปัญหา

หากประสบปัญหาในการใช้หรือแก้ไขข้อบกพร่องของ Structured Data โปรดดูแหล่งข้อมูลต่อไปนี้ซึ่งอาจช่วยคุณได้