Ghi chú phát hành

Phiên bản mới nhất

Phiên bản API Android mới nhất

Mã nhómTên cấu phần phần mềmPhiên bảnLần cập nhật gần đây nhất
com.google.android.gmsplay-services-mlkit-barcode-scanning18.3.01/8/2023
com.google.android.gmsplay-services-mlkit-document-scanner16.0.0-beta120/2/2024
com.google.android.gmsplay-services-mlkit-face-detection17.1.016/8/2022
com.google.android.gmsplay-services-mlkit-image-labeling16.0.816/8/2022
com.google.android.gmsplay-services-mlkit-image-labeling-custom16.0.0-beta57/11/2023
com.google.android.gmsplay-services-mlkit-language-id17.0.016/8/2022
com.google.android.gmsplay-services-mlkit-smart-reply16.0.0-beta16/12/2022
com.google.android.gmsplay-services-mlkit-subject-segmentation16.0.0-beta17/11/2023
com.google.android.gmsplay-services-mlkit-text-recognition19.0.02/5/2023
com.google.android.gmsplay-services-mlkit-text-recognition-chinese16.0.02/5/2023
com.google.android.gmsplay-services-mlkit-text-recognition-devanagari16.0.02/5/2023
com.google.android.gmsplay-services-mlkit-text-recognition-japanese16.0.02/5/2023
com.google.android.gmsplay-services-mlkit-text-recognition-korean16.0.02/5/2023
com.google.android.gmsplay-services-code-scanner16.1.01/8/2023
com.google.mlkitquét mã vạch17.2.01/8/2023
com.google.mlkitmáy ảnh16.0.0-beta325/1/2022
com.google.mlkitnhận dạng mực kỹ thuật số18.1.031/1/2023
com.google.mlkitchiết xuất thực thể16.0.0-beta520/2/2024
com.google.mlkitphát hiện khuôn mặt16.1.620/2/2024
com.google.mlkitphát hiện khuôn mặt dạng lưới16.0.0-beta220/2/2024
com.google.mlkitgắn nhãn hình ảnh17.0.820/2/2024
com.google.mlkittuỳ chỉnh gắn nhãn hình ảnh17.0.27/11/2023
com.google.mlkitlanguage-id17.0.520/2/2024
com.google.mlkitliên kết Firebase17.0.025/1/2022
com.google.mlkitphát hiện vật thể17.0.120/2/2024
com.google.mlkittuỳ chỉnh phát hiện vật thể17.0.17/11/2023
com.google.mlkitplaystore-dynamic-feature-support16.0.0-beta225/1/2022
com.google.mlkitphát hiện tư thế18.0.0-beta420/2/2024
com.google.mlkitphát hiện tư thế-chính xác18.0.0-beta420/2/2024
com.google.mlkittự phân đoạn16.0.0-beta520/2/2024
com.google.mlkittrả lời thông minh17.0.320/2/2024
com.google.mlkitnhận dạng văn bản16.0.02/5/2023
com.google.mlkitnhận dạng văn bản tiếng Trung16.0.02/5/2023
com.google.mlkitnhận dạng văn bản-devanagari16.0.02/5/2023
com.google.mlkitnhận dạng văn bản-tiếng Nhật16.0.02/5/2023
com.google.mlkitnhận dạng văn bản Hàn Quốc16.0.02/5/2023
com.google.mlkitdịch17.0.27/11/2023

Phiên bản API mới nhất của iOS

Tên cấu phần phần mềmPhiên bảnLần cập nhật gần đây nhất
GoogleMLKit6.0.017/4/2024
MLKitBarcodeScanning5.0.017/4/2024
MLKitCommon11.0.017/4/2024
MLKitDigitalInkRecognition5.0.017/4/2024
MLKitEntityExtraction1.0.0-beta1217/4/2024
MLKitFaceDetection5.0.017/4/2024
MLKitImageLabeling5.0.017/4/2024
MLKitImageLabelingCommon7.0.017/4/2024
MLKitImageLabelingCustom5.0.017/4/2024
MLKitLanguageID6.0.017/4/2024
MLKitLinkFirebase5.0.017/4/2024
MLKitObjectDetection5.0.017/4/2024
MLKitObjectDetectionCommon7.0.017/4/2024
MLKitObjectDetectionCustom5.0.017/4/2024
MLKitPoseDetection1.0.0-beta1317/4/2024
MLKitPoseDetectionAccurate1.0.0-beta1317/4/2024
MLKitPoseDetectionCommon1.0.0-beta1317/4/2024
MLKitSegmentationCommon1.0.0-beta1117/4/2024
MLKitSegmentationSelfie1.0.0-beta1117/4/2024
MLKitSmartReply5.0.017/4/2024
MLKitTextRecognition (phiên bản 2)4.0.017/4/2024
MLKitTextRecognitionCommon3.0.017/4/2024
MLKitTextRecognitionChinese3.0.017/4/2024
MLKitTextRecognitionDevanagari3.0.017/4/2024
MLKitTextRecognitionJapanese3.0.017/4/2024
MLKitTextRecognitionKorean3.0.017/4/2024
MLKitTranslate5.0.017/4/2024
MLKitVision7.0.017/4/2024
MLImage1.0.0-beta520/2/2024

Lịch sử phát hành

Ngày 17 tháng 4 năm 2024

Bản phát hành này có một số điểm cải tiến.

Phiên bản API mới nhất của iOS

Tên cấu phần phần mềmPhiên bảnLần cập nhật gần đây nhất
GoogleMLKit6.0.017/4/2024
MLKitBarcodeScanning5.0.017/4/2024
MLKitCommon11.0.017/4/2024
MLKitDigitalInkRecognition5.0.017/4/2024
MLKitEntityExtraction1.0.0-beta1217/4/2024
MLKitFaceDetection5.0.017/4/2024
MLKitImageLabeling5.0.017/4/2024
MLKitImageLabelingCommon7.0.017/4/2024
MLKitImageLabelingCustom5.0.017/4/2024
MLKitLanguageID6.0.017/4/2024
MLKitLinkFirebase5.0.017/4/2024
MLKitObjectDetection5.0.017/4/2024
MLKitObjectDetectionCommon7.0.017/4/2024
MLKitObjectDetectionCustom5.0.017/4/2024
MLKitPoseDetection1.0.0-beta1317/4/2024
MLKitPoseDetectionAccurate1.0.0-beta1317/4/2024
MLKitPoseDetectionCommon1.0.0-beta1317/4/2024
MLKitSegmentationCommon1.0.0-beta1117/4/2024
MLKitSegmentationSelfie1.0.0-beta1117/4/2024
MLKitSmartReply5.0.017/4/2024
MLKitTextRecognition (phiên bản 2)4.0.017/4/2024
MLKitTextRecognitionCommon3.0.017/4/2024
MLKitTextRecognitionChinese3.0.017/4/2024
MLKitTextRecognitionDevanagari3.0.017/4/2024
MLKitTextRecognitionJapanese3.0.017/4/2024
MLKitTextRecognitionKorean3.0.017/4/2024
MLKitTranslate5.0.017/4/2024
MLKitVision7.0.017/4/2024
MLImage1.0.0-beta520/2/2024

Những điểm cải tiến

 • Trên iOS, tệp kê khai quyền riêng tư đã được cập nhật.
 • Trên iOS, nâng cấp phạm vi phiên bản của phần phụ thuộc GoogleToolboxForMac trong MLKitCommon từ "~>2.1" lên ">= 4.2.1, < 5.0".
 • Trên iOS, nâng cấp phạm vi phiên bản của phần phụ thuộc GTMSessionFetcher/Core trong MLKitCommon từ ">= 1.1, < 4.0" lên ">= 3.3.2, < 4.0".
 • Trên iOS, nâng cấp phạm vi phiên bản của phần phụ thuộc GoogleDataTransport trong MLKitCommon từ "~>9.0" lên ">= 9.4.1, < 10.0".
 • Trên iOS, nâng cấp phạm vi phiên bản của phần phụ thuộc GoogleExtensions/UserDefaults trong MLKitCommon từ "~> 7.0" lên ">= 7.13.0, < 8.0".
 • Trên iOS, hãy nâng cấp phạm vi phiên bản của phần phụ thuộc FirebaseCore trong MLKitLinkFirebase từ ">= 10.0, <12.0" lên ">= 10.23.0, <12.0".
 • Trên iOS, hãy nâng cấp phạm vi phiên bản của phần phụ thuộc FirebaseInstallations trong MLKitLinkFirebase từ ">= 10.0, <12.0" lên ">= 10.23.0, <12.0".

Ngày 20 tháng 2 năm 2024

Bản phát hành này bao gồm một số tính năng và điểm cải tiến mới.

Thông tin chi tiết về API iOS

Bảng sau đây liệt kê các API iOS đã thay đổi trong bản phát hành này.

Tên cấu phần phần mềmPhiên bảnĐã cập nhật?
GoogleMLKit5.0.020/2/2024
MLKitBarcodeScanning4.0.020/2/2024
MLKitCommon10.0.020/2/2024
MLKitDigitalInkRecognition4.0.020/2/2024
MLKitEntityExtraction1.0.0-beta1120/2/2024
MLKitFaceDetection4.0.020/2/2024
MLKitImageLabeling4.0.020/2/2024
MLKitImageLabelingCommon6.0.020/2/2024
MLKitImageLabelingCustom4.0.020/2/2024
MLKitLanguageID5.0.020/2/2024
MLKitLinkFirebase4.0.020/2/2024
MLKitObjectDetection4.0.020/2/2024
MLKitObjectDetectionCommon6.0.020/2/2024
MLKitObjectDetectionCustom4.0.020/2/2024
MLKitPoseDetection1.0.0-beta1220/2/2024
MLKitPoseDetectionAccurate1.0.0-beta1220/2/2024
MLKitPoseDetectionCommon1.0.0-beta1220/2/2024
MLKitSegmentationCommon1.0.0-beta1020/2/2024
MLKitSegmentationSelfie1.0.0-beta1020/2/2024
MLKitSmartReply4.0.020/2/2024
MLKitTextRecognition (phiên bản 2)3.0.020/2/2024
MLKitTextRecognitionCommon2.0.020/2/2024
MLKitTextRecognitionChinese2.0.020/2/2024
MLKitTextRecognitionDevanagari2.0.020/2/2024
MLKitTextRecognitionJapanese2.0.020/2/2024
MLKitTextRecognitionKorean2.0.020/2/2024
MLKitTranslate4.0.020/2/2024
MLKitVision6.0.020/2/2024
MLImage1.0.0-beta520/2/2024

Chi tiết về API Android

Bảng sau đây liệt kê các API Android đã thay đổi trong bản phát hành này.

Mã nhómTên cấu phần phần mềmPhiên bảnĐã cập nhật?
com.google.android.gmsplay-services-mlkit-barcode-scanning18.3.0KHÔNG NÊN
com.google.android.gmsplay-services-mlkit-document-scanner16.0.0-beta1NÊN
com.google.android.gmsplay-services-mlkit-face-detection17.1.0KHÔNG NÊN
com.google.android.gmsplay-services-mlkit-image-labeling16.0.8KHÔNG NÊN
com.google.android.gmsplay-services-mlkit-image-labeling-custom16.0.0-beta5KHÔNG NÊN
com.google.android.gmsplay-services-mlkit-language-id17.0.0KHÔNG NÊN
com.google.android.gmsplay-services-mlkit-smart-reply16.0.0-beta1KHÔNG NÊN
com.google.android.gmsplay-services-mlkit-subject-segmentation16.0.0-beta1KHÔNG NÊN
com.google.android.gmsplay-services-mlkit-text-recognition19.0.0KHÔNG NÊN
com.google.android.gmsplay-services-mlkit-text-recognition-chinese16.0.0KHÔNG NÊN
com.google.android.gmsplay-services-mlkit-text-recognition-devanagari16.0.0KHÔNG NÊN
com.google.android.gmsplay-services-mlkit-text-japanese16.0.0KHÔNG NÊN
com.google.android.gmsplay-services-mlkit-text-korean16.0.0KHÔNG NÊN
com.google.android.gmsplay-services-code-scanner16.1.0KHÔNG NÊN
com.google.mlkitquét mã vạch17.2.0KHÔNG NÊN
com.google.mlkitmáy ảnh16.0.0-beta3KHÔNG NÊN
com.google.mlkitnhận dạng mực kỹ thuật số 18.1.0KHÔNG NÊN
com.google.mlkitchiết xuất thực thể16.0.0-beta5NÊN
com.google.mlkitphát hiện khuôn mặt16.1.6NÊN
com.google.mlkitphát hiện khuôn mặt dạng lưới16.0.0-beta2NÊN
com.google.mlkitgắn nhãn hình ảnh17.0.8NÊN
com.google.mlkittuỳ chỉnh gắn nhãn hình ảnh17.0.2KHÔNG NÊN
com.google.mlkitlanguage-id17.0.5NÊN
com.google.mlkitliên kết Firebase17.0.0KHÔNG NÊN
com.google.mlkitphát hiện vật thể17.0.1NÊN
com.google.mlkittuỳ chỉnh phát hiện vật thể17.0.1KHÔNG NÊN
com.google.mlkitplaystore-dynamic-feature-support16.0.0-beta2KHÔNG NÊN
com.google.mlkitphát hiện tư thế18.0.0-beta4NÊN
com.google.mlkitphát hiện tư thế-chính xác18.0.0-beta4NÊN
com.google.mlkittự phân đoạn16.0.0-beta5NÊN
com.google.mlkittrả lời thông minh17.0.3NÊN
com.google.mlkitnhận dạng văn bản16.0.0KHÔNG NÊN
com.google.mlkitnhận dạng văn bản tiếng Trung16.0.0KHÔNG NÊN
com.google.mlkitnhận dạng văn bản-devanagari16.0.0KHÔNG NÊN
com.google.mlkitnhận dạng văn bản-tiếng Nhật16.0.0KHÔNG NÊN
com.google.mlkitnhận dạng văn bản Hàn Quốc16.0.0KHÔNG NÊN
com.google.mlkitdịch17.0.2KHÔNG NÊN

Tính năng mới

 • Trên Android, chúng tôi đã thêm Document Scanner API (API Trình quét tài liệu) mới. API này cung cấp quy trình quét bằng cả logic giao diện người dùng và logic học máy.

Những điểm cải tiến

 • Trên Android, khắc phục lỗ hổng bảo mật do phiên bản cũ của phần phụ thuộc play-services-basement gây ra.
 • Trên iOS, đã thêm tính năng hỗ trợ Xcode 15.1.0.
 • Trên iOS, chúng tôi đã khắc phục lỗ hổng bảo mật trong thư viện libwebp.
 • Trên iOS, đã cập nhật các phần phụ thuộc CocoaPods để tương thích với Firebase 10.
 • Trên iOS, khắc phục lỗi Text nhận dạng để sử dụng phiên bản FlatBuffers mới hơn.
 • Trên iOS, thêm nội dung mô tả về việc sử dụng các API lý do bắt buộc trong tệp kê khai về quyền riêng tư.
 • Trên iOS, đã nâng phiên bản iOS tối thiểu được hỗ trợ từ 11.0 lên 12.0.

Ngày 7 tháng 11 năm 2023

Bản phát hành này bao gồm một số tính năng và điểm cải tiến mới.

Chi tiết về API Android

Bảng sau đây liệt kê các API Android đã thay đổi trong bản phát hành này.

Mã nhómTên cấu phần phần mềmPhiên bảnĐã cập nhật?
com.google.android.gmsplay-services-mlkit-barcode-scanning18.3.0KHÔNG NÊN
com.google.android.gmsplay-services-mlkit-face-detection17.1.0KHÔNG NÊN
com.google.android.gmsplay-services-mlkit-image-labeling16.0.8KHÔNG NÊN
com.google.android.gmsplay-services-mlkit-image-labeling-custom16.0.0-beta5NÊN
com.google.android.gmsplay-services-mlkit-language-id17.0.0KHÔNG NÊN
com.google.android.gmsplay-services-mlkit-smart-reply16.0.0-beta1KHÔNG NÊN
com.google.android.gmsplay-services-mlkit-subject-segmentation16.0.0-beta1NÊN
com.google.android.gmsplay-services-mlkit-text-recognition19.0.0KHÔNG NÊN
com.google.android.gmsplay-services-mlkit-text-recognition-chinese16.0.0KHÔNG NÊN
com.google.android.gmsplay-services-mlkit-text-recognition-devanagari16.0.0KHÔNG NÊN
com.google.android.gmsplay-services-mlkit-text-japanese16.0.0KHÔNG NÊN
com.google.android.gmsplay-services-mlkit-text-korean16.0.0KHÔNG NÊN
com.google.android.gmsplay-services-code-scanner16.1.0KHÔNG NÊN
com.google.mlkitquét mã vạch17.2.0KHÔNG NÊN
com.google.mlkitmáy ảnh16.0.0-beta3KHÔNG NÊN
com.google.mlkitnhận dạng mực kỹ thuật số 18.1.0KHÔNG NÊN
com.google.mlkitchiết xuất thực thể16.0.0-beta4KHÔNG NÊN
com.google.mlkitphát hiện khuôn mặt16.1.5KHÔNG NÊN
com.google.mlkitphát hiện khuôn mặt dạng lưới16.0.0-beta1KHÔNG NÊN
com.google.mlkitgắn nhãn hình ảnh17.0.7KHÔNG NÊN
com.google.mlkittuỳ chỉnh gắn nhãn hình ảnh17.0.2NÊN
com.google.mlkitlanguage-id17.0.4KHÔNG NÊN
com.google.mlkitliên kết Firebase17.0.0KHÔNG NÊN
com.google.mlkitphát hiện vật thể17.0.0KHÔNG NÊN
com.google.mlkittuỳ chỉnh phát hiện vật thể17.0.1NÊN
com.google.mlkitplaystore-dynamic-feature-support16.0.0-beta2KHÔNG NÊN
com.google.mlkitphát hiện tư thế18.0.0-beta3KHÔNG NÊN
com.google.mlkitphát hiện tư thế-chính xác18.0.0-beta3KHÔNG NÊN
com.google.mlkittự phân đoạn16.0.0-beta4KHÔNG NÊN
com.google.mlkittrả lời thông minh17.0.2KHÔNG NÊN
com.google.mlkitnhận dạng văn bản16.0.0KHÔNG NÊN
com.google.mlkitnhận dạng văn bản tiếng Trung16.0.0KHÔNG NÊN
com.google.mlkitnhận dạng văn bản-devanagari16.0.0KHÔNG NÊN
com.google.mlkitnhận dạng văn bản-tiếng Nhật16.0.0KHÔNG NÊN
com.google.mlkitnhận dạng văn bản Hàn Quốc16.0.0KHÔNG NÊN
com.google.mlkitdịch17.0.2NÊN

Tính năng mới

Những điểm cải tiến

Ngày 1 tháng 8 năm 2023

Bản phát hành này bao gồm một số tính năng mới.

Chi tiết về API Android

Bảng sau đây liệt kê các API Android đã thay đổi trong bản phát hành này.

Mã nhómTên cấu phần phần mềmPhiên bảnĐã cập nhật?
com.google.android.gmsplay-services-mlkit-barcode-scanning18.3.0NÊN
com.google.android.gmsplay-services-mlkit-face-detection17.1.0KHÔNG NÊN
com.google.android.gmsplay-services-mlkit-image-labeling16.0.8KHÔNG NÊN
com.google.android.gmsplay-services-mlkit-image-labeling-custom16.0.0-beta4KHÔNG NÊN
com.google.android.gmsplay-services-mlkit-language-id17.0.0KHÔNG NÊN
com.google.android.gmsplay-services-mlkit-smart-reply16.0.0-beta1KHÔNG NÊN
com.google.android.gmsplay-services-mlkit-text-recognition19.0.0KHÔNG NÊN
com.google.android.gmsplay-services-mlkit-text-recognition-chinese16.0.0KHÔNG NÊN
com.google.android.gmsplay-services-mlkit-text-recognition-devanagari16.0.0KHÔNG NÊN
com.google.android.gmsplay-services-mlkit-text-japanese16.0.0KHÔNG NÊN
com.google.android.gmsplay-services-mlkit-text-korean16.0.0KHÔNG NÊN
com.google.android.gmsplay-services-code-scanner16.1.0NÊN
com.google.mlkitquét mã vạch17.2.0NÊN
com.google.mlkitmáy ảnh16.0.0-beta3KHÔNG NÊN
com.google.mlkitnhận dạng mực kỹ thuật số 18.1.0KHÔNG NÊN
com.google.mlkitchiết xuất thực thể16.0.0-beta4KHÔNG NÊN
com.google.mlkitphát hiện khuôn mặt16.1.5KHÔNG NÊN
com.google.mlkitphát hiện khuôn mặt dạng lưới16.0.0-beta1KHÔNG NÊN
com.google.mlkitgắn nhãn hình ảnh17.0.7KHÔNG NÊN
com.google.mlkittuỳ chỉnh gắn nhãn hình ảnh17.0.1KHÔNG NÊN
com.google.mlkitlanguage-id17.0.4KHÔNG NÊN
com.google.mlkitliên kết Firebase17.0.0KHÔNG NÊN
com.google.mlkitphát hiện vật thể17.0.0KHÔNG NÊN
com.google.mlkittuỳ chỉnh phát hiện vật thể17.0.0KHÔNG NÊN
com.google.mlkitplaystore-dynamic-feature-support16.0.0-beta2KHÔNG NÊN
com.google.mlkitphát hiện tư thế18.0.0-beta3KHÔNG NÊN
com.google.mlkitphát hiện tư thế-chính xác18.0.0-beta3KHÔNG NÊN
com.google.mlkittự phân đoạn16.0.0-beta4KHÔNG NÊN
com.google.mlkittrả lời thông minh17.0.2KHÔNG NÊN
com.google.mlkitnhận dạng văn bản16.0.0KHÔNG NÊN
com.google.mlkitnhận dạng văn bản tiếng Trung16.0.0KHÔNG NÊN
com.google.mlkitnhận dạng văn bản-devanagari16.0.0KHÔNG NÊN
com.google.mlkitnhận dạng văn bản-tiếng Nhật16.0.0KHÔNG NÊN
com.google.mlkitnhận dạng văn bản Hàn Quốc16.0.0KHÔNG NÊN
com.google.mlkitdịch17.0.1KHÔNG NÊN

Tính năng mới

Ngày 2 tháng 5 năm 2023

Bản phát hành này bao gồm một số tính năng mới.

Chi tiết về API Android

Bảng sau đây liệt kê các API Android đã thay đổi trong bản phát hành này.

Mã nhómTên cấu phần phần mềmPhiên bảnĐã cập nhật?
com.google.android.gmsplay-services-mlkit-barcode-scanning18.2.0KHÔNG NÊN
com.google.android.gmsplay-services-mlkit-face-detection17.1.0KHÔNG NÊN
com.google.android.gmsplay-services-mlkit-image-labeling16.0.8KHÔNG NÊN
com.google.android.gmsplay-services-mlkit-image-labeling-custom16.0.0-beta4KHÔNG NÊN
com.google.android.gmsplay-services-mlkit-language-id17.0.0KHÔNG NÊN
com.google.android.gmsplay-services-mlkit-smart-reply16.0.0-beta1KHÔNG NÊN
com.google.android.gmsplay-services-mlkit-text-recognition19.0.0NÊN
com.google.android.gmsplay-services-mlkit-text-recognition-chinese16.0.0NÊN
com.google.android.gmsplay-services-mlkit-text-recognition-devanagari16.0.0NÊN
com.google.android.gmsplay-services-mlkit-text-japanese16.0.0NÊN
com.google.android.gmsplay-services-mlkit-text-korean16.0.0NÊN
com.google.android.gmsplay-services-code-scanner16.0.0KHÔNG NÊN
com.google.mlkitquét mã vạch17.1.0KHÔNG NÊN
com.google.mlkitmáy ảnh16.0.0-beta3KHÔNG NÊN
com.google.mlkitnhận dạng mực kỹ thuật số 18.1.0KHÔNG NÊN
com.google.mlkitchiết xuất thực thể16.0.0-beta4KHÔNG NÊN
com.google.mlkitphát hiện khuôn mặt16.1.5KHÔNG NÊN
com.google.mlkitphát hiện khuôn mặt dạng lưới16.0.0-beta1KHÔNG NÊN
com.google.mlkitgắn nhãn hình ảnh17.0.7KHÔNG NÊN
com.google.mlkittuỳ chỉnh gắn nhãn hình ảnh17.0.1KHÔNG NÊN
com.google.mlkitlanguage-id17.0.4KHÔNG NÊN
com.google.mlkitliên kết Firebase17.0.0KHÔNG NÊN
com.google.mlkitphát hiện vật thể17.0.0KHÔNG NÊN
com.google.mlkittuỳ chỉnh phát hiện vật thể17.0.0KHÔNG NÊN
com.google.mlkitplaystore-dynamic-feature-support16.0.0-beta2KHÔNG NÊN
com.google.mlkitphát hiện tư thế18.0.0-beta3KHÔNG NÊN
com.google.mlkitphát hiện tư thế-chính xác18.0.0-beta3KHÔNG NÊN
com.google.mlkittự phân đoạn16.0.0-beta4KHÔNG NÊN
com.google.mlkittrả lời thông minh17.0.2KHÔNG NÊN
com.google.mlkitnhận dạng văn bản16.0.0NÊN
com.google.mlkitnhận dạng văn bản tiếng Trung16.0.0NÊN
com.google.mlkitnhận dạng văn bản-devanagari16.0.0NÊN
com.google.mlkitnhận dạng văn bản-tiếng Nhật16.0.0NÊN
com.google.mlkitnhận dạng văn bản Hàn Quốc16.0.0NÊN
com.google.mlkitdịch17.0.1KHÔNG NÊN

Tính năng mới

 • Trên Android, đã nâng cấp phiên bản chưa theo gói của API Nhận dạng văn bản cho tập lệnh Latinh vào ngày 29 tháng 3 năm 2023. Cải thiện hiệu suất và thêm tính năng hỗ trợ mọi hướng.
 • Trên Android, phiên bản không theo gói đã mở rộng của công nghệ Nhận dạng văn bản sang tiếng Trung, chữ Devanagari, tiếng Nhật và tiếng Hàn ngoài chữ Latinh. API này cung cấp các chức năng tương tự so với phiên bản đi kèm nhưng được Dịch vụ Google Play hỗ trợ, đồng thời tác động đến kích thước ứng dụng được giảm xuống chỉ còn khoảng 260 KB.
 • Trên Android, phiên bản phát hành rộng rãi của tính năng Nhận dạng văn bản v2 đã được chuyển từ giai đoạn Beta sang Giai đoạn phát hành rộng rãi.

Ngày 21 tháng 3 năm 2023

Bản phát hành này bao gồm một số tính năng mới.

Thông tin chi tiết về API iOS

Bảng sau đây liệt kê các API iOS đã thay đổi trong bản phát hành này.

Tên cấu phần phần mềmPhiên bảnĐã cập nhật?
GoogleMLKit4.0.0NÊN
MLKitBarcodeScanning3.0.0NÊN
MLKitCommon9.0.0NÊN
MLKitDigitalInkRecognition3.0.0NÊN
MLKitEntityExtraction1.0.0-beta10NÊN
MLKitFaceDetection3.0.0NÊN
MLKitImageLabeling3.0.0NÊN
MLKitImageLabelingCommon5.0.0NÊN
MLKitImageLabelingCustom3.0.0NÊN
MLKitLanguageID4.0.0NÊN
MLKitLinkFirebase3.0.0NÊN
MLKitMDD5.0.0NÊN
MLKitNaturalLanguage5.0.0NÊN
MLKitObjectDetection3.0.0NÊN
MLKitObjectDetectionCommon5.0.0NÊN
MLKitObjectDetectionCustom3.0.0NÊN
MLKitPoseDetection1.0.0-beta11NÊN
MLKitPoseDetectionAccurate1.0.0-beta11NÊN
MLKitPoseDetectionCommon1.0.0-beta11NÊN
MLKitSegmentationCommon1.0.0-beta9NÊN
MLKitSegmentationSelfie1.0.0-beta9NÊN
MLKitSmartReply3.0.0NÊN
MLKitTextRecognition (phiên bản 2)2.0.0NÊN
MLKitTextRecognitionCommon1.0.0NÊN
MLKitTextRecognitionChinese1.0.0NÊN
MLKitTextRecognitionDevanagari1.0.0NÊN
MLKitTextRecognitionJapanese1.0.0NÊN
MLKitTextRecognitionKorean1.0.0NÊN
MLKitTranslate3.0.0NÊN
MLKitVision5.0.0NÊN
MLKitVisionKit6.0.0NÊN
MLKitXenoCommon1.0.0-beta11NÊN
MLImage1.0.0-beta4NÊN

Chi tiết về API Android

Bảng sau đây liệt kê các API Android đã thay đổi trong bản phát hành này.

Mã nhómTên cấu phần phần mềmPhiên bảnĐã cập nhật?
com.google.android.gmsplay-services-mlkit-barcode-scanning18.2.0NÊN
com.google.android.gmsplay-services-mlkit-face-detection17.1.0KHÔNG NÊN
com.google.android.gmsplay-services-mlkit-image-labeling16.0.8KHÔNG NÊN
com.google.android.gmsplay-services-mlkit-image-labeling-custom16.0.0-beta4KHÔNG NÊN
com.google.android.gmsplay-services-mlkit-language-id17.0.0KHÔNG NÊN
com.google.android.gmsplay-services-mlkit-smart-reply16.0.0-beta1KHÔNG NÊN
com.google.android.gmsplay-services-mlkit-text-recognition18.0.2KHÔNG NÊN
com.google.android.gmsplay-services-code-scanner16.0.0NÊN
com.google.mlkitquét mã vạch17.1.0NÊN
com.google.mlkitmáy ảnh16.0.0-beta3KHÔNG NÊN
com.google.mlkitnhận dạng mực kỹ thuật số 18.1.0KHÔNG NÊN
com.google.mlkitchiết xuất thực thể16.0.0-beta4KHÔNG NÊN
com.google.mlkitphát hiện khuôn mặt16.1.5KHÔNG NÊN
com.google.mlkitphát hiện khuôn mặt dạng lưới16.0.0-beta1KHÔNG NÊN
com.google.mlkitgắn nhãn hình ảnh17.0.7KHÔNG NÊN
com.google.mlkittuỳ chỉnh gắn nhãn hình ảnh17.0.1KHÔNG NÊN
com.google.mlkitlanguage-id17.0.4KHÔNG NÊN
com.google.mlkitliên kết Firebase17.0.0KHÔNG NÊN
com.google.mlkitphát hiện vật thể17.0.0KHÔNG NÊN
com.google.mlkittuỳ chỉnh phát hiện vật thể17.0.0KHÔNG NÊN
com.google.mlkitplaystore-dynamic-feature-support16.0.0-beta2KHÔNG NÊN
com.google.mlkitphát hiện tư thế18.0.0-beta3KHÔNG NÊN
com.google.mlkitphát hiện tư thế-chính xác18.0.0-beta3KHÔNG NÊN
com.google.mlkittự phân đoạn16.0.0-beta4KHÔNG NÊN
com.google.mlkittrả lời thông minh17.0.2KHÔNG NÊN
com.google.mlkitnhận dạng văn bản16.0.0-beta6KHÔNG NÊN
com.google.mlkitnhận dạng văn bản tiếng Trung16.0.0-beta6KHÔNG NÊN
com.google.mlkitnhận dạng văn bản-devanagari16.0.0-beta6KHÔNG NÊN
com.google.mlkitnhận dạng văn bản-tiếng Nhật16.0.0-beta6KHÔNG NÊN
com.google.mlkitnhận dạng văn bản Hàn Quốc16.0.0-beta6KHÔNG NÊN
com.google.mlkitdịch17.0.1KHÔNG NÊN

Tính năng mới

 • Trên Android, Trình quét mã của Google đã chuyển dần từ giai đoạn Beta sang Giai đoạn phát hành rộng rãi.
 • Trên Android, chúng tôi đã bổ sung tính năng hỗ trợ trả về tất cả mã vạch có thể có trong tính năng Quét mã vạch.
 • Trên iOS, tính năng Nhận dạng văn bản được chuyển dần sang phiên bản 2 (beta) và được phát hành rộng rãi.

Những điểm cải tiến

 • Trên iOS, đã nâng phiên bản Xcode tối thiểu được hỗ trợ lên 14.2.0.
 • Trên iOS, đã nâng phiên bản iOS tối thiểu được hỗ trợ từ 10.0 lên 11.0.
 • Trên iOS, chúng tôi đã ngừng hỗ trợ mã bit.
 • Trên iOS, nâng cấp phạm vi phiên bản của các phần phụ thuộc GTMSessionFetcher/Core trong MLKitCommon, MLKitLinkFirebase, MLKitNaturalLanguage và MLKitVision để hỗ trợ Firebase 10.

Ngày 31 tháng 1 năm 2023

Bản phát hành này bao gồm một số tính năng mới.

Chi tiết về API Android

Bảng sau đây liệt kê các API Android đã thay đổi trong bản phát hành này.

Mã nhómTên cấu phần phần mềmPhiên bảnĐã cập nhật?
com.google.android.gmsplay-services-mlkit-barcode-scanning18.1.0KHÔNG NÊN
com.google.android.gmsplay-services-mlkit-face-detection17.1.0KHÔNG NÊN
com.google.android.gmsplay-services-mlkit-image-labeling16.0.8KHÔNG NÊN
com.google.android.gmsplay-services-mlkit-image-labeling-custom16.0.0-beta4KHÔNG NÊN
com.google.android.gmsplay-services-mlkit-language-id17.0.0KHÔNG NÊN
com.google.android.gmsplay-services-mlkit-smart-reply16.0.0-beta1KHÔNG NÊN
com.google.android.gmsplay-services-mlkit-text-recognition18.0.2KHÔNG NÊN
com.google.android.gmsplay-services-code-scanner16.0.0-beta3KHÔNG NÊN
com.google.mlkitquét mã vạch17.0.3KHÔNG NÊN
com.google.mlkitmáy ảnh16.0.0-beta3KHÔNG NÊN
com.google.mlkitnhận dạng mực kỹ thuật số 18.1.0NÊN
com.google.mlkitchiết xuất thực thể16.0.0-beta4KHÔNG NÊN
com.google.mlkitphát hiện khuôn mặt16.1.5KHÔNG NÊN
com.google.mlkitphát hiện khuôn mặt dạng lưới16.0.0-beta1KHÔNG NÊN
com.google.mlkitgắn nhãn hình ảnh17.0.7KHÔNG NÊN
com.google.mlkittuỳ chỉnh gắn nhãn hình ảnh17.0.1KHÔNG NÊN
com.google.mlkitlanguage-id17.0.4KHÔNG NÊN
com.google.mlkitliên kết Firebase17.0.0KHÔNG NÊN
com.google.mlkitphát hiện vật thể17.0.0KHÔNG NÊN
com.google.mlkittuỳ chỉnh phát hiện vật thể17.0.0KHÔNG NÊN
com.google.mlkitplaystore-dynamic-feature-support16.0.0-beta2KHÔNG NÊN
com.google.mlkitphát hiện tư thế18.0.0-beta3KHÔNG NÊN
com.google.mlkitphát hiện tư thế-chính xác18.0.0-beta3KHÔNG NÊN
com.google.mlkittự phân đoạn16.0.0-beta4KHÔNG NÊN
com.google.mlkittrả lời thông minh17.0.2KHÔNG NÊN
com.google.mlkitnhận dạng văn bản16.0.0-beta6KHÔNG NÊN
com.google.mlkitnhận dạng văn bản tiếng Trung16.0.0-beta6KHÔNG NÊN
com.google.mlkitnhận dạng văn bản-devanagari16.0.0-beta6KHÔNG NÊN
com.google.mlkitnhận dạng văn bản-tiếng Nhật16.0.0-beta6KHÔNG NÊN
com.google.mlkitnhận dạng văn bản Hàn Quốc16.0.0-beta6KHÔNG NÊN
com.google.mlkitdịch17.0.1KHÔNG NÊN

Tính năng mới

Ngày 6 tháng 12 năm 2022

Bản phát hành này bao gồm các tính năng mới và sửa một số lỗi.

Chi tiết về API Android

Bảng sau đây liệt kê các API Android đã thay đổi trong bản phát hành này.

Mã nhómTên cấu phần phần mềmPhiên bảnĐã cập nhật?
com.google.android.gmsplay-services-mlkit-barcode-scanning18.1.0KHÔNG NÊN
com.google.android.gmsplay-services-mlkit-face-detection17.1.0KHÔNG NÊN
com.google.android.gmsplay-services-mlkit-image-labeling16.0.8KHÔNG NÊN
com.google.android.gmsplay-services-mlkit-image-labeling-custom16.0.0-beta4KHÔNG NÊN
com.google.android.gmsplay-services-mlkit-language-id17.0.0KHÔNG NÊN
com.google.android.gmsplay-services-mlkit-smart-reply16.0.0-beta1NÊN
com.google.android.gmsplay-services-mlkit-text-recognition18.0.2KHÔNG NÊN
com.google.android.gmsplay-services-code-scanner16.0.0-beta3KHÔNG NÊN
com.google.mlkitquét mã vạch17.0.3NÊN
com.google.mlkitmáy ảnh16.0.0-beta3KHÔNG NÊN
com.google.mlkitnhận dạng mực kỹ thuật số 18.0.0KHÔNG NÊN
com.google.mlkitchiết xuất thực thể16.0.0-beta4KHÔNG NÊN
com.google.mlkitphát hiện khuôn mặt16.1.5KHÔNG NÊN
com.google.mlkitphát hiện khuôn mặt dạng lưới16.0.0-beta1KHÔNG NÊN
com.google.mlkitgắn nhãn hình ảnh17.0.7KHÔNG NÊN
com.google.mlkittuỳ chỉnh gắn nhãn hình ảnh17.0.1KHÔNG NÊN
com.google.mlkitlanguage-id17.0.4KHÔNG NÊN
com.google.mlkitliên kết Firebase17.0.0KHÔNG NÊN
com.google.mlkitphát hiện vật thể17.0.0KHÔNG NÊN
com.google.mlkittuỳ chỉnh phát hiện vật thể17.0.0KHÔNG NÊN
com.google.mlkitplaystore-dynamic-feature-support16.0.0-beta2KHÔNG NÊN
com.google.mlkitphát hiện tư thế18.0.0-beta3KHÔNG NÊN
com.google.mlkitphát hiện tư thế-chính xác18.0.0-beta3KHÔNG NÊN
com.google.mlkittự phân đoạn16.0.0-beta4KHÔNG NÊN
com.google.mlkittrả lời thông minh17.0.2KHÔNG NÊN
com.google.mlkitnhận dạng văn bản16.0.0-beta6KHÔNG NÊN
com.google.mlkitnhận dạng văn bản tiếng Trung16.0.0-beta6KHÔNG NÊN
com.google.mlkitnhận dạng văn bản-devanagari16.0.0-beta6KHÔNG NÊN
com.google.mlkitnhận dạng văn bản-tiếng Nhật16.0.0-beta6KHÔNG NÊN
com.google.mlkitnhận dạng văn bản Hàn Quốc16.0.0-beta6KHÔNG NÊN
com.google.mlkitdịch17.0.1KHÔNG NÊN

Tính năng mới

 • Thêm phiên bản API trả lời thông minh chưa theo gói trên Android. Phiên bản chưa theo gói giúp giảm 5,5 MB kích thước tải xuống của ứng dụng so với phiên bản đi kèm.

Sửa lỗi

 • Trên Android, khắc phục vấn đề quét Mã vạch không hỗ trợ cấu hình Bitmap ngoài ARGB_8888.

Ngày 20 tháng 9 năm 2022

Bản phát hành này bao gồm một số tính năng và điểm cải tiến mới.

Chi tiết về API Android

Bảng sau đây liệt kê các API Android đã thay đổi trong bản phát hành này.

Mã nhómTên cấu phần phần mềmPhiên bảnĐã cập nhật?
com.google.android.gmsplay-services-mlkit-barcode-scanning18.1.0KHÔNG NÊN
com.google.android.gmsplay-services-mlkit-face-detection17.1.0KHÔNG NÊN
com.google.android.gmsplay-services-mlkit-image-labeling16.0.8KHÔNG NÊN
com.google.android.gmsplay-services-mlkit-image-labeling-custom16.0.0-beta4KHÔNG NÊN
com.google.android.gmsplay-services-mlkit-language-id17.0.0KHÔNG NÊN
com.google.android.gmsplay-services-mlkit-text-recognition18.0.2NÊN
com.google.android.gmsplay-services-code-scanner16.0.0-beta3KHÔNG NÊN
com.google.mlkitquét mã vạch17.0.2KHÔNG NÊN
com.google.mlkitmáy ảnh16.0.0-beta3KHÔNG NÊN
com.google.mlkitnhận dạng mực kỹ thuật số 18.0.0KHÔNG NÊN
com.google.mlkitchiết xuất thực thể16.0.0-beta4KHÔNG NÊN
com.google.mlkitphát hiện khuôn mặt16.1.5KHÔNG NÊN
com.google.mlkitphát hiện khuôn mặt dạng lưới16.0.0-beta1NÊN
com.google.mlkitgắn nhãn hình ảnh17.0.7KHÔNG NÊN
com.google.mlkittuỳ chỉnh gắn nhãn hình ảnh17.0.1KHÔNG NÊN
com.google.mlkitlanguage-id17.0.4KHÔNG NÊN
com.google.mlkitliên kết Firebase17.0.0KHÔNG NÊN
com.google.mlkitphát hiện vật thể17.0.0KHÔNG NÊN
com.google.mlkittuỳ chỉnh phát hiện vật thể17.0.0KHÔNG NÊN
com.google.mlkitplaystore-dynamic-feature-support16.0.0-beta2KHÔNG NÊN
com.google.mlkitphát hiện tư thế18.0.0-beta3NÊN
com.google.mlkitphát hiện tư thế-chính xác18.0.0-beta3NÊN
com.google.mlkittự phân đoạn16.0.0-beta4KHÔNG NÊN
com.google.mlkittrả lời thông minh17.0.2KHÔNG NÊN
com.google.mlkitnhận dạng văn bản16.0.0-beta6NÊN
com.google.mlkitnhận dạng văn bản tiếng Trung16.0.0-beta6NÊN
com.google.mlkitnhận dạng văn bản-devanagari16.0.0-beta6NÊN
com.google.mlkitnhận dạng văn bản-tiếng Nhật16.0.0-beta6NÊN
com.google.mlkitnhận dạng văn bản Hàn Quốc16.0.0-beta6NÊN
com.google.mlkitdịch17.0.1NÊN

Tính năng mới

 • Thêm phiên bản đi kèm của API phát hiện lưới khuôn mặt trên Android. Phiên bản beta công khai của API hoạt động hiệu quả nhất với những khuôn mặt cách máy ảnh trong phạm vi ~2 mét (khoảng 7 feet) và cung cấp 468 điểm 3D cũng như thông tin hình tam giác cho các khuôn mặt được phát hiện với độ trễ thấp(14 mili giây trên thiết bị Pixel 3). Khi ở chế độ BOUNDING_BOX_ONLY, độ trễ có thể giảm thêm khoảng 20%.

Những điểm cải tiến

 • Trên Android, cải thiện độ trễ của API Phát hiện tư thế bằng cách bật tính năng dự đoán mô hình FP16 trên các CPU được hỗ trợ.
 • Trên Android, Nhận dạng văn bản phiên bản 2 đã được cải tiến bằng cách cung cấp thông tin về biểu tượng và xoay trong kết quả nhận dạng.

Ngày 20 tháng 9 năm 2022

Bản phát hành này bao gồm một số tính năng và điểm cải tiến mới.

Chi tiết về API Android

Bảng sau đây liệt kê các API Android đã thay đổi trong bản phát hành này.

Mã nhómTên cấu phần phần mềmPhiên bảnĐã cập nhật?
com.google.android.gmsplay-services-mlkit-barcode-scanning18.1.0KHÔNG NÊN
com.google.android.gmsplay-services-mlkit-face-detection17.1.0KHÔNG NÊN
com.google.android.gmsplay-services-mlkit-image-labeling16.0.8KHÔNG NÊN
com.google.android.gmsplay-services-mlkit-image-labeling-custom16.0.0-beta4KHÔNG NÊN
com.google.android.gmsplay-services-mlkit-language-id17.0.0KHÔNG NÊN
com.google.android.gmsplay-services-mlkit-text-recognition18.0.2NÊN
com.google.android.gmsplay-services-code-scanner16.0.0-beta3KHÔNG NÊN
com.google.mlkitquét mã vạch17.0.2KHÔNG NÊN
com.google.mlkitmáy ảnh16.0.0-beta3KHÔNG NÊN
com.google.mlkitnhận dạng mực kỹ thuật số 18.0.0KHÔNG NÊN
com.google.mlkitchiết xuất thực thể16.0.0-beta4KHÔNG NÊN
com.google.mlkitphát hiện khuôn mặt16.1.5KHÔNG NÊN
com.google.mlkitphát hiện khuôn mặt dạng lưới16.0.0-beta1NÊN
com.google.mlkitgắn nhãn hình ảnh17.0.7KHÔNG NÊN
com.google.mlkittuỳ chỉnh gắn nhãn hình ảnh17.0.1KHÔNG NÊN
com.google.mlkitlanguage-id17.0.4KHÔNG NÊN
com.google.mlkitliên kết Firebase17.0.0KHÔNG NÊN
com.google.mlkitphát hiện vật thể17.0.0KHÔNG NÊN
com.google.mlkittuỳ chỉnh phát hiện vật thể17.0.0KHÔNG NÊN
com.google.mlkitplaystore-dynamic-feature-support16.0.0-beta2KHÔNG NÊN
com.google.mlkitphát hiện tư thế18.0.0-beta3NÊN
com.google.mlkitphát hiện tư thế-chính xác18.0.0-beta3NÊN
com.google.mlkittự phân đoạn16.0.0-beta4KHÔNG NÊN
com.google.mlkittrả lời thông minh17.0.2KHÔNG NÊN
com.google.mlkitnhận dạng văn bản16.0.0-beta6NÊN
com.google.mlkitnhận dạng văn bản tiếng Trung16.0.0-beta6NÊN
com.google.mlkitnhận dạng văn bản-devanagari16.0.0-beta6NÊN
com.google.mlkitnhận dạng văn bản-tiếng Nhật16.0.0-beta6NÊN
com.google.mlkitnhận dạng văn bản Hàn Quốc16.0.0-beta6NÊN
com.google.mlkitdịch17.0.1NÊN

Tính năng mới

 • Thêm phiên bản đi kèm của Face Mesh Development API trên Android. Phiên bản beta công khai của API hoạt động hiệu quả nhất với các khuôn mặt cách máy ảnh khoảng 2 mét, hoặc khoảng 6,5 feet, đồng thời cung cấp 468 điểm 3D và thông tin hình tam giác cho các khuôn mặt được phát hiện với độ trễ thấp(14 mili giây trên thiết bị Pixel 3). Khi ở chế độ BOUNDING_BOX_ONLY, độ trễ có thể giảm thêm khoảng 20%.

Những điểm cải tiến

 • Trên Android, cải thiện độ trễ của Pose Tracking API bằng cách bật tính năng dự đoán mô hình FP16 trên các CPU được hỗ trợ.
 • Trên Android, Nhận dạng văn bản phiên bản 2 đã được cải tiến bằng cách cung cấp thông tin về biểu tượng và xoay trong kết quả nhận dạng.

Ngày 23 tháng 8 năm 2022

Những điểm cải tiến

 • Trên Android, đã nâng cấp phiên bản chưa theo gói của API Quét mã vạch. Cải thiện khả năng thu hồi, độ trễ từ xa, dung sai hình ảnh chất lượng thấp và độ ổn định của hộp giới hạn. Mang đến hiệu suất tương đương với hiệu suất của phiên bản đi kèm. Dịch vụ Google Play sẽ tự động xử lý quá trình nâng cấp này nên bạn không cần thay đổi gì trong ứng dụng.

Ngày 16 tháng 8 năm 2022

Bản phát hành này có một số điểm cải tiến.

Thông tin chi tiết về API iOS

Bảng sau đây liệt kê các API iOS đã thay đổi trong bản phát hành này.

Tên cấu phần phần mềmPhiên bảnĐã cập nhật?
GoogleMLKit3.2.0NÊN
MLKitBarcodeScanning2.2.0NÊN
MLKitCommon8.0.0NÊN
MLKitDigitalInkRecognition2.2.0NÊN
MLKitEntityExtraction1.0.0-beta9NÊN
MLKitFaceDetection2.2.0NÊN
MLKitImageLabeling2.2.0NÊN
MLKitImageLabelingCommon4.2.0NÊN
MLKitImageLabelingCustom2.2.0NÊN
MLKitLanguageID3.2.0NÊN
MLKitLinkFirebase2.2.0NÊN
MLKitNaturalLanguage4.2.0NÊN
MLKitObjectDetection2.2.0NÊN
MLKitObjectDetectionCommon4.2.0NÊN
MLKitObjectDetectionCustom2.2.0NÊN
MLKitPoseDetection1.0.0-beta10NÊN
MLKitPoseDetectionAccurate1.0.0-beta10NÊN
MLKitPoseDetectionCommon1.0.0-beta10NÊN
MLKitSegmentationCommon1.0.0-beta8NÊN
MLKitSegmentationSelfie1.0.0-beta8NÊN
MLKitSmartReply2.2.0NÊN
MLKitTextRecognition (phiên bản 2)1.4.0-beta6NÊN
MLKitTextRecognitionCommon1.0.0-beta6NÊN
MLKitTextRecognitionChinese1.0.0-beta6NÊN
MLKitTextRecognitionDevanagari1.0.0-beta6NÊN
MLKitTextRecognitionJapanese1.0.0-beta6NÊN
MLKitTextRecognitionKorean1.0.0-beta6NÊN
MLKitTranslate2.2.0NÊN
MLKitVision4.2.0NÊN

Chi tiết về API Android

Bảng sau đây liệt kê các API Android đã thay đổi trong bản phát hành này.

Mã nhómTên cấu phần phần mềmPhiên bảnĐã cập nhật?
com.google.android.gmsplay-services-mlkit-barcode-scanning18.1.0NÊN
com.google.android.gmsplay-services-mlkit-face-detection17.1.0NÊN
com.google.android.gmsplay-services-mlkit-image-labeling16.0.8NÊN
com.google.android.gmsplay-services-mlkit-image-labeling-custom16.0.0-beta4NÊN
com.google.android.gmsplay-services-mlkit-language-id17.0.0NÊN
com.google.android.gmsplay-services-mlkit-text-recognition18.0.1NÊN
com.google.android.gmsplay-services-code-scanner16.0.0-beta3NÊN
com.google.mlkitquét mã vạch17.0.2KHÔNG NÊN
com.google.mlkitmáy ảnh16.0.0-beta3KHÔNG NÊN
com.google.mlkitnhận dạng mực kỹ thuật số 18.0.0KHÔNG NÊN
com.google.mlkitchiết xuất thực thể16.0.0-beta4KHÔNG NÊN
com.google.mlkitphát hiện khuôn mặt16.1.5KHÔNG NÊN
com.google.mlkitgắn nhãn hình ảnh17.0.7KHÔNG NÊN
com.google.mlkittuỳ chỉnh gắn nhãn hình ảnh17.0.1KHÔNG NÊN
com.google.mlkitlanguage-id17.0.4KHÔNG NÊN
com.google.mlkitliên kết Firebase17.0.0KHÔNG NÊN
com.google.mlkitphát hiện vật thể17.0.0KHÔNG NÊN
com.google.mlkittuỳ chỉnh phát hiện vật thể17.0.0KHÔNG NÊN
com.google.mlkitplaystore-dynamic-feature-support16.0.0-beta2KHÔNG NÊN
com.google.mlkitphát hiện tư thế18.0.0-beta2KHÔNG NÊN
com.google.mlkitphát hiện tư thế-chính xác18.0.0-beta2KHÔNG NÊN
com.google.mlkittự phân đoạn16.0.0-beta4KHÔNG NÊN
com.google.mlkittrả lời thông minh17.0.2KHÔNG NÊN
com.google.mlkitnhận dạng văn bản16.0.0-beta4KHÔNG NÊN
com.google.mlkitnhận dạng văn bản tiếng Trung16.0.0-beta4KHÔNG NÊN
com.google.mlkitnhận dạng văn bản-devanagari16.0.0-beta4KHÔNG NÊN
com.google.mlkitnhận dạng văn bản-tiếng Nhật16.0.0-beta4KHÔNG NÊN
com.google.mlkitnhận dạng văn bản Hàn Quốc16.0.0-beta4KHÔNG NÊN
com.google.mlkitdịch17.0.1NÊN

Những điểm cải tiến

 • Trên Android và iOS, các mô hình đã nâng cấp cho tính năng Dịch để đạt độ chính xác cao hơn.
 • Trên Android, đã hoàn thiện phiên bản Beta của Nhận dạng ngôn ngữ chưa theo gói.
 • Trên Android, điểm số tin cậy tiếp xúc cho Nhận dạng văn bảnNhận dạng văn bản phiên bản 2.
 • Trên Android, đã triển khai giao diện OptionalModuleApi cho từng Trình phát hiện Bộ công cụ học máy để hỗ trợ các phiên bản chưa theo gói. Nhờ đó, bạn có thể sử dụng ModuleInstallClient API của Dịch vụ Google Play nhằm kiểm soát việc cài đặt và kiểm tra tình trạng có sẵn khi sử dụng các phiên bản chưa theo gói.
 • Trên iOS, nâng cấp phạm vi phiên bản của các phần phụ thuộc FirebaseCoreFirebaseInstallations trong MLKitLinkFirebase từ 8.x lên 9.x để giúp Bộ công cụ học máy tương thích với Firebase 9.x.

Ngày 28 tháng 6 năm 2022

Bản phát hành này có một số điểm cải tiến.

Thông tin chi tiết về API iOS

Bảng sau đây liệt kê các API iOS đã thay đổi trong bản phát hành này.

Tên cấu phần phần mềmPhiên bảnĐã cập nhật?
GoogleMLKit3.1.0NÊN
MLKitBarcodeScanning2.1.0NÊN
MLKitCommon7.0.0NÊN
MLKitDigitalInkRecognition2.1.0NÊN
MLKitEntityExtraction1.0.0-beta8NÊN
MLKitFaceDetection2.1.0NÊN
MLKitImageLabeling2.1.0NÊN
MLKitImageLabelingCommon4.1.0NÊN
MLKitImageLabelingCustom2.1.0NÊN
MLKitLanguageID3.1.0NÊN
MLKitLinkFirebase2.1.0NÊN
MLKitNaturalLanguage4.1.0NÊN
MLKitObjectDetection2.1.0NÊN
MLKitObjectDetectionCommon4.1.0NÊN
MLKitObjectDetectionCustom2.1.0NÊN
MLKitPoseDetection1.0.0-beta9NÊN
MLKitPoseDetectionAccurate1.0.0-beta9NÊN
MLKitPoseDetectionCommon1.0.0-beta9NÊN
MLKitSegmentationCommon1.0.0-beta7NÊN
MLKitSegmentationSelfie1.0.0-beta7NÊN
MLKitSmartReply2.1.0NÊN
MLKitTextRecognition (phiên bản 2)1.4.0-beta5NÊN
MLKitTextRecognitionCommon1.0.0-beta5NÊN
MLKitTextRecognitionChinese1.0.0-beta5NÊN
MLKitTextRecognitionDevanagari1.0.0-beta5NÊN
MLKitTextRecognitionJapanese1.0.0-beta5NÊN
MLKitTextRecognitionKorean1.0.0-beta5NÊN
MLKitTranslate2.1.0NÊN
MLKitVision4.1.0NÊN

Chi tiết về API Android

Bảng sau đây liệt kê các API Android đã thay đổi trong bản phát hành này.

Mã nhómTên cấu phần phần mềmPhiên bảnĐã cập nhật?
com.google.android.gmsplay-services-mlkit-barcode-scanning18.0.0KHÔNG NÊN
com.google.android.gmsplay-services-mlkit-face-detection17.0.1KHÔNG NÊN
com.google.android.gmsplay-services-mlkit-image-labeling16.0.7KHÔNG NÊN
com.google.android.gmsplay-services-mlkit-image-labeling-custom16.0.0-beta3KHÔNG NÊN
com.google.android.gmsplay-services-mlkit-language-id17.0.0-beta1KHÔNG NÊN
com.google.android.gmsplay-services-mlkit-text-recognition18.0.0KHÔNG NÊN
com.google.android.gmsplay-services-code-scanner16.0.0-beta2NÊN
com.google.mlkitquét mã vạch17.0.2KHÔNG NÊN
com.google.mlkitmáy ảnh16.0.0-beta3KHÔNG NÊN
com.google.mlkitnhận dạng mực kỹ thuật số 18.0.0KHÔNG NÊN
com.google.mlkitchiết xuất thực thể16.0.0-beta4KHÔNG NÊN
com.google.mlkitphát hiện khuôn mặt16.1.5KHÔNG NÊN
com.google.mlkitgắn nhãn hình ảnh17.0.7KHÔNG NÊN
com.google.mlkittuỳ chỉnh gắn nhãn hình ảnh17.0.1KHÔNG NÊN
com.google.mlkitlanguage-id17.0.4NÊN
com.google.mlkitliên kết Firebase17.0.0KHÔNG NÊN
com.google.mlkitphát hiện vật thể17.0.0KHÔNG NÊN
com.google.mlkittuỳ chỉnh phát hiện vật thể17.0.0KHÔNG NÊN
com.google.mlkitplaystore-dynamic-feature-support16.0.0-beta2KHÔNG NÊN
com.google.mlkitphát hiện tư thế18.0.0-beta2KHÔNG NÊN
com.google.mlkitphát hiện tư thế-chính xác18.0.0-beta2KHÔNG NÊN
com.google.mlkittự phân đoạn16.0.0-beta4KHÔNG NÊN
com.google.mlkittrả lời thông minh17.0.2NÊN
com.google.mlkitnhận dạng văn bản16.0.0-beta4KHÔNG NÊN
com.google.mlkitnhận dạng văn bản tiếng Trung16.0.0-beta4KHÔNG NÊN
com.google.mlkitnhận dạng văn bản-devanagari16.0.0-beta4KHÔNG NÊN
com.google.mlkitnhận dạng văn bản-tiếng Nhật16.0.0-beta4KHÔNG NÊN
com.google.mlkitnhận dạng văn bản Hàn Quốc16.0.0-beta4KHÔNG NÊN
com.google.mlkitdịch17.0.0KHÔNG NÊN

Những điểm cải tiến

 • Cải tiến mô hình Trả lời thông minh để tạo câu trả lời chính xác hơn và giảm đáng kể kích thước mô hình 5 MB.
 • Trên Android, đã thêm tuỳ chọn cho phép người dùng nhập mã vạch theo cách thủ công từ chế độ xem trình quét trong Google Code Scanner API.

Ngày 10 tháng 5 năm 2022

Bản phát hành này bao gồm một số tính năng mới.

Chi tiết về API Android

Bảng sau đây liệt kê các API Android đã thay đổi trong bản phát hành này.

Mã nhómTên cấu phần phần mềmPhiên bảnĐã cập nhật?
com.google.android.gmsplay-services-code-scanner16.0.0-beta1NÊN

Tính năng mới

 • Thêm Google Code Scanner API (API Trình quét mã của Google) mới trên Android. Phiên bản beta công khai của trình quét mã của Google cung cấp một giải pháp hoàn chỉnh để quét mã mà không cần ứng dụng yêu cầu quyền sử dụng máy ảnh, trong khi vẫn bảo vệ quyền riêng tư của người dùng. Bạn có thể thực hiện việc này bằng cách uỷ quyền quét mã cho Dịch vụ Google Play và chỉ trả về kết quả quét cho ứng dụng của bạn.

Ngày 26 tháng 4 năm 2022

Bản phát hành này có một số điểm cải tiến.

Thông tin chi tiết về API iOS

Bảng sau đây liệt kê các API iOS đã thay đổi trong bản phát hành này.

Tên cấu phần phần mềmPhiên bảnĐã cập nhật?
GoogleMLKit3.0.0NÊN
MLKitBarcodeScanning2.0.0NÊN
MLKitCommon6.0.0NÊN
MLKitDigitalInkRecognition2.0.0NÊN
MLKitEntityExtraction1.0.0-beta7NÊN
MLKitFaceDetection2.0.0NÊN
MLKitImageLabeling2.0.0NÊN
MLKitImageLabelingCommon4.0.0NÊN
MLKitImageLabelingCustom2.0.0NÊN
MLKitLanguageID3.0.0NÊN
MLKitLinkFirebase2.0.0NÊN
MLKitNaturalLanguage4.0.0NÊN
MLKitObjectDetection2.0.0NÊN
MLKitObjectDetectionCommon4.0.0NÊN
MLKitObjectDetectionCustom2.0.0NÊN
MLKitPoseDetection1.0.0-beta8NÊN
MLKitPoseDetectionAccurate1.0.0-beta8NÊN
MLKitPoseDetectionCommon1.0.0-beta8NÊN
MLKitSegmentationCommon1.0.0-beta6NÊN
MLKitSegmentationSelfie1.0.0-beta6NÊN
MLKitSmartReply2.0.0NÊN
MLKitTextRecognition (phiên bản 2)1.4.0-beta4NÊN
MLKitTextRecognitionCommon1.0.0-beta4NÊN
MLKitTextRecognitionChinese1.0.0-beta4NÊN
MLKitTextRecognitionDevanagari1.0.0-beta4NÊN
MLKitTextRecognitionJapanese1.0.0-beta4NÊN
MLKitTextRecognitionKorean1.0.0-beta4NÊN
MLKitTranslate2.0.0NÊN
MLKitVision4.0.0NÊN

Chi tiết về API Android

Bảng sau đây liệt kê các API Android đã thay đổi trong bản phát hành này.

Mã nhómTên cấu phần phần mềmPhiên bảnĐã cập nhật?
com.google.android.gmsplay-services-mlkit-barcode-scanning18.0.0KHÔNG NÊN
com.google.android.gmsplay-services-mlkit-face-detection17.0.1KHÔNG NÊN
com.google.android.gmsplay-services-mlkit-image-labeling16.0.7KHÔNG NÊN
com.google.android.gmsplay-services-mlkit-image-labeling-custom16.0.0-beta3KHÔNG NÊN
com.google.android.gmsplay-services-mlkit-language-id17.0.0-beta1KHÔNG NÊN
com.google.android.gmsplay-services-mlkit-text-recognition18.0.0KHÔNG NÊN
com.google.mlkitquét mã vạch17.0.2KHÔNG NÊN
com.google.mlkitmáy ảnh16.0.0-beta3KHÔNG NÊN
com.google.mlkitnhận dạng mực kỹ thuật số 18.0.0KHÔNG NÊN
com.google.mlkitchiết xuất thực thể16.0.0-beta4KHÔNG NÊN
com.google.mlkitphát hiện khuôn mặt16.1.5KHÔNG NÊN
com.google.mlkitgắn nhãn hình ảnh17.0.7KHÔNG NÊN
com.google.mlkittuỳ chỉnh gắn nhãn hình ảnh17.0.1KHÔNG NÊN
com.google.mlkitlanguage-id17.0.3KHÔNG NÊN
com.google.mlkitliên kết Firebase17.0.0KHÔNG NÊN
com.google.mlkitphát hiện vật thể17.0.0KHÔNG NÊN
com.google.mlkittuỳ chỉnh phát hiện vật thể17.0.0KHÔNG NÊN
com.google.mlkitplaystore-dynamic-feature-support16.0.0-beta2KHÔNG NÊN
com.google.mlkitphát hiện tư thế18.0.0-beta2KHÔNG NÊN
com.google.mlkitphát hiện tư thế-chính xác18.0.0-beta2KHÔNG NÊN
com.google.mlkittự phân đoạn16.0.0-beta4KHÔNG NÊN
com.google.mlkittrả lời thông minh17.0.1NÊN
com.google.mlkitnhận dạng văn bản16.0.0-beta4NÊN
com.google.mlkitnhận dạng văn bản tiếng Trung16.0.0-beta4NÊN
com.google.mlkitnhận dạng văn bản-devanagari16.0.0-beta4NÊN
com.google.mlkitnhận dạng văn bản-tiếng Nhật16.0.0-beta4NÊN
com.google.mlkitnhận dạng văn bản Hàn Quốc16.0.0-beta4NÊN
com.google.mlkitdịch17.0.0KHÔNG NÊN

Những điểm cải tiến

 • Cải thiện mô hình Trả lời thông minh để phát hiện các chủ đề nhạy cảm một cách chính xác hơn.
 • Trên Android, đã nâng cấp tất cả mô hình ngôn ngữ trong phiên bản đi kèm của API Nhận dạng văn bản v2. Cải thiện hiệu suất và thêm tính năng hỗ trợ tất cả hướng cho tiếng La-tinh.
 • Trên iOS, đã nâng phiên bản Xcode tối thiểu được hỗ trợ lên 13.2.1.

Ngày 22 tháng 2 năm 2022

Bản phát hành này bao gồm một số tính năng và điểm cải tiến mới.

Thông tin chi tiết về API iOS

Bảng sau đây liệt kê các API iOS đã thay đổi trong bản phát hành này.

Tên cấu phần phần mềmPhiên bảnĐã cập nhật?
GoogleMLKit2.6.0NÊN
MLKitBarcodeScanning1.7.0NÊN
MLKitCommon5.0.0KHÔNG NÊN
MLKitDigitalInkRecognition1.5.0KHÔNG NÊN
MLKitEntityExtraction1.0.0-beta6KHÔNG NÊN
MLKitFaceDetection1.5.0KHÔNG NÊN
MLKitImageLabeling1.5.0KHÔNG NÊN
MLKitImageLabelingCommon3.0.0KHÔNG NÊN
MLKitImageLabelingCustom1.5.0KHÔNG NÊN
MLKitLanguageID2.0.0KHÔNG NÊN
MLKitLinkFirebase1.5.0KHÔNG NÊN
MLKitNaturalLanguage3.0.0KHÔNG NÊN
MLKitObjectDetection1.5.0KHÔNG NÊN
MLKitObjectDetectionCommon3.0.0KHÔNG NÊN
MLKitObjectDetectionCustom1.5.0KHÔNG NÊN
MLKitPoseDetection1.0.0-beta7KHÔNG NÊN
MLKitPoseDetectionAccurate1.0.0-beta7KHÔNG NÊN
MLKitPoseDetectionCommon1.0.0-beta7KHÔNG NÊN
MLKitSegmentationCommon1.0.0-beta5KHÔNG NÊN
MLKitSegmentationSelfie1.0.0-beta5KHÔNG NÊN
MLKitSmartReply1.5.0KHÔNG NÊN
MLKitTextRecognition (phiên bản 2)1.4.0-beta3KHÔNG NÊN
MLKitTextRecognitionCommon1.0.0-beta3KHÔNG NÊN
MLKitTextRecognitionChinese1.0.0-beta3KHÔNG NÊN
MLKitTextRecognitionDevanagari1.0.0-beta3KHÔNG NÊN
MLKitTextRecognitionJapanese1.0.0-beta3KHÔNG NÊN
MLKitTextRecognitionKorean1.0.0-beta3KHÔNG NÊN
MLKitTranslate1.5.0KHÔNG NÊN
MLKitVision3.0.0KHÔNG NÊN

Chi tiết về API Android

Bảng sau đây liệt kê các API Android đã thay đổi trong bản phát hành này.

Mã nhómTên cấu phần phần mềmPhiên bảnĐã cập nhật?
com.google.android.gmsplay-services-mlkit-barcode-scanning18.0.0KHÔNG NÊN
com.google.android.gmsplay-services-mlkit-face-detection17.0.1NÊN
com.google.android.gmsplay-services-mlkit-image-labeling16.0.7KHÔNG NÊN
com.google.android.gmsplay-services-mlkit-image-labeling-custom16.0.0-beta3KHÔNG NÊN
com.google.android.gmsplay-services-mlkit-language-id17.0.0-beta1KHÔNG NÊN
com.google.android.gmsplay-services-mlkit-text-recognition18.0.0KHÔNG NÊN
com.google.mlkitquét mã vạch17.0.2KHÔNG NÊN
com.google.mlkitmáy ảnh16.0.0-beta3KHÔNG NÊN
com.google.mlkitnhận dạng mực kỹ thuật số 18.0.0KHÔNG NÊN
com.google.mlkitchiết xuất thực thể16.0.0-beta4KHÔNG NÊN
com.google.mlkitphát hiện khuôn mặt16.1.5NÊN
com.google.mlkitgắn nhãn hình ảnh17.0.7KHÔNG NÊN
com.google.mlkittuỳ chỉnh gắn nhãn hình ảnh17.0.1KHÔNG NÊN
com.google.mlkitlanguage-id17.0.3KHÔNG NÊN
com.google.mlkitliên kết Firebase17.0.0KHÔNG NÊN
com.google.mlkitphát hiện vật thể17.0.0KHÔNG NÊN
com.google.mlkittuỳ chỉnh phát hiện vật thể17.0.0KHÔNG NÊN
com.google.mlkitplaystore-dynamic-feature-support16.0.0-beta2KHÔNG NÊN
com.google.mlkitphát hiện tư thế18.0.0-beta2NÊN
com.google.mlkitphát hiện tư thế-chính xác18.0.0-beta2NÊN
com.google.mlkittự phân đoạn16.0.0-beta4KHÔNG NÊN
com.google.mlkittrả lời thông minh17.0.0KHÔNG NÊN
com.google.mlkitnhận dạng văn bản16.0.0-beta3KHÔNG NÊN
com.google.mlkitnhận dạng văn bản tiếng Trung16.0.0-beta3KHÔNG NÊN
com.google.mlkitnhận dạng văn bản-devanagari16.0.0-beta3KHÔNG NÊN
com.google.mlkitnhận dạng văn bản-tiếng Nhật16.0.0-beta3KHÔNG NÊN
com.google.mlkitnhận dạng văn bản Hàn Quốc16.0.0-beta3KHÔNG NÊN
com.google.mlkitdịch17.0.0KHÔNG NÊN

Tính năng mới

Những điểm cải tiến

 • Trên Android, các mẫu máy đã nâng cấp sẽ có phiên bản đi kèm của API Phát hiện khuôn mặt. Cải thiện khả năng thu hồi, độ trễ cho chế độ chính xác và giảm tác động đến kích thước APK từ 11,6 MB xuống 6,9 MB.
 • Trên iOS, hỗ trợ mã ECI để mã hoá văn bản CP437 trong API Quét mã vạch.

Ngày 25 tháng 1 năm 2022

Bản phát hành này bao gồm các điểm cải tiến nội bộ và bản sửa lỗi trên Android.

Chi tiết về API Android

Bảng sau đây liệt kê các API Android đã thay đổi trong bản phát hành này.

Mã nhómTên cấu phần phần mềmPhiên bảnĐã cập nhật?
com.google.android.gmsplay-services-mlkit-barcode-scanning18.0.0NÊN
com.google.android.gmsplay-services-mlkit-face-detection17.0.0NÊN
com.google.android.gmsplay-services-mlkit-image-labeling16.0.7NÊN
com.google.android.gmsplay-services-mlkit-image-labeling-custom16.0.0-beta3NÊN
com.google.android.gmsplay-services-mlkit-language-id17.0.0-beta1NÊN
com.google.android.gmsplay-services-mlkit-text-recognition18.0.0NÊN
com.google.mlkitquét mã vạch17.0.2NÊN
com.google.mlkitmáy ảnh16.0.0-beta3NÊN
com.google.mlkitnhận dạng mực kỹ thuật số18.0.0NÊN
com.google.mlkitchiết xuất thực thể16.0.0-beta4NÊN
com.google.mlkitphát hiện khuôn mặt16.1.4NÊN
com.google.mlkitgắn nhãn hình ảnh17.0.7NÊN
com.google.mlkittuỳ chỉnh gắn nhãn hình ảnh17.0.1NÊN
com.google.mlkitlanguage-id17.0.3NÊN
com.google.mlkitliên kết Firebase17.0.0NÊN
com.google.mlkitphát hiện vật thể17.0.0NÊN
com.google.mlkittuỳ chỉnh phát hiện vật thể17.0.0NÊN
com.google.mlkitplaystore-dynamic-feature-support16.0.0-beta2NÊN
com.google.mlkitphát hiện tư thế18.0.0-beta1NÊN
com.google.mlkitphát hiện tư thế-chính xác18.0.0-beta1NÊN
com.google.mlkittự phân đoạn16.0.0-beta4NÊN
com.google.mlkittrả lời thông minh17.0.0NÊN
com.google.mlkitnhận dạng văn bản16.0.0-beta3NÊN
com.google.mlkitnhận dạng văn bản tiếng Trung16.0.0-beta3NÊN
com.google.mlkitnhận dạng văn bản-devanagari16.0.0-beta3NÊN
com.google.mlkitnhận dạng văn bản-tiếng Nhật16.0.0-beta3NÊN
com.google.mlkitnhận dạng văn bản Hàn Quốc16.0.0-beta3NÊN
com.google.mlkitdịch17.0.0NÊN

Những điểm cải tiến

 • Bạn đang dùng các chú giải tính chất rỗng nghiêm ngặt (@NonNull@Nullable) trong trường hợp sử dụng @RecentlyNonNull@RecentlyNullable trước đó. Với thay đổi này, nguyên nhân từng gây ra cảnh báo độ rỗng giờ đây sẽ gây ra lỗi khi tạo mã Kotlin hoặc khi sử dụng các khung kiểm tra null của Java.
 • Trên Android, hãy hỗ trợ mã ECI để mã hoá văn bản CP437 trong API Quét mã vạch. .

Sửa lỗi

 • Khắc phục vấn đề Quét mã vạch khiến mã 128B và giá trị thô của mã 128C có thêm một ký tự.

Ngày 14 tháng 12 năm 2021

Bản phát hành này bao gồm các điểm cải tiến nội bộ và sửa một số lỗi.

Thông tin chi tiết về API iOS

Bảng sau đây liệt kê các API iOS đã thay đổi trong bản phát hành này.

Tên cấu phần phần mềmPhiên bảnĐã cập nhật?
GoogleMLKit2.5.0NÊN
MLKitBarcodeScanning1.6.0NÊN
MLKitCommon5.0.0NÊN
MLKitDigitalInkRecognition1.5.0NÊN
MLKitEntityExtraction1.0.0-beta6NÊN
MLKitFaceDetection1.5.0NÊN
MLKitImageLabeling1.5.0NÊN
MLKitImageLabelingCommon3.0.0NÊN
MLKitImageLabelingCustom1.5.0NÊN
MLKitLanguageID2.0.0NÊN
MLKitLinkFirebase1.5.0NÊN
MLKitNaturalLanguage3.0.0NÊN
MLKitObjectDetection1.5.0NÊN
MLKitObjectDetectionCommon3.0.0NÊN
MLKitObjectDetectionCustom1.5.0NÊN
MLKitPoseDetection1.0.0-beta7NÊN
MLKitPoseDetectionAccurate1.0.0-beta7NÊN
MLKitPoseDetectionCommon1.0.0-beta7NÊN
MLKitSegmentationCommon1.0.0-beta5NÊN
MLKitSegmentationSelfie1.0.0-beta5NÊN
MLKitSmartReply1.5.0NÊN
MLKitTextRecognition (phiên bản 2)1.4.0-beta3NÊN
MLKitTextRecognitionCommon1.0.0-beta3NÊN
MLKitTextRecognitionChinese1.0.0-beta3NÊN
MLKitTextRecognitionDevanagari1.0.0-beta3NÊN
MLKitTextRecognitionJapanese1.0.0-beta3NÊN
MLKitTextRecognitionKorean1.0.0-beta3NÊN
MLKitTranslate1.5.0NÊN
MLKitVision3.0.0NÊN

Chi tiết về API Android

Bảng sau đây liệt kê các API Android đã thay đổi trong bản phát hành này.

Mã nhómTên cấu phần phần mềmPhiên bảnĐã cập nhật?
com.google.android.gmsplay-services-mlkit-barcode-scanning17.0.0NÊN
com.google.android.gmsplay-services-mlkit-face-detection16.2.1NÊN
com.google.android.gmsplay-services-mlkit-image-labeling16.0.6NÊN
com.google.android.gmsplay-services-mlkit-image-labeling-custom16.0.0-beta2NÊN
com.google.android.gmsplay-services-mlkit-language-id16.0.0-beta2KHÔNG NÊN
com.google.android.gmsplay-services-mlkit-text-recognition17.0.1NÊN
com.google.mlkitquét mã vạch17.0.1NÊN
com.google.mlkitmáy ảnh16.0.0-beta2NÊN
com.google.mlkitnhận dạng mực kỹ thuật số17.0.1NÊN
com.google.mlkitchiết xuất thực thể16.0.0-beta3NÊN
com.google.mlkitphát hiện khuôn mặt16.1.3NÊN
com.google.mlkitgắn nhãn hình ảnh17.0.6NÊN
com.google.mlkittuỳ chỉnh gắn nhãn hình ảnh17.0.0NÊN
com.google.mlkitlanguage-id17.0.2NÊN
com.google.mlkitliên kết Firebase16.1.1KHÔNG NÊN
com.google.mlkitphát hiện vật thể16.2.8NÊN
com.google.mlkittuỳ chỉnh phát hiện vật thể16.3.4NÊN
com.google.mlkitplaystore-dynamic-feature-support16.0.0-beta1KHÔNG NÊN
com.google.mlkitphát hiện tư thế17.0.1-beta7NÊN
com.google.mlkitphát hiện tư thế-chính xác17.0.1-beta7NÊN
com.google.mlkittự phân đoạn16.0.0-beta3NÊN
com.google.mlkittrả lời thông minh16.2.0KHÔNG NÊN
com.google.mlkitnhận dạng văn bản16.0.0-beta2NÊN
com.google.mlkitnhận dạng văn bản tiếng Trung16.0.0-beta2NÊN
com.google.mlkitnhận dạng văn bản-devanagari16.0.0-beta2NÊN
com.google.mlkitnhận dạng văn bản-tiếng Nhật16.0.0-beta2NÊN
com.google.mlkitnhận dạng văn bản Hàn Quốc16.0.0-beta2NÊN
com.google.mlkitdịch16.1.2KHÔNG NÊN

Sửa lỗi

 • Khắc phục sự cố trong Nhận dạng văn bản v2 khiến kết quả nhận dạng văn bản không trả về chính xác các ngôn ngữ đã nhận dạng.
 • Trên Android, khắc phục vấn đề trong Language Nhận dạng (Nhận dạng ngôn ngữ) khiến ứng dụng có thể gặp sự cố khi nâng cấp lên AGP 7.0.0 trở lên.
 • Trên Android, khắc phục một vấn đề trong phần Pose hỏi (Phát hiện tư thế), trong đó bảng tham chiếu cục bộ có thể bị tràn.
 • Trên Android, khắc phục vấn đề về Nhận dạng mực kỹ thuật sốTrích xuất thực thể, trong đó ngoại lệ về thời gian chạy có thể được gửi khi ứng dụng nhắm mục tiêu API cấp 31 và chạy trên Android S.
 • Trên iOS, hãy trả về nil cho rawValue khi mã vạch không được mã hoá theo định dạng UTF-8 để khớp với tài liệu tham khảo API.

Ngày 28 tháng 9 năm 2021

Bản phát hành này bao gồm các tính năng mới, điểm cải tiến và bản sửa lỗi.

Thông tin chi tiết về API iOS

Bảng sau đây liệt kê các API iOS đã thay đổi trong bản phát hành này.

Tên cấu phần phần mềmPhiên bảnĐã cập nhật?
GoogleMLKit2.4.0NÊN
MLKitBarcodeScanning1.5.0NÊN
MLKitCommon4.0.0NÊN
MLKitDigitalInkRecognition1.4.0NÊN
MLKitEntityExtraction1.0.0-beta5NÊN
MLKitFaceDetection1.4.0NÊN
MLKitImageLabeling1.4.0NÊN
MLKitImageLabelingCommon2.0.0NÊN
MLKitImageLabelingCustom1.4.0NÊN
MLKitLanguageID1.4.0NÊN
MLKitLinkFirebase1.4.0NÊN
MLKitNaturalLanguage2.0.0NÊN
MLKitObjectDetection1.4.0NÊN
MLKitObjectDetectionCommon2.0.0NÊN
MLKitObjectDetectionCustom1.4.0NÊN
MLKitPoseDetection1.0.0-beta6NÊN
MLKitPoseDetectionAccurate1.0.0-beta6NÊN
MLKitPoseDetectionCommon1.0.0-beta6NÊN
MLKitSegmentationCommon1.0.0-beta4NÊN
MLKitSegmentationSelfie1.0.0-beta4NÊN
MLKitSmartReply1.4.0NÊN
MLKitTextRecognition (phiên bản 2)1.4.0-beta2NÊN
MLKitTextRecognitionCommon1.0.0-beta2NÊN
MLKitTextRecognitionChinese1.0.0-beta2NÊN
MLKitTextRecognitionDevanagari1.0.0-beta2NÊN
MLKitTextRecognitionJapanese1.0.0-beta2NÊN
MLKitTextRecognitionKorean1.0.0-beta2NÊN
MLKitTranslate1.4.0NÊN
MLKitVision2.0.0NÊN

Chi tiết về API Android

Bảng sau đây liệt kê các API Android đã thay đổi trong bản phát hành này.

Mã nhómTên cấu phần phần mềmPhiên bảnĐã cập nhật?
com.google.android.gmsplay-services-mlkit-barcode-scanning16.2.1KHÔNG NÊN
com.google.android.gmsplay-services-mlkit-face-detection16.2.0KHÔNG NÊN
com.google.android.gmsplay-services-mlkit-image-labeling16.0.5KHÔNG NÊN
com.google.android.gmsplay-services-mlkit-image-labeling-custom16.0.0-beta1NÊN
com.google.android.gmsplay-services-mlkit-language-id16.0.0-beta2NÊN
com.google.android.gmsplay-services-mlkit-text-recognition17.0.0KHÔNG NÊN
com.google.mlkitquét mã vạch17.0.0KHÔNG NÊN
com.google.mlkitmáy ảnh16.0.0-beta1KHÔNG NÊN
com.google.mlkitnhận dạng mực kỹ thuật số17.0.0KHÔNG NÊN
com.google.mlkitchiết xuất thực thể16.0.0-beta2KHÔNG NÊN
com.google.mlkitphát hiện khuôn mặt16.1.2KHÔNG NÊN
com.google.mlkitgắn nhãn hình ảnh17.0.5KHÔNG NÊN
com.google.mlkittuỳ chỉnh gắn nhãn hình ảnh16.3.1KHÔNG NÊN
com.google.mlkitlanguage-id17.0.1NÊN
com.google.mlkitliên kết Firebase16.1.1KHÔNG NÊN
com.google.mlkitphát hiện vật thể16.2.7NÊN
com.google.mlkittuỳ chỉnh phát hiện vật thể16.3.3KHÔNG NÊN
com.google.mlkitplaystore-dynamic-feature-support16.0.0-beta1KHÔNG NÊN
com.google.mlkitphát hiện tư thế17.0.1-beta6NÊN
com.google.mlkitphát hiện tư thế-chính xác17.0.1-beta6NÊN
com.google.mlkittự phân đoạn16.0.0-beta2KHÔNG NÊN
com.google.mlkittrả lời thông minh16.2.0KHÔNG NÊN
com.google.mlkitnhận dạng văn bản16.0.0-beta1KHÔNG NÊN
com.google.mlkitnhận dạng văn bản tiếng Trung16.0.0-beta1KHÔNG NÊN
com.google.mlkitnhận dạng văn bản-devanagari16.0.0-beta1KHÔNG NÊN
com.google.mlkitnhận dạng văn bản-tiếng Nhật16.0.0-beta1KHÔNG NÊN
com.google.mlkitnhận dạng văn bản Hàn Quốc16.0.0-beta1KHÔNG NÊN
com.google.mlkitdịch16.1.2KHÔNG NÊN

Tính năng mới

Những điểm cải tiến

Sửa lỗi

 • Trên Android, khắc phục sự cố Nhận dạng ngôn ngữ, trong đó SDK có thể trả về thẻ unknown không mong muốn.
 • Trên iOS, khắc phục lỗi biên dịch mã bit khi tạo tệp .ipa.

Ngày 11 tháng 8 năm 2021

Bản phát hành này bao gồm một số tính năng và điểm cải tiến mới.

Thông tin chi tiết về API iOS

Bảng sau đây liệt kê các API iOS đã thay đổi trong bản phát hành này.

Tên cấu phần phần mềmPhiên bảnĐã cập nhật?
MLKitBarcodeScanning1.4.0NÊN
MLKitCommon3.1.0NÊN
MLKitDigitalInkRecognition1.3.0KHÔNG NÊN
MLKitEntityExtraction1.0.0-beta4KHÔNG NÊN
MLKitFaceDetection1.3.0KHÔNG NÊN
MLKitImageLabeling1.3.0KHÔNG NÊN
MLKitImageLabelingCommon1.3.0KHÔNG NÊN
MLKitImageLabelingCustom1.3.0KHÔNG NÊN
MLKitLanguageID1.3.0KHÔNG NÊN
MLKitLinkFirebase1.3.0KHÔNG NÊN
MLKitObjectDetection1.3.0KHÔNG NÊN
MLKitObjectDetectionCommon1.3.0KHÔNG NÊN
MLKitObjectDetectionCustom1.3.0KHÔNG NÊN
MLKitPoseDetection1.0.0-beta5NÊN
MLKitPoseDetectionAccurate1.0.0-beta5NÊN
MLKitPoseDetectionCommon1.0.0-beta5NÊN
MLKitSegmentationCommon1.0.0-beta3NÊN
MLKitSegmentationSelfie1.0.0-beta3NÊN
MLKitSmartReply1.3.0KHÔNG NÊN
MLKitTextRecognition (phiên bản 2)1.4.0-beta1NÊN
MLKitTextRecognitionCommon1.0.0-beta1NÊN
MLKitTextRecognitionChinese1.0.0-beta1NÊN
MLKitTextRecognitionDevanagari1.0.0-beta1NÊN
MLKitTextRecognitionJapanese1.0.0-beta1NÊN
MLKitTextRecognitionKorean1.0.0-beta1NÊN
MLKitTranslate1.3.0KHÔNG NÊN
MLKitVision1.3.0KHÔNG NÊN

Chi tiết về API Android

Bảng sau đây liệt kê các API Android đã thay đổi trong bản phát hành này.

Mã nhómTên cấu phần phần mềmPhiên bảnĐã cập nhật?
com.google.android.gmsplay-services-mlkit-barcode-scanning16.2.1NÊN
com.google.android.gmsplay-services-mlkit-face-detection16.2.0KHÔNG NÊN
com.google.android.gmsplay-services-mlkit-image-labeling16.0.5KHÔNG NÊN
com.google.android.gmsplay-services-mlkit-language-id16.0.0-beta1NÊN
com.google.android.gmsplay-services-mlkit-text-recognition17.0.0NÊN
com.google.mlkitquét mã vạch17.0.0NÊN
com.google.mlkitmáy ảnh16.0.0-beta1KHÔNG NÊN
com.google.mlkitnhận dạng mực kỹ thuật số17.0.0KHÔNG NÊN
com.google.mlkitchiết xuất thực thể16.0.0-beta2KHÔNG NÊN
com.google.mlkitphát hiện khuôn mặt16.1.2KHÔNG NÊN
com.google.mlkitgắn nhãn hình ảnh17.0.5KHÔNG NÊN
com.google.mlkittuỳ chỉnh gắn nhãn hình ảnh16.3.1KHÔNG NÊN
com.google.mlkitlanguage-id17.0.0NÊN
com.google.mlkitliên kết Firebase16.1.1KHÔNG NÊN
com.google.mlkitphát hiện vật thể16.2.6KHÔNG NÊN
com.google.mlkittuỳ chỉnh phát hiện vật thể16.3.3KHÔNG NÊN
com.google.mlkitplaystore-dynamic-feature-support16.0.0-beta1KHÔNG NÊN
com.google.mlkitphát hiện tư thế17.0.1-beta5NÊN
com.google.mlkitphát hiện tư thế-chính xác17.0.1-beta5NÊN
com.google.mlkittự phân đoạn16.0.0-beta2KHÔNG NÊN
com.google.mlkittrả lời thông minh16.2.0NÊN
com.google.mlkitnhận dạng văn bản16.0.0-beta1NÊN
com.google.mlkitnhận dạng văn bản tiếng Trung16.0.0-beta1NÊN
com.google.mlkitnhận dạng văn bản-devanagari16.0.0-beta1NÊN
com.google.mlkitnhận dạng văn bản-tiếng Nhật16.0.0-beta1NÊN
com.google.mlkitnhận dạng văn bản Hàn Quốc16.0.0-beta1NÊN
com.google.mlkitdịch16.1.2KHÔNG NÊN

Tính năng mới

 • Thêm phần Nhận dạng văn bản phiên bản 2. Phiên bản này hỗ trợ thêm các chữ viết tiếng Trung, Devanagari, tiếng Nhật và tiếng Hàn ngoài chữ Latinh, đồng thời tăng đáng kể phạm vi các ngôn ngữ được hỗ trợ. API này được cung cấp dưới dạng một thư viện đi kèm và bao gồm tính năng phát hiện đoạn/chặn dựa trên công nghệ học máy được cải tiến và các mô hình cập nhật để tăng độ chính xác của tính năng nhận dạng.
 • Trên Android, thêm phiên bản Nhận dạng ngôn ngữ chưa theo gói (do Dịch vụ Google Play hỗ trợ) để giảm tác động đến kích thước tệp APK khoảng 500 KB.

Những điểm cải tiến

 • Nâng cấp phiên bản đi kèm của API Quét mã vạch. Cải thiện khả năng thu hồi, độ trễ dài, dung sai hình ảnh chất lượng thấp và độ ổn định của hộp giới hạn.
 • Nâng cấp API Pose Development API để tăng độ chính xác. Ngoài ra, thêm tọa độ Z thử nghiệm cho các điểm mốc trên khuôn mặt.
 • Trên Android, đã cập nhật các mô hình cho tính năng Nhận dạng ngôn ngữ để cải thiện độ chính xác.

Thay đổi có thể gây lỗi

 • Trên Android, có 2 thay đổi có thể gây lỗi cho Nhận dạng văn bản:
  • Phương thức TextRecognition.getClient() không dùng nữa đã bị xoá. Thay vào đó, vui lòng sử dụng TextRecognition.getClient(TextRecognizerOptions.DEFAULT_OPTIONS).
  • Di chuyển TextRecognizerOptions từ com.google.mlkit.vision.text sang com.google.mlkit.vision.text.latin.
 • Trên Android, đối với tính năng Quét mã vạchNhận dạng ngôn ngữ, các điểm tăng của phiên bản chính chỉ là do các thay đổi có thể gây lỗi trên các API không công khai. Bạn không cần thay đổi mã khi nâng cấp các phiên bản phần phụ thuộc trong ứng dụng của mình.
 • Trên Android, Bộ công cụ học máy không còn hỗ trợ API cấp 16, 17 và 18 nữa do mức sử dụng rất thấp. API cấp 19 (KitKat) hiện là cấp tối thiểu được hỗ trợ.

Lưu ý:

 • Trên iOS, để giữ cho dự án của bạn trên phiên bản v1 của Nhận dạng văn bản, hãy nhớ ghim vào phiên bản 2.2.0 trở xuống trong tệp Podfile của bạn. Ví dụ: việc thêm pod 'GoogleMLKit/TextRecognition','2.2.0' vào tệp nhóm sẽ ghim ứng dụng của bạn vào phiên bản v1 mới nhất của tính năng này.

Ngày 29 tháng 6 năm 2021

Bản phát hành này bao gồm một số tính năng và điểm cải tiến mới.

Thông tin chi tiết về API iOS

Bảng sau đây liệt kê các API iOS đã thay đổi trong bản phát hành này.

Tên cấu phần phần mềmPhiên bảnĐã cập nhật?
MLKitBarcodeScanning1.3.0NÊN
MLKitCommon3.0.0NÊN
MLKitDigitalInkRecognition1.3.0NÊN
MLKitEntityExtraction1.0.0-beta4NÊN
MLKitFaceDetection1.3.0NÊN
MLKitImageLabeling1.3.0NÊN
MLKitImageLabelingCommon1.3.0NÊN
MLKitImageLabelingCustom1.3.0NÊN
MLKitLanguageID1.3.0NÊN
MLKitLinkFirebase1.3.0NÊN
MLKitObjectDetection1.3.0NÊN
MLKitObjectDetectionCommon1.3.0NÊN
MLKitObjectDetectionCustom1.3.0NÊN
MLKitPoseDetection1.0.0-beta4NÊN
MLKitPoseDetectionAccurate1.0.0-beta4NÊN
MLKitPoseDetectionCommon1.0.0-beta4NÊN
MLKitSegmentationCommon1.0.0-beta2NÊN
MLKitSegmentationSelfie1.0.0-beta2NÊN
MLKitSmartReply1.2.0NÊN
MLKitTextRecognition1.3.0NÊN
MLKitTranslate1.3.0NÊN
MLKitVision1.3.0NÊN

Chi tiết về API Android

Bảng sau đây liệt kê các API Android đã thay đổi trong bản phát hành này.

Mã nhómTên cấu phần phần mềmPhiên bảnĐã cập nhật?
com.google.android.gmsplay-services-mlkit-barcode-scanning16.2.0NÊN
com.google.android.gmsplay-services-mlkit-face-detection16.2.0NÊN
com.google.android.gmsplay-services-mlkit-image-labeling16.0.5NÊN
com.google.android.gmsplay-services-mlkit-text-recognition16.3.0NÊN
com.google.mlkitquét mã vạch16.2.0NÊN
com.google.mlkitmáy ảnh16.0.0-beta1KHÔNG NÊN
com.google.mlkitnhận dạng mực kỹ thuật số17.0.0NÊN
com.google.mlkitchiết xuất thực thể16.0.0-beta2NÊN
com.google.mlkitphát hiện khuôn mặt16.1.2NÊN
com.google.mlkitgắn nhãn hình ảnh17.0.5NÊN
com.google.mlkittuỳ chỉnh gắn nhãn hình ảnh16.3.1KHÔNG NÊN
com.google.mlkitlanguage-id16.1.1KHÔNG NÊN
com.google.mlkitliên kết Firebase16.1.1KHÔNG NÊN
com.google.mlkitphát hiện vật thể16.2.6NÊN
com.google.mlkittuỳ chỉnh phát hiện vật thể16.3.3NÊN
com.google.mlkitplaystore-dynamic-feature-support16.0.0-beta1KHÔNG NÊN
com.google.mlkitphát hiện tư thế17.0.1-beta4NÊN
com.google.mlkitphát hiện tư thế-chính xác17.0.1-beta4NÊN
com.google.mlkittự phân đoạn16.0.0-beta2NÊN
com.google.mlkittrả lời thông minh16.1.1KHÔNG NÊN
com.google.mlkitdịch16.1.2KHÔNG NÊN

Tính năng mới

Những điểm cải tiến

 • Nâng cấp các mô hình trích xuất thực thể để cải thiện chất lượng cho cả Android và iOS.
 • Trên Android, cải thiện hiệu suất Pose Detection cho một số thông số kỹ thuật của CPU.
 • Trên Android, khắc phục vấn đề không tương thích okhttp3 cho các API Entity ExtractionDigital Ink Recognition.
 • Trên iOS, đã nâng phiên bản Xcode tối thiểu được hỗ trợ lên 12.4.
 • Trên iOS, nâng cấp phạm vi phiên bản của phần phụ thuộc GoogleDataTransport trong MLKitCommon từ 8.x lên 9.x và phạm vi phiên bản của phần phụ thuộc FirebaseCore trong MLKitLinkFirebase từ 7.x lên 8.x để giúp Bộ công cụ học máy tương thích với Firebase 8.x. Di chuyển MLKitLinkFirebase từ FirebaseInstanceID sang FirebaseInstallations.
 • Thay đổi có thể gây lỗi: Trên iOS, chúng tôi đã loại bỏ tính năng hỗ trợ nhãn cho các mô hình tuỳ chỉnh được huấn luyện bằng công nghệ Tự động học từ xa (không còn được dùng nữa) mà không có nhãn được nhúng trong siêu dữ liệu của mô hình. Vui lòng cập nhật các mô hình từ xa như vậy được lưu trữ trên Bảng điều khiển của Firebase bằng các mô hình chứa nhãn trong siêu dữ liệu của mô hình đó.

Ngày 2 tháng 6 năm 2021

Bản phát hành của bản vá này đã khắc phục một lỗi trong thư viện com.google.mlkit:face-detection.

Chi tiết về API Android

Bảng sau đây liệt kê các API Android đã thay đổi trong bản phát hành này.

Mã nhómTên cấu phần phần mềmPhiên bảnĐã cập nhật?
com.google.android.gmsplay-services-mlkit-barcode-scanning16.1.5KHÔNG NÊN
com.google.android.gmsplay-services-mlkit-face-detection16.1.7KHÔNG NÊN
com.google.android.gmsplay-services-mlkit-image-labeling16.0.4KHÔNG NÊN
com.google.android.gmsplay-services-mlkit-text-recognition16.2.0KHÔNG NÊN
com.google.mlkitquét mã vạch16.1.2KHÔNG NÊN
com.google.mlkitmáy ảnh16.0.0-beta1KHÔNG NÊN
com.google.mlkitnhận dạng mực kỹ thuật số16.2.0KHÔNG NÊN
com.google.mlkitchiết xuất thực thể16.0.0-beta1KHÔNG NÊN
com.google.mlkitphát hiện khuôn mặt16.1.1NÊN
com.google.mlkitgắn nhãn hình ảnh17.0.4KHÔNG NÊN
com.google.mlkittuỳ chỉnh gắn nhãn hình ảnh16.3.1KHÔNG NÊN
com.google.mlkitlanguage-id16.1.1KHÔNG NÊN
com.google.mlkitliên kết Firebase16.1.1KHÔNG NÊN
com.google.mlkitphát hiện vật thể16.2.5KHÔNG NÊN
com.google.mlkittuỳ chỉnh phát hiện vật thể16.3.2KHÔNG NÊN
com.google.mlkitplaystore-dynamic-feature-support16.0.0-beta1KHÔNG NÊN
com.google.mlkitphát hiện tư thế17.0.1-beta3KHÔNG NÊN
com.google.mlkitphát hiện tư thế-chính xác17.0.1-beta3KHÔNG NÊN
com.google.mlkittự phân đoạn16.0.0-beta1KHÔNG NÊN
com.google.mlkittrả lời thông minh16.1.1KHÔNG NÊN
com.google.mlkitdịch16.1.2KHÔNG NÊN

Ngày 25 tháng 5 năm 2021

Bản phát hành này bao gồm một số tính năng và điểm cải tiến mới.

Chi tiết về API Android

Bảng sau đây liệt kê các API Android đã thay đổi trong bản phát hành này.

Mã nhómTên cấu phần phần mềmPhiên bảnĐã cập nhật?
com.google.android.gmsplay-services-mlkit-barcode-scanning16.1.5NÊN
com.google.android.gmsplay-services-mlkit-face-detection16.1.7NÊN
com.google.android.gmsplay-services-mlkit-image-labeling16.0.4NÊN
com.google.android.gmsplay-services-mlkit-text-recognition16.2.0NÊN
com.google.mlkitquét mã vạch16.1.2NÊN
com.google.mlkitmáy ảnh16.0.0-beta1KHÔNG NÊN
com.google.mlkitnhận dạng mực kỹ thuật số16.2.0KHÔNG NÊN
com.google.mlkitchiết xuất thực thể16.0.0-beta1KHÔNG NÊN
com.google.mlkitphát hiện khuôn mặt16.1.0NÊN
com.google.mlkitgắn nhãn hình ảnh17.0.4NÊN
com.google.mlkittuỳ chỉnh gắn nhãn hình ảnh16.3.1KHÔNG NÊN
com.google.mlkitlanguage-id16.1.1KHÔNG NÊN
com.google.mlkitliên kết Firebase16.1.1KHÔNG NÊN
com.google.mlkitphát hiện vật thể16.2.5NÊN
com.google.mlkittuỳ chỉnh phát hiện vật thể16.3.2NÊN
com.google.mlkitplaystore-dynamic-feature-support16.0.0-beta1NÊN
com.google.mlkitphát hiện tư thế17.0.1-beta3KHÔNG NÊN
com.google.mlkitphát hiện tư thế-chính xác17.0.1-beta3KHÔNG NÊN
com.google.mlkittự phân đoạn16.0.0-beta1KHÔNG NÊN
com.google.mlkittrả lời thông minh16.1.1KHÔNG NÊN
com.google.mlkitdịch16.1.2KHÔNG NÊN

Những điểm cải tiến

Ngày 4 tháng 5 năm 2021

Bản phát hành bản vá này khắc phục tình trạng hồi quy sự cố trong Custom Image Labeling API (API Gắn nhãn hình ảnh tuỳ chỉnh).

Chi tiết về API Android

Bảng sau đây liệt kê các API Android đã thay đổi trong bản phát hành này.

Mã nhómTên cấu phần phần mềmPhiên bảnĐã cập nhật?
com.google.android.gmsplay-services-mlkit-barcode-scanning16.1.4KHÔNG NÊN
com.google.android.gmsplay-services-mlkit-face-detection16.1.6KHÔNG NÊN
com.google.android.gmsplay-services-mlkit-image-labeling16.0.3KHÔNG NÊN
com.google.android.gmsplay-services-mlkit-text-recognition16.1.3KHÔNG NÊN
com.google.mlkitquét mã vạch16.1.1KHÔNG NÊN
com.google.mlkitmáy ảnh16.0.0-beta1KHÔNG NÊN
com.google.mlkitnhận dạng mực kỹ thuật số16.2.0KHÔNG NÊN
com.google.mlkitchiết xuất thực thể16.0.0-beta1KHÔNG NÊN
com.google.mlkitphát hiện khuôn mặt16.0.7KHÔNG NÊN
com.google.mlkitgắn nhãn hình ảnh17.0.3KHÔNG NÊN
com.google.mlkittuỳ chỉnh gắn nhãn hình ảnh16.3.1KHÔNG NÊN
com.google.mlkitlanguage-id16.1.1KHÔNG NÊN
com.google.mlkitliên kết Firebase16.1.1NÊN
com.google.mlkitphát hiện vật thể16.2.4KHÔNG NÊN
com.google.mlkittuỳ chỉnh phát hiện vật thể16.3.1KHÔNG NÊN
com.google.mlkitphát hiện tư thế17.0.1-beta3KHÔNG NÊN
com.google.mlkitphát hiện tư thế-chính xác17.0.1-beta3KHÔNG NÊN
com.google.mlkittự phân đoạn16.0.0-beta1KHÔNG NÊN
com.google.mlkittrả lời thông minh16.1.1KHÔNG NÊN
com.google.mlkitdịch16.1.2KHÔNG NÊN

Sửa lỗi

 • Trên Android, khắc phục sự cố lỗi trong Custom Image Labeling API (API Gắn nhãn hình ảnh tuỳ chỉnh) khi mô hình được tải xuống từ Firebase.

Ngày 27 tháng 4 năm 2021

Bản phát hành này bao gồm một số tính năng và điểm cải tiến mới.

Chi tiết về API Android

Bảng sau đây liệt kê các API Android đã thay đổi trong bản phát hành này.

Mã nhómTên cấu phần phần mềmPhiên bảnĐã cập nhật?
com.google.android.gmsplay-services-mlkit-barcode-scanning16.1.4KHÔNG NÊN
com.google.android.gmsplay-services-mlkit-face-detection16.1.6NÊN
com.google.android.gmsplay-services-mlkit-image-labeling16.0.3KHÔNG NÊN
com.google.android.gmsplay-services-mlkit-text-recognition16.1.3KHÔNG NÊN
com.google.mlkitquét mã vạch16.1.1KHÔNG NÊN
com.google.mlkitmáy ảnh16.0.0-beta1NÊN
com.google.mlkitnhận dạng mực kỹ thuật số16.2.0KHÔNG NÊN
com.google.mlkitchiết xuất thực thể16.0.0-beta1KHÔNG NÊN
com.google.mlkitphát hiện khuôn mặt16.0.7NÊN
com.google.mlkitgắn nhãn hình ảnh17.0.3KHÔNG NÊN
com.google.mlkittuỳ chỉnh gắn nhãn hình ảnh16.3.1KHÔNG NÊN
com.google.mlkitlanguage-id16.1.1KHÔNG NÊN
com.google.mlkitliên kết Firebase16.1.0KHÔNG NÊN
com.google.mlkitphát hiện vật thể16.2.4NÊN
com.google.mlkittuỳ chỉnh phát hiện vật thể16.3.1KHÔNG NÊN
com.google.mlkitphát hiện tư thế17.0.1-beta3KHÔNG NÊN
com.google.mlkitphát hiện tư thế-chính xác17.0.1-beta3KHÔNG NÊN
com.google.mlkittự phân đoạn16.0.0-beta1KHÔNG NÊN
com.google.mlkittrả lời thông minh16.1.1KHÔNG NÊN
com.google.mlkitdịch16.1.2NÊN

Những điểm cải tiến

 • Trên Android, chúng tôi đã giới thiệu một thư viện trợ giúp máy ảnh để các tính năng thị giác MLKit sử dụng trực tiếp với đầu ra Máy ảnh ở chế độ phát trực tuyến. Phương thức này sử dụng CameraX nội bộ.

 • Trên Android, đã bật tính năng tăng tốc NNAPI cho Phát hiện và theo dõi đối tượng bằng mô hình cơ sở trên nhiều thiết bị hơn để giúp dự đoán mô hình nhanh hơn và tiết kiệm năng lượng.

Sửa lỗi

 • Trên Android, khắc phục sự cố trong API FaceDetection khi InputImage được tạo bằng bitmap có độ xoay khác 0.

Ngày 30 tháng 3 năm 2021

Bản phát hành này bao gồm các điểm cải tiến và sửa một số lỗi.

Những điểm cải tiến

 • Thêm mô hình mới cho các ngôn ngữ tập lệnh Devanagari cho các API Nhận dạng mực kỹ thuật số.
 • Trên Android, phiên bản cập nhật của các phần phụ thuộc bên ngoài cho API Phát hiện khuôn mặt và API Gắn nhãn hình ảnh.

Sửa lỗi

 • Trên Android, thêm quyền Network vào Translate API để ứng dụng không cần khai báo.

Chi tiết về API Android

Bảng sau đây liệt kê các API Android đã thay đổi trong bản phát hành này.

Mã nhómTên cấu phần phần mềmPhiên bảnĐã cập nhật?
com.google.android.gmsplay-services-mlkit-barcode-scanning16.1.4KHÔNG NÊN
com.google.android.gmsplay-services-mlkit-face-detection16.1.5NÊN
com.google.android.gmsplay-services-mlkit-image-labeling16.0.3NÊN
com.google.android.gmsplay-services-mlkit-text-recognition16.1.3KHÔNG NÊN
com.google.mlkitquét mã vạch16.1.1KHÔNG NÊN
com.google.mlkitnhận dạng mực kỹ thuật số16.2.0NÊN
com.google.mlkitchiết xuất thực thể16.0.0-beta1KHÔNG NÊN
com.google.mlkitphát hiện khuôn mặt16.0.6NÊN
com.google.mlkitgắn nhãn hình ảnh17.0.3NÊN
com.google.mlkittuỳ chỉnh gắn nhãn hình ảnh16.3.1KHÔNG NÊN
com.google.mlkitlanguage-id16.1.1KHÔNG NÊN
com.google.mlkitliên kết Firebase16.1.0KHÔNG NÊN
com.google.mlkitphát hiện vật thể16.2.3KHÔNG NÊN
com.google.mlkittuỳ chỉnh phát hiện vật thể16.3.1KHÔNG NÊN
com.google.mlkitphát hiện tư thế17.0.1-beta3KHÔNG NÊN
com.google.mlkitphát hiện tư thế-chính xác17.0.1-beta3KHÔNG NÊN
com.google.mlkittự phân đoạn16.0.0-beta1KHÔNG NÊN
com.google.mlkittrả lời thông minh16.1.1KHÔNG NÊN
com.google.mlkitdịch16.1.2NÊN

Ngày 2 tháng 3 năm 2021

Bản phát hành này bao gồm một số tính năng và điểm cải tiến mới.

Thông tin chi tiết về API iOS

Bảng sau đây liệt kê các API iOS đã thay đổi trong bản phát hành này.

Tên cấu phần phần mềmPhiên bảnĐã cập nhật?
MLKitBarcodeScanning1.2.0NÊN
MLKitCommon2.1.0NÊN
MLKitDigitalInkRecognition1.2.0NÊN
MLKitEntityExtraction1.0.0-beta3NÊN
MLKitFaceDetection1.2.0NÊN
MLKitImageLabeling1.2.0NÊN
MLKitImageLabelingCommon1.2.0NÊN
MLKitImageLabelingCustom1.2.0NÊN
MLKitLanguageID1.2.0NÊN
MLKitLinkFirebase1.2.0NÊN
MLKitObjectDetection1.2.0NÊN
MLKitObjectDetectionCommon1.2.0NÊN
MLKitObjectDetectionCustom1.2.0NÊN
MLKitPoseDetection1.0.0-beta3NÊN
MLKitPoseDetectionAccurate1.0.0-beta3NÊN
MLKitPoseDetectionCommon1.0.0-beta3NÊN
MLKitSegmentationCommon1.0.0-beta1NÊN
MLKitSegmentationSelfie1.0.0-beta1NÊN
MLKitSmartReply1.2.0NÊN
MLKitTextRecognition1.2.0NÊN
MLKitTranslate1.2.0NÊN
MLKitVision1.2.0NÊN

Chi tiết về API Android

Bảng sau đây liệt kê các API Android đã thay đổi trong bản phát hành này.

Mã nhómTên cấu phần phần mềmPhiên bảnĐã cập nhật?
com.google.android.gmsplay-services-mlkit-barcode-scanning16.1.4KHÔNG NÊN
com.google.android.gmsplay-services-mlkit-face-detection16.1.4KHÔNG NÊN
com.google.android.gmsplay-services-mlkit-image-labeling16.0.2KHÔNG NÊN
com.google.android.gmsplay-services-mlkit-text-recognition16.1.3KHÔNG NÊN
com.google.mlkitquét mã vạch16.1.1KHÔNG NÊN
com.google.mlkitnhận dạng mực kỹ thuật số16.1.0KHÔNG NÊN
com.google.mlkitchiết xuất thực thể16.0.0-beta1KHÔNG NÊN
com.google.mlkitphát hiện khuôn mặt16.0.5KHÔNG NÊN
com.google.mlkitgắn nhãn hình ảnh17.0.2KHÔNG NÊN
com.google.mlkittuỳ chỉnh gắn nhãn hình ảnh16.3.1KHÔNG NÊN
com.google.mlkitlanguage-id16.1.1KHÔNG NÊN
com.google.mlkitliên kết Firebase16.1.0KHÔNG NÊN
com.google.mlkitphát hiện vật thể16.2.3KHÔNG NÊN
com.google.mlkittuỳ chỉnh phát hiện vật thể16.3.1KHÔNG NÊN
com.google.mlkitphát hiện tư thế17.0.1-beta3NÊN
com.google.mlkitphát hiện tư thế-chính xác17.0.1-beta3NÊN
com.google.mlkittự phân đoạn16.0.0-beta1NÊN
com.google.mlkittrả lời thông minh16.1.1KHÔNG NÊN
com.google.mlkitdịch16.1.1KHÔNG NÊN

Tính năng mới

 • Thêm API Phân đoạn tự chụp, một giải pháp dựa trên CPU giúp nhà phát triển dễ dàng tách nền khỏi người dùng trong một cảnh và tập trung vào những vấn đề quan trọng.

Những điểm cải tiến

 • Nâng phiên bản Xcode tối thiểu được hỗ trợ lên 12.2 trong iOS.

Ngày 5 tháng 2 năm 2021

Bản phát hành của bản vá này khắc phục lỗi hồi quy trong API Phát hiện khuôn mặt.

Chi tiết về API Android

Bảng sau đây liệt kê các API Android đã thay đổi trong bản phát hành này.

Mã nhómTên cấu phần phần mềmPhiên bảnĐã cập nhật?
com.google.android.gmsplay-services-mlkit-barcode-scanning16.1.4KHÔNG NÊN
com.google.android.gmsplay-services-mlkit-face-detection16.1.4NÊN
com.google.android.gmsplay-services-mlkit-image-labeling16.0.2KHÔNG NÊN
com.google.android.gmsplay-services-mlkit-text-recognition16.1.3KHÔNG NÊN
com.google.mlkitquét mã vạch16.1.1KHÔNG NÊN
com.google.mlkitnhận dạng mực kỹ thuật số16.1.0KHÔNG NÊN
com.google.mlkitchiết xuất thực thể16.0.0-beta1KHÔNG NÊN
com.google.mlkitphát hiện khuôn mặt16.0.5NÊN
com.google.mlkitgắn nhãn hình ảnh17.0.2KHÔNG NÊN
com.google.mlkittuỳ chỉnh gắn nhãn hình ảnh16.3.1KHÔNG NÊN
com.google.mlkitlanguage-id16.1.1KHÔNG NÊN
com.google.mlkitliên kết Firebase16.1.0KHÔNG NÊN
com.google.mlkitphát hiện vật thể16.2.3KHÔNG NÊN
com.google.mlkittuỳ chỉnh phát hiện vật thể16.3.1KHÔNG NÊN
com.google.mlkitphát hiện tư thế17.0.1-beta2KHÔNG NÊN
com.google.mlkitphát hiện tư thế-chính xác17.0.1-beta2KHÔNG NÊN
com.google.mlkittrả lời thông minh16.1.1KHÔNG NÊN
com.google.mlkitdịch16.1.1KHÔNG NÊN

Cải tiến và sửa lỗi

 • Chúng tôi phát hiện một lỗi hồi quy trong tính năng Phát hiện khuôn mặt trong các phiên bản 16.1.3 (mỏng) và 16.0.4 (theo gói) khiến tính năng phát hiện khuôn mặt hoạt động kém. Bản phát hành của bản vá này sẽ khắc phục lỗi này.

Ngày 26 tháng 1 năm 2021

Bản phát hành này bao gồm các tính năng mới, điểm cải tiến và bản sửa lỗi.

Thông tin chi tiết về API iOS

Bảng sau đây liệt kê các API iOS đã thay đổi trong bản phát hành này.

Tên cấu phần phần mềmPhiên bảnĐã cập nhật?
MLKitBarcodeScanning1.1.0NÊN
MLKitDigitalInkRecognition1.1.0NÊN
MLKitEntityExtraction1.0.0-beta2NÊN
MLKitFaceDetection1.1.0NÊN
MLKitImageLabeling1.1.0NÊN
MLKitImageLabelingCustom1.1.0NÊN
MLKitLanguageID1.1.0NÊN
MLKitLinkFirebase1.1.0NÊN
MLKitObjectDetection1.1.0NÊN
MLKitObjectDetectionCustom1.1.0NÊN
MLKitPoseDetection1.0.0-beta2NÊN
MLKitPoseDetectionAccurate1.0.0-beta2NÊN
MLKitSmartReply1.1.0NÊN
MLKitTextRecognition1.1.0NÊN
MLKitTranslate1.1.0NÊN

Chi tiết về API Android

Bảng sau đây liệt kê các API Android đã thay đổi trong bản phát hành này.

Mã nhómTên cấu phần phần mềmPhiên bảnĐã cập nhật?
com.google.android.gmsplay-services-mlkit-barcode-scanning16.1.4NÊN
com.google.android.gmsplay-services-mlkit-face-detection16.1.3NÊN
com.google.android.gmsplay-services-mlkit-image-labeling16.0.2NÊN
com.google.android.gmsplay-services-mlkit-text-recognition16.1.3NÊN
com.google.mlkitquét mã vạch16.1.1NÊN
com.google.mlkitnhận dạng mực kỹ thuật số16.1.0KHÔNG NÊN
com.google.mlkitchiết xuất thực thể16.0.0-beta1KHÔNG NÊN
com.google.mlkitphát hiện khuôn mặt16.0.4NÊN
com.google.mlkitgắn nhãn hình ảnh17.0.2NÊN
com.google.mlkittuỳ chỉnh gắn nhãn hình ảnh16.3.1NÊN
com.google.mlkitlanguage-id16.1.1KHÔNG NÊN
com.google.mlkitliên kết Firebase16.1.0KHÔNG NÊN
com.google.mlkitphát hiện vật thể16.2.3NÊN
com.google.mlkittuỳ chỉnh phát hiện vật thể16.3.1NÊN
com.google.mlkitphát hiện tư thế17.0.1-beta2NÊN
com.google.mlkitphát hiện tư thế-chính xác17.0.1-beta2NÊN
com.google.mlkittrả lời thông minh16.1.1KHÔNG NÊN
com.google.mlkitdịch16.1.1KHÔNG NÊN

Tính năng mới

Cải tiến và sửa lỗi

 • API Phát hiện tư thế nhận biết nhiều tư thế hơn, chẳng hạn như khi người dùng hướng thẳng máy ảnh về phía máy ảnh trong khi thực hiện động tác ngồi xổm – đứng lên (squat) và chống đẩy.
 • Cơ sở API Phát hiện tư thế và các mô hình chính xác thì nhỏ hơn đáng kể. Thay đổi này không ảnh hưởng đến chất lượng của các mô hình.
 • Android Vision API đã được cập nhật. Kích thước của các biến thể chưa được gói trong SDK kéo vào do Dịch vụ Google Play hỗ trợ sẽ giảm khoảng 16% (~160 KB).

Ngày 8 tháng 12 năm 2020

Bản phát hành này bao gồm các tính năng mới, điểm cải tiến và bản sửa lỗi.

Thông tin chi tiết về API iOS

Bảng sau đây liệt kê các API iOS đã thay đổi trong bản phát hành này.

Tên cấu phần phần mềmPhiên bảnĐã cập nhật?
MLKitBarcodeScanning1.0.0NÊN
MLKitDigitalInkRecognition1.0.0NÊN
MLKitEntityExtraction1.0.0-beta1NÊN
MLKitFaceDetection1.0.0NÊN
MLKitImageLabeling1.0.0NÊN
MLKitImageLabelingCustom1.0.0NÊN
MLKitLanguageID1.0.0NÊN
MLKitLinkFirebase1.0.0NÊN
MLKitObjectDetection1.0.0NÊN
MLKitObjectDetectionCustom1.0.0NÊN
MLKitPoseDetection1.0.0-beta1NÊN
MLKitPoseDetectionAccurate1.0.0-beta1NÊN
MLKitSmartReply1.0.0NÊN
MLKitTextRecognition1.0.0NÊN
MLKitTranslate1.0.0NÊN

Chi tiết về API Android

Bảng sau đây liệt kê các API Android đã thay đổi trong bản phát hành này.

Mã nhómTên cấu phần phần mềmPhiên bảnĐã cập nhật?
com.google.android.gmsplay-services-mlkit-barcode-scanning16.1.3NÊN
com.google.android.gmsplay-services-mlkit-face-detection16.1.2NÊN
com.google.android.gmsplay-services-mlkit-image-labeling16.0.1NÊN
com.google.android.gmsplay-services-mlkit-text-recognition16.1.2NÊN
com.google.mlkitquét mã vạch16.1.0NÊN
com.google.mlkitnhận dạng mực kỹ thuật số16.1.0KHÔNG NÊN
com.google.mlkitchiết xuất thực thể16.0.0-beta1NÊN
com.google.mlkitphát hiện khuôn mặt16.0.3NÊN
com.google.mlkitgắn nhãn hình ảnh17.0.1NÊN
com.google.mlkittuỳ chỉnh gắn nhãn hình ảnh16.3.0NÊN
com.google.mlkitlanguage-id16.1.1KHÔNG NÊN
com.google.mlkitliên kết Firebase16.1.0NÊN
com.google.mlkitphát hiện vật thể16.2.2NÊN
com.google.mlkittuỳ chỉnh phát hiện vật thể16.3.0NÊN
com.google.mlkitphát hiện tư thế17.0.1-beta1NÊN
com.google.mlkitphát hiện tư thế-chính xác17.0.1-beta1NÊN
com.google.mlkittrả lời thông minh16.1.1KHÔNG NÊN
com.google.mlkitdịch16.1.1KHÔNG NÊN

Tính năng mới

 • Bộ công cụ học máy không còn ở phiên bản Beta nữa. Tất cả API của Bộ công cụ học máy (ngoại trừ tính năng Phát hiện tư thế và Trích xuất thực thể) đều đã chuyển sang trạng thái Phát hành rộng rãi.
 • Thêm API Trích xuất thực thể (Beta). API này cho phép bạn phát hiện và định vị các thực thể (ví dụ: địa chỉ, ngày/giờ, v.v.) từ văn bản thô. API này hỗ trợ 11 loại thực thể và 15 ngôn ngữ, sử dụng cùng một công nghệ hỗ trợ tính năng lựa chọn văn bản thông minh trong Android Q+.

  Tính năng Trích xuất thực thể hoạt động hoàn toàn khi không có mạng (ngoài việc tải một lần mô hình ngôn ngữ đã chọn xuống, có kích thước khoảng 700 KB) và hỗ trợ cả Android lẫn iOS.

Cải tiến và sửa lỗi

 • Thay đổi có thể gây lỗi: API gắn nhãn hình ảnh AutoML bị xoá. Thay vào đó, các mô hình phân loại hình ảnh tuỳ chỉnh được huấn luyện bằng AutoML Vision Edge hiện được các API Gắn nhãn hình ảnh tuỳ chỉnhPhát hiện và theo dõi đối tượng tuỳ chỉnh hỗ trợ trực tiếp.
 • Tính năng Gắn nhãn hình ảnh tuỳ chỉnhPhát hiện và theo dõi đối tượng tuỳ chỉnh hiện hỗ trợ các mô hình từ xa được lưu trữ trong Firebase.
  • Thêm các lớp RemoteModelSource, FirebaseModelSourceCustomRemoteModel để hỗ trợ các mô hình tuỳ chỉnh được lưu trữ từ xa trên máy chủ Firebase. Ngoài ra, tính năng hỗ trợ tạo thực thể LocalModel từ đường dẫn tệp kê khai của một mô hình tuỳ chỉnh cục bộ do AutoML Vision Edge huấn luyện.
  • Đối với API gắn nhãn hình ảnh tuỳ chỉnh, hãy thêm tính năng hỗ trợ mô hình tuỳ chỉnh từ xa vào lớp CustomImageLabelerOptions.
  • Đối với API phát hiện đối tượng tuỳ chỉnh, đã thêm tính năng hỗ trợ mô hình tuỳ chỉnh từ xa vào lớp CustomObjectDetectorOptions.
 • Trên Android, giảm đáng kể kích thước SDK cho Vision API. Đối với các API có các biến thể chưa theo gói (được Dịch vụ Google Play hỗ trợ), kích thước của SDK kéo sẽ giảm khoảng 900 KB (~65% kích thước ban đầu). Đối với tất cả các API Tầm nhìn khác, kích thước của SDK kéo vào sẽ giảm khoảng 600 KB. Trường hợp ngoại lệ là Nhận dạng mực kỹ thuật số, kích thước SDK vẫn giữ nguyên.
 • Trên Android, bật tính năng tăng tốc NNAPI cho Phát hiện và theo dõi đối tượng bằng mô hình cơ sở trong STREAM_MODE trên một số thiết bị và hệ điều hành đã chọn (Pixel 3, 3XL, 4, 4XL với Android Q hoặc R hiện tại), giúp dự đoán mô hình nhanh hơn và tiết kiệm năng lượng.
 • Trên Android, khắc phục sự cố trong API Barcode Scanner (Quét mã vạch), do đó API này không hoạt động trên một số thiết bị chạy phiên bản camera-camera2:1.0.0-beta08 trở lên.

Ngày 2 tháng 11 năm 2020

Bản phát hành này bao gồm các điểm cải tiến và sửa một số lỗi.

iOS: GoogleMLKit/LinkFirebase 0.64.1

Cải tiến và sửa lỗi

 • Nâng cấp phạm vi phiên bản của phần phụ thuộc FirebaseCore trong MLKitLinkFirebase từ 6.x lên 7.x, phần phụ thuộc FirebaseInstanceID từ 4.x lên 7.x.

Ngày 29 tháng 10 năm 2020

Bản phát hành này bao gồm các điểm cải tiến và sửa một số lỗi.

iOS: GoogleMLKit/Common 0.64.2

Cải tiến và sửa lỗi

 • Nâng cấp phạm vi phiên bản của phần phụ thuộc GoogleExtensions/UserDefaults trong MLKitCommon từ 6.x lên 7.x.

Ngày 26 tháng 10 năm 2020

Bản phát hành này bao gồm các điểm cải tiến và sửa một số lỗi.

iOS: GoogleMLKit/Common 0.64.1

Cải tiến và sửa lỗi

 • Nâng cấp phạm vi phiên bản của phần phụ thuộc GoogleDataTransport trong MLKitCommon từ 7.x lên 8.x.

Ngày 29 tháng 9 năm 2020

Bản phát hành này bao gồm các tính năng mới, điểm cải tiến và bản sửa lỗi.

Phiên bản API iOS: 0.64.0

Chi tiết về API Android

Bảng sau đây liệt kê các API Android đã thay đổi trong bản phát hành này.

Mã nhómTên cấu phần phần mềmPhiên bảnĐã cập nhật?
com.google.android.gmsplay-services-mlkit-barcode-scanning16.1.2KHÔNG NÊN
com.google.android.gmsplay-services-mlkit-face-detection16.1.1KHÔNG NÊN
com.google.android.gmsplay-services-mlkit-image-labeling16.0.0NÊN
com.google.android.gmsplay-services-mlkit-text-recognition16.1.1KHÔNG NÊN
com.google.mlkitquét mã vạch16.0.3KHÔNG NÊN
com.google.mlkitnhận dạng mực kỹ thuật số16.1.0KHÔNG NÊN
com.google.mlkitphát hiện khuôn mặt16.0.2KHÔNG NÊN
com.google.mlkitgắn nhãn hình ảnh17.0.0KHÔNG NÊN
com.google.mlkittự động gắn nhãn hình ảnh16.2.1KHÔNG NÊN
com.google.mlkittuỳ chỉnh gắn nhãn hình ảnh16.2.1KHÔNG NÊN
com.google.mlkitlanguage-id16.1.1KHÔNG NÊN
com.google.mlkitliên kết Firebase16.0.1KHÔNG NÊN
com.google.mlkitphát hiện vật thể16.2.1KHÔNG NÊN
com.google.mlkitobject-detectio-custom16.2.1KHÔNG NÊN
com.google.mlkitphát hiện tư thế17.0.0NÊN
com.google.mlkitphát hiện tư thế-chính xác17.0.0NÊN
com.google.mlkittrả lời thông minh16.1.1KHÔNG NÊN
com.google.mlkitdịch16.1.1KHÔNG NÊN

Tính năng mới

 • Trên Android, đã thêm một biến thể "mỏng" của API Gắn nhãn hình ảnh, được Dịch vụ Google Play hỗ trợ. Giảm khoảng 3 MB đối với kích thước ứng dụng so với biến thể đi kèm.

Cải tiến và sửa lỗi

 • Thay đổi có thể gây lỗi: Tách Phát hiện tư thế thành hai thư viện để tối ưu hoá kích thước. Một thư viện chỉ gói các mô hình nhanh, trong khi thư viện còn lại chỉ gói các mô hình chính xác. Điều này giúp tiết kiệm kích thước ứng dụng nếu bạn chỉ sử dụng một tập hợp mô hình. Thay đổi tương tự cũng xảy ra với iOS: Nhóm PoseDetection hiện chỉ chứa các mô hình nhanh. Để sử dụng các mô hình chính xác, hãy sử dụng nhóm PoseDetectionPolicy.
 • Trên iOS, khắc phục sự cố rò rỉ bộ nhớ xảy ra trong quá trình giải phóng trình phát hiện tư thế.

Ngày 25 tháng 8 năm 2020

Bản phát hành này bao gồm các tính năng mới, điểm cải tiến và bản sửa lỗi.

Phiên bản API iOS: 0.63.0

Chi tiết về API Android

Bảng sau đây liệt kê các API Android đã thay đổi trong bản phát hành này.

Mã nhómTên cấu phần phần mềmPhiên bảnĐã cập nhật?
com.google.android.gmsplay-services-mlkit-barcode-scanning16.1.2NÊN
com.google.android.gmsplay-services-mlkit-face-detection16.1.1NÊN
com.google.android.gmsplay-services-mlkit-text-recognition16.1.1NÊN
com.google.mlkitquét mã vạch16.0.3NÊN
com.google.mlkitnhận dạng mực kỹ thuật số16.1.0NÊN
com.google.mlkitphát hiện khuôn mặt16.0.2NÊN
com.google.mlkitgắn nhãn hình ảnh17.0.0NÊN
com.google.mlkittự động gắn nhãn hình ảnh16.2.1NÊN
com.google.mlkittuỳ chỉnh gắn nhãn hình ảnh16.2.1NÊN
com.google.mlkitlanguage-id16.1.1NÊN
com.google.mlkitliên kết Firebase16.0.1NÊN
com.google.mlkitphát hiện vật thể16.2.1NÊN
com.google.mlkitobject-detectio-custom16.2.1NÊN
com.google.mlkitphát hiện tư thế16.0.0NÊN
com.google.mlkittrả lời thông minh16.1.1NÊN
com.google.mlkitdịch16.1.1NÊN

Tính năng mới

 • Thêm API Pose Development API, một giải pháp dựa trên CPU, nhẹ và linh hoạt để nhà phát triển theo dõi các hoạt động thể chất của người dùng theo thời gian thực trong ứng dụng của họ. Tính năng Phát hiện tư thế cung cấp thông tin về cơ thể khớp 33 điểm (theo dõi tay và chân) của cơ thể người dùng theo thời gian thực, đồng thời đã được điều chỉnh để hoạt động tốt trong các trường hợp sử dụng thể thao phức tạp.

  Tính năng phát hiện tư thế cũng hoạt động hoàn toàn khi không có mạng, đi kèm với 2 chế độ hoạt động (nhanh và chính xác) đồng thời hỗ trợ cả Android và iOS.

Cải tiến và sửa lỗi

 • Thêm tính năng hỗ trợ để tạo một LocalModel với URI trên Android.
 • Trình nhận dạng chữ viết Latinh mới dành cho tiếng Philippines (fil/tl), tiếng Uzbek (uz-Latn) và tiếng Berber (ber-Latn) trong bài viết Nhận dạng mực kỹ thuật số.
 • Các mô hình được cải tiến cho ngôn ngữ tập lệnh Kirin trong Nhận dạng mực kỹ thuật số.
 • Thay đổi mã ngôn ngữ Do Thái từ iw thành he trong tính năng Nhận dạng ngôn ngữ trên Android vì iw không còn được dùng trong BCP-47.

Ngày 28 tháng 7 năm 2020

Bản phát hành này bao gồm các tính năng mới, điểm cải tiến và bản sửa lỗi.

Phiên bản API iOS: 0.62.0

Chi tiết về API Android

Bảng sau đây liệt kê các API Android trong bản phát hành này.

Mã nhómTên cấu phần phần mềmPhiên bảnĐã cập nhật?
com.google.android.gmsplay-services-mlkit-barcode-scanning16.1.1NÊN
com.google.android.gmsplay-services-mlkit-face-detection16.1.0KHÔNG NÊN
com.google.android.gmsplay-services-mlkit-text-recognition16.1.0KHÔNG NÊN
com.google.mlkitquét mã vạch16.0.2NÊN
com.google.mlkitnhận dạng mực kỹ thuật số16.0.0NÊN
com.google.mlkitphát hiện khuôn mặt16.0.1KHÔNG NÊN
com.google.mlkitgắn nhãn hình ảnh16.2.0NÊN
com.google.mlkittự động gắn nhãn hình ảnh16.2.0NÊN
com.google.mlkittuỳ chỉnh gắn nhãn hình ảnh16.2.0NÊN
com.google.mlkitlanguage-id16.1.0KHÔNG NÊN
com.google.mlkitliên kết Firebase16.0.0KHÔNG NÊN
com.google.mlkitphát hiện vật thể16.2.0NÊN
com.google.mlkittuỳ chỉnh phát hiện vật thể16.2.0NÊN
com.google.mlkittrả lời thông minh16.1.0KHÔNG NÊN
com.google.mlkitdịch16.1.0KHÔNG NÊN

Tính năng mới

 • Thêm một API Nhận dạng mực kỹ thuật số mới giúp nhận dạng văn bản và hình dạng viết tay trên một bề mặt kỹ thuật số (ví dụ: màn hình cảm ứng). Hỗ trợ hơn 300 ngôn ngữ, cũng như biểu tượng cảm xúc và tính năng tự động vẽ. Đây cũng là công nghệ hỗ trợ bố cục nhận dạng chữ viết tay trong Gboard, ứng dụng Google Dịch và trò chơi Quick, Draw!.

  Tính năng Nhận dạng mực kỹ thuật số hoạt động hoàn toàn khi không có mạng (ngoài việc tải các gói ngôn ngữ xuống một lần) và hỗ trợ cả Android và iOS.

 • Trên Android, hỗ trợ thêm tính năng chỉ định Trình thực thi tuỳ chỉnh của riêng bạn để chạy các tác vụ tốn kém như tải mô hình và dự đoán để Gắn nhãn hình ảnh cũng như Phát hiện và theo dõi đối tượng. Với bản phát hành này, tất cả các API Bộ công cụ học máy hiện đều hỗ trợ các executor tuỳ chỉnh.

  Theo mặc định, Bộ công cụ học máy sử dụng một nhóm luồng được quản lý nội bộ, được tối ưu hoá ở mức độ cao để chạy các tác vụ ở chế độ nền. API này có thể hỗ trợ trong các trường hợp sử dụng chuyên biệt, trong đó nhà phát triển muốn giữ toàn quyền kiểm soát các luồng trong ứng dụng.

Cải tiến và sửa lỗi

 • Trên Android, đối với Barcode Scanner API, cách xử lý xoay hình ảnh đầu vào cố định.

15/07/2020

Bản phát hành này bao gồm các điểm cải tiến và sửa một số lỗi.

iOS: GoogleMLKit/Common 0.61.1

Cải tiến và sửa lỗi

 • Nâng cấp phạm vi phiên bản của phần phụ thuộc GoogleDataTransport trong MLKitCommon từ phiên bản 3.2 trở lên lên phiên bản 7.0 trở lên.
 • Xoá phần phụ thuộc GoogleDataTransportCCTSupport khỏi MLKitCommon.

Ngày 1 tháng 7 năm 2020

Bản phát hành này bao gồm các tính năng mới, điểm cải tiến và bản sửa lỗi.

Phiên bản API iOS: 0.61.0

Chi tiết về API Android

Bảng sau đây liệt kê các API Android trong bản phát hành này.

Mã nhómTên cấu phần phần mềmPhiên bảnĐã cập nhật?
com.google.android.gmsplay-services-mlkit-barcode-scanning16.1.0NÊN
com.google.android.gmsplay-services-mlkit-face-detection16.1.0NÊN
com.google.android.gmsplay-services-mlkit-text-recognition16.1.0NÊN
com.google.mlkitquét mã vạch16.0.1NÊN
com.google.mlkitphát hiện khuôn mặt16.0.1NÊN
com.google.mlkitgắn nhãn hình ảnh16.1.0NÊN
com.google.mlkittự động gắn nhãn hình ảnh16.1.0NÊN
com.google.mlkittuỳ chỉnh gắn nhãn hình ảnh16.1.0NÊN
com.google.mlkitlanguage-id16.1.0NÊN
com.google.mlkitliên kết Firebase16.0.0KHÔNG NÊN
com.google.mlkitphát hiện vật thể16.1.0NÊN
com.google.mlkittuỳ chỉnh phát hiện vật thể16.1.0NÊN
com.google.mlkittrả lời thông minh16.1.0NÊN
com.google.mlkitdịch16.1.0NÊN

Tính năng mới

 • Các API Gắn nhãn hình ảnhPhát hiện và theo dõi đối tượng hiện hỗ trợ các mô hình tuỳ chỉnh dựa trên độ chính xác đơn.
 • Trên Android, hỗ trợ thêm tính năng chỉ định Trình thực thi tuỳ chỉnh của riêng bạn để chạy các tác vụ tốn kém như tải mô hình và dự đoán cho tất cả các API, ngoại trừ tính năng Gắn nhãn hình ảnh cũng như Phát hiện và theo dõi đối tượng.

  Theo mặc định, Bộ công cụ học máy sử dụng một nhóm luồng được quản lý nội bộ, được tối ưu hoá ở mức độ cao để chạy các tác vụ ở chế độ nền. API này có thể hỗ trợ trong các trường hợp sử dụng chuyên biệt, trong đó nhà phát triển muốn giữ toàn quyền kiểm soát các luồng trong ứng dụng.

Cải tiến và sửa lỗi

 • Thay đổi có thể gây lỗi: Trên iOS, đối với Barcode Scanner API, đã sửa lỗi chính tả trong BarcodePersonName và đổi tên thuộc tính pronounciation của thuộc tính này thành pronunciation.
 • Khắc phục vấn đề trên iOS trong các API Dịch và Trả lời thông minh, trong đó ứng dụng sẽ gặp sự cố nếu ngôn ngữ của thiết bị không chỉ định khu vực (ví dụ: "en" thay vì "en-US").

Ngày 3 tháng 6 năm 2020

Android: 16.0.0 / iOS: 0.60.0

Đây là bản phát hành đầu tiên của Bộ công cụ học máy dưới dạng một SDK độc lập, độc lập với Firebase. SDK này cung cấp tất cả API trên thiết bị từng được cung cấp thông qua Bộ công cụ học máy cho Firebase. Để biết thêm thông tin về thay đổi này cũng như hướng dẫn về cách di chuyển các ứng dụng hiện có, vui lòng làm theo hướng dẫn di chuyển của chúng tôi.

Bản phát hành này bao gồm các tính năng mới, điểm cải tiến và bản sửa lỗi.

Tính năng mới

Cải tiến và sửa lỗi

 • Trên Android, tích hợp sẵn tính năng hỗ trợ cho Đường viền khuôn mặt trong biến thể "mỏng" của Face Detection API (API Phát hiện khuôn mặt) do Dịch vụ Google Play hỗ trợ. Giảm khoảng 20,3 MB tác động đến kích thước ứng dụng so với biến thể đi kèm.
 • Trên Android, cải thiện hiệu suất của CameraX và Camera2 cho tính năng Quét mã vạch và API Phát hiện khuôn mặt bằng cách di chuyển mã xử lý hình ảnh từ Java sang mã gốc.
 • Chúng tôi đã thêm tính năng hỗ trợ Android Jetpack Lifecycle vào tất cả các API. Nhà phát triển có thể sử dụng addObserver để tự động quản lý việc khởi tạo và chia nhỏ các API Bộ công cụ học máy khi ứng dụng trải qua quá trình xoay màn hình hoặc đóng do người dùng / hệ thống. Điều này giúp việc tích hợp CameraX trở nên dễ dàng hơn.
 • API nhận dạng văn bản: ngôn ngữ được nhận dạng phổ biến nhất hiện được cung cấp
 • API Phát hiện khuôn mặt: nay cung cấp góc Euler X của khuôn mặt.
 • API quét mã vạch [bundled]: hỗ trợ thêm tính năng phát hiện mẫu bắt đầu/dừng tệp PDF417 bị hỏng, cải thiện mức độ ghi nhớ thêm 10%.
 • API Phát hiện và theo dõi đối tượng: cập nhật mô hình bản địa hoá, cải thiện độ chính xác trung bình và giảm dấu vết xuống ~700 KB.

Bản phát hành cũ

Bạn có thể xem những thay đổi trước ngày 3 tháng 6 năm 2020 trong ghi chú phát hành của Firebase.