Chúng tôi cung cấp một tập hợp các ứng dụng mẫu để giúp bạn bắt đầu sử dụng Bộ công cụ máy học. Ứng dụng mẫu có hai loại:

  • Ứng dụng khởi động nhanh là ứng dụng mẫu đơn giản giúp bạn bắt đầu sử dụng các API này.
  • Ứng dụng quảng cáo là các ứng dụng sang trọng hơn, hướng dẫn cách trải nghiệm những trải nghiệm phức tạp hơn bằng cách sử dụng một hoặc nhiều API Bộ công cụ máy học kết hợp với các thành phần Material Design.

API Vision

API phân tích hình ảnh và video để gắn nhãn hình ảnh và phát hiện mã vạch, văn bản, khuôn mặt và đối tượng.
Hướng dẫn cách bắt đầu sử dụng tất cả API Vision: quét mã vạch, phát hiện khuôn mặt, nhận dạng văn bản và phát hiện tư thế. Phần này cũng cho thấy tính năng gắn nhãn hình ảnh và phát hiện đối tượng bằng các mô hình cơ sở và mô hình TensorFlow Lite tùy chỉnh.
Trình bày cách sử dụng tính năng gắn nhãn hình ảnh bằng mô hình AutoML Vision Edge và cách tải mô hình được lưu trữ bằng Firebase xuống.
Ứng dụng này sử dụng API Vision của bộ công cụ máy học và hướng dẫn cách xây dựng trải nghiệm người dùng toàn diện theo nguyên tắc Material Design cho máy học.
Hướng dẫn cách bắt đầu sử dụng API Nhận dạng mực kỹ thuật số.

API ngôn ngữ tự nhiên

API xử lý ngôn ngữ tự nhiên để xác định và dịch giữa 58 ngôn ngữ và cung cấp đề xuất trả lời.
Trình bày cách sử dụng Bộ công cụ máy học để thực hiện việc dịch văn bản.
Hướng dẫn cách sử dụng tính năng Trả lời thông minh của Bộ công cụ máy học để tự động tạo câu trả lời cho chuỗi cuộc trò chuyện.
Trình bày cách sử dụng Bộ công cụ máy học để xác định ngôn ngữ của văn bản viết.
Phát hiện và định vị các thực thể (ví dụ: địa chỉ, ngày/giờ, v.v.) từ 15 ngôn ngữ khác nhau và thực hiện hành động dựa trên ngữ cảnh.
Ứng dụng này sử dụng các API nhận dạng văn bản, mã nhận dạng ngôn ngữ và bản dịch trên thiết bị để dịch văn bản theo thời gian thực từ một hình ảnh trong máy ảnh.