Chỉ định vị trí cho tuyến đường

Để tính toán một tuyến đường, bạn phải chỉ định tối thiểu các vị trí của điểm gốc của tuyến đường và đích đến của tuyến. Bạn xác định các vị trí này là điểm tham chiếu trên tuyến đường.

Ngoài điểm khởi hành và điểm đến, bạn có thể chỉ định các loại điểm tham chiếu và cách xử lý điểm tham chiếu cho một tuyến đường. Để biết thêm thông tin và ví dụ, hãy xem các chủ đề sau:

Chỉ định vị trí cho một tuyến đường

Bạn biểu thị một vị trí bằng cách tạo đối tượng Waypoint (REST) hoặc Waypoint (gRPC). Trong định nghĩa điểm tham chiếu, bạn có thể chỉ định một vị trí theo bất kỳ cách nào sau đây:

Bạn có thể chỉ định vị trí cho tất cả các điểm tham chiếu theo một yêu cầu theo cách tương tự, hoặc bạn có thể kết hợp các điểm tham chiếu đó. Ví dụ: bạn có thể sử dụng vĩ độ/kinh độ cho điểm tham chiếu gốc và sử dụng mã địa điểm cho điểm tham chiếu đích.

Để đảm bảo tính hiệu quả và chính xác, hãy sử dụng mã địa điểm thay vì toạ độ vĩ độ/kinh độ hoặc chuỗi địa chỉ. Mã địa điểm rõ ràng và mang lại nhiều lợi ích về mã hoá địa lý cho việc định tuyến, chẳng hạn như điểm truy cập và biến lưu lượng truy cập. Các thuộc tính này giúp tránh các tình huống sau đây có thể xảy ra do những cách khác trong việc chỉ định vị trí:

 • Việc sử dụng toạ độ vĩ độ/kinh độ có thể khiến vị trí bị bám theo con đường gần với những toạ độ đó nhất – vốn có thể không phải là một điểm truy cập vào cơ sở lưu trú hoặc thậm chí là một con đường có thể dẫn tới điểm đến một cách nhanh chóng hoặc an toàn.
 • Trước tiên, chuỗi địa chỉ phải được API tuyến đường mã hoá địa lý để chuyển đổi các chuỗi địa chỉ đó thành toạ độ vĩ độ/kinh độ trước khi có thể tính toán tuyến đường. Lượt chuyển đổi này có thể ảnh hưởng đến hiệu suất.

Chỉ định vị trí làm mã địa điểm

Bạn có thể sử dụng mã địa điểm để chỉ định vị trí của một điểm tham chiếu. Vì vĩ độ và kinh độ được gắn với đường, nên bạn có thể thấy mã địa điểm cung cấp kết quả tốt hơn trong một số trường hợp.

Truy xuất mã địa điểm từ API mã hoá địa lýAPI Địa điểm (bao gồm cả tính năng Tự động hoàn thành địa điểm). Để biết thêm về mã địa điểm, vui lòng xem Tổng quan về mã địa điểm.

Ví dụ sau đây sử dụng thuộc tính placeId để truyền mã địa điểm cho cả origindestination:

{
 "origin":{
  "placeId": "ChIJayOTViHY5okRRoq2kGnGg8o"
 },
 "destination":{
  "placeId": "ChIJTYKK2G3X5okRgP7BZvPQ2FU"
 },
 ...
}

Chỉ định vị trí dưới dạng vĩ độ và kinh độ

Để xác định vị trí trong một điểm tham chiếu, hãy chỉ định Location (REST) hoặc Location(gRPC) bằng cách sử dụng các toạ độ vĩ độ/kinh độ.

Ví dụ: chỉ định một điểm tham chiếu cho tuyến origindestination bằng cách sử dụng toạ độ latitudelongitude:

{
 "origin":{
  "location":{
   "latLng":{
    "latitude": 37.419734,
    "longitude": -122.0827784
   }
  }
 },
 "destination":{
  "location":{
   "latLng":{
    "latitude": 37.417670,
    "longitude": -122.079595
   }
  }
 },
...
}

Chỉ định vị trí làm chuỗi địa chỉ

Chuỗi địa chỉ là địa chỉ bằng chữ được biểu thị bằng một chuỗi (chẳng hạn như "1600Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA"). Mã hoá địa lý là quá trình chuyển đổi một chuỗi địa chỉ thành vĩ độ và kinh độ (chẳng hạn như vĩ độ 37,423021 và kinh độ -122,083739).

Khi bạn truyền một chuỗi địa chỉ làm vị trí của một điểm tham chiếu, API tuyến đường sẽ mã hoá nội bộ chuỗi địa lý để chuyển đổi chuỗi đó thành các toạ độ vĩ độ và kinh độ.

Ví dụ: để tính toán một tuyến đường, bạn chỉ định một điểm tham chiếu cho tuyến origindestination bằng cách sử dụng chuỗi địa chỉ:

{
 "origin":{
  "address": "1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA"
 },
 "destination":{
  "address": "450 Serra Mall, Stanford, CA 94305, USA"
 },
 ...
}

Trong ví dụ này, API tuyến đường mã hoá địa lý cả hai địa chỉ để chuyển đổi thành toạ độ theo vĩ độ và kinh độ.

Nếu giá trị địa chỉ không rõ ràng, API Tuyến đường có thể gọi một lượt tìm kiếm để phân biệt với các địa chỉ tương tự. Ví dụ: "1st Street" có thể là giá trị đầy đủ hoặc một phần giá trị của "1st Street NE" hoặc "1st St SE". Kết quả này có thể khác với kết quả do API mã hoá địa lý trả về. Bạn có thể tránh bị hiểu lầm bằng cách sử dụng mã địa điểm.

Đặt khu vực cho địa chỉ

Nếu bạn truyền một chuỗi địa chỉ không đầy đủ làm vị trí của một điểm tham chiếu, thì API có thể sử dụng vĩ độ/kinh độ được mã hoá không chính xác. Ví dụ: bạn đưa ra yêu cầu chỉ định "Toledo" làm điểm xuất phát và "Madrid" làm điểm đến cho tuyến đường lái xe:

{
 "origin":{
  "address": "Toledo"
 },
 "destination":{
  "address": "Madrid"
 },
 "travelMode": "DRIVE"
}

Trong ví dụ này, "Toledo" được hiểu là một thành phố thuộc tiểu bang Ohio ở Hoa Kỳ, chứ không phải ở Tây Ban Nha. Do đó, yêu cầu này sẽ trả về một mảng trống, nghĩa là không có tuyến nào tồn tại:

{
 []
}

Bạn có thể định cấu hình API để trả về xu hướng kết quả cho một khu vực cụ thể bằng cách thêm tham số regionCode. Tham số này chỉ định mã khu vực dưới dạng ccTLD ("miền cấp cao nhất") có hai ký tự. Hầu hết các mã ccTLD (miền cấp cao nhất theo mã quốc gia) đều giống với mã ISO 3166-1, trừ một số ngoại lệ đáng chú ý. Ví dụ: ccTLD (miền cấp cao nhất theo mã quốc gia) của Vương quốc Anh là "uk" (.co.uk) trong khi mã ISO 3166-1 của mã này là "gb" (về mặt kỹ thuật là "Vương quốc Anh" và Bắc Ireland).

Yêu cầu chỉ đường từ "Toledo" đến "Madrid" bao gồm tham số regionCode sẽ trả về kết quả thích hợp vì "Toledo" được hiểu là một thành phố ở Tây Ban Nha:

{
 "origin":{
  "address": "Toledo"
 },
 "destination":{
  "address": "Madrid"
 },
 "travelMode": "DRIVE",
 "regionCode": "es"
}

Phản hồi hiện chứa tuyến đường được tính từ Toledo, Tây Ban Nha đến Madrid, Tây Ban Nha:

{
 "routes": [
  {
   "distanceMeters": 75330,
   "duration": "4137s",
   ...
  }
 ]
}

Hãy chỉ định một vị trí làm Plus Code

Nhiều người không có địa chỉ chính xác. Điều này có thể khiến họ gặp khó khăn khi nhận hàng. Hoặc những người có địa chỉ có thể thích chấp nhận giao hàng tại những vị trí cụ thể hơn, chẳng hạn như lối vào sau hoặc đế bốc hàng.

Plus Code giống như địa chỉ đường phố của những người hoặc địa điểm không có địa chỉ thực. Thay vì địa chỉ có tên và số đường, Plus Code dựa trên toạ độ vĩ độ/kinh độ và hiển thị dưới dạng số và chữ cái.

Google đã phát triển Plus Codes để mang lại lợi ích của địa chỉ cho mọi người và mọi thứ. Plus Code là một tham chiếu vị trí được mã hoá, lấy từ các toạ độ vĩ độ/kinh độ, đại diện cho một khu vực: 1/8000 của độ x 1/8000 độ (khoảng 14m x 14m tại đường xích đạo) trở xuống. Bạn có thể sử dụng Plus Codes để thay thế cho địa chỉ đường phố ở những vị trí chúng không tồn tại hoặc nơi toà nhà không được đánh số hoặc đường phố không được đặt tên.

Mã cộng phải có định dạng là mã toàn cầu hoặc mã kết hợp:

 • Mã toàn cục bao gồm một mã vùng gồm 4 ký tự và mã vùng dài 6 ký tự trở lên.

  Ví dụ: đối với địa chỉ "1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA", mã chung là "849V" và mã địa phương là "CWC8+R9". Sau đó, bạn sử dụng toàn bộ Plus Code gồm 10 ký tự để chỉ định giá trị vị trí là "849VCWC8+R9".

 • Mã kết hợp bao gồm một mã cục bộ dài 6 ký tự trở lên kết hợp với một vị trí rõ ràng.

  Ví dụ: Địa chỉ "450 Alto Mall, Stanford, CA 94305, USA" có mã địa phương là "CRHJ+C3". Đối với địa chỉ phức hợp, hãy kết hợp mã địa phương với thành phố, tiểu bang, mã bưu chính và phần quốc gia của địa chỉ ở dạng "CRHJ+C3 Stanford, CA 94305, USA".

  Ví dụ: tính toán một tuyến đường bằng cách chỉ định một điểm tham chiếu cho tuyến origindestination bằng Plus Codes:

  {
   "origin":{
    "address": "849VCWC8+R9"
   },
   "destination":{
    "address": "CRHJ+C3 Stanford, CA 94305, USA"
   },
   "travelMode": "DRIVE"
  }

Plus Code được hỗ trợ trong các API của Nền tảng Google Maps, bao gồm Tự động hoàn thành địa điểm, Thông tin chi tiết về địa điểm, API chỉ đườngAPI mã hoá địa lý. Ví dụ: bạn có thể sử dụng API mã hoá địa lý để đảo ngược mã hoá địa lý một vị trí được chỉ định bằng các toạ độ vĩ độ/kinh độ để xác định Plus Code của vị trí đó.