Location

Bao gồm một vị trí (vị trí địa lý và tiêu đề không bắt buộc).

Biểu diễn dưới dạng JSON
{
  "latLng": {
    object (LatLng)
  },
  "heading": integer
}
Các trường
latLng

object (LatLng)

Toạ độ địa lý của điểm tham chiếu.

heading

integer

Hướng la bàn được liên kết với hướng lưu thông. Giá trị này chỉ định phía đường dành cho đón và trả khách. Giá trị tiêu đề có thể từ 0 đến 360, trong đó 0 chỉ định hướng là Bắc đến hạn, 90 chỉ định hướng đến hạn về phía Đông, v.v. Bạn chỉ có thể sử dụng trường này cho DRIVETWO_WHEELER RouteTravelMode.