Đặt điểm dừng dọc theo tuyến đường

Để đặt một điểm dừng dọc theo một tuyến đường, ví dụ: để đón khách hoặc trả xe, bạn phải chỉ định một điểm tham chiếu làm điểm dừng. Để thực hiện việc này, hãy sử dụng thuộc tính vehicleStopover của một điểm tham chiếu, waypoint (REST) hoặc waypoint (gRPC). Chế độ cài đặt này đảm bảo rằng tuyến đường đã tính toán không bắt đầu hoặc kết thúc trên đường không phù hợp để đón khách và trả xe, chẳng hạn như đường cao tốc hoặc đường hầm.

Hãy xem xét tình huống khi đường có mặt cắt ngang qua một con đường bên trong đường hầm. Nếu bạn chỉ định một điểm tham chiếu ở nơi hai con đường giao nhau (như trên bản đồ), thì tuyến đường thu được sẽ bắt đầu hoặc kết thúc trên đường có mặt hoặc đường hầm. Kết quả này cho thấy một vấn đề vì bạn không thể dừng trong đường hầm để lấy hàng hoặc bỏ ngang.

Nếu bạn muốn sử dụng điểm tham chiếu cho một lượt đến lấy hàng hoặc trả xe, hãy đặt trường vehicleStopover thành true để đảm bảo tuyến đường kết quả bắt đầu hoặc kết thúc trên con đường cho phép đón khách và trả xe.

Ví dụ sau minh hoạ cách đặt thuộc tính vehicleStopover:

{
 "origin":{
  "location":{
   "latLng":{
    "latitude": 37.419734,
    "longitude": -122.0827784
   }
  },
  "vehicleStopover": true
 },
 ...
}