Chỉ định hướng xe và lề đường

Điểm tham chiếu có thể bao gồm đối tượng sửa đổi vị trí để thay đổi cách tính toán các tuyến đường, bao gồm cả chế độ cài đặt cho headingsideOfRoad.

Chỉ định hướng của xe

Để xác định một điểm tham chiếu, bạn sẽ chỉ định Vị trí địa lý (REST) hoặc Vị trí (gRPC) dưới dạng một cặp toạ độ vĩ độ/kinh độ.

Thông tin vị trí cũng cho phép bạn chỉ định hướng mà bạn muốn xe đi khi đến tại mỗi điểm tham chiếu. Bạn có thể sử dụng tính năng này để đảm bảo rằng xe đến ở cùng bên đường với người tiêu dùng đang chờ đến lấy hàng. Khi bạn không chỉ định hướng, xe có thể đến sai phía đường.

Giá trị tiêu đề là các số nguyên phù hợp với hướng la bàn và do đó, nằm trong khoảng từ 0 đến 359. Ví dụ: giá trị 0 cho biết hướng tiêu đề là Bắc.

Ví dụ sau minh hoạ cách đặt heading cho một điểm tham chiếu.

{
 "origin":{
  "location":{
   "latLng":{
    "latitude": 37.419734,
    "longitude": -122.0827784
   },
   "heading": 127
  }
 },
 ...

Chỉ định một bên của tuỳ chọn đường

Bạn biểu thị một vị trí bằng cách tạo đối tượng Waypoint (REST) hoặc Waypoint (gRPC). Một vị trí được xác định bằng một cặp vĩ độ và kinh độ có thể tương ứng với một phần cụ thể của một con đường. Tuy nhiên, để hỗ trợ tính năng tối ưu hoá tuyến đường, một tuyến đường vẫn có thể đặt điểm dừng ở phía đối diện đường tính từ vị trí đã chỉ định.

Điểm tham chiếu hỗ trợ thuộc tính sideOfRoad. Thuộc tính này cho biết vị trí điểm tham chiếu có lựa chọn ưu tiên để xe dừng ở cùng bên đường như được vị trí chỉ định.

Hãy chỉ định rằng tuyến đường này sử dụng phía ưu tiên của đường bằng cách đặt thuộc tính sideOfRoad Điểm tham chiếu thành true. Sau đó, tuyến đường sẽ đi qua vị trí để xe có thể dừng ở bên đường mà vị trí đó bị lệch hướng.

Ví dụ sau đây cho biết cách đặt sideOfRoad cho một điểm tham chiếu.

{
 "origin":{
  "location":{
   "latLng":{
    "latitude": 37.419734,
    "longitude": -122.0827784
   }
  },
  "sideOfRoad": true
 },
 ...