Xem tuyến đường

Bạn có thể tìm tuyến đường bằng API Tuyến đường bằng cách gửi yêu cầu POST qua HTTP đến phương thức computeRoutes (REST) hoặc bằng cách gọi phương thức ComputeRoutes (gRPC).

Ví dụ sau đây cho thấy URL của một yêu cầu REST đến phương thức computeRoutes:

https://routes.googleapis.com/directions/v2:computeRoutes

Hãy đưa các lựa chọn yêu cầu của bạn vào nội dung yêu cầu JSON. Nội dung yêu cầu chứa vị trí nguồn và vị trí đích cũng như mọi tuỳ chọn mà bạn muốn đặt trên tuyến đường. Để biết thêm thông tin, hãy xem phần Chỉ định vị tríCác lựa chọn tuyến đường có sẵn.

Phản hồi này chứa các trường mà bạn đã chỉ định trong mặt nạ trường phản hồi bằng cách sử dụng thông tin tham số URL $fields hoặc field thông qua tiêu đề HTTP gRPC X-Goog-FieldMask. Để biết thông tin chi tiết, hãy xem phần Chọn thông tin cần trả về.

Để biết ví dụ về yêu cầu tuyến đường phương tiện công cộng, hãy xem Ví dụ: Xem tuyến đường trên phương tiện công cộng.

Ví dụ: yêu cầu định tuyến HTTP

Mã sau đây cho biết cách tạo nội dung yêu cầu cho một yêu cầu computeRoutes. Trong ví dụ này, bạn đặt vị trí nguồn và vị trí đích, đồng thời chỉ định:

 • travelMode của DRIVE và tuyến đường lái xe có nhận biết giao thông.

 • Thời gian khởi hành đã được thiết lập sẵn.

 • Ngôn ngữ en-US với imperial đơn vị khoảng cách.

 • Mặt nạ cho trường (field mask) của phản hồi trong tiêu đề X-Goog-FieldMask chỉ định trả về các trường sau trong phản hồi:

  • routes.duration
  • routes.distanceMeters
  • routes.polyline.encodedPolyline
curl -X POST -d '{
 "origin":{
  "location":{
   "latLng":{
    "latitude": 37.419734,
    "longitude": -122.0827784
   }
  }
 },
 "destination":{
  "location":{
   "latLng":{
    "latitude": 37.417670,
    "longitude": -122.079595
   }
  }
 },
 "travelMode": "DRIVE",
 "routingPreference": "TRAFFIC_AWARE",
 "departureTime": "2023-10-15T15:01:23.045123456Z",
 "computeAlternativeRoutes": false,
 "routeModifiers": {
  "avoidTolls": false,
  "avoidHighways": false,
  "avoidFerries": false
 },
 "languageCode": "en-US",
 "units": "IMPERIAL"
}' \
-H 'Content-Type: application/json' -H 'X-Goog-Api-Key: YOUR_API_KEY' \
-H 'X-Goog-FieldMask: routes.duration,routes.distanceMeters,routes.polyline.encodedPolyline' \
'https://routes.googleapis.com/directions/v2:computeRoutes'

Ví dụ: nội dung phản hồi định tuyến HTTP

Lệnh gọi ở trên tạo ra phản hồi JSON như sau:

{
 "routes": [
  {
   "distanceMeters": 772,
   "duration": "165s",
   "polyline": {
    "encodedPolyline": "ipkcFfichVnP@j@BLoFVwM{E?"
   }
  }
 ]
}

Ví dụ: yêu cầu gRPC

gRPC là một khung RPC toàn cầu nguồn mở, hiệu suất cao do Google phát triển. Trong gRPC, ứng dụng khách có thể gọi trực tiếp các phương thức trên ứng dụng máy chủ trên một máy khác như thể đó là đối tượng cục bộ.

Dưới đây là một ví dụ về yêu cầu gRPC.

Go

package main

import (
 "context"
 "crypto/tls"
 "fmt"
 "log"
 "time"
 
 routespb "google.golang.org/genproto/googleapis/maps/routing/v2"
 "google.golang.org/genproto/googleapis/type/latlng"
 "google.golang.org/grpc"
 "google.golang.org/grpc/credentials"
 "google.golang.org/grpc/metadata"
)

const (
 fieldMask = "*"
 apiKey   = "INSERT_API_KEY_HERE"
 serverAddr = "routes.googleapis.com:443"
)

func main() {
 config := tls.Config{}
 conn, err := grpc.Dial(serverAddr,
   grpc.WithTransportCredentials(credentials.NewTLS(&config)))
 if err != nil {
   log.Fatalf("Failed to connect: %v", err)
 }
 defer conn.Close()
 client := routespb.NewRoutesClient(conn)
 ctx, cancel := context.WithTimeout(context.Background(), 2*time.Second)
 ctx = metadata.AppendToOutgoingContext(ctx, "X-Goog-Api-Key", apiKey)
 ctx = metadata.AppendToOutgoingContext(ctx, "X-Goog-Fieldmask", fieldMask)
 defer cancel()

 // create the origin using a latitude and longitude
 origin := &routespb.Waypoint{
   LocationType: &routespb.Waypoint_Location{
     Location: &routespb.Location{
       LatLng: &latlng.LatLng{
         Latitude: 37.417670,
         Longitude: -122.0827784,
       },
     },
   },
 }

 // create the destination using a latitude and longitude
 destination := &routespb.Waypoint{
   LocationType: &routespb.Waypoint_Location{
     Location: &routespb.Location{
       LatLng: &latlng.LatLng{
         Latitude: 37.417670,
         Longitude: -122.079595,
       },
     },
   },
 }
 req := &routespb.ComputeRoutesRequest{
   Origin:          origin,
   Destination:       destination,
   TravelMode:        routespb.RouteTravelMode_DRIVE,
   RoutingPreference:    routespb.RoutingPreference_TRAFFIC_AWARE,
   ComputeAlternativeRoutes: true,
   Units:          routespb.Units_METRIC,
   RouteModifiers: &routespb.RouteModifiers{
     AvoidTolls:  false,
     AvoidHighways: true,
     AvoidFerries: true,
   },
   PolylineQuality: routespb.PolylineQuality_OVERVIEW,
 }

 // execute rpc
 resp, err := client.ComputeRoutes(ctx, req)

 if err != nil {
   // "rpc error: code = InvalidArgument desc = Request contains an invalid
   // argument" may indicate that your project lacks access to Routes
   log.Fatal(err)
 }

 fmt.Printf("Response: %v", resp)

}
  

Java

package com.example;

import com.google.maps.routing.v2.*;
import com.google.type.LatLng;
import io.grpc.CallOptions;
import io.grpc.Channel;
import io.grpc.ClientCall;
import io.grpc.ClientInterceptor;
import io.grpc.ClientInterceptors;
import io.grpc.ForwardingClientCall;
import io.grpc.Metadata;
import io.grpc.MethodDescriptor;
import io.grpc.StatusRuntimeException;
import io.grpc.netty.NettyChannelBuilder;
import java.util.Iterator;
import java.util.concurrent.TimeUnit;
import java.util.logging.Level;
import java.util.logging.Logger;

public class RoutesClient {
  // For more detail on inserting API keys, see:
  // https://cloud.google.com/endpoints/docs/grpc/restricting-api-access-with-api-keys#java
  // For more detail on system parameters (such as FieldMask), see:
  // https://cloud.google.com/apis/docs/system-parameters
  private static final class RoutesInterceptor implements ClientInterceptor {
    private final String apiKey;
    private static final Logger logger = Logger.getLogger(RoutesInterceptor.class.getName());
    private static Metadata.Key API_KEY_HEADER = Metadata.Key.of("x-goog-api-key",
        Metadata.ASCII_STRING_MARSHALLER);
    private static Metadata.Key FIELD_MASK_HEADER = Metadata.Key.of("x-goog-fieldmask",
        Metadata.ASCII_STRING_MARSHALLER);

    public RoutesInterceptor(String apiKey) {
      this.apiKey = apiKey;
    }

    @Override
    public ClientCall interceptCall(MethodDescriptor method,
        CallOptions callOptions, Channel next) {
      logger.info("Intercepted " + method.getFullMethodName());
      ClientCall call = next.newCall(method, callOptions);
      call = new ForwardingClientCall.SimpleForwardingClientCall(call) {
        @Override
        public void start(Listener responseListener, Metadata headers) {
          headers.put(API_KEY_HEADER, apiKey);
          // Note that setting the field mask to * is OK for testing, but discouraged in
          // production.
          // For example, for ComputeRoutes, set the field mask to
          // "routes.distanceMeters,routes.duration,routes.polyline.encodedPolyline"
          // in order to get the route distances, durations, and encoded polylines.
          headers.put(FIELD_MASK_HEADER, "*");
          super.start(responseListener, headers);
        }
      };
      return call;
    }
  }

  private static final Logger logger = Logger.getLogger(RoutesClient.class.getName());
  private final RoutesGrpc.RoutesBlockingStub blockingStub;

  public RoutesClient(Channel channel) {
    blockingStub = RoutesGrpc.newBlockingStub(channel);
  }

  public static Waypoint createWaypointForLatLng(double lat, double lng) {
    return Waypoint.newBuilder()
        .setLocation(Location.newBuilder().setLatLng(LatLng.newBuilder().setLatitude(lat).setLongitude(lng)))
        .build();
  }

  public void computeRoutes() {
    ComputeRoutesRequest request = ComputeRoutesRequest.newBuilder()
        .setOrigin(createWaypointForLatLng(37.420761, -122.081356))
        .setDestination(createWaypointForLatLng(37.420999, -122.086894)).setTravelMode(RouteTravelMode.DRIVE)
        .setRoutingPreference(RoutingPreference.TRAFFIC_AWARE).setComputeAlternativeRoutes(true)
        .setRouteModifiers(
            RouteModifiers.newBuilder().setAvoidTolls(false).setAvoidHighways(true).setAvoidFerries(true))
        .setPolylineQuality(PolylineQuality.OVERVIEW).build();
    ComputeRoutesResponse response;
    try {
      logger.info("About to send request: " + request.toString());
      response = blockingStub.withDeadlineAfter(2000, TimeUnit.MILLISECONDS).computeRoutes(request);
    } catch (StatusRuntimeException e) {
      logger.log(Level.WARNING, "RPC failed: {0}", e.getStatus());
      return;
    }
    logger.info("Response: " + response.toString());
  }

  public void computeRouteMatrix() {
    ComputeRouteMatrixRequest request = ComputeRouteMatrixRequest.newBuilder()
        .addOrigins(RouteMatrixOrigin.newBuilder().setWaypoint(createWaypointForLatLng(37.420761, -122.081356))
            .setRouteModifiers(RouteModifiers.newBuilder().setAvoidTolls(false).setAvoidHighways(true)
                .setAvoidFerries(true)))
        .addOrigins(RouteMatrixOrigin.newBuilder().setWaypoint(createWaypointForLatLng(37.403184, -122.097371)))
        .addDestinations(RouteMatrixDestination.newBuilder()
            .setWaypoint(createWaypointForLatLng(37.420999, -122.086894)))
        .addDestinations(RouteMatrixDestination.newBuilder()
            .setWaypoint(createWaypointForLatLng(37.383047, -122.044651)))
        .setTravelMode(RouteTravelMode.DRIVE).setRoutingPreference(RoutingPreference.TRAFFIC_AWARE).build();
    Iterator elements;
    try {
      logger.info("About to send request: " + request.toString());
      elements = blockingStub.withDeadlineAfter(2000, TimeUnit.MILLISECONDS).computeRouteMatrix(request);
    } catch (StatusRuntimeException e) {
      logger.log(Level.WARNING, "RPC failed: {0}", e.getStatus());
      return;
    }

    while (elements.hasNext()) {
      logger.info("Element response: " + elements.next().toString());
    }
  }

  public static void main(String[] args) throws Exception {
    String apiKey = System.getenv("INSERT_API_KEY_HERE");

    // The standard TLS port is 443
    Channel channel = NettyChannelBuilder.forAddress("routes.googleapis.com", 443).build();
    channel = ClientInterceptors.intercept(channel, new RoutesInterceptor(apiKey));

    RoutesClient client = new RoutesClient(channel);
    client.computeRoutes();
    client.computeRouteMatrix();
  }
}

C#

Để xem ví dụ về cách sử dụng C#, hãy truy cập vào Google.Maps.Routing.V2.

Node.js

const protoPath = "YOUR_PROTO_PATH";
const grpc = require("@grpc/grpc-js");
const protoLoader = require("@grpc/proto-loader");
const packageDefinition = protoLoader.loadSync(protoPath, {
 keepCase: true,
 longs: String,
 enums: String,
 defaults: true,
 oneofs: true,
});
const protoDescriptor =
 grpc.loadPackageDefinition(packageDefinition).google.maps.routing.v2;
const metadata = new grpc.Metadata();
const host = "routes.googleapis.com:443";
const apiKey = "YOUR_API_KEY";
const fieldMask = "*";
let ComputeRoutesRequest = {
 origin: {
  location: {
   lat_lng: {
    latitude: -37.816,
    longitude: 144.964,
   },
  },
 },
 destination: {
  location: {
   lat_lng: {
    latitude: -37.815,
    longitude: 144.966,
   },
  },
 },
 routing_preference: "TRAFFIC_AWARE",
 travel_mode: "DRIVE",
};
const ssl_creds = grpc.credentials.createSsl();
const call_creds = grpc.credentials.createFromMetadataGenerator(
 function (args, callback) {
  metadata.set("X-Goog-Api-Key", apiKey);
  metadata.set("X-Goog-Fieldmask", fieldMask);
  metadata.set("Content-Type", "application/json");
  callback(null, metadata);
 },
);
const credentials = grpc.credentials.combineChannelCredentials(
 ssl_creds,
 call_creds,
);
const client = new protoDescriptor.Routes(host, credentials);
client.ComputeRoutes(ComputeRoutesRequest, (error, response) => {
 if (error) {
  console.log(error);
  return;
 } else if (response) {
  console.log(response);
 }
});