Tiện ích bộ mã hóa Polyline tương tác

Google Maps có thể tạo một hình nhiều đường đơn giản từ hai hoặc nhiều vĩ độ/kinh độ.
Tìm hiểu thêm về hình nhiều đường, hình nhiều đường đơn giảnhình nhiều đường phức.

Với tiện ích này, bạn có thể tạo mã hoá nhiều đường theo cách tương tác trên bản đồ hoặc bằng cách nhập toạ độ.
Bạn cũng có thể giải mã hình nhiều đường thành toạ độ bằng cách sử dụng công cụ này đảo ngược lại.

Tuy nhiên, nếu bạn đã có một hình nhiều đường được mã hoá hoặc danh sách toạ độ dưới dạng chuỗi đường GeoJSON và muốn xem hình nhiều đường trên bản đồ, hãy sử dụng Tiện ích bộ giải mã nhiều đường tương tác.

Tạo hình nhiều đường theo cách tương tác trên bản đồ

 1. Nhập địa chỉ, mã bưu chính, vị trí hoặc mốc để căn giữa bản đồ và nhấp vào Tìm kiếm.
 2. Nhấp vào bản đồ để đặt một điểm đánh dấu đại diện cho vị trí bắt đầu của hình nhiều đường.
 3. Toạ độ của điểm đánh dấu sẽ xuất hiện trong hộp Vĩ độKinh độ.
 4. Nhấp vào nút Thêm vị trí. Thao tác này sẽ thêm toạ độ vào Danh sách vị trí và tạo mã hoá trong hộp Được mã hoá nhiều đường (polyline).
 5. Tiếp tục đặt điểm đánh dấu trên bản đồ để thêm tất cả vị trí trên hình nhiều đường vào Danh sách vị tríHình nhiều đường được mã hoá.

Chỉnh sửa toạ độ

 • Để xoá một vị trí, hãy chọn vị trí đó trong Danh sách vị trí rồi nhấn phím Xoá vị trí đã chọn.
 • Để xoá tất cả vị trí và bắt đầu lại, hãy nhấp vào Xoá tất cả vị trí.
 • Bạn không thể chỉnh sửa vị trí. Để chỉnh sửa một địa điểm, hãy xoá rồi thêm lại địa điểm đó. Nếu vị trí không nằm ở cuối danh sách, hãy xoá vị trí đó và tất cả các vị trí sau.

Tạo hình nhiều đường bằng cách nhập toạ độ

 • Nếu đã có danh sách toạ độ, thì bạn có thể tự nhập vĩ độ và kinh độ vào ô tương ứng thay vì đặt điểm đánh dấu.

Giải mã hình nhiều đường thành toạ độ

 1. Nhập hình nhiều đường vào ô Hình nhiều đường được mã hoá.
 2. Nếu hình nhiều đường chứa các ký tự thoát, hãy nhấp vào hộp đánh dấu để bỏ thoát các ký tự đó.
 3. Nhấp vào Giải mã hình nhiều đường. Toạ độ sẽ xuất hiện trong Danh sách vị trí và đường kẻ sẽ được vẽ trên bản đồ.

Tiện ích này sử dụng Maps JavaScript API. Cụ thể, việc mã hoá và giải mã đường dẫn được xử lý bằng các phương thức tĩnh encodePath()decodePath() trong không gian tên google.maps.geometry.encoding. Hãy xem Định dạng thuật toán nhiều đường được mã hoá để biết thông tin về lược đồ mã hoá.