Thiết lập dự án

Hướng dẫn này liệt kê các yêu cầu về cấu hình bản dựng để sử dụng SDK điều hướng cho Android phiên bản 5.0.0 trở lên.

Các hướng dẫn này giả định rằng bạn đã cài đặt IDE Android và quen với việc phát triển Android.

Các yêu cầu tối thiểu để sử dụng SDK điều hướng

Những yêu cầu này áp dụng cho SDK điều hướng dành cho Android phiên bản 5.0.0 trở lên.

 • Một dự án Google Cloud Console có bật SDK điều hướng. Để cung cấp, hãy hỏi người đại diện Nền tảng Google Maps của bạn.

 • Ứng dụng của bạn phải chỉ định các phiên bản Android như sau:

  • phiên bản mục tiêu phải là Android 13 (API cấp 33) trở lên.
  • phiên bản tối thiểu phải là Android 6 (API cấp 23) trở lên.
 • Để chạy một ứng dụng tạo bằng SDK điều hướng, thiết bị Android phải đáp ứng các yêu cầu sau:

 • Thuộc tính và văn bản cấp phép phải được thêm vào ứng dụng.

Thiết lập dự án: Dự án Cloud Console và dự án Android

Trước khi có thể tạo hoặc thử nghiệm một ứng dụng, bạn cần tạo một dự án Cloud Console và thêm thông tin xác thực khoá API. Dự án phải có cấp phép để truy cập vào SDK điều hướng. Tất cả các khoá trong dự án Cloud Console đều được cấp cùng quyền truy cập vào SDK điều hướng. Một khoá có thể liên kết với nhiều dự án phát triển. Nếu đã có một dự án trên bảng điều khiển, bạn có thể thêm khoá vào dự án hiện tại.

Cách thiết lập

 1. Trong trình duyệt web mà bạn yêu thích, hãy đăng nhập vào Cloud Console và tạo dự án Cloud Console.
 2. Trong IDE của bạn, chẳng hạn như Android Studio, hãy tạo một dự án phát triển ứng dụng Android và ghi lại tên gói.
 3. Hãy liên hệ với người đại diện của Nền tảng Google Maps để yêu cầu cấp quyền truy cập vào SDK điều hướng cho dự án Cloud Console của bạn.
 4. Khi đang ở trang tổng quan Cloud Console của trình duyệt web, hãy tạo thông tin xác thực để tạo khoá API có các quy tắc hạn chế.
 5. Trên trang khoá API, hãy nhấp vào ứng dụng Android trong phần Application Restrictions (Hạn chế về ứng dụng).
 6. Nhấp vào Thêm tên gói và vân tay số, sau đó nhập tên gói của dự án phát triển và vân tay số SHA-1 cho khoá đó.
 7. Nhấp vào Lưu.

Thêm SDK điều hướng vào dự án của bạn

SDK điều hướng được cung cấp thông qua Maven. Sau khi tạo dự án phát triển, bạn có thể tích hợp SDK vào dự án đó bằng một trong các phương pháp sau.

Phần sau đây sử dụng kho lưu trữ Maven google(). Đây là cách đơn giản nhất và nên dùng để thêm SDK điều hướng vào dự án của bạn.

 1. Thêm phần phụ thuộc sau vào cấu hình Gradle hoặc Maven, thay thế phần giữ chỗ VERSION_NUMBER cho phiên bản mong muốn của SDK điều hướng cho Android.

  Gradle

  Thêm đoạn mã sau vào build.gradle cấp mô-đun:

  dependencies {
   ...
   implementation 'com.google.android.libraries.navigation:navigation:VERSION_NUMBER'
  }
  

  Nếu nâng cấp từ kho lưu trữ Maven ban đầu, hãy lưu ý rằng tên nhóm và cấu phần phần mềm đã thay đổi, đồng thời trình bổ trợ com.google.cloud.artifactregistry.gradle-plugin không còn cần thiết nữa.

  Và thêm đoạn mã sau vào build.gradle cấp cao nhất:

  allprojects {
    ...
    // Required: you must exclude the Google Play service Maps SDK from
    // your transitive dependencies. This is to ensure there won't be
    // multiple copies of Google Maps SDK in your binary, as the Navigation
    // SDK already bundles the Google Maps SDK.
    configurations {
      implementation {
        exclude group: 'com.google.android.gms', module: 'play-services-maps'
      }
    }
  }
  

  Maven

  Thêm phần sau vào pom.xml:

  <dependencies>
   ...
   <dependency>
    <groupId>com.google.android.libraries.navigation</groupId>
    <artifactId>navigation</artifactId>
    <version>VERSION_NUMBER</version>
   </dependency>
  </dependencies>
  

  Nếu có bất kỳ phần phụ thuộc nào sử dụng SDK Maps, bạn phải loại trừ phần phụ thuộc đó trong từng phần phụ thuộc đã khai báo dựa trên SDK Maps.

  <dependencies>
   <dependency>
   <groupId>project.that.brings.in.maps</groupId>
   <artifactId>MapsConsumer</artifactId>
   <version>1.0</version>
    <exclusions>
     <!-- Navigation SDK already bundles Maps SDK. You must exclude it to prevent duplication-->
     <exclusion> <!-- declare the exclusion here -->
      <groupId>com.google.android.gms</groupId>
      <artifactId>play-services-maps</artifactId>
     </exclusion>
    </exclusions>
   </dependency>
  </dependencies>
  

Định cấu hình bản dựng

Sau khi tạo dự án, bạn có thể định cấu hình các chế độ cài đặt để tạo bản dựng thành công và sử dụng SDK điều hướng.

Cập nhật các cơ sở lưu trú tại địa phương

 • Trong thư mục Gradle Scripts (Tập lệnh Gradle), hãy mở tệp local.properties rồi thêm android.useDeprecatedNdk=true.

Cập nhật tập lệnh bản dựng Gradle

 • Mở tệp build.gradle (Module:app) và làm theo các nguyên tắc sau để cập nhật chế độ cài đặt nhằm đáp ứng các yêu cầu đối với SDK điều hướng, đồng thời cân nhắc việc đặt các tuỳ chọn tối ưu hoá.

  Các chế độ cài đặt bắt buộc cho SDK điều hướng

  1. Đặt minSdkVersion thành 23 trở lên.
  2. Đặt targetSdkVersion thành 33 trở lên.
  3. Thêm một chế độ cài đặt dexOptions để tăng javaMaxHeapSize.
  4. Đặt vị trí cho các thư viện khác.
  5. Thêm repositoriesdependencies cho SDK điều hướng.
  6. Thay thế số phiên bản trong các phần phụ thuộc bằng các phiên bản mới nhất hiện có.

  Các chế độ cài đặt không bắt buộc để giảm thời gian xây dựng

  • Bật tính năng rút gọn mã và rút gọn tài nguyên bằng R8/ProGuard để xoá mã và tài nguyên không dùng đến khỏi các phần phụ thuộc. Nếu bước R8/ProGuard mất quá nhiều thời gian để chạy, hãy cân nhắc bật multidex cho công việc phát triển.
  • Giảm số lượng bản dịch ngôn ngữ có trong bản dựng: Đặt resConfigs cho một ngôn ngữ trong quá trình phát triển. Đối với bản dựng hoàn chỉnh, hãy đặt resConfigs cho các ngôn ngữ bạn thực sự sử dụng. Theo mặc định, Gradle bao gồm các chuỗi tài nguyên cho mọi ngôn ngữ mà SDK điều hướng hỗ trợ.

  Thêm quá trình đơn giản hoá để hỗ trợ Java8

  • Nếu bạn đang xây dựng ứng dụng bằng trình bổ trợ Android cho Gradle 4.0.0 trở lên, thì trình bổ trợ này sẽ mở rộng khả năng hỗ trợ sử dụng một số API ngôn ngữ Java 8. Hãy xem phần Hỗ trợ đơn giản hoá Java 8 để biết thêm thông tin. Hãy xem đoạn mã tập lệnh bản dựng mẫu bên dưới để biết cách các tuỳ chọn biên dịch và phần phụ thuộc.

Dưới đây là ví dụ về tập lệnh bản dựng Gradle cho ứng dụng. Kiểm tra ứng dụng mẫu để biết các nhóm phần phụ thuộc mới cập nhật, vì phiên bản SDK điều hướng mà bạn đang sử dụng có thể xuất hiện phía trước hoặc phía sau tài liệu này một chút.

apply plugin: 'com.android.application'

ext {
  navSdk = "__NAVSDK_VERSION__"
}

android {
  compileSdk 33
  buildToolsVersion='28.0.3'

  defaultConfig {
    applicationId "<your id>"
    // Navigation SDK supports SDK 23 and later.
    minSdkVersion 23
    targetSdkVersion 33
    versionCode 1
    versionName "1.0"
    // Set this to the languages you actually use, otherwise you'll include resource strings
    // for all languages supported by the Navigation SDK.
    resConfigs "en"
    multiDexEnabled true
  }

  dexOptions {
    // This increases the amount of memory available to the dexer. This is required to build
    // apps using the Navigation SDK.
    javaMaxHeapSize "4g"
  }
  buildTypes {
    // Run ProGuard. Note that the Navigation SDK includes its own ProGuard configuration.
    // The configuration is included transitively by depending on the Navigation SDK.
    // If the ProGuard step takes too long, consider enabling multidex for development work
    // instead.
    all {
      minifyEnabled true
      proguardFiles getDefaultProguardFile('proguard-android.txt'), 'proguard-rules.pro'
    }
  }
  compileOptions {
    // Flag to enable support for the new language APIs
    coreLibraryDesugaringEnabled true
    // Sets Java compatibility to Java 8
    sourceCompatibility JavaVersion.VERSION_1_8
    targetCompatibility JavaVersion.VERSION_1_8
  }
}

repositories {
  // Navigation SDK for Android and other libraries are hosted on Google's Maven repository.
  google()
}

dependencies {
  // Include the Google Navigation SDK.
  // Note: remember to exclude Google play service Maps SDK from your transitive
  // dependencies to avoid duplicate copies of the Google Maps SDK.
  api "com.google.android.libraries.navigation:navigation:${navSdk}"

  // Declare other dependencies for your app here.

  annotationProcessor "androidx.annotation:annotation:1.7.0"
  coreLibraryDesugaring 'com.android.tools:desugar_jdk_libs:1.1.9'
}

Thêm khoá API vào ứng dụng của bạn

Phần này mô tả cách lưu trữ khoá API để ứng dụng của bạn có thể tham chiếu một cách an toàn. Bạn không nên kiểm tra khoá API trong hệ thống quản lý phiên bản. Vì vậy, bạn nên lưu trữ khoá đó trong tệp secrets.properties, nằm trong thư mục gốc của dự án. Để biết thêm thông tin về tệp secrets.properties, hãy xem các tệp thuộc tính Gradle.

Để đơn giản hoá tác vụ này, bạn nên sử dụng Trình bổ trợ Secrets Gradle cho Android.

Cách cài đặt trình bổ trợ Secrets Gradle cho Android trong dự án Google Maps:

 1. Trong Android Studio, hãy mở tệp build.gradle hoặc build.gradle.kts ở cấp cao nhất rồi thêm mã sau vào phần tử dependencies trong buildscript.

  Groovy

  buildscript {
    dependencies {
      classpath "com.google.android.libraries.mapsplatform.secrets-gradle-plugin:secrets-gradle-plugin:2.0.1"
    }
  }

  Kotlin

  buildscript {
    dependencies {
      classpath("com.google.android.libraries.mapsplatform.secrets-gradle-plugin:secrets-gradle-plugin:2.0.1")
    }
  }
  
 2. Mở tệp build.gradle ở cấp mô-đun và thêm mã sau vào phần tử plugins.

  Groovy

  plugins {
    // ...
    id 'com.google.android.libraries.mapsplatform.secrets-gradle-plugin'
  }

  Kotlin

  plugins {
    id("com.google.android.libraries.mapsplatform.secrets-gradle-plugin")
  }
 3. Trong tệp build.gradle ở cấp mô-đun, hãy đảm bảo rằng targetSdkcompileSdk được đặt thành 34.
 4. Lưu tệp và đồng bộ hoá dự án của bạn với Gradle.
 5. Mở tệp secrets.properties trong thư mục cấp cao nhất của bạn, sau đó thêm mã sau. Thay thế YOUR_API_KEY bằng khoá API. Lưu trữ khoá của bạn trong tệp này vì secrets.properties sẽ không được kiểm tra trong một hệ thống quản lý phiên bản.
  MAPS_API_KEY=YOUR_API_KEY
 6. Lưu tệp.
 7. Tạo tệp local.defaults.properties trong thư mục cấp cao nhất, cùng thư mục với tệp secrets.properties, sau đó thêm mã sau.

  MAPS_API_KEY=DEFAULT_API_KEY

  Mục đích của tệp này là cung cấp vị trí sao lưu cho khoá API nếu hệ thống không tìm thấy tệp secrets.properties để các bản dựng sẽ không bị lỗi. Điều này có thể xảy ra nếu bạn sao chép ứng dụng từ một hệ thống quản lý phiên bản bỏ qua secrets.properties và bạn chưa tạo tệp secrets.properties cục bộ để cung cấp khoá API.

 8. Lưu tệp.
 9. Trong tệp AndroidManifest.xml, hãy chuyển đến com.google.android.geo.API_KEY rồi cập nhật android:value attribute. Nếu thẻ <meta-data> chưa tồn tại, hãy tạo thẻ đó làm thẻ con của thẻ <application>.
  <meta-data
    android:name="com.google.android.geo.API_KEY"
    android:value="${MAPS_API_KEY}" />

  Note: com.google.android.geo.API_KEY is the recommended metadata name for the API key. A key with this name can be used to authenticate to multiple Google Maps-based APIs on the Android platform, including the Navigation SDK for Android. For backwards compatibility, the API also supports the name com.google.android.maps.v2.API_KEY. This legacy name allows authentication to the Android Maps API v2 only. An application can specify only one of the API key metadata names. If both are specified, the API throws an exception.

 10. In Android Studio, open your module-level build.gradle or build.gradle.kts file and edit the secrets property. If the secrets property does not exist, add it.

  Edit the properties of the plugin to set propertiesFileName to secrets.properties, set defaultPropertiesFileName to local.defaults.properties, and set any other properties.

  Groovy

  secrets {
    // Optionally specify a different file name containing your secrets.
    // The plugin defaults to "local.properties"
    propertiesFileName = "secrets.properties"
  
    // A properties file containing default secret values. This file can be
    // checked in version control.
    defaultPropertiesFileName = "local.defaults.properties"
  
    // Configure which keys should be ignored by the plugin by providing regular expressions.
    // "sdk.dir" is ignored by default.
    ignoreList.add("keyToIgnore") // Ignore the key "keyToIgnore"
    ignoreList.add("sdk.*")    // Ignore all keys matching the regexp "sdk.*"
  }
      

  Kotlin

  secrets {
    // Optionally specify a different file name containing your secrets.
    // The plugin defaults to "local.properties"
    propertiesFileName = "secrets.properties"
  
    // A properties file containing default secret values. This file can be
    // checked in version control.
    defaultPropertiesFileName = "local.defaults.properties"
  
    // Configure which keys should be ignored by the plugin by providing regular expressions.
    // "sdk.dir" is ignored by default.
    ignoreList.add("keyToIgnore") // Ignore the key "keyToIgnore"
    ignoreList.add("sdk.*")    // Ignore all keys matching the regexp "sdk.*"
  }
      

Đưa các thuộc tính bắt buộc vào ứng dụng của bạn

Nếu sử dụng SDK điều hướng dành cho Android trong ứng dụng của mình, thì bạn phải đưa văn bản phân bổ và giấy phép nguồn mở vào mục thông báo pháp lý của ứng dụng.

Bạn có thể tìm thấy văn bản ghi nhận tác giả và giấy phép nguồn mở cần thiết trong SDK điều hướng dành cho tệp zip của Android:

 • NOTICE.txt
 • LICENSES.txt

Nếu bạn là khách hàng dùng dịch vụ giao hàng cho động cơ hoặc dịch vụ di động

Nếu bạn là khách hàng dùng Dịch vụ di động hoặc Phân phối công cụ di chuyển, hãy tìm hiểu về cách thanh toán trong tài liệu về Dịch vụ di động. Để biết thêm thông tin về việc ghi lại các giao dịch, hãy xem các bài viết Thiết lập thông tin thanh toán, Ghi lại các giao dịch có thể tính phí, Báo cáoGhi lại các giao dịch phải trả (Android).