Tổng quan

Định kiểu dựa trên dữ liệu cho tập dữ liệu cho phép bạn tải tập dữ liệu không gian địa lý lên, áp dụng định kiểu tuỳ chỉnh cho các tính năng dữ liệu và hiển thị các đối tượng dữ liệu đó trên bản đồ. Với tính năng định kiểu dựa trên dữ liệu cho tập dữ liệu, bạn có thể tạo hình ảnh trực quan dữ liệu dựa trên hình học điểm, hình nhiều đường và đa giác, đồng thời làm cho các tính năng dữ liệu phản hồi với các sự kiện nhấp chuột. Định kiểu theo hướng dữ liệu cho tập dữ liệu chỉ được hỗ trợ trên bản đồ vectơ (cần có mã bản đồ).

Bắt đầu định kiểu dựa trên dữ liệu cho tập dữ liệu

Thêm tập dữ liệu không gian địa lý tuỳ chỉnh

Thêm dữ liệu tuỳ chỉnh bằng Google Cloud Console hoặc Google Cloud Shell. Mỗi tập dữ liệu có một mã nhận dạng duy nhất. Bạn có thể liên kết mã này với một kiểu bản đồ. Các định dạng dữ liệu sau được hỗ trợ:

  • GeoJSON
  • Được phân tách bằng dấu phẩy (CSV)
  • KML

Để biết thông tin chi tiết về các yêu cầu và giới hạn của tập dữ liệu, hãy xem bài viết Tạo và quản lý tập dữ liệu

Tạo kiểu cho các đối tượng dữ liệu

Sau khi dữ liệu tuỳ chỉnh đã được tải lên và liên kết với kiểu bản đồ và mã bản đồ, bạn có thể tạo kiểu cho các tính năng dữ liệu để tạo tác động trực quan, đồng thời làm cho các tính năng phản hồi sự kiện nhấp chuột.

Tạo kiểu cho dữ liệu điểm để hiển thị vị trí cụ thể trên bản đồ.

Ảnh chụp màn hình minh hoạ dữ liệu điểm đã được tạo kiểu.

Tạo kiểu cho dữ liệu nhiều đường để làm nổi bật các đối tượng địa lý.

Ảnh chụp màn hình minh hoạ dữ liệu nhiều đường được tạo kiểu.

Tạo kiểu cho dữ liệu đa giác để làm nổi bật các khu vực địa lý.

Ảnh chụp màn hình thể hiện dữ liệu đa giác được tạo kiểu.

Làm cho các tính năng dữ liệu phản hồi các sự kiện nhấp chuột bằng cách thêm trình nghe sự kiện.

Ảnh chụp màn hình cho thấy một con trỏ đang nhấp vào bản đồ.