Kiểm thử thông tin cập nhật về kiểu

Chọn nền tảng: Android iOS JavaScript Dịch vụ web

Khi muốn cập nhật một kiểu đang được sử dụng trong phiên bản chính thức, trước tiên, bạn nên kiểm thử việc cập nhật kiểu.

Lưu ý: để kiểm tra kiểu cũ được cập nhật, hãy xem phần Kiểm tra kiểu bản đồ mới cập nhật.

  1. Sao chép kiểu bản đồ sản xuất.

  2. Trong kiểu bản đồ trùng lặp, hãy thực hiện thay đổi và xuất bản.

  3. Liên kết kiểu bản đồ trùng lặp với một mã bản đồ khác mà bạn có thể sử dụng để kiểm thử kiểu bản đồ trong môi trường thử nghiệm.

  4. Kiểm thử những thay đổi về kiểu trong môi trường thử nghiệm.

  5. Khi bạn đã hài lòng với kết quả, hãy liên kết kiểu bản đồ trùng lặp với mã bản đồ sản xuất.