การเพิ่มแผนที่ด้วยเครื่องหมาย

บทแนะนํานี้จะแสดงวิธีเพิ่มแผนที่ Google ลงในแอป Android แผนที่จะมีเครื่องหมายหรือที่เรียกว่าหมุดเพื่อระบุตําแหน่งที่เฉพาะเจาะจง

ทําตามบทแนะนําเพื่อสร้างแอป Android โดยใช้ Maps SDK สําหรับแอนดรอยด์ สภาพแวดล้อมในการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่แนะนําคือ Android Studio

รับโค้ด

โคลนหรือดาวน์โหลดที่เก็บ API ตัวอย่างของ Google Maps ใน Android เวอร์ชัน 2 จาก GitHub

ดูกิจกรรมในเวอร์ชัน Java:

  // Copyright 2020 Google LLC
//
// Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
// you may not use this file except in compliance with the License.
// You may obtain a copy of the License at
//
//   http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
//
// Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
// distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
// WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
// See the License for the specific language governing permissions and
// limitations under the License.

package com.example.mapwithmarker;

import android.os.Bundle;
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;

import com.google.android.gms.maps.CameraUpdateFactory;
import com.google.android.gms.maps.GoogleMap;
import com.google.android.gms.maps.OnMapReadyCallback;
import com.google.android.gms.maps.SupportMapFragment;
import com.google.android.gms.maps.model.LatLng;
import com.google.android.gms.maps.model.MarkerOptions;

/**
 * An activity that displays a Google map with a marker (pin) to indicate a particular location.
 */
public class MapsMarkerActivity extends AppCompatActivity
    implements OnMapReadyCallback {

  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    // Retrieve the content view that renders the map.
    setContentView(R.layout.activity_maps);

    // Get the SupportMapFragment and request notification when the map is ready to be used.
    SupportMapFragment mapFragment = (SupportMapFragment) getSupportFragmentManager()
        .findFragmentById(R.id.map);
    mapFragment.getMapAsync(this);
  }

  /**
   * Manipulates the map when it's available.
   * The API invokes this callback when the map is ready to be used.
   * This is where we can add markers or lines, add listeners or move the camera. In this case,
   * we just add a marker near Sydney, Australia.
   * If Google Play services is not installed on the device, the user receives a prompt to install
   * Play services inside the SupportMapFragment. The API invokes this method after the user has
   * installed Google Play services and returned to the app.
   */
  @Override
  public void onMapReady(GoogleMap googleMap) {
    // Add a marker in Sydney, Australia,
    // and move the map's camera to the same location.
    LatLng sydney = new LatLng(-33.852, 151.211);
    googleMap.addMarker(new MarkerOptions()
      .position(sydney)
      .title("Marker in Sydney"));
    googleMap.moveCamera(CameraUpdateFactory.newLatLng(sydney));
  }
}

  

ดูกิจกรรมเวอร์ชัน Kotlin

  // Copyright 2020 Google LLC
//
// Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
// you may not use this file except in compliance with the License.
// You may obtain a copy of the License at
//
//   http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
//
// Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
// distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
// WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
// See the License for the specific language governing permissions and
// limitations under the License.

package com.example.mapwithmarker

import android.os.Bundle
import android.widget.Toast
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity
import com.google.android.gms.maps.CameraUpdateFactory
import com.google.android.gms.maps.GoogleMap
import com.google.android.gms.maps.OnMapReadyCallback
import com.google.android.gms.maps.SupportMapFragment
import com.google.android.gms.maps.model.LatLng
import com.google.android.gms.maps.model.MarkerOptions

/**
 * An activity that displays a Google map with a marker (pin) to indicate a particular location.
 */
class MapsMarkerActivity : AppCompatActivity(), OnMapReadyCallback {

  override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
    super.onCreate(savedInstanceState)
    // Retrieve the content view that renders the map.
    setContentView(R.layout.activity_maps)

    // Get the SupportMapFragment and request notification when the map is ready to be used.
    val mapFragment = supportFragmentManager.findFragmentById(R.id.map) as? SupportMapFragment
    mapFragment?.getMapAsync(this)
  }

  override fun onMapReady(googleMap: GoogleMap) {
   val sydney = LatLng(-33.852, 151.211)
   googleMap.addMarker(
    MarkerOptions()
     .position(sydney)
     .title("Marker in Sydney")
   )
   googleMap.moveCamera(CameraUpdateFactory.newLatLng(sydney))
  }
}

  

สร้างโครงการพัฒนา

ทําตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อสร้างโครงการบทแนะนําใน Android Studio

 1. ดาวน์โหลดและติดตั้ง Android Studio
 2. เพิ่มแพ็กเกจบริการ Google Play ไปยัง Android Studio
 3. โคลนหรือดาวน์โหลดที่เก็บ API ตัวอย่างของ Google Maps ใน Android เวอร์ชัน 2 หากคุณไม่ได้ดําเนินการดังกล่าวเมื่อเริ่มอ่านบทแนะนํานี้
 4. นําเข้าโครงการบทแนะนํา:

  • ใน Android Studio ให้เลือกไฟล์ > ใหม่ > นําเข้าโปรเจ็กต์
  • ไปยังตําแหน่งที่จัดเก็บ Google Maps Android API v2 Samples หลังจากดาวน์โหลดแล้ว
  • ค้นหาโปรเจ็กต์ MapWithMarker ในตําแหน่งนี้
   PATH-TO-SAVED-REPO/android-samples/tutorials/java/MapWithMarker (Java) หรือ
   PATH-TO-SAVED-REPO/android-samples/tutorials/kotlin/MapWithMarker (Kotlin)
  • เลือกไดเรกทอรีโครงการ แล้วคลิกเปิด ตอนนี้ Android Studio จะสร้าง โครงการของคุณโดยใช้เครื่องมือบิวด์แบบ Gradle

เปิดใช้ API ที่จําเป็นและรับคีย์ API

ในการดําเนินการตามบทแนะนํานี้ให้เสร็จสิ้น คุณจะต้องมีโครงการ Google Cloud ที่เปิดใช้ API ที่จําเป็นและคีย์ API ที่ได้รับสิทธิ์ให้ใช้ Maps SDK สําหรับ Android โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อต่อไปนี้

เพิ่มคีย์ API ลงในแอป

 1. เปิดไฟล์ local.properties ของโปรเจ็กต์
 2. เพิ่มสตริงต่อไปนี้และแทนที่ YOUR_API_KEY ด้วยค่าของคีย์ API

  MAPS_API_KEY=YOUR_API_KEY
  

  เมื่อคุณสร้างแอป Secrets Gradle Plugin for Android จะคัดลอกคีย์ API และทําให้ใช้งานได้เป็นตัวแปรของบิวด์ในไฟล์ Android Manifest ตามที่อธิบายไว้ด้านล่าง

สร้างและเรียกใช้แอป

วิธีสร้างและเรียกใช้แอปมีดังนี้

 1. เชื่อมต่ออุปกรณ์ Android กับคอมพิวเตอร์ ทําตามวิธีการเพื่อเปิดใช้ตัวเลือกสําหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์ในอุปกรณ์ Android และกําหนดค่าระบบให้ตรวจหาอุปกรณ์

  หรือจะใช้โปรแกรมจัดการอุปกรณ์เสมือน Android (AVD) เพื่อกําหนดค่าอุปกรณ์เสมือนก็ได้ เมื่อเลือกโปรแกรมจําลอง โปรดตรวจสอบว่า ได้เลือกรูปภาพที่มี Google APIs โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่หัวข้อตั้งค่าโครงการ Android Studio

 2. ใน Android Studio ให้คลิกตัวเลือกเมนูเรียกใช้ (หรือไอคอนปุ่มเล่น) เลือกอุปกรณ์ตามที่ได้รับแจ้ง

Android Studio จะเรียกใช้ Gradle เพื่อสร้างแอป จากนั้นเรียกใช้แอปในอุปกรณ์หรือโปรแกรมจําลอง คุณควรจะเห็นแผนที่ที่มีเครื่องหมาย ซึ่งมุ่งไปที่ ซิดนีย์บนชายฝั่งตะวันออกของออสเตรเลีย คล้ายกับรูปภาพในหน้าเว็บนี้

การแก้ปัญหา:

ทําความเข้าใจโค้ด

บทแนะนําในส่วนนี้จะอธิบายถึงส่วนที่สําคัญที่สุดของแอป MapWithMarker เพื่อช่วยให้คุณเข้าใจวิธีสร้างแอปที่คล้ายกัน

ตรวจสอบไฟล์ Manifest ของ Android

บันทึกองค์ประกอบต่อไปนี้ในไฟล์ AndroidManifest.xml ของแอป

 • เพิ่มเอลิเมนต์ meta-data เพื่อฝังเวอร์ชันของบริการ Google Play ที่มีการรวบรวมแอป

  <meta-data
    android:name="com.google.android.gms.version"
    android:value="@integer/google_play_services_version" />
  
 • เพิ่มองค์ประกอบ meta-data ที่ระบุคีย์ API ของคุณ ตัวอย่างมาพร้อมกับบทแนะนํานี้จะแมปค่าของคีย์ API กับตัวแปรบิวด์ที่ตรงกับชื่อคีย์ที่คุณกําหนดไว้ก่อนหน้านี้ MAPS_API_KEY เมื่อคุณสร้างแอปแล้ว ปลั๊กอินข้อมูลลับ Gradle สําหรับ Android จะทําให้คีย์ในไฟล์ local.properties ของคุณใช้เป็นตัวแปรบิวด์ของไฟล์ Manifest ได้

  <meta-data
   android:name="com.google.android.geo.API_KEY"
   android:value="${MAPS_API_KEY}" />
  

  ในไฟล์ build.gradle บรรทัดต่อไปนี้จะส่งคีย์ API ของคุณไปยังไฟล์ Manifest ของ Android

   id 'com.google.android.libraries.mapsplatform.secrets-gradle-plugin'
  

ด้านล่างนี้เป็นตัวอย่างของไฟล์ Manifest แบบเต็ม

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!--
 Copyright 2020 Google LLC

 Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
 you may not use this file except in compliance with the License.
 You may obtain a copy of the License at

   http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

 Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
 distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
 WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
 See the License for the specific language governing permissions and
 limitations under the License.
-->

<manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  package="com.example.mapwithmarker">

  <application
    android:allowBackup="true"
    android:icon="@mipmap/ic_launcher"
    android:label="@string/app_name"
    android:supportsRtl="true"
    android:theme="@style/AppTheme">

    <meta-data
      android:name="com.google.android.gms.version"
      android:value="@integer/google_play_services_version" />

    <!--
       The API key for Google Maps-based APIs.
    -->
    <meta-data
      android:name="com.google.android.geo.API_KEY"
      android:value="${MAPS_API_KEY}" />

    <activity
      android:name=".MapsMarkerActivity"
      android:label="@string/title_activity_maps"
      android:exported="true">
      <intent-filter>
        <action android:name="android.intent.action.MAIN" />

        <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" />
      </intent-filter>
    </activity>
  </application>

</manifest>

เพิ่มแผนที่

แสดงแผนที่โดยใช้ Maps SDK สําหรับ Android

 1. เพิ่มองค์ประกอบ <fragment> ลงในไฟล์เลย์เอาต์ของกิจกรรม activity_maps.xml องค์ประกอบนี้จะกําหนด SupportMapFragment เพื่อทําหน้าที่เป็นคอนเทนเนอร์สําหรับแผนที่และให้สิทธิ์เข้าถึงออบเจ็กต์ GoogleMap บทแนะนํานี้จะใช้ส่วนย่อยของแผนที่เวอร์ชันสนับสนุนของ Android เพื่อตรวจสอบความเข้ากันได้กับเฟรมเวิร์ก Android เวอร์ชันก่อนหน้า

  <!--
   Copyright 2020 Google LLC
  
   Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
   you may not use this file except in compliance with the License.
   You may obtain a copy of the License at
  
     http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
  
   Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
   distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
   WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
   See the License for the specific language governing permissions and
   limitations under the License.
  -->
  
  <fragment xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
    android:id="@+id/map"
    android:name="com.google.android.gms.maps.SupportMapFragment"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    tools:context="com.example.mapwithmarker.MapsMarkerActivity" />
  
  
 2. ในวิธี onCreate() ของกิจกรรม ให้ตั้งค่าไฟล์การออกแบบเป็นมุมมองเนื้อหา จัดการกับส่วนที่ต้องการของแผนที่โดยเรียกใช้ FragmentManager.findFragmentById() จากนั้นใช้ getMapAsync() เพื่อลงทะเบียนการติดต่อกลับบนแผนที่ ดังนี้

  Java

  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    // Retrieve the content view that renders the map.
    setContentView(R.layout.activity_maps);
  
    // Get the SupportMapFragment and request notification when the map is ready to be used.
    SupportMapFragment mapFragment = (SupportMapFragment) getSupportFragmentManager()
        .findFragmentById(R.id.map);
    mapFragment.getMapAsync(this);
  }
  

  Kotlin

  override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
    super.onCreate(savedInstanceState)
    // Retrieve the content view that renders the map.
    setContentView(R.layout.activity_maps)
  
    // Get the SupportMapFragment and request notification when the map is ready to be used.
    val mapFragment = supportFragmentManager.findFragmentById(R.id.map) as? SupportMapFragment
    mapFragment?.getMapAsync(this)
  }
  
 3. ใช้อินเทอร์เฟซ OnMapReadyCallback และลบล้างเมธอด onMapReady() เพื่อตั้งค่าแผนที่เมื่อมีออบเจ็กต์ GoogleMap พร้อมใช้งาน ดังนี้

  Java

  public class MapsMarkerActivity extends AppCompatActivity
      implements OnMapReadyCallback {
  
    // ...
  
    @Override
    public void onMapReady(GoogleMap googleMap) {
      LatLng sydney = new LatLng(-33.852, 151.211);
      googleMap.addMarker(new MarkerOptions()
        .position(sydney)
        .title("Marker in Sydney"));
    }
  }
  

  Kotlin

  class MapsMarkerActivity : AppCompatActivity(), OnMapReadyCallback {
  
    // ...
  
    override fun onMapReady(googleMap: GoogleMap) {
     val sydney = LatLng(-33.852, 151.211)
     googleMap.addMarker(
      MarkerOptions()
       .position(sydney)
       .title("Marker in Sydney")
     )
    }
  }
  

โดยค่าเริ่มต้น Maps SDK สําหรับ Android จะแสดงเนื้อหาของหน้าต่างข้อมูลเมื่อผู้ใช้แตะที่เครื่องหมาย คุณไม่จําเป็นต้องเพิ่ม Listener การคลิก สําหรับเครื่องหมาย หากยินดีใช้ลักษณะการทํางานเริ่มต้น

ขั้นตอนถัดไป

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับออบเจ็กต์แผนที่ และสิ่งที่คุณทําได้ด้วยเครื่องหมาย