Konfigurowanie poleceń po ukośniku w celu interakcji z użytkownikami Google Chat

Na tej stronie dowiesz się, jak skonfigurować polecenia po ukośniku w aplikacji Google Chat.

Polecenie po ukośniku to typowy sposób wywoływania aplikacji do obsługi czatu i interakcji z nią. Polecenia po ukośniku ułatwiają też użytkownikom odkrywanie i używanie najważniejszych funkcji aplikacji do obsługi czatu.

Aby użyć polecenia po ukośniku, użytkownicy wpisują ukośnik (/) i krótkie polecenie tekstowe, na przykład /about, aby uzyskać informacje o aplikacji do obsługi czatu. Użytkownicy mogą znaleźć dostępne polecenia po ukośniku, wpisując ukośnik w Google Chat, co wyświetla okno z listą dostępnych poleceń aplikacji Google Chat:

Okno polecenia po ukośniku
Rysunek 1. Okno, które pojawia się po wpisaniu przez użytkownika ukośnika w Google Chat.

Aby zdecydować, czy należy skonfigurować polecenia po ukośniku i dowiedzieć się, jak projektować interakcje użytkowników, przeczytaj zasady projektowania Google Chat.

Wymagania wstępne

Node.js

Google Apps Script

Python

Konfigurowanie polecenia po ukośniku

Aby skonfigurować polecenie po ukośniku:

 1. Utwórz nazwę polecenia po ukośniku.
 2. Skonfiguruj polecenie po ukośniku w interfejsie Google Chat API.
 3. Utwórz odpowiedź na polecenie po ukośniku, np. tekst lub wiadomość na karcie.

W tej sekcji opisujemy, jak skonfigurować polecenie po ukośniku.

Nazwij polecenie po ukośniku

Nazwa polecenia po ukośniku to tekst, który użytkownicy wpisują w wiadomości w Google Chat, aby wywołać aplikację do obsługi czatu. Pod nazwą znajduje się też krótki opis, który informuje użytkowników, jak użyć tego polecenia:

Nazwa i opis polecenia po ukośniku
Rysunek 2. Nazwa i opis polecenia po ukośniku.

Wybierając nazwę i opis polecenia po ukośniku, weź pod uwagę te zalecenia:

 • Aby nazwać polecenie po ukośniku:

  • Używaj krótkich, opisowych i praktycznych słów lub wyrażeń, aby polecenia były zrozumiałe i proste dla użytkownika. Na przykład zamiast /createAReminder użyj /remindMe.
  • Jeśli polecenie zawiera więcej niż 1 słowo, możesz ułatwić użytkownikom jego odczytanie. W tym celu użyj małych liter w pierwszym słowie, a następnie wielkich liter na początku kolejnych słów. Na przykład zamiast /updatecontact użyj /updateContact.
  • Zastanów się, czy w poleceniu chcesz użyć unikalnej czy wspólnej nazwy. Jeśli polecenie opisuje typową interakcję lub funkcję, możesz użyć popularnej nazwy, która jest rozpoznawalna i oczekiwana przez użytkowników, np. /settingslub /feedback. W przeciwnym razie używaj unikalnych nazw poleceń, ponieważ jeśli nazwa polecenia jest taka sama w innych aplikacjach do obsługi czatu, użytkownik musi użyć podobnych poleceń, aby znaleźć i użyć Twojego.
 • Aby opisać polecenie po ukośniku:

  • Opis powinien być krótki i zrozumiały, aby użytkownicy wiedzieli, czego mogą się spodziewać po wywołaniu polecenia.
  • Poinformuj użytkowników, czy są jakieś wymagania dotyczące formatowania polecenia. Jeśli na przykład utworzysz polecenie /remindMe, które wymaga tekstu argumentu, ustaw opis na przykład Remind me to do [something] at [time].

Skonfiguruj polecenie po ukośniku w interfejsie Google Chat API

Aby utworzyć polecenie po ukośniku, musisz podać informacje o tym poleceniu w konfiguracji aplikacji do obsługi czatu pod kątem interfejsu Google Chat API.

Aby skonfigurować polecenie po ukośniku w interfejsie Google Chat API, wykonaj te czynności:

 1. W konsoli Google Cloud kliknij Menu > Interfejsy API i usługi > Włączone interfejsy API i usługi > Google Chat API.

  Otwórz stronę interfejsu Google Chat API

 2. Kliknij Konfiguracja.

 3. W sekcji Polecenia po ukośniku kliknij Dodaj polecenie po ukośniku.

 4. Wpisz nazwę, identyfikator i opis polecenia:

  1. Nazwa: wyświetlana nazwa polecenia oraz to, co użytkownicy wpisują, aby wywołać Twoją aplikację. Musi zaczynać się od ukośnika, zawierać tylko tekst i może mieć maksymalnie 50 znaków.
  2. Opis: tekst opisujący sposób użycia i formatowania polecenia. Opisy mogą mieć maksymalnie 50 znaków.
  3. Identyfikator polecenia: liczba od 1 do 1000, której aplikacja do obsługi czatu używa do rozpoznawania polecenia po ukośniku i zwracania odpowiedzi.
 5. Opcjonalnie: jeśli chcesz, aby aplikacja do obsługi czatu reagowała okna na polecenie, zaznacz pole wyboru Otwórz okno.

 6. Kliknij Zapisz.

Polecenie po ukośniku zostało skonfigurowane w przypadku aplikacji do obsługi czatu.

Odpowiedź na polecenie po ukośniku

Gdy użytkownicy utworzą wiadomość w Google Chat zawierającą polecenie po ukośniku, aplikacja do obsługi czatu otrzyma zdarzenie interakcji MESSAGE. Ładunek zdarzenia zawiera informacje o poleceniu po ukośniku, w tym pola slashCommand i slashCommandMetadata. Za pomocą tych pól możesz zidentyfikować identyfikator polecenia i zwrócić niestandardową odpowiedź.

Ten przykład przedstawia ładunek JSON dla zdarzenia interakcji MESSAGE zawierającego polecenie po ukośniku /vote:

  {
   ...
   "message": {
    ...
    "text": "/vote yes",
    "argumentText": " yes",
    "slashCommand": {
     "commandId": 2
    },
    "annotations": [
     {
      "length": 5,
      "startIndex": 0,
      "type": "SLASH_COMMAND",
      "slashCommand": {
       "commandName":"/vote",
       "commandId":1,
       "type": "INVOKE",
       "bot": {
        "avatarUrl": "https://www.example.com/images/vote-app-icon.png",
        "displayName": "Voter Chat App",
        "name": "users/1234567890987654321",
        "type": "BOT"
       }
      }
     }
    ]
   }
  }

Aby odpowiedzieć na polecenie po ukośniku, możesz sprawdzić, czy w ładunku zdarzenia występuje pole slashCommand, a jeśli tak, zwraca odpowiedź na to polecenie. Poniższy przykładowy kod pokazuje, jak odpowiedzieć na zdarzenie interakcji MESSAGE zawierające polecenie po ukośniku:

Node.js

/**
* Responds to a MESSAGE event in Google Chat.
*
* @param {Object} event the event object from Chat API.
*
* @return {object} function in response to a slash command.
*/

exports.onMessage = function onMessage(req, res) {

 // Stores the Google Chat event as a variable.
 var event = req.body;

 // Checks for the presence of event.message.slashCommand.
 if (event.message.slashCommand) {
  switch (event.message.slashCommand.commandId) {
   case ID: // The ID for your slash command
    res.runFunction; // The response to the slash command.
  }
 }

Google Apps Script

/**
* Responds to a MESSAGE event in Google Chat.
*
* @param {Object} event the event object from Chat API.
*
* @return {object} function in response to a slash command.
*/

function onMessage(event) {

 // Checks for the presence of event.message.slashCommand
 if (event.message.slashCommand) {
  switch (event.message.slashCommand.commandId) {
   case ID: // The ID for your slash command
    return runFunction; // The response to the slash command.
  }
 }
}

Python

from typing import Any, Mapping

import flask
import functions_framework

@functions_framework.http
def main(req: flask.Request) -> Mapping[str, Any]:
 """Responds to a MESSAGE event in Google Chat that includes a slash command.

 Args:
   req (flask.Request): the event object from Chat API.

 Returns:
   Mapping[str, Any]: function in response to a slash command.
 """
 if req.method == 'GET':
  return 'Sorry, this function must be called from a Google Chat.'

 request = req.get_json(silent=True)

 if slash_command := request.get('message', dict()).get('slashCommand'):
  command_id = slash_command['commandId']
  if command_id == ID:
   return runFunction

Aby użyć kodu, zastąp ciąg:

Pełny przykład: konfigurowanie kontaktów za pomocą aplikacji Rolodex Chat

Poniższy przykład pokazuje aplikację do obsługi czatu, która odpowiada na te polecenia po ukośniku:

 • Polecenie /help zwraca SMS-a z wyjaśnieniem, jak uzyskać pomoc dotyczącą aplikacji do obsługi czatu. Identyfikator polecenia jest ustawiony na 1.
 • Polecenie /createContact otwiera okno, w którym użytkownicy mogą wpisać szczegóły kontaktu. Identyfikator polecenia jest ustawiony na 2.

Zanim uruchomisz ten przykład, wykonaj instrukcje konfigurowania poleceń po ukośniku w interfejsie Google Chat API.

Node.js

/**
* Responds to messages that have links whose URLs
* match URL patterns configured for link previews.
*
* @param {Object} event The event object from Chat
* API.
*
* @return {Object} Response from the Chat app
* attached to the message with the previewed link.
*/
exports.onMessage = function onMessage(req, res) {

 // Store the Google Chat event as a variable.
 const event = req.body;

 if (req.method === "GET" || !event.message) {
  res.send("Hello! This function is meant to be used in a Google Chat " +
   "Space.");
 }

 // Checks for the presence of event.message.slashCommand.
 // If the slash command is "/help", responds with a text message.
 // If the slash command is "/createContact", opens a dialog.
 if (event.message.slashCommand) {
  switch (event.message.slashCommand.commandId) {
   case 1: // /help
    res.json({"text": "Contact bot helps you update your address book!"});
   case 2: // /createContact
    res.openDialog(event);
  }
 }

 // If the Chat app doesn"t detect a slash command, it responds
 // with a card that prompts the user to add a contact
 else {
  res.json({
   "cardsV2": [{
    "cardId": "addContact",
    "card": {
     "header": {
      "title": "Rolodex",
      "subtitle": "Manage your contacts!",
      "imageUrl": "https://www.gstatic.com/images/branding/product/2x/contacts_48dp.png",
      "imageType": "CIRCLE"
     },
     "sections": [
      {
       "widgets": [
        {
         "buttonList": {
          "buttons": [
           {
            "text": "Add Contact",
            "onClick": {
             "action": {
              "function": "openDialog",
              "interaction": "OPEN_DIALOG"
             }
            }
           }
          ]
         }
        }
       ]
      }
     ]
    }
   }]
  });
 }

 // Respond to button clicks on attached cards
 if (event.type === "CARD_CLICKED") {

  if (event.common.invokedFunction === "openDialog") {
   res.openDialog(event);
  }

  if (event.common.invokedFunction === "openSequentialDialog") {
   res.openSequentialDialog(event);
  }

  if (event.common.invokedFunction === "confirmDialogSuccess") {
   res.confirmDialogSuccess(event);
  }

 }
};

/**
* Opens and starts a dialog that lets users add details about a contact.
*
* @param {object} event the event object from Google Chat.
*
* @return {object} open a dialog.
*/
function openDialog(event) {
 res.json({
  "action_response": {
   "type": "DIALOG",
   "dialog_action": {
    "dialog": {
     "body": {
      "sections": [
       {
        "header": "Add new contact",
        "widgets": [
         {
          "textInput": {
           "label": "Name",
           "type": "SINGLE_LINE",
           "name": "name"
          }
         },
         {
          "textInput": {
           "label": "Address",
           "type": "MULTIPLE_LINE",
           "name": "address"
          }
         },
         {
          "decoratedText": {
           "text": "Add to favorites",
           "switchControl": {
            "controlType": "SWITCH",
            "name": "saveFavorite"
           }
          }
         },
         {
          "decoratedText": {
           "text": "Merge with existing contacts",
           "switchControl": {
            "controlType": "SWITCH",
            "name": "mergeContact",
            "selected": true
           }
          }
         },
         {
          "buttonList": {
           "buttons": [
            {
             "text": "Next",
             "onClick": {
              "action": {
               "function": "openSequentialDialog"
              }
             }
            }
           ]
          }
         }
        ]
       }
      ]
     }
    }
   }
  }
 });
};

/**
* Opens a second dialog that lets users add more contact details.
*
* @param {object} event the event object from Google Chat.
*
* @return {object} open a dialog.
*/
function openSequentialDialog(event) {
 res.json({
  "action_response": {
   "type": "DIALOG",
   "dialog_action": {
    "dialog": {
     "body": {
      "sections": [
       {
        "header": "Add new contact",
        "widgets": [
         {
          "textInput": {
           "label": "Notes",
           "type": "MULTIPLE_LINE",
           "name": "notes"
          }
         },
         {
          "selectionInput": {
           "type": "RADIO_BUTTON",
           "label": "Contact type",
           "name": "contactType",
           "items": [
            {
             "text": "Work",
             "value": "Work",
             "selected": false
            },
            {
             "text": "Personal",
             "value": "Personal",
             "selected": false
            }
           ]
          }
         },
         {
          "buttonList": {
           "buttons": [
            {
             "text": "Submit",
             "onClick": {
              "action": {
               "function": "confirmDialogSuccess",
               "parameters": [
                {
                 "key": "confirmDialogSuccess",
                 "value": "confirmDialogSuccess"
                }
               ]
              }
             }
            }
           ]
          },
          "horizontalAlignment": "END"
         }
        ]
       }
      ]
     }
    }
   }
  }
 });
}

/**
* Checks for a form input error, the absence of
* a "name" value, and returns an error if absent.
* Otherwise, confirms successful receipt of a dialog.
*
* Confirms successful receipt of a dialog.
*
* @param {Object} event the event object from Chat API.
*
* @return {object} open a Dialog in Google Chat.
*/
function receiveDialog(event) {

 // Checks to make sure the user entered a name
 // in a dialog. If no name value detected, returns
 // an error message.
 if (event.common.formInputs.contactName.stringInputs.value[0] === "") {
  return {
   "actionResponse": {
    "type": "DIALOG",
    "dialogAction": {
     "actionStatus": {
      "statusCode": "OK",
      "userFacingMessage": "Don't forget to name your new contact!"
     }
    }
   }
  };

  // Otherwise the app indicates that it received
  // form data from the dialog. Any value other than "OK"
  // gets returned as an error. "OK" is interpreted as
  // code 200, and the dialog closes.
 } else {
  res.json({
   "actionResponse": {
    "type": "DIALOG",
    "dialogAction": {
     "actionStatus": "OK"
    }
   }
  });
 }
}

Google Apps Script

/**
* Responds to a MESSAGE event in Google Chat.
*
* @param {Object} event the event object from Chat API.
*
* @return {object} open a Dialog in response to a slash command
* or a card"s button click.
*/
function onMessage(event) {

 // Checks for the presence of event.message.slashCommand.
 // If the slash command is "/help", responds with a text message.
 // If the slash command is "/createContact", opens a dialog.
 if (event.message.slashCommand) {
  switch (event.message.slashCommand.commandId) {
   case 1: // /help
    return {"text": "Contact bot helps you update your address book!"}
   case 2: // /createContact
    return openDialog(event);
  }
 }

 // If the Chat app doesn"t detect a slash command, it responds
 // with a card that prompts the user to add a contact
 else {
  return {
   "cardsV2": [{
    "cardId": "addContact",
    "card": {
     "header": {
      "title": "Rolodex",
      "subtitle": "Manage your contacts!",
      "imageUrl": "https://www.gstatic.com/images/branding/product/2x/contacts_48dp.png",
      "imageType": "CIRCLE"
     },
     "sections": [
      {
       "widgets": [
        {
         "buttonList": {
          "buttons": [
           {
            "text": "Add Contact",
            "onClick": {
             "action": {
              "function": "openDialog",
              "interaction": "OPEN_DIALOG"
             }
            }
           }
          ]
         }
        }
       ]
      }
     ]
    }
   }]

  };
 }
}

/**
* Responds to a CARD_CLICKED event in Google Chat.
*
* @param {Object} event the event object from Google Chat
*/
function onCardClick(event) {

 if (event.common.invokedFunction === "openDialog") {
  return openDialog(event);
 }

 if (event.common.invokedFunction === "openSequentialDialog") {
  return openSequentialDialog(event);
 }

 if (event.common.invokedFunction === "receiveDialog") {
  return receiveDialog(event);
 }
}

/**
* Opens and starts a dialog that lets users add details about a contact.
*
*
* @return {object} open a dialog.
*/
function openDialog(event) {
 return {
  "action_response": {
   "type": "DIALOG",
   "dialog_action": {
    "dialog": {
     "body": {
      "sections": [
       {
        "header": "Add new contact",
        "widgets": [
         {
          "textInput": {
           "label": "Name",
           "type": "SINGLE_LINE",
           "name": "contactName"
          }
         },
         {
          "textInput": {
           "label": "Address",
           "type": "MULTIPLE_LINE",
           "name": "address"
          }
         },
         {
          "decoratedText": {
           "text": "Add to favorites",
           "switchControl": {
            "controlType": "SWITCH",
            "name": "saveFavorite"
           }
          }
         },
         {
          "decoratedText": {
           "text": "Merge with existing contacts",
           "switchControl": {
            "controlType": "SWITCH",
            "name": "mergeContact",
            "selected": true
           }
          }
         },
         {
          "buttonList": {
           "buttons": [
            {
             "text": "Next",
             "onClick": {
              "action": {
               "function": "openSequentialDialog"
              }
             }
            }
           ]
          }
         }
        ]
       }
      ]
     }
    }
   }
  }
 };
}

/**
* Opens a second dialog that lets users add more contact details.
*
* @param {object} event the event object from Google Chat.
*
* @return {object} open a dialog.
*/
function openSequentialDialog(event) {
 return {
  "action_response": {
   "type": "DIALOG",
   "dialog_action": {
    "dialog": {
     "body": {
      "sections": [
       {
        "header": "Add new contact",
        "widgets": [
         {
          "textInput": {
           "label": "Notes",
           "type": "MULTIPLE_LINE",
           "name": "notes"
          }
         },
         {
          "selectionInput": {
           "type": "RADIO_BUTTON",
           "label": "Contact type",
           "name": "contactType",
           "items": [
            {
             "text": "Work",
             "value": "Work",
             "selected": false
            },
            {
             "text": "Personal",
             "value": "Personal",
             "selected": false
            }
           ]
          }
         },
         {
          "buttonList": {
           "buttons": [
            {
             "text": "Submit",
             "onClick": {
              "action": {
               "function": "receiveDialog",
               "parameters": [
                {
                 "key": "receiveDialog",
                 "value": "receiveDialog"
                }
               ]
              }
             }
            }
           ]
          },
          "horizontalAlignment": "END"
         }
        ]
       }
      ]
     }
    }
   }
  }
 };
}

/**
* Checks for a form input error, the absence of
* a "name" value, and returns an error if absent.
* Otherwise, confirms successful receipt of a dialog.
*
* Confirms successful receipt of a dialog.
*
* @param {Object} event the event object from Chat API.
*
* @return {object} open a Dialog in Google Chat.
*/
function receiveDialog(event) {

 // Checks to make sure the user entered a name
 // in a dialog. If no name value detected, returns
 // an error message.
 if (event.common.formInputs.contactName.stringInputs.value[0] === "") {
  return {
   "actionResponse": {
    "type": "DIALOG",
    "dialogAction": {
     "actionStatus": "Don't forget to name your new contact!"
    }
   }
  };

  // Otherwise the app indicates that it received
  // form data from the dialog. Any value other than "OK"
  // gets returned as an error. "OK" is interpreted as
  // code 200, and the dialog closes.
 } else {
  return {
   "actionResponse": {
    "type": "DIALOG",
    "dialogAction": {
     "actionStatus": "OK"
    }
   }
  };
 }
}

Python

from typing import Any, Mapping

import flask
import functions_framework

@functions_framework.http
def main(req: flask.Request) -> Mapping[str, Any]:
 """Responds to a MESSAGE event in Google Chat that includes the /createContact
   slash command by opening a dialog.

 Args:
   req (flask.Request): the event object from Chat API.

 Returns:
   Mapping[str, Any]: open a Dialog in response to a card's button click.
 """

 if req.method == 'GET':
  return 'Sorry, this function must be called from a Google Chat.'

 request = req.get_json(silent=True)

 if request.get('type') == 'CARD_CLICKED':
  invoked_function = request.get('common', dict()).get('invokedFunction')
  if invoked_function == 'open_dialog':
   return open_dialog(request)

  elif invoked_function == 'open_sequential_dialog':
   return open_dialog(request)

  elif invoked_function == "receive_dialog":
   return receive_dialog(request)

 else:
  return {
   'cardsV2': [{
    'cardId': 'addContact',
    'card': {
     'header': {
      'title': 'Rolodex',
      'subtitle': 'Manage your contacts!',
      'imageUrl': 'https://www.gstatic.com/images/branding/product/2x/contacts_48dp.png',
      'imageType': 'CIRCLE'
     },
     'sections': [
      {
       'widgets': [
        {
         'buttonList': {
          'buttons': [
           {
            'text': 'Add Contact',
            'onClick': {
                'action': {
                 'function': 'open_dialog',
                 'interaction': 'OPEN_DIALOG'
                }
            }
           }
          ]
         }
        }
       ]
      }
     ]
    }
   }]
  }

def open_dialog(request: Mapping[str, Any]) -> Mapping[str, Any]:
 """Opens a dialog in Google Chat.

 Args:
   request (Mapping[str, Any]): the event object from Chat API.

 Returns:
   Mapping[str, Any]: open a Dialog in response to a card's button click.
 """
 return {
  'action_response': {
   'type': 'DIALOG',
   'dialog_action': {
    'dialog': {
     'body': {
      'sections': [
       {
        'header': 'Add new contact',
        'widgets': [
         {
          'textInput': {
           'label': 'Name',
           'type': 'SINGLE_LINE',
           'name': 'name'
          }
         },
         {
          'textInput': {
           'label': 'Address',
           'type': 'MULTIPLE_LINE',
           'name': 'address'
          }
         },
         {
          'decoratedText': {
           'text': 'Add to favorites',
           'switchControl': {
            'controlType': 'SWITCH',
            'name': 'saveFavorite'
           }
          }
         },
         {
          'decoratedText': {
           'text': 'Merge with existing contacts',
           'switchControl': {
            'controlType': 'SWITCH',
            'name': 'mergeContact',
            'selected': True
           }
          }
         },
         {
          'buttonList': {
           'buttons': [
            {
             'text': 'Next',
             'onClick': {
              'action': {
               'function': 'open_sequential_dialog'
              }
             }
            }
           ]
          }
         }
        ]
       }
      ]
     }
    }
   }
  }
 }

def open_sequential_dialog(request: Mapping[str, Any]) -> Mapping[str, Any]:
 """Opens a second dialog that lets users add more contact details.

 Args:
   request (Mapping[str, Any]): the event object from Chat API.

 Returns:
   Mapping[str, Any]: open a Dialog in response to a card's button click.
 """
 return {
  'action_response': {
   'type': 'DIALOG',
   'dialog_action': {
    'dialog': {
       'body': {
        'sections': [
         {
          'header': 'Add new contact',
          'widgets': [
           {
            'textInput': {
             'label': 'Notes',
             'type': 'MULTIPLE_LINE',
             'name': 'notes'
            }
           },
           {
            'selectionInput': {
             'type': 'RADIO_BUTTON',
             'label': 'Contact type',
             'name': 'contactType',
             'items': [
              {
               'text': 'Work',
               'value': 'Work',
               'selected': False
              },
              {
               'text': 'Personal',
               'value': 'Personal',
               'selected': False
              }
             ]
            }
           },
           {
            'buttonList': {
             'buttons': [
              {
               'text': 'Submit',
               'onClick': {
                'action': {
                 'function': 'receive_dialog',
                 'parameters': [
                  {
                   'key': 'receiveDialog',
                   'value': 'receiveDialog'
                  }
                 ]
                }
               }
              }
             ]
            },
            'horizontalAlignment': 'END'
           }
          ]
         }
        ]
       }
    }
   }
  }
 }

def receive_dialog(event: Mapping[str, Any]) -> Mapping[str, Any]:
 """Checks for a form input error, the absence of a "name" value, and returns
   an error if absent. Otherwise, confirms successful receipt of a dialog.

 Args:
   event (Mapping[str, Any]): the event object from Chat API.

 Returns:
   Mapping[str, Any]: the response.
 """

 if event.get('common', dict()) \
   .get('formInputs', dict()).get('contactName', dict()) \
     .get('stringInputs').get('value', list()):
  return {
   'actionResponse': {
    'type': 'DIALOG',
    'dialogAction': {
     'actionStatus': 'OK'
    }
   }
  }
 else:
  return {
   'actionResponse': {
    'type': 'DIALOG',
    'dialogAction': {
     'actionStatus': "Don't forget to name your new contact!"
    }
   }
  }