Liên kết tài khoản với tính năng đăng nhập bằng Google dựa trên OAuth "Đơn giản hoá" liên kết

Loại Liên kết "Đơn giản hoá" đăng nhập bằng Google dựa trên OAuth sẽ thêm tính năng Đăng nhập bằng Google ngoài tính năng liên kết tài khoản dựa trên OAuth. Điều này mang lại khả năng liên kết liền mạch dựa trên giọng nói cho người dùng Google, đồng thời cho phép liên kết tài khoản cho những người dùng đã đăng ký dịch vụ bằng danh tính không phải của Google.

Loại liên kết này bắt đầu bằng tính năng Đăng nhập bằng Google, cho phép bạn kiểm tra xem thông tin hồ sơ trên Google của người dùng có tồn tại trong hệ thống của bạn hay không. Nếu không tìm thấy thông tin của người dùng trong hệ thống, thì một luồng OAuth tiêu chuẩn sẽ bắt đầu. Người dùng cũng có thể chọn tạo một tài khoản mới bằng thông tin trong hồ sơ của họ trên Google.

Hình 1: Sau khi Hành động của bạn có quyền truy cập vào hồ sơ của người dùng trên Google, bạn có thể sử dụng Hành động đó để tìm kết quả trùng khớp với người dùng đó trong hệ thống xác thực của mình.

Để liên kết tài khoản bằng loại hình liên kết Đơn giản hoá, hãy làm theo các bước chung sau đây:

 1. Trước tiên, hãy yêu cầu người dùng đồng ý truy cập vào hồ sơ của họ trên Google.
 2. Sử dụng thông tin trong hồ sơ của họ để xác định người dùng.
 3. Nếu bạn không tìm thấy kết quả phù hợp cho người dùng Google trong hệ thống xác thực, thì luồng sẽ tiếp tục tuỳ thuộc vào việc bạn đã định cấu hình dự án Actions trong bảng điều khiển Actions để cho phép tạo tài khoản người dùng thông qua giọng nói hay chỉ trên trang web của bạn.
  • Nếu bạn cho phép tạo tài khoản thông qua giọng nói, hãy xác thực mã thông báo mã nhận dạng nhận được từ Google. Sau đó, bạn có thể tạo người dùng dựa trên thông tin hồ sơ có trong mã thông báo mã nhận dạng.
  • Nếu bạn không cho phép tạo tài khoản qua giọng nói, người dùng sẽ được chuyển sang trình duyệt để họ có thể tải trang uỷ quyền của bạn và hoàn tất quy trình tạo người dùng.
Nếu bạn cho phép tạo tài khoản thông qua giọng nói và không thể tìm thấy kết quả trùng khớp với hồ sơ trên Google trong hệ thống xác thực của mình, bạn cần xác thực mã thông báo nhận dạng nhận được từ Google. Sau đó, bạn có thể tạo người dùng dựa trên thông tin hồ sơ có trong mã thông báo giá trị nhận dạng.
      Nếu bạn không cho phép tạo tài khoản người dùng qua giọng nói, người dùng sẽ được chuyển sang một trình duyệt để họ có thể tải trang uỷ quyền của bạn và hoàn tất quy trình.
Hình 2. Hình ảnh minh hoạ luồng OAuth và quy trình Đăng nhập bằng Google khi không tìm thấy thông tin của người dùng trong hệ thống.

Hỗ trợ tạo tài khoản qua giọng nói

Nếu bạn cho phép tạo tài khoản người dùng thông qua giọng nói, Trợ lý sẽ hỏi xem người dùng có muốn làm những việc sau không:

 • Tạo một tài khoản mới trên hệ thống của bạn bằng thông tin Tài khoản Google của họ, hoặc
 • Đăng nhập vào hệ thống xác thực của bạn bằng một tài khoản khác nếu người đó đã có một tài khoản không phải của Google.

Bạn nên cho phép tạo tài khoản qua giọng nói nếu muốn giảm thiểu sự phiền toái của quy trình tạo tài khoản. Người dùng chỉ cần rời khỏi luồng thoại nếu muốn đăng nhập bằng tài khoản hiện không phải của Google.

Không cho phép tạo tài khoản qua giọng nói

Nếu bạn không cho phép tạo tài khoản người dùng thông qua giọng nói, Trợ lý sẽ mở URL tới trang web mà bạn đã cung cấp để xác thực người dùng. Nếu hoạt động tương tác diễn ra trên một thiết bị không có màn hình, Trợ lý sẽ chuyển người dùng đến một điện thoại để tiếp tục quy trình liên kết tài khoản.

Bạn nên không cho phép tạo nếu:

 • Bạn không muốn cho phép người dùng có tài khoản không phải Tài khoản Google tạo tài khoản người dùng mới mà muốn họ liên kết với tài khoản người dùng hiện có trong hệ thống xác thực của bạn. Ví dụ: nếu cung cấp chương trình khách hàng thân thiết, bạn nên đảm bảo rằng người dùng không bị mất số điểm đã tích luỹ trên tài khoản hiện có của họ.

 • Bạn cần có toàn quyền kiểm soát quy trình tạo tài khoản. Ví dụ: bạn có thể không cho phép tạo tài khoản nếu cần hiển thị điều khoản dịch vụ cho người dùng trong quá trình tạo tài khoản.

Triển khai quy trình liên kết "Đơn giản hoá" cho tính năng Đăng nhập bằng Google dựa trên OAuth

Các tài khoản được liên kết với quy trình OAuth 2.0 theo tiêu chuẩn ngành. Actions on Google hỗ trợ các luồng mã ngầm định và uỷ quyền.

Trong luồng mã ngầm định, Google sẽ mở điểm cuối ủy quyền của bạn trong trình duyệt của người dùng. Sau khi đăng nhập thành công, bạn sẽ trả về một mã thông báo truy cập dài hạn cho Google. Mã thông báo truy cập này hiện được đưa vào mọi yêu cầu gửi từ Trợ lý tới Hành động của bạn.

Trong quy trình mã uỷ quyền, bạn cần có 2 điểm cuối:

 • Điểm cuối uỷ quyền (trách nhiệm trình bày giao diện người dùng đăng nhập cho người dùng chưa đăng nhập và ghi lại sự đồng ý đối với quyền truy cập được yêu cầu dưới dạng mã uỷ quyền ngắn hạn).
 • Điểm cuối token exchange chịu trách nhiệm về hai hình thức trao đổi:
  1. Trao đổi một mã ủy quyền để lấy mã làm mới trong thời gian dài và một mã truy cập ngắn hạn. Quá trình trao đổi này diễn ra khi người dùng trải qua quy trình liên kết tài khoản.
  2. Trao đổi mã làm mới trong thời gian dài để lấy mã truy cập ngắn hạn. Quá trình trao đổi này diễn ra khi Google cần một mã truy cập mới vì mã này đã hết hạn.

Mặc dù quy trình mã ngầm định đơn giản hơn nên triển khai, bạn nên sử dụng các mã thông báo truy cập được phát hành bằng quy trình ngầm ẩn, vì việc sử dụng mã thông báo hết hạn với luồng ngầm định sẽ buộc người dùng liên kết lại tài khoản của họ. Nếu cần mã hết hạn vì lý do bảo mật, bạn nên cân nhắc sử dụng quy trình mã xác thực.

Định cấu hình dự án

Để định cấu hình dự án nhằm sử dụng tính năng Liên kết được tinh giản, hãy làm theo các bước sau:

 1. Mở bảng điều khiển Actions (Thao tác) rồi chọn dự án mà bạn muốn sử dụng.
 2. Nhấp vào thẻ Phát triển rồi chọn Liên kết tài khoản.
 3. Bật nút chuyển bên cạnh mục Liên kết tài khoản.
 4. Trong phần Tạo tài khoản, hãy chọn .

 5. Trong mục Loại liên kết, hãy chọn OAuth và Đăng nhập bằng GoogleNgầm ẩn.

 6. Trong Thông tin ứng dụng, hãy làm như sau:

  • Chỉ định một giá trị cho Mã ứng dụng khách do Hành động của bạn gửi cho Google để xác định các yêu cầu đến từ Google.
  • Chèn URL cho điểm cuối Uỷ quyền và Trao đổi mã thông báo của bạn.
 7. Nhấp vào Lưu.

Triển khai máy chủ OAuth

Để hỗ trợ luồng ngầm ẩn OAuth 2.0, dịch vụ của bạn sẽ cung cấp một điểm cuối cấp quyền qua HTTPS. Điểm cuối này chịu trách nhiệm xác thực và lấy sự đồng ý của người dùng về việc truy cập dữ liệu. Điểm cuối uỷ quyền hiển thị giao diện người dùng đăng nhập cho người dùng chưa đăng nhập và ghi lại sự đồng ý đối với quyền truy cập đã yêu cầu.

Khi Hành động của bạn cần gọi một trong các API được uỷ quyền của dịch vụ, Google sẽ sử dụng điểm cuối này để được người dùng cho phép gọi các API này thay mặt cho họ.

Một phiên luồng ngầm ẩn OAuth 2.0 thông thường do Google khởi tạo có quy trình sau đây:

 1. Google sẽ mở điểm cuối uỷ quyền của bạn trong trình duyệt của người dùng. Người dùng đăng nhập nếu chưa đăng nhập và cấp cho Google quyền truy cập vào dữ liệu của họ bằng API của bạn nếu họ chưa cấp quyền.
 2. Dịch vụ của bạn sẽ tạo một mã truy cập và trả lại cho Google bằng cách chuyển hướng trình duyệt của người dùng trở lại Google với mã truy cập được đính kèm với yêu cầu.
 3. Google gọi các API của dịch vụ và đính kèm mã truy cập vào từng yêu cầu. Dịch vụ của bạn sẽ xác minh rằng mã truy cập cấp cho Google quyền truy cập vào API, sau đó hoàn tất lệnh gọi API.

Xử lý các yêu cầu uỷ quyền

Khi Hành động của bạn cần thực hiện liên kết tài khoản thông qua một luồng ngầm ẩn OAuth 2.0, Google sẽ chuyển người dùng đó đến điểm cuối ủy quyền của bạn bằng một yêu cầu bao gồm các tham số sau:

Tham số điểm cuối uỷ quyền
client_id Mã ứng dụng khách mà bạn đã chỉ định cho Google.
redirect_uri URL mà bạn gửi phản hồi cho yêu cầu này.
state Một giá trị ghi sổ được trả về cho Google sẽ không thay đổi trong URI chuyển hướng.
response_type Loại giá trị cần trả về trong phản hồi. Đối với luồng ngầm ẩn OAuth 2.0, loại phản hồi luôn là token.

Ví dụ: nếu điểm cuối uỷ quyền của bạn có sẵn tại https://myservice.example.com/auth, thì yêu cầu có thể có dạng như sau:

GET https://myservice.example.com/auth?client_id=GOOGLE_CLIENT_ID&redirect_uri=REDIRECT_URI&state=STATE_STRING&response_type=token

Để điểm cuối uỷ quyền xử lý các yêu cầu đăng nhập, hãy làm theo các bước sau:

 1. Xác minh các giá trị client_idredirect_uri để ngăn việc cấp quyền truy cập vào các ứng dụng khách ngoài ý muốn hoặc bị định cấu hình sai:

  • Xác nhận rằng client_id khớp với mã ứng dụng khách mà bạn đã chỉ định cho Google.
  • Xác nhận rằng URL do tham số redirect_uri chỉ định có dạng sau:
   https://oauth-redirect.googleusercontent.com/r/YOUR_PROJECT_ID
   YOUR_PROJECT_ID là mã nhận dạng trên trang Cài đặt dự án của Bảng điều khiển Actions.
 2. Kiểm tra xem người dùng có đăng nhập vào dịch vụ của bạn hay không. Nếu người dùng chưa đăng nhập, hãy hoàn tất quy trình đăng nhập hoặc đăng ký dịch vụ của bạn.

 3. Tạo một mã truy cập mà Google sẽ dùng để truy cập vào API của bạn. Mã truy cập có thể là bất kỳ giá trị chuỗi nào, nhưng mã đó phải đại diện riêng cho người dùng và máy khách có mã thông báo và không được đoán được.

 4. Gửi phản hồi HTTP chuyển hướng trình duyệt của người dùng đến URL do tham số redirect_uri chỉ định. Đưa mọi tham số sau đây vào phân đoạn URL:

  • access_token: mã truy cập bạn vừa tạo
  • token_type: chuỗi bearer
  • state: giá trị trạng thái chưa sửa đổi từ yêu cầu ban đầu Sau đây là ví dụ về URL kết quả:
   https://oauth-redirect.googleusercontent.com/r/YOUR_PROJECT_ID#access_token=ACCESS_TOKEN&token_type=bearer&state=STATE_STRING

Trình xử lý chuyển hướng OAuth 2.0 của Google sẽ nhận được mã truy cập và xác nhận rằng giá trị state vẫn không thay đổi. Sau khi có được mã truy cập cho dịch vụ của bạn, Google sẽ đính kèm mã truy cập này vào các lệnh gọi tiếp theo vào Hành động của bạn trong AppRequest.

Xử lý việc liên kết tự động

Sau khi người dùng cho phép Hành động của bạn truy cập vào hồ sơ trên Google của họ, Google sẽ gửi một yêu cầu chứa lời xác nhận có chữ ký về danh tính của người dùng Google. Câu nhận định này chứa thông tin bao gồm mã Tài khoản Google, tên và địa chỉ email của người dùng. Điểm cuối trao đổi mã thông báo được định cấu hình cho dự án của bạn sẽ xử lý yêu cầu đó.

Nếu Tài khoản Google tương ứng đã có trong hệ thống xác thực, thì điểm cuối trao đổi mã thông báo sẽ trả về một mã thông báo cho người dùng. Nếu Tài khoản Google không khớp với người dùng hiện tại, điểm cuối trao đổi mã thông báo của bạn sẽ trả về lỗi user_not_found.

Yêu cầu có dạng như sau:

POST /token HTTP/1.1
Host: oauth2.example.com
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded

grant_type=urn:ietf:params:oauth:grant-type:jwt-bearer&intent=get&assertion=JWT&consent_code=CONSENT_CODE&scope=SCOPES

Điểm cuối trao đổi mã thông báo của bạn phải xử lý được các tham số sau:

Tham số điểm cuối của mã thông báo
grant_type Loại mã thông báo đang được trao đổi. Đối với những yêu cầu như vậy, tham số này có giá trị urn:ietf:params:oauth:grant-type:jwt-bearer.
intent Đối với những yêu cầu này, giá trị của tham số này là "get".
assertion Mã thông báo web JSON (JWT) cung cấp lời khẳng định có chữ ký về danh tính của người dùng Google. JWT chứa thông tin bao gồm mã Tài khoản Google, tên và địa chỉ email của người dùng.
consent_code Không bắt buộc: Khi có, mã một lần cho biết người dùng đã đồng ý cho Hành động của bạn truy cập vào các phạm vi đã chỉ định.
scope Không bắt buộc: Bất kỳ phạm vi nào mà bạn đã thiết lập để Google yêu cầu người dùng.

Khi điểm cuối trao đổi mã thông báo của bạn nhận được yêu cầu liên kết, điểm cuối đó sẽ thực hiện những việc sau:

Xác thực và giải mã câu nhận định JWT

Bạn có thể xác thực và giải mã câu nhận định JWT bằng cách sử dụng thư viện giải mã JWT cho ngôn ngữ của mình. Sử dụng khoá công khai của Google (có sẵn ở định dạng JWK hoặc PEM) để xác minh chữ ký của mã thông báo.

Khi được giải mã, câu nhận định JWT sẽ có dạng như ví dụ sau:

{
 "sub": 1234567890,    // The unique ID of the user's Google Account
 "iss": "https://accounts.google.com",    // The assertion's issuer
 "aud": "123-abc.apps.googleusercontent.com", // Your server's client ID
 "iat": 233366400,     // Unix timestamp of the assertion's creation time
 "exp": 233370000,     // Unix timestamp of the assertion's expiration time
 "name": "Jan Jansen",
 "given_name": "Jan",
 "family_name": "Jansen",
 "email": "jan@gmail.com", // If present, the user's email address
 "locale": "en_US"
}

Ngoài việc xác minh chữ ký của mã thông báo, hãy xác minh rằng người phát hành câu nhận định (trường iss) là https://accounts.google.com và đối tượng (trường aud) là mã ứng dụng khách được chỉ định cho Hành động của bạn.

Kiểm tra xem Tài khoản Google đã có trong hệ thống xác thực của bạn hay chưa

Hãy kiểm tra xem một trong các điều kiện sau có đúng không:

 • Mã Tài khoản Google (tìm thấy trong trường sub của câu nhận định) có trong cơ sở dữ liệu người dùng của bạn.
 • Địa chỉ email trong phần xác nhận khớp với người dùng trong cơ sở dữ liệu người dùng của bạn.

Nếu một trong hai điều kiện đó đúng, thì người dùng đã đăng ký và bạn có thể cấp mã truy cập.

Nếu cả mã Tài khoản Google và địa chỉ email được chỉ định trong phần xác nhận đều không khớp với người dùng trong cơ sở dữ liệu, thì tức là người dùng đó vẫn chưa đăng ký. Trong trường hợp này, điểm cuối trao đổi mã thông báo của bạn sẽ trả lời bằng lỗi HTTP 401. Lỗi này chỉ định error=user_not_found, như trong ví dụ sau:

HTTP/1.1 401 Unauthorized
Content-Type: application/json;charset=UTF-8

{
 "error":"user_not_found",
}
Khi Google nhận được phản hồi lỗi 401 kèm theo lỗi user_not_found, Google sẽ gọi điểm cuối trao đổi mã thông báo với giá trị của tham số intent được đặt thành tạo và gửi một mã thông báo mã nhận dạng chứa thông tin hồ sơ của người dùng cùng với yêu cầu.

Xử lý việc tạo tài khoản thông qua tính năng Đăng nhập bằng Google

Khi người dùng cần tạo tài khoản trên dịch vụ của bạn, Google sẽ đưa ra yêu cầu đến điểm cuối trao đổi mã thông báo chỉ định intent=create, như trong ví dụ sau:

POST /token HTTP/1.1
Host: oauth2.example.com
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded

response_type=token&grant_type=urn:ietf:params:oauth:grant-type:jwt-bearer&scope=SCOPES&intent=create&consent_code=CONSENT_CODE&assertion=JWT[&NEW_ACCOUNT_INFO]

Tham số assertion chứa một Mã thông báo web JSON (JWT) cung cấp lời xác nhận có chữ ký về danh tính của người dùng Google. JWT chứa thông tin bao gồm mã Tài khoản Google, tên và địa chỉ email của người dùng. Bạn có thể sử dụng những thông tin này để tạo tài khoản mới trên dịch vụ của mình.

Để phản hồi các yêu cầu tạo tài khoản, điểm cuối trao đổi mã thông báo của bạn phải làm như sau:

Xác thực và giải mã câu nhận định JWT

Bạn có thể xác thực và giải mã câu nhận định JWT bằng cách sử dụng thư viện giải mã JWT cho ngôn ngữ của mình. Sử dụng khoá công khai của Google (có sẵn ở định dạng JWK hoặc PEM) để xác minh chữ ký của mã thông báo.

Khi được giải mã, câu nhận định JWT sẽ có dạng như ví dụ sau:

{
 "sub": 1234567890,    // The unique ID of the user's Google Account
 "iss": "https://accounts.google.com",    // The assertion's issuer
 "aud": "123-abc.apps.googleusercontent.com", // Your server's client ID
 "iat": 233366400,     // Unix timestamp of the assertion's creation time
 "exp": 233370000,     // Unix timestamp of the assertion's expiration time
 "name": "Jan Jansen",
 "given_name": "Jan",
 "family_name": "Jansen",
 "email": "jan@gmail.com", // If present, the user's email address
 "locale": "en_US"
}

Ngoài việc xác minh chữ ký của mã thông báo, hãy xác minh rằng người phát hành câu nhận định (trường iss) là https://accounts.google.com và đối tượng (trường aud) là mã ứng dụng khách được chỉ định cho Hành động của bạn.

Xác thực thông tin người dùng và tạo tài khoản mới

Hãy kiểm tra xem một trong các điều kiện sau có đúng không:

 • Mã Tài khoản Google (tìm thấy trong trường sub của câu nhận định) có trong cơ sở dữ liệu người dùng của bạn.
 • Địa chỉ email trong phần xác nhận khớp với người dùng trong cơ sở dữ liệu người dùng của bạn.

Nếu một trong hai điều kiện này đúng, hãy nhắc người dùng liên kết tài khoản hiện có với Tài khoản Google bằng cách phản hồi yêu cầu kèm theo lỗi HTTP 401, trong đó chỉ định error=linking_error và địa chỉ email của người dùng là login_hint, như trong ví dụ sau:

HTTP/1.1 401 Unauthorized
Content-Type: application/json;charset=UTF-8

{
 "error":"linking_error",
 "login_hint":"foo@bar.com"
}

Nếu không có điều kiện nào đúng, hãy tạo một tài khoản người dùng mới bằng thông tin được cung cấp trong JWT. Tài khoản mới thường không có mật khẩu. Bạn nên thêm tính năng Đăng nhập bằng Google vào các nền tảng khác để cho phép người dùng đăng nhập thông qua Google trên các nền tảng của ứng dụng. Ngoài ra, bạn có thể gửi cho người dùng đường liên kết bắt đầu quy trình khôi phục mật khẩu qua email để cho phép người dùng đặt mật khẩu để đăng nhập trên các nền tảng khác.

Sau khi tạo xong, hãy cấp mã truy cập , sau đó trả về các giá trị trong đối tượng JSON trong phần nội dung phản hồi HTTPS, như trong ví dụ sau:

{
 "token_type": "Bearer",
 "access_token": "ACCESS_TOKEN",
 
 "expires_in": SECONDS_TO_EXPIRATION
}

Thiết kế giao diện người dùng bằng giọng nói cho quy trình xác thực

Kiểm tra xem người dùng đã được xác minh hay chưa và bắt đầu quy trình liên kết tài khoản

 1. Mở dự án Trình tạo hành động trong Bảng điều khiển Actions.
 2. Tạo một cảnh mới để bắt đầu liên kết tài khoản trong Hành động của bạn:
  1. Nhấp vào Cảnh.
  2. Nhấp vào biểu tượng thêm (+) để thêm một cảnh mới.
 3. Trong cảnh mới tạo, hãy nhấp vào biểu tượng thêm cho Điều kiện.
 4. Thêm một điều kiện kiểm tra xem người dùng liên kết với cuộc trò chuyện có phải là người dùng đã xác minh hay không. Nếu quy trình kiểm tra không thành công, thì Hành động của bạn không thể thực hiện liên kết tài khoản trong cuộc trò chuyện và nên quay lại cung cấp quyền truy cập vào chức năng không yêu cầu liên kết tài khoản.
  1. Trong trường Enter new expression trong phần Điều kiện, hãy nhập logic sau: user.verificationStatus != "VERIFIED"
  2. Trong Chuyển đổi, hãy chọn một cảnh không yêu cầu liên kết tài khoản hoặc một cảnh là điểm truy cập vào chức năng chỉ dành cho khách.

 1. Nhấp vào biểu tượng thêm cho Điều kiện.
 2. Thêm điều kiện để kích hoạt quy trình liên kết tài khoản nếu người dùng không có danh tính được liên kết.
  1. Trong trường Enter new expression trong phần Điều kiện, hãy nhập logic sau: user.verificationStatus == "VERIFIED"
  2. Trong Chuyển đổi, hãy chọn cảnh hệ thống Liên kết tài khoản.
  3. Nhấp vào Lưu.

Sau khi lưu, một cảnh hệ thống liên kết tài khoản mới có tên là <SceneName>_AccountLinking sẽ được thêm vào dự án của bạn.

Tuỳ chỉnh cảnh liên kết tài khoản

 1. Trong Cảnh, hãy chọn cảnh hệ thống liên kết tài khoản.
 2. Nhấp vào Gửi lời nhắc rồi thêm một câu ngắn để mô tả cho người dùng lý do Hành động đó cần truy cập vào danh tính của họ (ví dụ: "Để lưu lựa chọn ưu tiên của bạn").
 3. Nhấp vào Lưu.

 1. Trong mục Điều kiện, hãy nhấp vào Nếu người dùng hoàn tất thành công quá trình liên kết tài khoản.
 2. Thiết lập cách quy trình diễn ra nếu người dùng đồng ý liên kết tài khoản của họ. Ví dụ: gọi webhook để xử lý mọi logic kinh doanh tuỳ chỉnh bắt buộc và chuyển đổi lại cảnh ban đầu.
 3. Nhấp vào Lưu.

 1. Trong mục Điều kiện, hãy nhấp vào Nếu người dùng huỷ hoặc huỷ quy trình liên kết tài khoản.
 2. Thiết lập cách quy trình diễn ra nếu người dùng không đồng ý liên kết tài khoản của họ. Ví dụ: gửi thông báo xác nhận và chuyển hướng đến các cảnh cung cấp chức năng không yêu cầu liên kết tài khoản.
 3. Nhấp vào Lưu.

 1. Trong mục Điều kiện, hãy nhấp vào Nếu xảy ra lỗi hệ thống hoặc mạng.
 2. Định cấu hình cách tiến hành của quy trình nếu quy trình liên kết tài khoản không thể hoàn tất do lỗi hệ thống hoặc mạng. Ví dụ: gửi thông báo xác nhận và chuyển hướng đến các cảnh cung cấp chức năng không yêu cầu liên kết tài khoản.
 3. Nhấp vào Lưu.

Xử lý các yêu cầu truy cập dữ liệu

Nếu yêu cầu Trợ lý chứa mã truy cập, trước tiên, hãy kiểm tra để đảm bảo rằng mã truy cập này là hợp lệ và chưa hết hạn. Sau đó, truy xuất tài khoản người dùng liên kết với mã truy cập từ cơ sở dữ liệu tài khoản người dùng của bạn.