Đường liên kết tới Trợ lý

Bạn có thể tạo một URL liên kết trực tiếp đến một ý định cụ thể trong Hành động của mình. Người dùng nhấp vào đường liên kết Trợ lý (trước đây gọi là đường liên kết Hành động) trong trình duyệt web hoặc thiết bị di động sẽ được chuyển đến Trợ lý trên thiết bị của họ, nơi họ tương tác trực tiếp với Hành động của bạn.

Đường liên kết đến Trợ lý khác với đường liên kết trang web chứa thư mục (có thể đưa người dùng đến trang Hành động của bạn trong thư mục Trợ lý).

Sau đây là một số trường hợp mà đường liên kết đến Trợ lý có thể hữu ích:

 • Liên kết người dùng với hướng dẫn bằng giọng nói trên trang web hướng dẫn.
 • Liên kết người dùng với trải nghiệm hỗ trợ khách hàng từ trang trợ giúp.
 • Liên kết người dùng với một ý định cập nhật để họ có thể chọn nhận các bản cập nhật trong tương lai.

Bạn có thể tạo các đường liên kết đến Trợ lý từ bên trong dự án của mình trên bảng điều khiển Actions. Đường liên kết đến Trợ lý hoạt động trong tất cả các kênh triển khai (alpha, beta và chính thức). Ví dụ: nếu đường liên kết đến Trợ lý được bật trong bản phát hành alpha của Hành động, thì người kiểm thử phiên bản alpha sẽ có thể sử dụng đường liên kết đó.

Để tạo URL cho một Hành động, hãy làm theo các bước sau:

 1. Trong bảng điều khiển Actions, hãy chuyển đến phần Triển khai > Đường liên kết đến Trợ lý.
 2. Đối với Ý định, hãy chọn ý định mà bạn muốn tạo đường liên kết.
 3. Bật lựa chọn Bạn có muốn bật tính năng liên kết cho intent_name không?.
 4. (không bắt buộc) Trong phần Tham số chiến dịch, hãy nhập bất kỳ thông tin nào bạn muốn thu thập thêm trong đường liên kết dưới dạng tham số URL.
 5. (không bắt buộc) Nhập Tiêu đề liên kết. Sử dụng tiêu đề này để mô tả Hành động đó làm gì. Ví dụ: nếu Hành động của bạn đưa người dùng xuống một quy trình giao dịch để mua vé xem một buổi hoà nhạc, thì tiêu đề của đường liên kết có thể là "mua vé xem hoà nhạc".

Sau khi nhập thông tin, bạn có thể xem và sao chép URL được tạo hoặc đoạn mã đã tạo cho đường liên kết đến Trợ lý. Sử dụng đường liên kết đến Trợ lý bất cứ khi nào bạn muốn chuyển hướng người dùng đến Hành động cụ thể này.

Bạn có thể kiểm thử các đường liên kết đến Trợ lý cho bất kỳ ý định nào (chính hoặc tuỳ chỉnh, có hoặc không có tham số) thông qua trình mô phỏng hoặc trên thiết bị.

Để kiểm tra việc liên kết với Trợ lý trên một thiết bị, hãy làm theo các bước sau:

 1. Tạo đường liên kết đến Trợ lý trong bảng điều khiển Actions.
 2. Gửi đường liên kết đến Trợ lý dưới dạng URL cho chính bạn trong email, tin nhắn trò chuyện hoặc định dạng khác.
 3. Trên một thiết bị có Trợ lý, hãy đăng nhập vào Trợ lý bằng chính tài khoản bạn đã dùng để tạo dự án Actions của mình.
 4. Trên chính thiết bị đó, hãy nhấp vào đường liên kết Trợ lý mà bạn đã gửi cho chính mình.

Sau khi xác nhận đường liên kết Trợ lý hoạt động như dự kiến, bạn cần triển khai lại Hành động của mình để cung cấp đường liên kết cho người dùng.

Đường liên kết đến Trợ lý có thể tuỳ ý chứa ý định và tham số trong URL. Sử dụng mục Thông số chiến dịch để thêm thông số chiến dịch.

Khi một đường liên kết đến Trợ lý không chứa tham số bổ sung, Trợ lý Google sẽ liên kết với ý định MAIN (actions.intent.MAIN) của Hành động của bạn thông qua hành vi sau:

 • Nếu bạn không bật ý định MAIN một cách rõ ràng trong đường liên kết đến Trợ lý, thì Trợ lý sẽ so khớp ý định chính mà không cần tham số nào, tương tự như hành vi đối với "Trò chuyện với app_name".
 • Nếu bạn đã bật ý định MAIN một cách rõ ràng, Trợ lý sẽ truyền các tham số đến Hành động của bạn.

Dưới đây là ví dụ về URL liên kết Trợ lý sử dụng ý định MAIN mà không có tham số bổ sung:

https://assistant.google.com/services/invoke/uid/000000d139bbc4d4

Cú pháp chung cho URL của một đường liên kết đến Trợ lý như sau:

https://assistant.google.com/services/invoke[/$action_id][?intent=$intent&param.$param=$value][&$utm_param=$utm_value]

Các tham số URL mà bạn có thể đặt được mô tả trong bảng sau:

Tham số URL Nội dung mô tả
$action_id Giá trị nhận dạng dạng số của Hành động.
$intent Tên đầy đủ của ý định tích hợp sẵn hoặc ý định của người dùng.
$param Tên đầy đủ của tham số ý định được chỉ định trong Gói Hành động.
$value Giá trị URL mã hoá của kiểu được khai báo cho $param trong Gói Hành động.
$utm_param Danh sách một hoặc nhiều loại thông số UTM. Các giá trị hợp lệ bao gồm: utm_source, utm_medium, utm_campaign, utm_termutm_content.
$utm_value Giá trị chuỗi của thông số UTM.

Nếu đường liên kết đến Trợ lý có chứa một ý định tích hợp (ý định bắt đầu bằng actions.intent.), thì Trợ lý Google sẽ cố gắng trích xuất mọi thông số ý định tích hợp trong URL và chuyển các thông số đó đến Hành động của bạn. Mọi tham số mà Trợ lý không hiểu là tham số ý định tích hợp đều sẽ bị xoá.

Đối với Hành động trò chuyện, Trợ lý sẽ gửi các tham số này đến phương thức thực hiện của bạn trong thông báo AppRequest.

Ví dụ sau cho thấy cách bạn có thể chỉ định URL liên kết Trợ lý có chứa ý định tích hợp bằng một tham số ý định duy nhất:

https://assistant.google.com/services/invoke/uid/0000008ddd7eabec?intent=actions.intent.PLAY_GAME&param.name=%22ExampleGame%22

Đối với ý định của người dùng, Trợ lý Google chỉ trích xuất các tham số do Hành động của bạn xác định dưới dạng một phần của ý định và loại bỏ mọi tham số khác.

Ví dụ sau cho thấy cách bạn có thể chỉ định URL liên kết Trợ lý có chứa ý định của người dùng:

https://assistant.google.com/services/invoke/uid/0000001f575305a0?intent=NEWS_UPDATE_DEEP_LINK&param.topic=sports

Đối với URL ví dụ trên, trong AppRequest, Trợ lý sẽ thêm đối tượng JSON như sau:

argument {
 name: 'topic',
 raw_text: 'sports',
 text_value: 'sports',
}

Tham số UTM là các chuỗi mà Trợ lý Google gửi đến Hành động của bạn khi người dùng nhấp vào một đường liên kết đến Trợ lý. Bạn có thể sử dụng thông tin có trong các chuỗi này sau để phân tích.

Thông số UTM mà Trợ lý gửi đến Hành động của bạn bao gồm:

 • utm_source
 • utm_medium
 • utm_campaign
 • utm_term
 • utm_content

Ví dụ sau cho thấy cách bạn có thể chỉ định URL liên kết Trợ lý có chứa các tham số UTM:

https://assistant.google.com/services/invoke/uid/000000d139bbc4d4?utm_source=Google&utm_medium=email&utm_campaign=holiday+sale

Đối với URL ví dụ ở trên, Trợ lý sẽ thêm các đối số sau vào thông báo AppRequest:

argument {
 name: 'utm_source',
 raw_text: 'Google',
 text_value: 'Google',
}
argument {
 name: 'utm_medium',
 raw_text: 'email',
 text_value: 'email',
}
argument {
 name: 'utm_campaign',
 raw_text: 'holiday sale',
 text_value: 'holiday sale',
}

Đường liên kết đến Trợ lý nhiều định dạng giúp bạn tăng khả năng Hành động được tìm thấy thông qua trang web của mình bằng cách sử dụng Support.js. Người dùng có thể thử Hành động của bạn, cũng như liên kết Tài khoản Google của họ với dịch vụ của bạn bằng cách sử dụng tính năng liên kết tài khoản.

Khi truy cập vào trang web của bạn, người dùng sẽ thấy nút "Thử dùng Trợ lý Google". Nút này sẽ kích hoạt quy trình liên kết Trợ lý nhiều định dạng.

Khi bạn bật tính năng liên kết tài khoản cho Hành động của mình, người dùng có thể truy cập vào Hành động của bạn trên mọi thiết bị có Trợ lý của họ. Ngoài ra, người dùng có thể liên kết tài khoản của họ với dịch vụ của bạn với Tài khoản Google của họ để có được trải nghiệm phù hợp hơn.

Khi được dùng cùng với tính năng liên kết tài khoản, đường liên kết đến Trợ lý đa dạng thức sẽ sử dụng URL uỷ quyền đã được thiết lập trong dự án của bạn trên bảng điều khiển Actions. Để biết thêm thông tin, hãy xem tài liệu liên kết tài khoản.

Điều kiện tiên quyết

Để sử dụng đường liên kết đến Trợ lý đa dạng thức, bạn cần có:

Phát triển cục bộ

Để đưa một đường liên kết nhiều định dạng đến Trợ lý vào trang web của bạn, hãy hoàn thành các bước sau:

 1. Đưa thư viện JavaScript sau đây vào trang của bạn, thay thế <PROJECT_ID> bằng mã dự án Hành động:

  <script async
  src="https://actions.google.com/api/assist.js?projectId={PROJECT_ID}&dev=true">
  </script>
  
 2. Thêm thẻ HTML dưới đây vào vị trí nào đó trên trang của bạn. Sau đó, nút "Dùng thử bằng Trợ lý Google" cùng dòng sẽ được tải:

  <google-assistant-link-group>
   <!-- One or more <google-assistant-link> tags -->
   <google-assistant-link href="{ASSISTANT_LINK_1}">
   </google-assistant-link>
   <google-assistant-link href="{ASSISTANT_LINK_2}">
   </google-assistant-link>
  </google-assistant-link-group>
  

Kích hoạt chủ động

Nếu bạn muốn quy trình liên kết Trợ lý đa dạng thức tự động bắt đầu khi người dùng truy cập trang của bạn lần đầu tiên, hãy sử dụng thẻ <google-assistant-proactive-link>. Khi bạn áp dụng thẻ này, đường liên kết sẽ kích hoạt mà không có người dùng trong lần truy cập đầu tiên, mà không cần người dùng chọn nút cùng dòng.

 1. Thêm id vào thẻ nhóm liên kết của Trợ lý:

  <google-assistant-link-group id="my-group">
   <!-- One or more <google-assistant-link> tags -->
   <google-assistant-link href="{ASSISTANT_LINK_1}">
   </google-assistant-link>
   <google-assistant-link href="{ASSISTANT_LINK_2}">
   </google-assistant-link>
  </google-assistant-link-group>
  
 2. Đặt thẻ <google-assistant-proactive-action-link> trên trang web của bạn và đặt thuộc tính groupId của thẻ thành id:

  <google-assistant-link-group id="my-group">
   <!-- One or more <google-assistant-link> tags -->
   <google-assistant-link href="{ASSISTANT_LINK_1}">
   </google-assistant-link>
   <google-assistant-link href="{ASSISTANT_LINK_2}">
   </google-assistant-link>
  </google-assistant-link-group>
  
  <google-assistant-proactive-link
  groupId="my-group">
  </google-assistant-proactive-link>
  

Triển khai

Đường liên kết đến Trợ lý nhiều định dạng chỉ hoạt động với những miền mà bạn sở hữu và đã xác minh bằng Google. Khi phát triển cục bộ, yêu cầu này được bỏ qua bằng cách có quyền truy cập vào dự án Actions, đăng nhập vào Tài khoản Google của bạn và đặt tham số truy vấn dev=true trong thẻ tập lệnh.

 <script async
  src="https://actions.google.com/api/assist.js?projectId={PROJECT_ID}&dev=true">
 </script>

Cách triển khai Hành động của bạn bằng các đường liên kết nhiều định dạng của Trợ lý:

 1. Đăng ký miền công cộng của bạn trong bảng điều khiển Actions trong phần Triển khai > Xác minh thương hiệu > Kết nối trang web.
 2. Xoá tham số truy vấn dev=true khỏi tập lệnh:

  <script async
  src="https://actions.google.com/api/assist.js?projectId={PROJECT_ID}">
  </script>
  

Các hạn chế và phương pháp hay nhất

Các hạn chế và phương pháp hay nhất sau đây sẽ được áp dụng để URL liên kết Trợ lý của bạn có thể được phân phối và tham chiếu ra bên ngoài thư mục hoặc các dịch vụ khác của Google:

 • Tiếp tục hỗ trợ tất cả các đường liên kết đến Trợ lý của bạn. Nếu bạn phân phối một đường liên kết đến Trợ lý nhưng sau đó bị hỏng, dự án Actions của bạn có thể bị gắn cờ là không hoạt động tốt và bị gỡ bỏ.
 • Việc xuất bản đường liên kết có nghĩa là bạn hỗ trợ việc kích hoạt từ các nguồn không đáng tin cậy. Đối với mọi Hành động được liên kết, bạn phải xác nhận rõ ràng với người dùng trước khi thực hiện bất kỳ hành động trong thế giới thực nào. Ví dụ: Thao tác tắt thiết bị nhà thông minh sẽ nhắc người dùng nói: "Bạn có chắc chắn muốn tắt $applianceName không?"

  Trong ngữ cảnh này, hành động trong thế giới thực là bất kỳ hành động nào ảnh hưởng đến dịch vụ, dữ liệu, thiết bị, mạng, máy tính hoặc API của người dùng. Ví dụ: gửi email, thực hiện giao dịch, thay đổi trạng thái của thiết bị nhà thông minh, tạo gói thuê bao hoặc cập nhật một nội dung.