Kiểm tra tình trạng

Google giám sát các Hành động đã triển khai để xác minh rằng các Hành động đó có thể dùng được và phản hồi yêu cầu của người dùng.

Điểm cuối của mỗi Hành động cần phải phản hồi giá trị mặc định, không có lệnh gọi tham số. Điều này hỗ trợ trường hợp người dùng yêu cầu trò chuyện với một Hành động mà không cung cấp thêm thông tin nào (ví dụ: "Tôi muốn nói chuyện với tên gọi").

Câu hỏi thường gặp

Tôi có cần triển khai gì cụ thể để hỗ trợ quá trình kiểm tra tình trạng không?

Không. Quy trình kiểm tra tình trạng của Hành động sẽ hoạt động như một yêu cầu thông thường để trò chuyện với một Hành động.

Hành động của tôi được kiểm tra tình trạng bao lâu một lần?

Hành động của bạn có thể được giám sát trong suốt cả ngày.

Làm cách nào để tôi phát hiện đó là yêu cầu kiểm tra tình trạng?

Nếu đang sử dụng Trình tạo hành động làm nền tảng phát triển, bạn sẽ nhận được một yêu cầu kiểm tra tình trạng tương tự như đoạn mã dưới đây:

{
 "handler": {
  "name": "actions.handler.HEALTH_CHECK"
 },
 "intent": {
  "name": "actions.intent.HEALTH_CHECK"
 },
 "session": {
  "id": "actions.session.HEALTH_CHECK"
 },
 "user": {
  "locale":"en-US"
 },
 "device": {
  "capabilities": []
 }
}
 

Khi nhận được yêu cầu này, bạn nên phản hồi bằng một mã phản hồi 200; nếu không, Hành động của bạn sẽ bị coi là không lành mạnh. Đoạn mã sau đây là một ví dụ về phản hồi được định dạng đúng cách:

 {"prompt":{"override":true,"firstSimple":{"speech":"ok","text":""}}}

Nếu bạn đang sử dụng Dialogflow làm nền tảng phát triển, thì Google sẽ thêm một đối số "is_health_check" và chuyển đối số này vào ý định. Đối số này được tìm thấy trong đối tượng Input của yêu cầu webhook:

{
 ...
 "originalDetectIntentRequest": {
  ...
  "payload": {
   ...
   "inputs": [{
    ...
    "arguments": [{
     "name": "is_health_check",
     "boolValue": true,
     "textValue": "1"
    }]
   }],
   ...
  }
 }
}
 

Điều gì sẽ xảy ra nếu Google phát hiện thấy một Hành động không lành mạnh? Nếu Google phát hiện thấy Hành động đang gặp sự cố ngừng dịch vụ, thì Hành động đó sẽ bị tạm ngưng. Người dùng yêu cầu Hành động không lành mạnh sẽ nghe thấy thông báo "ACTION_NAME không có sẵn".

Tôi sẽ được thông báo như thế nào nếu một Hành động bị đánh dấu là không lành mạnh? Khi Google phát hiện một Hành động không lành mạnh, chúng tôi sẽ gửi email thông báo cho nhà phát triển chính liên kết với dự án Hành động đó.

Điều gì sẽ xảy ra nếu Hành động của tôi sử dụng tính năng liên kết tài khoản bị đánh dấu là không lành mạnh? Không giống như các Hành động khác, Hành động sử dụng liên kết tài khoản không bị tạm ngưng sau khi Google tuyên bố rằng các Hành động đó không tốt. Người dùng vẫn có thể truy cập vào Hành động của bạn trong 7 ngày sau khi bạn nhận được email thông báo. Tuy nhiên, nếu bạn chưa khắc phục vấn đề liên kết tài khoản sau 7 ngày, thì Hành động của bạn sẽ bị gỡ bỏ.

Làm cách nào để kiểm tra trạng thái hoạt động của Hành động của tôi? Bạn có thể kiểm tra bảng điều khiển dành cho nhà phát triển và xem trạng thái của Hành động của mình. Hành động không lành mạnh sẽ có trạng thái Không lành mạnh. Hành động lành mạnh sẽ được đánh dấu là Đã triển khai.

Quy trình để đưa một Hành động về trạng thái đã triển khai là gì? Bạn nên xem lại quá trình triển khai và giải quyết mọi vấn đề có thể khiến Hành động không phản hồi ý định khởi chạy.

Google sẽ tiếp tục theo dõi định kỳ trạng thái của Hành động khi Hành động đó ở trạng thái không tốt. Khi Google phát hiện thấy Hành động phản hồi như mong đợi, Hành động đó sẽ trở về trạng thái đã triển khai.