Method: enterprises.list

แสดงรายการองค์กรที่จัดการโดย EMM ผลลัพธ์จะเป็นเพียง BASIC ฟิลด์

คำขอ HTTP

GET https://androidmanagement.googleapis.com/v1/enterprises

URL ใช้ไวยากรณ์การแปลง gRPC

พารามิเตอร์การค้นหา

พารามิเตอร์
projectId

string

ต้องระบุ รหัสโปรเจ็กต์ที่อยู่ในระบบคลาวด์ของ EMM ที่จัดการองค์กร

pageSize

integer

ขนาดหน้าที่ขอ ขนาดหน้าเว็บจริงอาจกำหนดไว้เป็นค่าต่ำสุดหรือสูงสุดก็ได้

pageToken

string

โทเค็นที่ระบุหน้าของผลลัพธ์ที่แสดงผลโดยเซิร์ฟเวอร์

view

enum (EnterpriseView)

ระบุช่อง Enterprise ที่จะแสดงผล วิธีนี้รองรับเฉพาะ BASIC

เนื้อหาของคำขอ

เนื้อหาของคำขอต้องว่างเปล่า

เนื้อหาการตอบกลับ

ตอบกลับคำขอเพื่อแสดงรายการองค์กร

หากทำสำเร็จ เนื้อหาการตอบกลับจะมีข้อมูลซึ่งมีโครงสร้างดังต่อไปนี้

การแสดง JSON
{
 "enterprises": [
  {
   object (Enterprise)
  }
 ],
 "nextPageToken": string
}
ช่อง
enterprises[]

object (Enterprise)

รายชื่อองค์กร

nextPageToken

string

หากมีผลลัพธ์มากกว่านี้ จะเป็นโทเค็นสำหรับดึงผลการค้นหาหน้าถัดไป

ขอบเขตการให้สิทธิ์

ต้องใช้ขอบเขต OAuth ต่อไปนี้

 • https://www.googleapis.com/auth/androidmanagement

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ภาพรวมของ OAuth 2.0

EnterpriseView

ระบุช่อง Enterprise ที่จะแสดงผล

Enum
ENTERPRISE_VIEW_UNSPECIFIED API จะมีค่าเริ่มต้นเป็นมุมมองพื้นฐานสำหรับเมธอดรายการ
BASIC รวมช่อง name และ enterpriseDisplayName ด้วย