REST Resource: enterprises.applications

แหล่งข้อมูล: การสมัคร

ข้อมูลเกี่ยวกับแอป

การแสดง JSON
{
 "name": string,
 "title": string,
 "permissions": [
  {
   object (ApplicationPermission)
  }
 ],
 "managedProperties": [
  {
   object (ManagedProperty)
  }
 ],
 "iconUrl": string,
 "smallIconUrl": string,
 "appTracks": [
  {
   object (AppTrackInfo)
  }
 ],
 "author": string,
 "playStoreUrl": string,
 "distributionChannel": enum (DistributionChannel),
 "appPricing": enum (AppPricing),
 "description": string,
 "screenshotUrls": [
  string
 ],
 "category": string,
 "recentChanges": string,
 "minAndroidSdkVersion": integer,
 "contentRating": enum (ContentRating),
 "updateTime": string,
 "availableCountries": [
  string
 ],
 "features": [
  enum (AppFeature)
 ],
 "appVersions": [
  {
   object (AppVersion)
  }
 ],
 "fullDescription": string
}
ช่อง
name

string

ชื่อแอปในรูปแบบ enterprise/{enterprise}/applications/{packageName}

title

string

ชื่อแอปเป็นภาษาท้องถิ่น

permissions[]

object (ApplicationPermission)

สิทธิ์ที่แอปกำหนด

managedProperties[]

object (ManagedProperty)

ชุดพร็อพเพอร์ตี้ที่มีการจัดการซึ่งสามารถกำหนดค่าล่วงหน้าสำหรับแอปได้

iconUrl

string

ลิงก์ไปยังรูปภาพที่สามารถใช้เป็นไอคอนสำหรับแอปได้ รูปภาพนี้เหมาะสำหรับการใช้งานที่มีพิกเซลไม่เกิน 512 x 512

smallIconUrl

string

ลิงก์ไปยังรูปภาพขนาดเล็กที่สามารถใช้เป็นไอคอนของแอปได้ รูปภาพนี้เหมาะสำหรับการใช้งานที่มีพิกเซลไม่เกิน 128 x 128

appTracks[]

object (AppTrackInfo)

องค์กรจะเห็นแทร็กของแอปพลิเคชัน

author

string

ชื่อผู้สร้างแอป (เช่น นักพัฒนาแอป)

playStoreUrl

string

ลิงก์ไปยังหน้ารายละเอียด Google Play (สำหรับผู้ใช้ทั่วไป) ของแอป

distributionChannel

enum (DistributionChannel)

วิธีการและผู้ที่จะได้รับพัสดุ

appPricing

enum (AppPricing)

แอปนี้ฟรี ฟรีและมีการซื้อในแอป หรือต้องซื้อ หากไม่ระบุราคา แสดงว่าแอปไม่พร้อมให้บริการสำหรับผู้ใช้ทั่วไปอีกต่อไป (แม้ว่าผู้ที่เป็นเจ้าของอาจยังใช้แอปได้)

description

string

คำอธิบายโปรโมชันที่แปลแล้ว หากมี

screenshotUrls[]

string

รายการลิงก์ภาพหน้าจอที่แสดงถึงแอป

category

string

หมวดหมู่แอป (เช่น รถแข่ง สังคม ฯลฯ)

recentChanges

string

คำอธิบายการเปลี่ยนแปลงล่าสุดที่ทำในแอปเป็นภาษาท้องถิ่น

minAndroidSdkVersion

integer

Android SDK ขั้นต่ำที่จำเป็นต่อการเรียกใช้แอป

contentRating

enum (ContentRating)

การจัดประเภทเนื้อหาสำหรับแอปนี้

updateTime

string (Timestamp format)

เอาต์พุตเท่านั้น เวลาโดยประมาณ (ภายใน 7 วัน) ที่เผยแพร่แอปครั้งล่าสุด

การประทับเวลาจะอยู่ในรูปแบบ RFC3339 UTC "Zulu" ที่มีความละเอียดระดับนาโนวินาทีและมีตัวเลขเศษส่วนได้สูงสุด 9 หลัก ตัวอย่าง: "2014-10-02T15:01:23Z" และ "2014-10-02T15:01:23.045123456Z"

availableCountries[]

string

ประเทศที่แอปนี้พร้อมให้บริการตามมาตรฐาน ISO 3166-1 alpha-2

features[]

enum (AppFeature)

ฟีเจอร์ที่น่าสนใจของแอปนี้ (หากมี)

appVersions[]

object (AppVersion)

เวอร์ชันที่ใช้ได้สำหรับแอปนี้

fullDescription

string

คำอธิบายแอปแบบเต็ม หากมี

ApplicationPermission

สิทธิ์ที่แอปต้องการ

การแสดง JSON
{
 "permissionId": string,
 "name": string,
 "description": string
}
ช่อง
permissionId

string

สตริงที่คลุมเครือที่ระบุสิทธิ์โดยไม่ซ้ำกัน ไม่ได้แปล

name

string

ชื่อของสิทธิ์ แปลภาษาแล้ว

description

string

คำอธิบายสิทธิ์แบบยาว ซึ่งจะให้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิ์ที่ได้รับ แปลภาษาแล้ว

ManagedProperty

พร็อพเพอร์ตี้ที่มีการจัดการ

การแสดง JSON
{
 "key": string,
 "type": enum (ManagedPropertyType),
 "title": string,
 "description": string,
 "entries": [
  {
   object (ManagedPropertyEntry)
  }
 ],
 "defaultValue": value,
 "nestedProperties": [
  {
   object (ManagedProperty)
  }
 ]
}
ช่อง
key

string

คีย์ที่ไม่ซ้ำกันที่แอปใช้ในการระบุพร็อพเพอร์ตี้ เช่น "com.google.android.gm.fieldname"

type

enum (ManagedPropertyType)

ประเภทของพร็อพเพอร์ตี้

title

string

ชื่อของพร็อพเพอร์ตี้ แปลภาษาแล้ว

description

string

คำอธิบายที่พักที่ยาวขึ้น ซึ่งจะให้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดขึ้น แปลภาษาแล้ว

entries[]

object (ManagedPropertyEntry)

สำหรับพร็อพเพอร์ตี้ CHOICE หรือ MULTISELECT จะเป็นการแสดงรายการที่เป็นไปได้

defaultValue

value (Value format)

ค่าเริ่มต้นของพร็อพเพอร์ตี้ พร็อพเพอร์ตี้ BUNDLE_ARRAY ไม่มีค่าเริ่มต้น

nestedProperties[]

object (ManagedProperty)

รายการพร็อพเพอร์ตี้ที่ฝังสำหรับพร็อพเพอร์ตี้ BUNDLE_ARRAY รายการ พร็อพเพอร์ตี้ BUNDLE_ARRAY มีความลึกไม่เกิน 2 ระดับ

ManagedPropertyType

ประเภทของพร็อพเพอร์ตี้ที่มีการจัดการ

Enum
MANAGED_PROPERTY_TYPE_UNSPECIFIED ไม่ใช้
BOOL พร็อพเพอร์ตี้ของประเภทบูลีน
STRING พร็อพเพอร์ตี้ของประเภทสตริง
INTEGER พร็อพเพอร์ตี้ของประเภทจำนวนเต็ม
CHOICE ตัวเลือก 1 รายการจากชุดผลิตภัณฑ์
MULTISELECT ตัวเลือกสินค้าหลายรายการจากชุด
HIDDEN ข้อจำกัดที่ซ่อนอยู่ของประเภทสตริง (ค่าเริ่มต้นสามารถใช้เพื่อส่งต่อข้อมูลที่แก้ไขไม่ได้ เช่น รหัสเวอร์ชัน)
BUNDLE กลุ่มที่พัก
BUNDLE_ARRAY อาร์เรย์ของแพ็กเกจที่พัก

ManagedPropertyEntry

รายการพร็อพเพอร์ตี้ที่มีการจัดการ

การแสดง JSON
{
 "value": string,
 "name": string
}
ช่อง
value

string

ค่าของรายการที่เครื่องอ่านได้ ซึ่งควรใช้ในการกำหนดค่า ไม่ได้แปล

name

string

ชื่อค่าที่มนุษย์อ่านได้ แปลภาษาแล้ว

AppTrackInfo

การเชื่อมโยงชื่อสำหรับการเชื่อมโยงของแทร็กแอป

การแสดง JSON
{
 "trackId": string,
 "trackAlias": string
}
ช่อง
trackId

string

ตัวระบุแทร็กที่ไม่ซ้ำที่แก้ไขไม่ได้ ซึ่งนำมาจาก releaseTrackId ใน URL ของหน้า Play Console ที่แสดงข้อมูลแทร็กของแอป

trackAlias

string

ชื่อแทร็กที่เชื่อมโยงกับ trackId ซึ่งตั้งค่าใน Play Console โดยจะแก้ไขชื่อได้จาก Play Console

DistributionChannel

ช่องทางการเผยแพร่ที่เป็นไปได้

Enum
DISTRIBUTION_CHANNEL_UNSPECIFIED ไม่ระบุ
PUBLIC_GOOGLE_HOSTED แพ็กเกจมีให้บริการผ่าน Play Store และไม่จำกัดไว้ที่องค์กรใดองค์กรหนึ่ง
PRIVATE_GOOGLE_HOSTED แพ็กเกจเป็นแอปส่วนตัว (จำกัดสำหรับองค์กร) แต่โฮสต์โดย Google
PRIVATE_SELF_HOSTED แอปส่วนตัว (จำกัดสำหรับองค์กร) และโฮสต์แบบส่วนตัว

AppPricing

การกำหนดราคาแอปที่เป็นไปได้

Enum
APP_PRICING_UNSPECIFIED ราคาที่ไม่รู้จัก ใช้เพื่อแสดงถึงแอปที่ได้รับอนุมัติซึ่งไม่พร้อมให้บริการสำหรับผู้ใช้ทั่วไป
FREE แอปนี้ใช้งานได้ฟรี
FREE_WITH_IN_APP_PURCHASE แอปนี้เป็นบริการฟรี แต่จะมีการซื้อในแอป
PAID แอปดังกล่าวมีการชำระเงิน

ContentRating

การจัดประเภทเนื้อหาตามมาตรฐาน IARC ทั่วไป

Enum
CONTENT_RATING_UNSPECIFIED ไม่ระบุ
THREE_YEARS เนื้อหาเหมาะสำหรับผู้ที่มีอายุ 3 ปีขึ้นไปเท่านั้น
SEVEN_YEARS เนื้อหาเหมาะสำหรับผู้ที่มีอายุ 7 ปีขึ้นไปเท่านั้น
TWELVE_YEARS เนื้อหาเหมาะสำหรับผู้ที่มีอายุ 12 ปีขึ้นไปเท่านั้น
SIXTEEN_YEARS เนื้อหาเหมาะสำหรับผู้ที่มีอายุ 16 ปีขึ้นไปเท่านั้น
EIGHTEEN_YEARS เนื้อหาเหมาะสำหรับผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปเท่านั้น

AppFeature

ฟีเจอร์ของแอปที่เป็นไปได้

Enum
APP_FEATURE_UNSPECIFIED ไม่ระบุ
VPN_APP แอปดังกล่าวคือ VPN

AppVersion

นี่เป็นแอปเวอร์ชันเดียว

การแสดง JSON
{
 "versionString": string,
 "versionCode": integer,
 "trackIds": [
  string
 ],
 "production": boolean
}
ช่อง
versionString

string

สตริงที่นักพัฒนาแอปใช้ใน Play Store เพื่อระบุเวอร์ชัน สตริงอาจไม่จำเป็นต้องไม่ซ้ำกันหรือแปลแล้ว (เช่น สตริงอาจเป็น "1.4")

versionCode

integer

ตัวระบุที่เพิ่มขึ้นที่ไม่ซ้ำกันสำหรับเวอร์ชันแอป

trackIds[]

string

ตัวระบุการติดตามที่มีการเผยแพร่เวอร์ชันของแอป ข้อมูลนี้ไม่รวมแทร็กเวอร์ชันที่ใช้งานจริง (ดูเวอร์ชันที่ใช้งานจริงแทน)

production

boolean

หากค่าเป็น "จริง" แสดงว่าเวอร์ชันนี้เป็นแทร็กเวอร์ชันที่ใช้งานจริง

วิธีการ

get

รับข้อมูลเกี่ยวกับแอปพลิเคชัน