Xem tuyến đường dành cho xe hai bánh

Xe hai bánh là các loại xe có động cơ hai bánh (ví dụ: xe mô tô). Chế độ đi lại cho xe mô tô hai bánh khác với chế độ di chuyển bằng xe đạp (là chế độ đi lại sử dụng con người).

Sử dụng thuộc tính travelMode của yêu cầu để chỉ định chế độ. Các giá trị có thể có của thuộc tính này được xác định bằng các giá trị liệt kê trong RouteTravelMode (REST) và RouteTravelMode (gRPC).

Chỉ định chế độ đi lại cho xe mô tô hai bánh

Khi gọi một Routes API (API Tuyến đường), bạn sẽ chỉ định giá trị liệt kê RouteTravelMode để chỉ định phương tiện đi lại.

Ví dụ sau cho thấy cách đặt chế độ đi lại thành TWO_WHEELER trong nội dung yêu cầu của phương thức computeRoutes (REST). Bạn cũng có thể chỉ định tuỳ chọn này cho phương thức ComputeRoutes (gRPC).

Trong ví dụ này, bạn tính toán đường đi giữa hai vị trí ở Ấn Độ được chỉ định bằng mã Plus:

{
  "origin":{
    "address": "H8MW+WP Kolkata India"
  },
  "destination":{
    "address": "GCG2+3M Kolkata India"
  },
  "travelMode":"TWO_WHEELER"
}