TollInfo

اطلاعات عوارض را در Route یا RouteLeg در خود گنجانده است.

نمایندگی JSON
{
  "estimatedPrice": [
    {
      object (Money)
    }
  ]
}
زمینه های
estimatedPrice[]

object ( Money )

مقدار پولی عوارض برای Route یا RouteLeg مربوطه. این لیست حاوی مقدار پولی برای هر ارز است که انتظار می رود توسط ایستگاه های عوارضی شارژ شود. معمولاً این لیست فقط شامل یک مورد برای مسیرهای دارای عوارض به یک ارز است. برای سفرهای بین‌المللی، این فهرست ممکن است حاوی چندین مورد باشد تا عوارض را به ارزهای مختلف منعکس کند.