ลากเส้นทางไปตามถนน

Roads API ใช้จุด GPS สูงสุด 100 จุดที่เก็บตลอดเส้นทางและส่งกลับชุดข้อมูลที่คล้ายกัน โดยจุดนี้จะสแนปไปยังถนนที่เป็นไปได้ซึ่งยานพาหนะกําลังเดินอยู่ หรือคุณจะขอรวมจุดเข้าด้วยกันก็ได้ ซึ่งจะทําให้เส้นทางที่ไปตามรูปทรงเรขาคณิตของถนนนั้นคล่องตัว

คำขอ

คําขอสแนปไปยังถนนต้องส่งผ่าน HTTPS และอยู่ในรูปแบบต่อไปนี้:

https://roads.googleapis.com/v1/snapToRoads?parameters&key=YOUR_API_KEY

Required parameters

 • path

  The path to be snapped. The path parameter accepts a list of latitude/longitude pairs. Latitude and longitude values should be separated by commas. Coordinates should be separated by the pipe character: "|". For example: path=60.170880,24.942795|60.170879,24.942796|60.170877,24.942796.

  Note: The snapping algorithm works best for points that are not too far apart. If you observe odd snapping behavior, try creating paths that have points closer together. To ensure the best snap-to-road quality, you should aim to provide paths on which consecutive pairs of points are within 300m of each other. This will also help in handling any isolated, long jumps between consecutive points caused by GPS signal loss, or noise.

Optional parameters

 • interpolate

  Whether to interpolate a path to include all points forming the full road-geometry. When true, additional interpolated points will also be returned, resulting in a path that smoothly follows the geometry of the road, even around corners and through tunnels. Interpolated paths will most likely contain more points than the original path. Defaults to false.

Generated from the OpenAPI specification. Edit Report bug

ตัวอย่าง

คําขอต่อไปนี้จะสแนปจุดที่ระบุไปยังรูปเรขาคณิตของถนน ส่วนของข้อมูลนี้จะตามถนนรูปวงกลม การตั้งค่า interpolate=true ทําให้รูปเรขาคณิตที่แสดงกลับมาตรงกับส่วนโค้งของถนน เมื่อใช้ interpolate=false เส้นทางที่สแนปไว้จะไปตามถนน แต่เส้นประกอบที่ได้จะไม่ลื่นไหล

URL

https://roads.googleapis.com/v1/snapToRoads
 ?interpolate=true
 &path=-35.27801%2C149.12958%7C-35.28032%2C149.12907%7C-35.28099%2C149.12929%7C-35.28144%2C149.12984%7C-35.28194%2C149.13003%7C-35.28282%2C149.12956%7C-35.28302%2C149.12881%7C-35.28473%2C149.12836
 &key=YOUR_API_KEY

URL

curl -L -X GET 'https://roads.googleapis.com/v1/snapToRoads?path=-35.27801%2C149.12958%7C-35.28032%2C149.12907%7C-35.28099%2C149.12929%7C-35.28144%2C149.12984%7C-35.28194%2C149.13003%7C-35.28282%2C149.12956%7C-35.28302%2C149.12881%7C-35.28473%2C149.12836&interpolate=true&key=YOUR_API_KEY'

JavaScript

var axios = require('axios');

var config = {
 method: 'get',
 url: 'https://roads.googleapis.com/v1/snapToRoads?path=-35.27801%2C149.12958%7C-35.28032%2C149.12907%7C-35.28099%2C149.12929%7C-35.28144%2C149.12984%7C-35.28194%2C149.13003%7C-35.28282%2C149.12956%7C-35.28302%2C149.12881%7C-35.28473%2C149.12836&interpolate=true&key=YOUR_API_KEY',
 headers: { }
};

axios(config)
.then(function (response) {
 console.log(JSON.stringify(response.data));
})
.catch(function (error) {
 console.log(error);
});

Python

import requests

url = "https://roads.googleapis.com/v1/snapToRoads?path=-35.27801%2C149.12958%7C-35.28032%2C149.12907%7C-35.28099%2C149.12929%7C-35.28144%2C149.12984%7C-35.28194%2C149.13003%7C-35.28282%2C149.12956%7C-35.28302%2C149.12881%7C-35.28473%2C149.12836&interpolate=true&key=YOUR_API_KEY"

payload={}
headers = {}

response = requests.request("GET", url, headers=headers, data=payload)

print(response.text)

Java

OkHttpClient client = new OkHttpClient().newBuilder()
 .build();
MediaType mediaType = MediaType.parse("text/plain");
RequestBody body = RequestBody.create(mediaType, "");
Request request = new Request.Builder()
 .url("https://roads.googleapis.com/v1/snapToRoads?path=-35.27801%2C149.12958%7C-35.28032%2C149.12907%7C-35.28099%2C149.12929%7C-35.28144%2C149.12984%7C-35.28194%2C149.13003%7C-35.28282%2C149.12956%7C-35.28302%2C149.12881%7C-35.28473%2C149.12836&interpolate=true&key=YOUR_API_KEY")
 .method("GET", body)
 .build();
Response response = client.newCall(request).execute();

Ruby

require "uri"
require "net/http"

url = URI("https://roads.googleapis.com/v1/snapToRoads?path=-35.27801%2C149.12958%7C-35.28032%2C149.12907%7C-35.28099%2C149.12929%7C-35.28144%2C149.12984%7C-35.28194%2C149.13003%7C-35.28282%2C149.12956%7C-35.28302%2C149.12881%7C-35.28473%2C149.12836&interpolate=true&key=YOUR_API_KEY")

https = Net::HTTP.new(url.host, url.port)
https.use_ssl = true

request = Net::HTTP::Get.new(url)

response = https.request(request)
puts response.read_body

Go

package main

import (
 "fmt"
 "net/http"
 "io/ioutil"
)

func main() {

 url := "https://roads.googleapis.com/v1/snapToRoads?path=-35.27801,149.12958%7C-35.28032,149.12907%7C-35.28099,149.12929%7C-35.28144,149.12984%7C-35.28194,149.13003%7C-35.28282,149.12956%7C-35.28302,149.12881%7C-35.28473,149.12836&interpolate=true&key=YOUR_API_KEY"
 method := "GET"

 client := &http.Client {
 }
 req, err := http.NewRequest(method, url, nil)

 if err != nil {
  fmt.Println(err)
  return
 }
 res, err := client.Do(req)
 if err != nil {
  fmt.Println(err)
  return
 }
 defer res.Body.Close()

 body, err := ioutil.ReadAll(res.Body)
 if err != nil {
  fmt.Println(err)
  return
 }
 fmt.Println(string(body))
}

คนโพสต์

ข้อกําหนด OpenAPI ยังมีให้ใช้ในคอลเล็กชันของ Postman

เรียกใช้ใน Postman

การตอบสนอง

สําหรับคําขอที่ถูกต้องแต่ละรายการ Roads API จะแสดงผลการตอบกลับในรูปแบบที่ระบุไว้ภายใน URL คําขอ เช่น การตอบกลับ JSON ต่อไปนี้

{
 "snappedPoints":
  [
   {
    "location":
     { "latitude": -35.27800489993019, "longitude": 149.129531998742 },
    "originalIndex": 0,
    "placeId": "ChIJr_xl0GdNFmsRsUtUbW7qABM",
   },
   {
    "location":
     { "latitude": -35.2784195, "longitude": 149.12946589999999 },
    "placeId": "ChIJr_xl0GdNFmsRsUtUbW7qABM",
   },
   {
    "location":
     { "latitude": -35.2784195, "longitude": 149.12946589999999 },
    "placeId": "ChIJ6aXGemhNFmsRZE_zHqhmrG4",
   },
   {
    "location":
     { "latitude": -35.2792731, "longitude": 149.12933809999998 },
    "placeId": "ChIJ6aXGemhNFmsRZE_zHqhmrG4",
   },
   {
    "location":
     { "latitude": -35.2792731, "longitude": 149.12933809999998 },
    "placeId": "ChIJTcTdZ2hNFmsRXokM4mWCWfk",
   },
   {
    "location": { "latitude": -35.279557, "longitude": 149.1292973 },
    "placeId": "ChIJTcTdZ2hNFmsRXokM4mWCWfk",
   },
   {
    "location": { "latitude": -35.279557, "longitude": 149.1292973 },
    "placeId": "ChIJiUfNQmhNFmsRSsAI-1m6y1g",
   },
   {
    "location":
     { "latitude": -35.279610999999996, "longitude": 149.1292889 },
    "placeId": "ChIJiUfNQmhNFmsRSsAI-1m6y1g",
   },
   {
    "location": { "latitude": -35.2796484, "longitude": 149.1292791 },
    "placeId": "ChIJiUfNQmhNFmsRSsAI-1m6y1g",
   },
   {
    "location": { "latitude": -35.2796484, "longitude": 149.1292791 },
    "placeId": "ChIJ_RyFQ2hNFmsRoHJAbW7qABM",
   },
   {
    "location":
     { "latitude": -35.279947299999996, "longitude": 149.1291894 },
    "placeId": "ChIJ_RyFQ2hNFmsRoHJAbW7qABM",
   },
   {
    "location":
     { "latitude": -35.279947299999996, "longitude": 149.1291894 },
    "placeId": "ChIJOyypT2hNFmsRZBtscGL0htw",
   },
   {
    "location":
     { "latitude": -35.280323564795005, "longitude": 149.1290903128365 },
    "originalIndex": 1,
    "placeId": "ChIJOyypT2hNFmsRZBtscGL0htw",
   },
   {
    "location":
     { "latitude": -35.2803426, "longitude": 149.12908529999999 },
    "placeId": "ChIJOyypT2hNFmsRZBtscGL0htw",
   },
   {
    "location":
     { "latitude": -35.2803426, "longitude": 149.12908529999999 },
    "placeId": "ChIJr8xRTGhNFmsRzMb-rxgjspc",
   },
   {
    "location":
     { "latitude": -35.280409899999995, "longitude": 149.1290699 },
    "placeId": "ChIJr8xRTGhNFmsRzMb-rxgjspc",
   },
   {
    "location": { "latitude": -35.28048179999999, "longitude": 149.129062 },
    "placeId": "ChIJr8xRTGhNFmsRzMb-rxgjspc",
   },
   {
    "location": { "latitude": -35.2805541, "longitude": 149.1290623 },
    "placeId": "ChIJr8xRTGhNFmsRzMb-rxgjspc",
   },
   {
    "location": { "latitude": -35.280626, "longitude": 149.1290712 },
    "placeId": "ChIJr8xRTGhNFmsRzMb-rxgjspc",
   },
   {
    "location": { "latitude": -35.280626, "longitude": 149.1290712 },
    "placeId": "ChIJv5r0smlNFmsR5nunau79Fv4",
   },
   {
    "location":
     { "latitude": -35.280695099999996, "longitude": 149.12908489999998 },
    "placeId": "ChIJv5r0smlNFmsR5nunau79Fv4",
   },
   {
    "location": { "latitude": -35.2807629, "longitude": 149.1291046 },
    "placeId": "ChIJv5r0smlNFmsR5nunau79Fv4",
   },
   {
    "location": { "latitude": -35.2808294, "longitude": 149.1291306 },
    "placeId": "ChIJv5r0smlNFmsR5nunau79Fv4",
   },
   {
    "location": { "latitude": -35.2809064, "longitude": 149.1291693 },
    "placeId": "ChIJv5r0smlNFmsR5nunau79Fv4",
   },
   {
    "location":
     { "latitude": -35.280968200000004, "longitude": 149.129208 },
    "placeId": "ChIJv5r0smlNFmsR5nunau79Fv4",
   },
   {
    "location":
     { "latitude": -35.28101395754623, "longitude": 149.1292430025548 },
    "originalIndex": 2,
    "placeId": "ChIJv5r0smlNFmsR5nunau79Fv4",
   },
   {
    "location":
     { "latitude": -35.28103840000001, "longitude": 149.1292617 },
    "placeId": "ChIJv5r0smlNFmsR5nunau79Fv4",
   },
   {
    "location": { "latitude": -35.2810936, "longitude": 149.1293121 },
    "placeId": "ChIJv5r0smlNFmsR5nunau79Fv4",
   },
   {
    "location": { "latitude": -35.2810979, "longitude": 149.1293176 },
    "placeId": "ChIJv5r0smlNFmsR5nunau79Fv4",
   },
   {
    "location": { "latitude": -35.2810979, "longitude": 149.1293176 },
    "placeId": "ChIJpYMSrmlNFmsRXkCoIkZxgBg",
   },
   {
    "location":
     { "latitude": -35.281152399999996, "longitude": 149.1294256 },
    "placeId": "ChIJpYMSrmlNFmsRXkCoIkZxgBg",
   },
   {
    "location":
     { "latitude": -35.281152399999996, "longitude": 149.1294256 },
    "placeId": "ChIJ601MoWlNFmsR5mvkfPp2ovA",
   },
   {
    "location": { "latitude": -35.2811784, "longitude": 149.1294706 },
    "placeId": "ChIJ601MoWlNFmsR5mvkfPp2ovA",
   },
   {
    "location": { "latitude": -35.2812258, "longitude": 149.1295413 },
    "placeId": "ChIJ601MoWlNFmsR5mvkfPp2ovA",
   },
   {
    "location":
     { "latitude": -35.2812771, "longitude": 149.12960759999999 },
    "placeId": "ChIJ601MoWlNFmsR5mvkfPp2ovA",
   },
   {
    "location": { "latitude": -35.281332, "longitude": 149.1296695 },
    "placeId": "ChIJ601MoWlNFmsR5mvkfPp2ovA",
   },
   {
    "location":
     { "latitude": -35.2813904, "longitude": 149.12972670000002 },
    "placeId": "ChIJ601MoWlNFmsR5mvkfPp2ovA",
   },
   {
    "location":
     { "latitude": -35.281451700000005, "longitude": 149.1297788 },
    "placeId": "ChIJ601MoWlNFmsR5mvkfPp2ovA",
   },
   {
    "location":
     { "latitude": -35.28146506991143, "longitude": 149.12978858234607 },
    "originalIndex": 3,
    "placeId": "ChIJ601MoWlNFmsR5mvkfPp2ovA",
   },
   {
    "location":
     { "latitude": -35.28151580000001, "longitude": 149.1298257 },
    "placeId": "ChIJ601MoWlNFmsR5mvkfPp2ovA",
   },
   {
    "location": { "latitude": -35.28158259999999, "longitude": 149.129867 },
    "placeId": "ChIJ601MoWlNFmsR5mvkfPp2ovA",
   },
   {
    "location":
     { "latitude": -35.281666099999995, "longitude": 149.1299091 },
    "placeId": "ChIJ601MoWlNFmsR5mvkfPp2ovA",
   },
   {
    "location": { "latitude": -35.2817377, "longitude": 149.1299379 },
    "placeId": "ChIJ601MoWlNFmsR5mvkfPp2ovA",
   },
   {
    "location":
     { "latitude": -35.281810899999996, "longitude": 149.1299602 },
    "placeId": "ChIJ601MoWlNFmsR5mvkfPp2ovA",
   },
   {
    "location":
     { "latitude": -35.281884999999996, "longitude": 149.1299765 },
    "placeId": "ChIJ601MoWlNFmsR5mvkfPp2ovA",
   },
   {
    "location":
     { "latitude": -35.28194399606459, "longitude": 149.1299842294294 },
    "originalIndex": 4,
    "placeId": "ChIJ601MoWlNFmsR5mvkfPp2ovA",
   },
   {
    "location":
     { "latitude": -35.281959799999996, "longitude": 149.12998629999998 },
    "placeId": "ChIJ601MoWlNFmsR5mvkfPp2ovA",
   },
   {
    "location":
     { "latitude": -35.282035199999996, "longitude": 149.1299895 },
    "placeId": "ChIJ601MoWlNFmsR5mvkfPp2ovA",
   },
   {
    "location": { "latitude": -35.2821254, "longitude": 149.1299851 },
    "placeId": "ChIJ601MoWlNFmsR5mvkfPp2ovA",
   },
   {
    "location":
     { "latitude": -35.282199999999996, "longitude": 149.1299743 },
    "placeId": "ChIJ601MoWlNFmsR5mvkfPp2ovA",
   },
   {
    "location": { "latitude": -35.2822739, "longitude": 149.1299573 },
    "placeId": "ChIJ601MoWlNFmsR5mvkfPp2ovA",
   },
   {
    "location": { "latitude": -35.2823468, "longitude": 149.129934 },
    "placeId": "ChIJ601MoWlNFmsR5mvkfPp2ovA",
   },
   {
    "location": { "latitude": -35.2824178, "longitude": 149.1299043 },
    "placeId": "ChIJ601MoWlNFmsR5mvkfPp2ovA",
   },
   {
    "location": { "latitude": -35.2824379, "longitude": 149.1298945 },
    "placeId": "ChIJ601MoWlNFmsR5mvkfPp2ovA",
   },
   {
    "location": { "latitude": -35.2824379, "longitude": 149.1298945 },
    "placeId": "ChIJe9LPnWlNFmsR7mJw8mYHwG0",
   },
   {
    "location":
     { "latitude": -35.282472999999996, "longitude": 149.1298835 },
    "placeId": "ChIJe9LPnWlNFmsR7mJw8mYHwG0",
   },
   {
    "location": { "latitude": -35.2825375, "longitude": 149.1298525 },
    "placeId": "ChIJe9LPnWlNFmsR7mJw8mYHwG0",
   },
   {
    "location":
     { "latitude": -35.28257309999999, "longitude": 149.1298319 },
    "placeId": "ChIJe9LPnWlNFmsR7mJw8mYHwG0",
   },
   {
    "location":
     { "latitude": -35.28257309999999, "longitude": 149.1298319 },
    "placeId": "ChIJaUpThGlNFmsRMHWxoH7EOsc",
   },
   {
    "location":
     { "latitude": -35.282665400000006, "longitude": 149.12974459999998 },
    "placeId": "ChIJaUpThGlNFmsRMHWxoH7EOsc",
   },
   {
    "location":
     { "latitude": -35.28274030000001, "longitude": 149.1296645 },
    "placeId": "ChIJaUpThGlNFmsRMHWxoH7EOsc",
   },
   {
    "location":
     { "latitude": -35.282809799999995, "longitude": 149.12957799999998 },
    "placeId": "ChIJaUpThGlNFmsRMHWxoH7EOsc",
   },
   {
    "location":
     { "latitude": -35.28282136229385, "longitude": 149.12956142620385 },
    "originalIndex": 5,
    "placeId": "ChIJaUpThGlNFmsRMHWxoH7EOsc",
   },
   {
    "location": { "latitude": -35.2828744, "longitude": 149.1294854 },
    "placeId": "ChIJaUpThGlNFmsRMHWxoH7EOsc",
   },
   {
    "location":
     { "latitude": -35.282922299999996, "longitude": 149.1294044 },
    "placeId": "ChIJaUpThGlNFmsRMHWxoH7EOsc",
   },
   {
    "location":
     { "latitude": -35.282931500000004, "longitude": 149.1293876 },
    "placeId": "ChIJaUpThGlNFmsRMHWxoH7EOsc",
   },
   {
    "location": { "latitude": -35.2830263, "longitude": 149.1291788 },
    "placeId": "ChIJaUpThGlNFmsRMHWxoH7EOsc",
   },
   {
    "location": { "latitude": -35.2830263, "longitude": 149.1291788 },
    "placeId": "ChIJyd3JiWlNFmsR9RUq2ySTTZQ",
   },
   {
    "location": { "latitude": -35.283054, "longitude": 149.1290996 },
    "placeId": "ChIJyd3JiWlNFmsR9RUq2ySTTZQ",
   },
   {
    "location": { "latitude": -35.2830794, "longitude": 149.1290094 },
    "placeId": "ChIJyd3JiWlNFmsR9RUq2ySTTZQ",
   },
   {
    "location": { "latitude": -35.2830794, "longitude": 149.1290094 },
    "placeId": "ChIJWSb8ImpNFmsRp_4JAxJFE1A",
   },
   {
    "location":
     { "latitude": -35.28313383700836, "longitude": 149.12893500604946 },
    "originalIndex": 6,
    "placeId": "ChIJWSb8ImpNFmsRp_4JAxJFE1A",
   },
   {
    "location":
     { "latitude": -35.283134499999996, "longitude": 149.12893409999998 },
    "placeId": "ChIJWSb8ImpNFmsRp_4JAxJFE1A",
   },
   {
    "location":
     { "latitude": -35.283190399999995, "longitude": 149.1288668 },
    "placeId": "ChIJWSb8ImpNFmsRp_4JAxJFE1A",
   },
   {
    "location": { "latitude": -35.2832503, "longitude": 149.1288041 },
    "placeId": "ChIJWSb8ImpNFmsRp_4JAxJFE1A",
   },
   {
    "location": { "latitude": -35.2833133, "longitude": 149.1287463 },
    "placeId": "ChIJWSb8ImpNFmsRp_4JAxJFE1A",
   },
   {
    "location": { "latitude": -35.2833794, "longitude": 149.128694 },
    "placeId": "ChIJWSb8ImpNFmsRp_4JAxJFE1A",
   },
   {
    "location":
     { "latitude": -35.283448299999996, "longitude": 149.128647 },
    "placeId": "ChIJWSb8ImpNFmsRp_4JAxJFE1A",
   },
   {
    "location": { "latitude": -35.2835199, "longitude": 149.1286054 },
    "placeId": "ChIJWSb8ImpNFmsRp_4JAxJFE1A",
   },
   {
    "location": { "latitude": -35.2835934, "longitude": 149.1285699 },
    "placeId": "ChIJWSb8ImpNFmsRp_4JAxJFE1A",
   },
   {
    "location":
     { "latitude": -35.283668899999995, "longitude": 149.12854059999998 },
    "placeId": "ChIJWSb8ImpNFmsRp_4JAxJFE1A",
   },
   {
    "location":
     { "latitude": -35.28372649999999, "longitude": 149.1285237 },
    "placeId": "ChIJWSb8ImpNFmsRp_4JAxJFE1A",
   },
   {
    "location":
     { "latitude": -35.28386179999999, "longitude": 149.12849319999998 },
    "placeId": "ChIJWSb8ImpNFmsRp_4JAxJFE1A",
   },
   {
    "location": { "latitude": -35.2839978, "longitude": 149.1284682 },
    "placeId": "ChIJWSb8ImpNFmsRp_4JAxJFE1A",
   },
   {
    "location":
     { "latitude": -35.2840205, "longitude": 149.12846779999998 },
    "placeId": "ChIJWSb8ImpNFmsRp_4JAxJFE1A",
   },
   {
    "location":
     { "latitude": -35.2840205, "longitude": 149.12846779999998 },
    "placeId": "ChIJZe8tFWpNFmsR4brZ1vldk2E",
   },
   {
    "location":
     { "latitude": -35.2840524, "longitude": 149.12845969999998 },
    "placeId": "ChIJZe8tFWpNFmsR4brZ1vldk2E",
   },
   {
    "location":
     { "latitude": -35.284341500000004, "longitude": 149.1284124 },
    "placeId": "ChIJZe8tFWpNFmsR4brZ1vldk2E",
   },
   {
    "location": { "latitude": -35.2843875, "longitude": 149.1284034 },
    "placeId": "ChIJZe8tFWpNFmsR4brZ1vldk2E",
   },
   {
    "location": { "latitude": -35.2843875, "longitude": 149.1284034 },
    "placeId": "ChIJVx7Ta2pNFmsRx9OI9CnN5tI",
   },
   {
    "location": { "latitude": -35.2845916, "longitude": 149.1283726 },
    "placeId": "ChIJVx7Ta2pNFmsRx9OI9CnN5tI",
   },
   {
    "location": { "latitude": -35.2845916, "longitude": 149.1283726 },
    "placeId": "ChIJtWxAZmpNFmsRlbUCkc6VtnA",
   },
   {
    "location":
     { "latitude": -35.28459730000001, "longitude": 149.1283703 },
    "placeId": "ChIJtWxAZmpNFmsRlbUCkc6VtnA",
   },
   {
    "location":
     { "latitude": -35.284728747199374, "longitude": 149.12834860726772 },
    "originalIndex": 7,
    "placeId": "ChIJtWxAZmpNFmsRlbUCkc6VtnA",
   },
  ],
}

การตอบกลับใช้สคีมาต่อไปนี้

SnapToRoadsResponse

FieldRequiredTypeDescription
optional Array<SnappedPoint>

An array of snapped points.

See SnappedPoint for more information.

optionalstring

A string containing a user-visible warning.

Generated from the OpenAPI specification. Edit Report bug

SnappedPoint

FieldRequiredTypeDescription
requiredLatitudeLongitudeLiteral See LatitudeLongitudeLiteral for more information.
requiredstring

A unique identifier for a place. All place IDs returned by the Roads API correspond to road segments.

optionalnumber

An integer that indicates the corresponding value in the original request. Each value in the request should map to a snapped value in the response. However, if you've set interpolate=true or if you're using nearest roads, then it's possible that the response will contain more coordinates than the request. Interpolated values will not have an originalIndex. These values are indexed from 0, so a point with an originalIndex of 4 will be the snapped value of the 5th latitude/longitude passed to the path parameter. Nearest Roads points may contain several points for single coordinates with differing location or placeId.

Generated from the OpenAPI specification. Edit Report bug

LatitudeLongitudeLiteral

An object describing a specific location with Latitude and Longitude in decimal degrees.

FieldRequiredTypeDescription
requirednumber

Latitude in decimal degrees

requirednumber

Longitude in decimal degrees

Generated from the OpenAPI specification. Edit Report bug

เดโม

 1. คลิกไปรอบๆ บนแผนที่เพื่อสร้างเส้นทางสําหรับยานพาหนะ หากคะแนนอยู่ห่างกันมากเกินไป ระบบอาจบันทึกคะแนนได้ไม่ถูกต้อง
 2. ดับเบิลคลิกเพื่อจัดเส้นทางให้เป็นถนน

ดูตัวอย่างนี้เต็มหน้าจอ

JavaScript

var apiKey = 'YOUR_API_KEY_HERE';

var map;
var drawingManager;
var placeIdArray = [];
var polylines = [];
var snappedCoordinates = [];

function initialize() {
 var mapOptions = {
  zoom: 17,
  center: {lat: -33.8667, lng: 151.1955,}
 };
 map = new google.maps.Map(document.getElementById('map'), mapOptions);

 // Adds a Places search box. Searching for a place will center the map on that
 // location.
 map.controls[google.maps.ControlPosition.RIGHT_TOP].push(
   document.getElementById('bar'));
 var autocomplete = new google.maps.places.Autocomplete(
   document.getElementById('autoc'));
 autocomplete.bindTo('bounds', map);
 autocomplete.addListener('place_changed', function() {
  var place = autocomplete.getPlace();
  if (place.geometry.viewport) {
   map.fitBounds(place.geometry.viewport);
  } else {
   map.setCenter(place.geometry.location);
   map.setZoom(17);
  }
 });

 // Enables the polyline drawing control. Click on the map to start drawing a
 // polyline. Each click will add a new vertice. Double-click to stop drawing.
 drawingManager = new google.maps.drawing.DrawingManager({
  drawingMode: google.maps.drawing.OverlayType.POLYLINE,
  drawingControl: true,
  drawingControlOptions: {
   position: google.maps.ControlPosition.TOP_CENTER,
   drawingModes: [
    google.maps.drawing.OverlayType.POLYLINE
   ]
  },
  polylineOptions: {
   strokeColor: '#696969',
   strokeWeight: 2,
   strokeOpacity: 0.3,
  }
 });
 drawingManager.setMap(map);

 // Snap-to-road when the polyline is completed.
 drawingManager.addListener('polylinecomplete', function(poly) {
  var path = poly.getPath();
  polylines.push(poly);
  placeIdArray = [];
  runSnapToRoad(path);
 });


 // Clear button. Click to remove all polylines.
 document.getElementById('clear').addEventListener('click', function(event) {
  event.preventDefault();
  for (var i = 0; i < polylines.length; ++i) {
   polylines[i].setMap(null);
  }
  polylines = [];
  return false;
 });
}

// Snap a user-created polyline to roads and draw the snapped path
function runSnapToRoad(path) {
 var pathValues = [];
 for (var i = 0; i < path.getLength(); i++) {
  pathValues.push(path.getAt(i).toUrlValue());
 }

 $.get('https://roads.googleapis.com/v1/snapToRoads', {
  interpolate: true,
  key: apiKey,
  path: pathValues.join('|')
 }, function(data) {
  processSnapToRoadResponse(data);
  drawSnappedPolyline();
 });
}

// Store snapped polyline returned by the snap-to-road service.
function processSnapToRoadResponse(data) {
 snappedCoordinates = [];
 placeIdArray = [];
 for (var i = 0; i < data.snappedPoints.length; i++) {
  var latlng = new google.maps.LatLng(
    data.snappedPoints[i].location.latitude,
    data.snappedPoints[i].location.longitude);
  snappedCoordinates.push(latlng);
  placeIdArray.push(data.snappedPoints[i].placeId);
 }
}

// Draws the snapped polyline (after processing snap-to-road response).
function drawSnappedPolyline() {
 var snappedPolyline = new google.maps.Polyline({
  path: snappedCoordinates,
  strokeColor: '#add8e6',
  strokeWeight: 4,
  strokeOpacity: 0.9,
 });

 snappedPolyline.setMap(map);
 polylines.push(snappedPolyline);
}

$(window).load(initialize);

JavaScript และ HTML

<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta name="viewport" content="initial-scale=1.0, user-scalable=no">
  <meta charset="utf-8">
  <title>Roads API Demo</title>
  <style>
   html, body, #map {
    height: 100%;
    margin: 0px;
    padding: 0px
   }

   #panel {
    position: absolute;
    top: 5px;
    left: 50%;
    margin-left: -180px;
    z-index: 5;
    background-color: #fff;
    padding: 5px;
    border: 1px solid #999;
   }

   #bar {
    width: 240px;
    background-color: rgba(255, 255, 255, 0.75);
    margin: 8px;
    padding: 4px;
    border-radius: 4px;
   }

   #autoc {
    width: 100%;
    box-sizing: border-box;
   }
  </style>

  <script src="https://www.gstatic.com/external_hosted/jquery2.min.js"></script>
  <script
   src="https://maps.googleapis.com/maps/api/js?libraries=drawing,places&key=YOUR_API_KEY"></script>
  <script>
var apiKey = 'YOUR_API_KEY_HERE';

var map;
var drawingManager;
var placeIdArray = [];
var polylines = [];
var snappedCoordinates = [];

function initialize() {
 var mapOptions = {
  zoom: 17,
  center: {lat: -33.8667, lng: 151.1955,}
 };
 map = new google.maps.Map(document.getElementById('map'), mapOptions);

 // Adds a Places search box. Searching for a place will center the map on that
 // location.
 map.controls[google.maps.ControlPosition.RIGHT_TOP].push(
   document.getElementById('bar'));
 var autocomplete = new google.maps.places.Autocomplete(
   document.getElementById('autoc'));
 autocomplete.bindTo('bounds', map);
 autocomplete.addListener('place_changed', function() {
  var place = autocomplete.getPlace();
  if (place.geometry.viewport) {
   map.fitBounds(place.geometry.viewport);
  } else {
   map.setCenter(place.geometry.location);
   map.setZoom(17);
  }
 });

 // Enables the polyline drawing control. Click on the map to start drawing a
 // polyline. Each click will add a new vertice. Double-click to stop drawing.
 drawingManager = new google.maps.drawing.DrawingManager({
  drawingMode: google.maps.drawing.OverlayType.POLYLINE,
  drawingControl: true,
  drawingControlOptions: {
   position: google.maps.ControlPosition.TOP_CENTER,
   drawingModes: [
    google.maps.drawing.OverlayType.POLYLINE
   ]
  },
  polylineOptions: {
   strokeColor: '#696969',
   strokeWeight: 2,
   strokeOpacity: 0.3,
  }
 });
 drawingManager.setMap(map);

 // Snap-to-road when the polyline is completed.
 drawingManager.addListener('polylinecomplete', function(poly) {
  var path = poly.getPath();
  polylines.push(poly);
  placeIdArray = [];
  runSnapToRoad(path);
 });


 // Clear button. Click to remove all polylines.
 document.getElementById('clear').addEventListener('click', function(event) {
  event.preventDefault();
  for (var i = 0; i < polylines.length; ++i) {
   polylines[i].setMap(null);
  }
  polylines = [];
  return false;
 });
}

// Snap a user-created polyline to roads and draw the snapped path
function runSnapToRoad(path) {
 var pathValues = [];
 for (var i = 0; i < path.getLength(); i++) {
  pathValues.push(path.getAt(i).toUrlValue());
 }

 $.get('https://roads.googleapis.com/v1/snapToRoads', {
  interpolate: true,
  key: apiKey,
  path: pathValues.join('|')
 }, function(data) {
  processSnapToRoadResponse(data);
  drawSnappedPolyline();
 });
}

// Store snapped polyline returned by the snap-to-road service.
function processSnapToRoadResponse(data) {
 snappedCoordinates = [];
 placeIdArray = [];
 for (var i = 0; i < data.snappedPoints.length; i++) {
  var latlng = new google.maps.LatLng(
    data.snappedPoints[i].location.latitude,
    data.snappedPoints[i].location.longitude);
  snappedCoordinates.push(latlng);
  placeIdArray.push(data.snappedPoints[i].placeId);
 }
}

// Draws the snapped polyline (after processing snap-to-road response).
function drawSnappedPolyline() {
 var snappedPolyline = new google.maps.Polyline({
  path: snappedCoordinates,
  strokeColor: '#add8e6',
  strokeWeight: 4,
  strokeOpacity: 0.9,
 });

 snappedPolyline.setMap(map);
 polylines.push(snappedPolyline);
}

$(window).load(initialize);
  </script>
 </head>

 <body>
  <div id="map"></div>
  <div id="bar">
   <p class="auto"><input type="text" id="autoc"/></p>
   <p><a id="clear" href="#">Click here</a> to clear map.</p>
  </div>
 </body>
</html>