REST Resource: places.photos

ทรัพยากร

ไม่มีข้อมูลถาวรที่เชื่อมโยงกับทรัพยากรนี้

วิธีการ

getMedia

รับสื่อรูปภาพที่มีสตริงอ้างอิงรูปภาพ