Method: places.photos.getMedia

รับสื่อรูปภาพที่มีสตริงอ้างอิงรูปภาพ

คำขอ HTTP

GET https://places.googleapis.com/v1/{name=places/*/photos/*/media}

URL ใช้ไวยากรณ์การแปลง gRPC

พารามิเตอร์เส้นทาง

พารามิเตอร์
name

string

ต้องระบุ ชื่อทรัพยากรของสื่อรูปภาพในรูปแบบ places/{placeId}/photos/{photo_reference}/media

ชื่อทรัพยากรของรูปภาพที่แสดงในช่อง photos.name ของออบเจ็กต์สถานที่มีรูปแบบ places/{placeId}/photos/{photo_reference} คุณต้องเพิ่ม /media ต่อท้ายแหล่งข้อมูลรูปภาพเพื่อให้ได้ชื่อทรัพยากรสื่อรูปภาพ

พารามิเตอร์การค้นหา

พารามิเตอร์
maxWidthPx

integer

ไม่บังคับ ระบุความกว้างสูงสุดที่ต้องการเป็นพิกเซลของรูปภาพ หากรูปภาพมีขนาดเล็กกว่าค่าที่ระบุ ระบบจะแสดงผลรูปภาพต้นฉบับ หากรูปภาพมีขนาดใหญ่กว่าในด้านใดด้านหนึ่ง จะมีการปรับขนาดให้ตรงกับขนาดที่เล็กลงของทั้ง 2 ด้าน โดยจำกัดให้เท่ากับสัดส่วนภาพเดิม ทั้งพร็อพเพอร์ตี้ maxHeightPx และ maxLengthPx ยอมรับจำนวนเต็มระหว่าง 1 ถึง 4800 หากค่าไม่อยู่ในช่วงที่อนุญาต ระบบจะแสดงผลข้อผิดพลาด INVALID_ARGUMENT

ต้องระบุ maxHeightPx หรือ maxLengthPx อย่างน้อย 1 รายการ หากไม่ได้ระบุ maxHeightPx และ maxความกว้างPx ฟังก์ชันจะแสดงผลข้อผิดพลาด INVALID_ARGUMENT

maxHeightPx

integer

ไม่บังคับ ระบุความสูงสูงสุดที่ต้องการเป็นพิกเซลของรูปภาพ หากรูปภาพมีขนาดเล็กกว่าค่าที่ระบุ ระบบจะแสดงผลรูปภาพต้นฉบับ หากรูปภาพมีขนาดใหญ่กว่าในด้านใดด้านหนึ่ง จะมีการปรับขนาดให้ตรงกับขนาดที่เล็กลงของทั้ง 2 ด้าน โดยจำกัดให้เท่ากับสัดส่วนภาพเดิม ทั้งพร็อพเพอร์ตี้ maxHeightPx และ maxLengthPx ยอมรับจำนวนเต็มระหว่าง 1 ถึง 4800 หากค่าไม่อยู่ในช่วงที่อนุญาต ระบบจะแสดงผลข้อผิดพลาด INVALID_ARGUMENT

ต้องระบุ maxHeightPx หรือ maxLengthPx อย่างน้อย 1 รายการ หากไม่ได้ระบุ maxHeightPx และ maxความกว้างPx ฟังก์ชันจะแสดงผลข้อผิดพลาด INVALID_ARGUMENT

skipHttpRedirect

boolean

ไม่บังคับ หากตั้งค่าไว้ ให้ข้ามลักษณะการเปลี่ยนเส้นทาง HTTP เริ่มต้นและแสดงผลรูปแบบข้อความ (เช่น ในรูปแบบ JSON สำหรับ Use Case ของ HTTP) หากไม่ได้ตั้งค่า ระบบจะเปลี่ยนเส้นทาง HTTP เพื่อเปลี่ยนเส้นทางการเรียกไปยังสื่อรูปภาพ ระบบจะไม่สนใจตัวเลือกนี้สำหรับคำขอที่ไม่ใช่ HTTP

เนื้อหาของคำขอ

เนื้อหาของคำขอต้องว่างเปล่า

เนื้อหาการตอบกลับ

สื่อรูปภาพจาก Places API

หากทำสำเร็จ เนื้อหาการตอบกลับจะมีข้อมูลซึ่งมีโครงสร้างดังต่อไปนี้

การแสดง JSON
{
  "name": string,
  "photoUri": string
}
ช่อง
name

string

ชื่อทรัพยากรของสื่อรูปภาพในรูปแบบ places/{placeId}/photos/{photo_reference}/media

photoUri

string

URI ระยะเวลาสั้นๆ ที่ใช้แสดงผลรูปภาพได้