Thư viện hình ảnh

Tổng quan

API JavaScript của Maps sử dụng các thư viện để cung cấp các tính năng bổ sung. Thư viện visualization bao gồm lớp HeatmapLayer mà bạn có thể sử dụng để hình ảnh hoá cường độ dữ liệu tại các điểm địa lý.

Ví dụ: hướng dẫn lập bản đồ động đất sử dụng lớp HeatMapLayer để vẽ biểu đồ vị trí và cường độ động đất, đồng thời hướng dẫn bạn từng bước thực hiện mã này.

Cách sử dụng thư viện

Thư viện hình ảnh trực quan là một thư viện độc lập, tách biệt với mã Maps JavaScript API chính. Để sử dụng chức năng có trong thư viện này, trước tiên, bạn phải tải chức năng bằng cách sử dụng tham số libraries trong URL khởi động API JavaScript của Maps:

<script async
    src="https://maps.googleapis.com/maps/api/js?key=YOUR_API_KEY&loading=async&libraries=visualization&callback=initMap">
</script>