TypeScript và Google Maps

TypeScript là một tập mẹ được nhập của JavaScript và biên dịch thành JavaScript thuần tuý. Đoạn mã dưới đây minh hoạ cách sử dụng Google Maps đơn giản bằng TypeScript.

let map: google.maps.Map;
const center: google.maps.LatLngLiteral = {lat: 30, lng: -110};

function initMap(): void {
 map = new google.maps.Map(document.getElementById("map") as HTMLElement, {
  center,
  zoom: 8
 });
}

Bắt đầu

Dự án DecloudTyped là một dự án nguồn mở duy trì các tệp khai báo loại cho nhiều gói, bao gồm cả Google Maps. Các tệp khai báo JavaScript của Google Maps (xem tệp nguồn trên GitHub) có thể được cài đặt bằng cách sử dụng Hangouts từ gói @types/google.maps.

npm i -D @types/google.maps

Các tính năng alpha và beta

Các loại thường không có thuộc tính, hàm hoặc lớp có trong bản phát hành alpha hoặc beta. Trong nhiều trường hợp như vậy, đối tượng có thể được truyền thành đúng loại.

Lỗi sau đây là do thuộc tính beta mapId của MapOptions gây ra.

error TS2345: Argument of type '{ center: google.maps.LatLng; zoom: number;
mapId: string; }' is not assignable to parameter of type 'MapOptions'. Object
literal may only specify known properties, and 'mapId' does not exist in type
'MapOptions'.

Bạn có thể sửa lỗi ở trên bằng cách truyền nội dung dưới đây.

{ center: {lat: 30, lng: -110}, zoom: 8, mapId: '1234' } as google.maps.MapOptions

Các gói @types xung đột

Một số thư viện có thể sử dụng gói không phải là @types/google.maps, điều này có thể gây ra xung đột. Hãy sử dụng tuỳ chọn trình biên dịch skipLibCheck để tránh các vấn đề với các loại không nhất quán.

{
 "compilerOptions": {
  "skipLibCheck": true
 }
}

Chỉ định typeRoots

Một số khung như Angular có thể yêu cầu chỉ định tuỳ chọn trình biên dịch typeRoots để bao gồm các loại được cài đặt từ @types/google.maps và tất cả các gói "@types" khác.

{
  ...
  "compilerOptions": {
    ...
    "typeRoots": [
      "node_modules/@types",
    ],
    ...
  }
}