Hạng địa điểm

Tổng quan

Lớp Địa điểm cung cấp một API đơn giản để sử dụng Thư viện địa điểm, API JavaScript của Maps và hỗ trợ các mẫu sử dụng hiện đại như Promises (Lời hứa). Thư viện địa điểm, Maps JavaScript API hỗ trợ các tính năng sau:

Tìm địa điểm

Lấy dữ liệu địa điểm

  • Sử dụng Thông tin chi tiết về địa điểm (Mới) để truy xuất thông tin chi tiết về các địa điểm.
  • Tài liệu tham khảo

  • Trường dữ liệu của lớp địa điểm liệt kê tất cả giá trị được hỗ trợ của trường dữ liệu địa điểm.
  • Loại dữ liệu của lớp địa điểm liệt kê tất cả giá trị loại địa điểm được hỗ trợ.
  • Bước tiếp theo: Bắt đầu