Bản địa hóa bản đồ

Bạn có thể tuỳ chỉnh bản đồ của mình cho một quốc gia hoặc khu vực cụ thể theo các cách sau:

  • Thay đổi chế độ cài đặt ngôn ngữ mặc định.
  • Chỉ định một mã vùng. Mã này sẽ thay đổi hành vi của bản đồ dựa trên một quốc gia hoặc vùng lãnh thổ nhất định.

Bản địa hoá ngôn ngữ

Theo mặc định, API JavaScript của Maps sử dụng chế độ cài đặt ngôn ngữ ưu tiên của người dùng như được chỉ định trong trình duyệt khi hiển thị thông tin dạng văn bản như tên của các chế độ điều khiển, thông báo bản quyền, chỉ đường lái xe và nhãn trên bản đồ. Trong hầu hết các trường hợp, bạn nên tuân theo chế độ cài đặt của trình duyệt. Tuy nhiên, nếu muốn API JavaScript của Maps bỏ qua chế độ cài đặt ngôn ngữ của trình duyệt, bạn có thể buộc API này hiện thông tin bằng một ngôn ngữ cụ thể bằng cách thêm tham số language vào thẻ <script> khi tải mã API JavaScript của Maps.

Tham số language ảnh hưởng đến tên của các nút điều khiển, thông báo bản quyền, thông tin chỉ đường lái xe và nhãn kiểm soát, cũng như phản hồi về các yêu cầu dịch vụ. Ảnh hưởng đối với các dịch vụ không rõ ràng. Ví dụ: khi mã hoá địa lý cấp đường phố, tên quốc gia sẽ được trả về bằng ngôn ngữ bạn yêu cầu, nhưng phần còn lại của địa chỉ sẽ dành riêng cho vị trí bạn đang mã hoá địa lý. Mặt khác, kết quả bưu chính và chính trị sẽ được trả về bằng ngôn ngữ yêu cầu. Hãy thử bản minh hoạ này để thử nghiệm các thay đổi trên bản đồ khi bạn cập nhật tham số language.

Ví dụ sau đây hiển thị một bản đồ bằng tiếng Nhật và đặt khu vực thành Nhật Bản:

<script async
    src="https://maps.googleapis.com/maps/api/js?key=YOUR_API_KEY&loading=async&region=JP&language=ja&callback=initMap">
</script>

Xem ví dụ.

Nếu đặt ngôn ngữ của bản đồ, bạn cũng nên cân nhắc việc đặt khu vực. Điều này giúp đảm bảo rằng ứng dụng của bạn tuân thủ luật địa phương.

Lưu ý: Khi bạn tải API theo cách nêu trên, bản đồ sẽ sử dụng tiếng Nhật cho tất cả người dùng, bất kể lựa chọn ưu tiên của người dùng. Hãy chắc chắn rằng bạn muốn có hành vi này trước khi đặt tuỳ chọn này.

API JavaScript của Maps cũng hỗ trợ văn bản hai chiều (Bidi) có chứa các ký tự bằng cả ngôn ngữ từ trái sang phải (LTR) và ngôn ngữ từ phải sang trái (RTL). Ví dụ về ngôn ngữ RTL bao gồm tiếng Ả Rập, tiếng Do Thái và tiếng Ba Tư. Nhìn chung, bạn nên chỉ định các trang ngôn ngữ RTL để hiển thị đúng cách bằng cách thêm dir='rtl' vào phần tử <html> của trang. Ví dụ sau đây hiển thị bản đồ Cairo, Ai Cập bằng các chế độ điều khiển bằng tiếng Ả Rập:

<script async
    src="https://maps.googleapis.com/maps/api/js?key=YOUR_API_KEY&loading=async&region=EG&language=ar&callback=initMap">
</script>

Xem ví dụ

Xem danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ. Xin lưu ý rằng chúng tôi thường xuyên thêm các ngôn ngữ mới, vì vậy, có thể danh sách này chưa đầy đủ.

Bản địa hoá khu vực

Thêm tham số region vào thẻ <script> khi tải mã Maps JavaScript API, nếu bạn muốn thay đổi ứng dụng để phân phát các ô bản đồ khác nhau hoặc thiên vị ứng dụng (chẳng hạn như xu hướng kết quả mã hoá địa lý về khu vực).

Là nhà phát triển của ứng dụng API JavaScript của Maps, bạn nên luôn đặt tham số region vì nhiều dịch vụ (chẳng hạn như tính năng Tự động hoàn thành của địa điểm) thường cung cấp kết quả tốt hơn khi bạn đặt region. Bạn cũng có trách nhiệm đảm bảo ứng dụng tuân thủ luật địa phương bằng cách đảm bảo áp dụng đúng nội dung bản địa hoá theo khu vực cho quốc gia nơi ứng dụng lưu trữ.

Thông số region chấp nhận giá trị nhận dạng thẻ phụ khu vực Unicode (thường) có mối liên kết một với một đến miền cấp cao nhất theo mã quốc gia (ccTLD). Hầu hết giá trị nhận dạng khu vực Unicode đều giống với mã ISO 3166-1 alpha-2, trừ một số ngoại lệ đáng chú ý. Ví dụ: ccTLD (miền cấp cao nhất theo mã quốc gia) của Vương quốc Anh là "uk" (tương ứng với miền .co.uk), còn mã nhận dạng khu vực là "GB". Xem Thông tin chi tiết về phạm vi áp dụng của Nền tảng Google Maps để biết các khu vực được hỗ trợ. Hãy thử bản minh hoạ này để thử nghiệm các thay đổi trên bản đồ khi bạn cập nhật tham số region.

Ví dụ: thẻ tập lệnh sau đây sẽ bản địa hoá bản đồ sang Vương quốc Anh:

<script async
    src="https://maps.googleapis.com/maps/api/js?key=YOUR_API_KEY&loading=async&region=GB&callback=initMap">
</script>

Các ví dụ sau đây cho thấy hai bản đồ, một bản đồ có mã hoá địa lý "Toledo" dựa trên region được đặt thành US (Hoa Kỳ) thành "Toledo, Missouri" và một bản đồ thiên lệch kết quả dựa trên region được đặt thành ES (Tây Ban Nha) thành "Toledo, Tây Ban Nha".

Hãy xem ví dụ về Hoa Kỳví dụ về Tây Ban Nha.

Bản demo bản địa hóa

Khi thiết lập ngôn ngữ của bản đồ, bạn cũng nên cân nhắc đến việc thiết lập khu vực. Đây là bản minh hoạ cho phép bạn tải bản đồ theo ngôn ngữ và khu vực mà bạn chọn.

Xem bản minh hoạ này ở toàn màn hình.