Dịch vụ ma trận khoảng cách

Tổng quan

Dịch vụ Ma trận khoảng cách của Google tính toán quãng đường di chuyển và thời lượng hành trình giữa nhiều điểm xuất phát và điểm đến bằng cách sử dụng một phương thức di chuyển nhất định.

Dịch vụ này không trả về thông tin tuyến đường chi tiết. Bạn có thể lấy thông tin về tuyến đường, bao gồm cả hình nhiều đường và đường đi bằng văn bản bằng cách truyền điểm gốc và điểm đến duy nhất mong muốn đến Dịch vụ chỉ đường.

Bắt đầu

Trước khi sử dụng dịch vụ Ma trận khoảng cách trong API JavaScript của Maps, trước tiên, hãy đảm bảo rằng bạn đã bật API Ma trận khoảng cách trong Google Cloud Console, trong cùng một dự án mà bạn thiết lập cho API JavaScript của Maps.

Cách xem danh sách API đã bật:

 1. Truy cập vào Bảng điều khiển Google Cloud.
 2. Nhấp vào nút Select a project (Chọn dự án), sau đó chọn chính dự án mà bạn đã thiết lập cho Maps JavaScript API rồi nhấp vào Open (Mở).
 3. Trong danh sách API trên Trang tổng quan, hãy tìm API Ma trận khoảng cách.
 4. Nếu thấy API trong danh sách thì bạn đã hoàn tất. Nếu API không có trong danh sách, hãy bật API đó:
  1. Ở đầu trang, hãy chọn ENABLE API (BẬT API) để hiển thị thẻ Thư viện. Ngoài ra, bạn có thể chọn Library (Thư viện) trên trình đơn bên trái.
  2. Tìm Distance Matrix API (API Ma trận khoảng cách), sau đó chọn API đó trong danh sách kết quả.
  3. Chọn BẬT. Khi quá trình kết thúc, API Ma trận khoảng cách sẽ xuất hiện trong danh sách API trên Trang tổng quan.

Giá và chính sách

Giá

Kể từ ngày 16 tháng 7 năm 2018, gói giá mới trả theo mức dùng đã bắt đầu có hiệu lực cho Maps, Tuyến đường và Địa điểm. Để tìm hiểu thêm về các giới hạn mới về giá và mức sử dụng đối với việc sử dụng dịch vụ Ma trận khoảng cách JavaScript, hãy xem bài viết Mức sử dụng và thanh toán dành cho API Ma trận khoảng cách.

Lưu ý: Mỗi truy vấn gửi đến dịch vụ Ma trận khoảng cách sẽ bị giới hạn theo số lượng phần tử được phép, trong đó số điểm gốc nhân với số đích đến sẽ xác định số lượng phần tử.

Chính sách

Việc sử dụng dịch vụ Ma trận khoảng cách phải tuân thủ các chính sách được mô tả cho API ma trận khoảng cách.

Yêu cầu ma trận khoảng cách

Việc truy cập dịch vụ Ma trận khoảng cách không đồng bộ, vì API Google Maps cần thực hiện lệnh gọi đến máy chủ bên ngoài. Do đó, bạn cần truyền một phương thức callback để thực thi sau khi hoàn tất yêu cầu, nhằm xử lý kết quả.

Bạn có thể truy cập vào dịch vụ Ma trận khoảng cách trong mã của mình thông qua đối tượng hàm khởi tạo google.maps.DistanceMatrixService. Phương thức DistanceMatrixService.getDistanceMatrix() sẽ bắt đầu một yêu cầu đến dịch vụ Ma trận khoảng cách, truyền cho dịch vụ đó một giá trị cố định của đối tượng DistanceMatrixRequest chứa điểm xuất phát, đích đến và phương thức đi lại, cũng như phương thức gọi lại để thực thi sau khi nhận được phản hồi.

var origin1 = new google.maps.LatLng(55.930385, -3.118425);
var origin2 = 'Greenwich, England';
var destinationA = 'Stockholm, Sweden';
var destinationB = new google.maps.LatLng(50.087692, 14.421150);

var service = new google.maps.DistanceMatrixService();
service.getDistanceMatrix(
 {
  origins: [origin1, origin2],
  destinations: [destinationA, destinationB],
  travelMode: 'DRIVING',
  transitOptions: TransitOptions,
  drivingOptions: DrivingOptions,
  unitSystem: UnitSystem,
  avoidHighways: Boolean,
  avoidTolls: Boolean,
 }, callback);

function callback(response, status) {
 // See Parsing the Results for
 // the basics of a callback function.
}

Xem ví dụ

DistanceMatrixRequest chứa các trường sau:

 • origins (bắt buộc) – Một mảng chứa một hoặc nhiều chuỗi địa chỉ, đối tượng google.maps.LatLng hoặc đối tượng Địa điểm để tính khoảng cách và thời gian.
 • destinations (bắt buộc) – Một mảng chứa một hoặc nhiều chuỗi địa chỉ, đối tượng google.maps.LatLng hoặc đối tượng Place cần tính khoảng cách và thời gian.
 • travelMode (không bắt buộc) – Phương thức di chuyển dùng khi tính toán đường đi. Vui lòng xem phần phương thức di chuyển.
 • transitOptions (không bắt buộc) — Các tuỳ chọn chỉ áp dụng cho các yêu cầu trong đó travelModeTRANSIT. Các giá trị hợp lệ được mô tả trong phần về các phương thức di chuyển.
 • drivingOptions (không bắt buộc) chỉ định các giá trị chỉ áp dụng cho các yêu cầu trong đó travelModeDRIVING. Các giá trị hợp lệ được mô tả trong phần Tuỳ chọn lái xe.
 • unitSystem (không bắt buộc) – Hệ thống đơn vị cần sử dụng khi hiển thị khoảng cách. Các giá trị được chấp nhận là:
  • google.maps.UnitSystem.METRIC (mặc định)
  • google.maps.UnitSystem.IMPERIAL
 • avoidHighways (không bắt buộc) – Nếu là true, các tuyến đường giữa các điểm khởi hành và đích đến sẽ được tính toán để tránh đường cao tốc khi có thể.
 • avoidTolls (không bắt buộc) – Nếu là true, chỉ đường giữa các điểm sẽ được tính toán bằng các tuyến đường không thu phí, bất cứ khi nào có thể.

Phương tiện đi lại

Khi tính toán thời gian và quãng đường, bạn có thể chỉ định phương tiện đi lại sẽ sử dụng. Sau đây là các phương tiện đi lại hiện được hỗ trợ:

 • BICYCLING yêu cầu chỉ đường đi xe đạp qua đường xe đạp và đường phố ưu tiên (hiện chỉ có ở Hoa Kỳ và một số thành phố của Canada).
 • DRIVING (mặc định) cho biết hướng lái xe tiêu chuẩn bằng cách sử dụng mạng lưới đường.
 • TRANSIT yêu cầu chỉ đường qua các tuyến đường phương tiện công cộng. Bạn chỉ có thể chỉ định tuỳ chọn này nếu yêu cầu có chứa khoá API. Hãy xem mục về các phương thức di chuyển để biết các cách thức có sẵn trong loại yêu cầu này.
 • WALKING yêu cầu chỉ đường đi bộ thông qua đường dành cho người đi bộ và vỉa hè (nếu có).

Tùy chọn phương tiện công cộng

Dịch vụ chuyển tuyến hiện ở trạng thái 'thử nghiệm'. Trong giai đoạn này, chúng tôi sẽ triển khai giới hạn số lượng yêu cầu để ngăn chặn hành vi sử dụng API sai mục đích. Cuối cùng, chúng tôi sẽ áp dụng giới hạn về tổng số truy vấn cho mỗi lượt tải bản đồ dựa trên mức sử dụng hợp lý API.

Các lựa chọn có sẵn cho yêu cầu ma trận khoảng cách sẽ khác nhau tuỳ theo phương tiện đi lại. Trong các yêu cầu vận chuyển, các tuỳ chọn avoidHighwaysavoidTolls sẽ bị bỏ qua. Bạn có thể chỉ định các tuỳ chọn định tuyến dành riêng cho phương tiện công cộng thông qua giá trị cố định của đối tượng TransitOptions.

Yêu cầu về phương tiện công cộng có giới hạn thời gian. Các phép tính sẽ chỉ được trả về cho các thời điểm trong tương lai.

Hằng đối tượng TransitOptions chứa các trường sau:

{
 arrivalTime: Date,
 departureTime: Date,
 modes: [transitMode1, transitMode2]
 routingPreference: TransitRoutePreference
}

Các trường này được giải thích bên dưới:

 • arrivalTime (không bắt buộc) chỉ định thời gian đến mong muốn dưới dạng đối tượng Date. Nếu bạn chỉ định thời gian đến, thì thời gian khởi hành sẽ bị bỏ qua.
 • departureTime (không bắt buộc) chỉ định thời gian khởi hành mong muốn dưới dạng đối tượng Date. departureTime sẽ bị bỏ qua nếu bạn chỉ định arrivalTime. Giá trị mặc định là bây giờ (tức là thời gian hiện tại) nếu không có giá trị nào được chỉ định cho departureTime hoặc arrivalTime.
 • modes (không bắt buộc) là một mảng chứa một hoặc nhiều giá trị cố định đối tượng TransitMode. Bạn chỉ có thể đưa trường này vào nếu yêu cầu có chứa khoá API. Mỗi TransitMode chỉ định một phương thức di chuyển ưu tiên. Bạn được phép sử dụng các giá trị sau đây:
  • BUS cho biết tuyến đường được tính toán nên ưu tiên đi bằng xe buýt.
  • RAIL cho biết tuyến đường được tính toán nên ưu tiên di chuyển bằng tàu hoả, xe điện, tàu điện và tàu điện ngầm.
  • SUBWAY cho biết tuyến đường được tính toán nên ưu tiên di chuyển bằng tàu điện ngầm.
  • TRAIN cho biết tuyến đường được tính toán nên ưu tiên đi bằng tàu hoả.
  • TRAM cho biết tuyến đường được tính toán nên ưu tiên đi bằng xe điện và tàu điện.
 • routingPreference (không bắt buộc) chỉ định lựa chọn ưu tiên cho các tuyến đường phương tiện công cộng. Khi sử dụng tuỳ chọn này, bạn có thể thiên về các tuỳ chọn được trả về thay vì chấp nhận tuyến tốt nhất mặc định do API chọn. Bạn chỉ có thể chỉ định trường này nếu yêu cầu có chứa khoá API. Bạn được phép sử dụng các giá trị sau đây:
  • FEWER_TRANSFERS cho biết tuyến đường đã tính toán cần có số lượng phương tiện hạn chế.
  • LESS_WALKING cho biết tuyến đường được tính toán nên đi bộ ít hơn.

Lựa chọn lái xe

Sử dụng đối tượng drivingOptions để chỉ định thời gian khởi hành nhằm tính toán tuyến đường tốt nhất tới điểm đến dựa trên điều kiện giao thông dự kiến. Bạn cũng có thể chỉ định xem bạn muốn thời gian lưu lượng truy cập ước tính là bi quan, lạc quan hay là số liệu ước tính chính xác nhất dựa trên điều kiện giao thông trước đây và lưu lượng truy cập trực tiếp.

Đối tượng drivingOptions chứa các trường sau:

{
 departureTime: Date,
 trafficModel: TrafficModel
}

Các trường này được giải thích bên dưới:

 • departureTime (bắt buộc để giá trị cố định của đối tượng drivingOptions có hiệu lực) chỉ định thời gian khởi hành mong muốn dưới dạng đối tượng Date. Bạn phải đặt giá trị này thành thời gian hiện tại hoặc thời điểm nào đó trong tương lai. Thời điểm này không được là ngày trong quá khứ. (API chuyển đổi tất cả các ngày sang giờ UTC để đảm bảo việc xử lý nhất quán trên các múi giờ.) Nếu bạn đưa departureTime vào yêu cầu, API sẽ trả về tuyến tốt nhất dựa trên điều kiện lưu lượng truy cập dự kiến tại thời điểm đó, và đưa thời gian dự đoán về lưu lượng truy cập (duration_in_traffic) vào phản hồi. Nếu bạn không chỉ định thời gian khởi hành (tức là nếu yêu cầu không bao gồm drivingOptions), thì tuyến đường được trả về thường là một tuyến đường tốt mà không cần tính đến tình trạng giao thông.
 • trafficModel (không bắt buộc) chỉ định các giả định cần sử dụng khi tính toán thời gian tham gia lưu lượng truy cập. Chế độ cài đặt này ảnh hưởng đến giá trị được trả về trong trường duration_in_traffic trong phản hồi, có chứa thời gian dự đoán trong lưu lượng truy cập dựa trên các mức trung bình trước đây. Giá trị mặc định là best_guess. Bạn được phép sử dụng các giá trị sau đây:
  • bestguess (mặc định) cho biết rằng duration_in_traffic được trả về phải là thời gian di chuyển ước tính chính xác nhất dựa trên thông tin đã biết về cả tình trạng giao thông trước đây và tình trạng giao thông trực tiếp. Giao thông trực tiếp trở nên quan trọng hơn khi gần đến ngày departureTime.
  • pessimistic cho biết rằng duration_in_traffic được trả về sẽ lâu hơn thời gian di chuyển thực tế trong hầu hết các ngày, mặc dù đôi khi những ngày có điều kiện giao thông đặc biệt xấu có thể vượt quá giá trị này.
  • optimistic cho biết rằng duration_in_traffic được trả về phải ngắn hơn thời gian di chuyển thực tế trong hầu hết các ngày, mặc dù đôi khi có những ngày có điều kiện giao thông đặc biệt tốt có thể nhanh hơn giá trị này.

Dưới đây là DistanceMatrixRequest mẫu cho các tuyến đường lái xe, bao gồm cả thời gian khởi hành và mô hình giao thông:

{
 origins: [{lat: 55.93, lng: -3.118}, 'Greenwich, England'],
 destinations: ['Stockholm, Sweden', {lat: 50.087, lng: 14.421}],
 travelMode: 'DRIVING',
 drivingOptions: {
  departureTime: new Date(Date.now() + N), // for the time N milliseconds from now.
  trafficModel: 'optimistic'
 }
}

Phản hồi của ma trận khoảng cách

Lệnh gọi thành công đến dịch vụ Ma trận khoảng cách sẽ trả về một đối tượng DistanceMatrixResponse và một đối tượng DistanceMatrixStatus. Các hàm này được truyền đến hàm callback mà bạn đã chỉ định trong yêu cầu.

Đối tượng DistanceMatrixResponse chứa thông tin về khoảng cách và thời lượng của mỗi cặp điểm khởi hành/điểm đến mà tuyến đường có thể được tính toán.

{
 "originAddresses": [ "Greenwich, Greater London, UK", "13 Great Carleton Square, Edinburgh, City of Edinburgh EH16 4, UK" ],
 "destinationAddresses": [ "Stockholm County, Sweden", "Dlouhá 609/2, 110 00 Praha-Staré Město, Česká republika" ],
 "rows": [ {
  "elements": [ {
   "status": "OK",
   "duration": {
    "value": 70778,
    "text": "19 hours 40 mins"
   },
   "distance": {
    "value": 1887508,
    "text": "1173 mi"
   }
  }, {
   "status": "OK",
   "duration": {
    "value": 44476,
    "text": "12 hours 21 mins"
   },
   "distance": {
    "value": 1262780,
    "text": "785 mi"
   }
  } ]
 }, {
  "elements": [ {
   "status": "OK",
   "duration": {
    "value": 96000,
    "text": "1 day 3 hours"
   },
   "distance": {
    "value": 2566737,
    "text": "1595 mi"
   }
  }, {
   "status": "OK",
   "duration": {
    "value": 69698,
    "text": "19 hours 22 mins"
   },
   "distance": {
    "value": 1942009,
    "text": "1207 mi"
   }
  } ]
 } ]
}

Kết quả ma trận khoảng cách

Các trường được hỗ trợ trong câu trả lời được giải thích bên dưới.

 • originAddresses là một mảng chứa các vị trí được chuyển vào trường origins của yêu cầu Ma trận khoảng cách. Các địa chỉ được trả về khi chúng được định dạng bằng bộ mã hoá địa lý.
 • destinationAddresses là một mảng chứa các vị trí được truyền vào trường destinations, ở định dạng mà bộ mã hoá địa lý trả về.
 • rows là một mảng gồm các đối tượng DistanceMatrixResponseRow, mỗi hàng tương ứng với một nguồn gốc.
 • elements là phần tử con của rows và tương ứng với một cặp điểm gốc của hàng với từng đích đến. Các bảng này chứa thông tin về trạng thái, thời gian bay, quãng đường và giá vé (nếu có) cho từng cặp điểm khởi hành/điểm đến.
 • Mỗi element chứa các trường sau:
  • status: Xem phần Mã trạng thái để biết danh sách các mã trạng thái có thể có.
  • duration: Khoảng thời gian cần thiết để đi theo tuyến đường này, được biểu thị bằng giây (trường value) và dưới dạng text. Giá trị văn bản được định dạng theo unitSystem được chỉ định trong yêu cầu (hoặc theo chỉ số, nếu không có lựa chọn ưu tiên nào được cung cấp).
  • duration_in_traffic: Thời gian cần thiết để đi theo tuyến đường này có tính đến tình trạng giao thông hiện tại, được biểu thị bằng giây (trường value) và dưới dạng text. Giá trị văn bản được định dạng theo unitSystem được chỉ định trong yêu cầu (hoặc theo chỉ số, nếu không có lựa chọn ưu tiên nào được cung cấp). duration_in_traffic chỉ được trả về khi có dữ liệu lưu lượng truy cập, mode được đặt thành drivingdepartureTime được đưa vào trường distanceMatrixOptions trong yêu cầu.
  • distance: Tổng khoảng cách của tuyến đường này, được biểu thị bằng mét (value) và dưới dạng text. Giá trị văn bản được định dạng theo unitSystem được chỉ định trong yêu cầu (hoặc trong chỉ số, nếu không có lựa chọn ưu tiên nào được cung cấp).
  • fare: Chứa tổng giá vé (tức là tổng chi phí vé) trên chặng bay này. Thuộc tính này chỉ được trả về cho các yêu cầu về phương tiện công cộng và chỉ dành cho các nhà cung cấp phương tiện công cộng có thông tin về giá vé. Thông tin này bao gồm:
   • currency: Mã đơn vị tiền tệ ISO 4217 cho biết đơn vị tiền tệ mà số tiền được dùng.
   • value: Tổng giá vé, bằng đơn vị tiền tệ được chỉ định ở trên.

Mã trạng thái

Phản hồi của Ma trận khoảng cách bao gồm một mã trạng thái cho toàn bộ phản hồi, cũng như trạng thái của từng phần tử.

Mã trạng thái phản hồi

Các mã trạng thái áp dụng cho DistanceMatrixResponse sẽ được truyền vào đối tượng DistanceMatrixStatus và bao gồm:

 • OK — Yêu cầu hợp lệ. Trạng thái này có thể được trả về ngay cả khi không tìm thấy tuyến nào giữa mọi nguồn gốc và đích đến. Hãy xem Mã trạng thái phần tử để biết thông tin trạng thái ở cấp phần tử.
 • INVALID_REQUEST — Yêu cầu đã cung cấp không hợp lệ. Điều này thường xảy ra do thiếu các trường bắt buộc. Xem danh sách trường được hỗ trợ ở trên.
 • MAX_ELEMENTS_EXCEEDED – Sản phẩm của các nguồn gốc và đích đến vượt quá giới hạn cho mỗi truy vấn.
 • MAX_DIMENSIONS_EXCEEDED – Yêu cầu của bạn chứa hơn 25 nguồn gốc hoặc hơn 25 đích đến.
 • OVER_QUERY_LIMIT — Ứng dụng của bạn đã yêu cầu quá nhiều phần tử trong khoảng thời gian cho phép. Yêu cầu sẽ thành công nếu bạn thử lại sau một khoảng thời gian hợp lý.
 • REQUEST_DENIED – Trang web của bạn từ chối sử dụng dịch vụ Ma trận khoảng cách.
 • UNKNOWN_ERROR – Không thể xử lý yêu cầu Ma trận khoảng cách do lỗi máy chủ. Yêu cầu có thể thành công nếu bạn thử lại.

Mã trạng thái phần tử

Các mã trạng thái sau đây áp dụng cho những đối tượng DistanceMatrixElement cụ thể:

 • NOT_FOUND – Không thể mã hoá nguồn gốc và/hoặc đích đến của cặp này.
 • OK — Phản hồi chứa kết quả hợp lệ.
 • ZERO_RESULTS – Không tìm thấy tuyến đường nào giữa điểm khởi hành và đích đến.

Phân tích cú pháp kết quả

Đối tượng DistanceMatrixResponse chứa một row cho mỗi nguồn gốc đã được truyền trong yêu cầu. Mỗi hàng chứa một trường element cho mỗi cặp nguồn gốc đó với(các) đích đến đã cho.

function callback(response, status) {
 if (status == 'OK') {
  var origins = response.originAddresses;
  var destinations = response.destinationAddresses;

  for (var i = 0; i < origins.length; i++) {
   var results = response.rows[i].elements;
   for (var j = 0; j < results.length; j++) {
    var element = results[j];
    var distance = element.distance.text;
    var duration = element.duration.text;
    var from = origins[i];
    var to = destinations[j];
   }
  }
 }
}