حذف یک مجموعه داده

یک مجموعه داده را با ارسال یک درخواست HTTP DELETE به نقطه پایانی مجموعه داده حذف کنید که شامل شناسه مجموعه داده نیز می شود:

https://mapsplatformdatasets.googleapis.com/v1/projects/PROJECT_NUMBER_OR_ID/datasets/DATASET_ID

مثلا:

curl -X DELETE \
-H 'X-Goog-User-Project: PROJECT_NUMBER_OR_ID' \
-H "Authorization: Bearer $TOKEN" \
https://mapsplatformdatasets.googleapis.com/v1/projects/PROJECT_NUMBER_OR_ID/datasets/f57074a0-a8b6-403e-9df1-e9fc46

این درخواست پاسخ زیر را برمی گرداند:

{}