การขยาย UI ของข้อความ

ส่วนเสริมของ Google Workspace ที่ขยายการให้บริการของ Gmail จะช่วยมอบอินเทอร์เฟซ ให้ผู้ใช้ในขณะที่อ่านข้อความอยู่ วิธีนี้จะช่วยให้ส่วนเสริมของ Google Workspace ทำงานที่ตอบกลับเนื้อหาในข้อความได้โดยอัตโนมัติ เช่น การแสดง เรียกข้อมูล หรือการส่งข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับข้อความ

การเข้าถึง UI ข้อความส่วนเสริม

คุณดู UI ข้อความของส่วนเสริมได้ 2 วิธี วิธีแรกคือเปิดข้อความขณะที่ส่วนเสริมเปิดอยู่แล้ว (เช่น เมื่อดูหน้าแรกของส่วนเสริมในหน้าต่างกล่องจดหมาย Gmail) วิธีที่สองคือการเริ่มต้นส่วนเสริมขณะดูข้อความ

ทั้ง 2 กรณีจะทําให้ส่วนเสริมเรียกใช้ฟังก์ชันทริกเกอร์ตามบริบทที่เกี่ยวข้อง ตามที่กำหนดไว้ในไฟล์ Manifest ของส่วนเสริม นอกจากนี้ทริกเกอร์ยังจะทำงานหากผู้ใช้เปลี่ยนไปใช้ข้อความอื่นขณะที่ส่วนเสริมยังเปิดอยู่ ฟังก์ชันทริกเกอร์บริบทจะสร้าง UI ของข้อความสำหรับข้อความนั้น ซึ่ง Gmail จะแสดงให้ผู้ใช้เห็น

การสร้างส่วนเสริมข้อความ

คุณเพิ่มฟังก์ชันการทำงานของข้อความลงในส่วนเสริมได้โดยทําตามขั้นตอนทั่วไปต่อไปนี้

 1. เพิ่มช่องที่เหมาะสมลงในไฟล์ Manifest ของโปรเจ็กต์สคริปต์ส่วนเสริม ซึ่งรวมถึงขอบเขตที่จำเป็นสำหรับฟังก์ชันการทำงานของข้อความ อย่าลืมเพิ่มช่องทริกเกอร์แบบมีเงื่อนไขลงในไฟล์ Manifest โดยมีค่า unconditional เป็น {}
 2. ใช้ฟังก์ชันทริกเกอร์ตามบริบทที่สร้าง UI ข้อความเมื่อผู้ใช้เลือกส่วนเสริมในข้อความ
 3. ใช้ฟังก์ชันที่เกี่ยวข้องเพื่อสนองตอบการโต้ตอบใน UI ของผู้ใช้

ทริกเกอร์ตามบริบท

ส่วนเสริมของ Google Workspace สามารถกำหนดทริกเกอร์ตามบริบทในไฟล์ Manifest เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้ในการอ่านข้อความ เมื่อผู้ใช้เปิดข้อความ Gmail (ที่เปิดส่วนเสริมอยู่) ที่ตรงตามหลักเกณฑ์ทริกเกอร์* ทริกเกอร์จะเริ่มทำงาน ทริกเกอร์ที่เริ่มทำงานจะเรียกใช้ฟังก์ชันทริกเกอร์ตามบริบทที่สร้างอินเทอร์เฟซผู้ใช้ของส่วนเสริมและส่งกลับมาเพื่อให้ Gmail แสดง ถึงจุดนี้ ผู้ใช้จะเริ่มโต้ตอบได้

ทริกเกอร์ตามบริบทจะกำหนดไว้ในไฟล์ Manifest โปรเจ็กต์ของส่วนเสริม คำจำกัดความของทริกเกอร์จะบอก Gmail ว่าฟังก์ชันทริกเกอร์ใดจะเริ่มทำงานภายใต้เงื่อนไขใด เช่น ข้อมูลโค้ด Manifest นี้ตั้งค่าทริกเกอร์ที่ไม่มีเงื่อนไขซึ่งเรียกใช้ฟังก์ชันทริกเกอร์ onGmailMessageOpen() เมื่อเปิดข้อความ ดังนี้

{
 ...
 "addOns": {

  "common": {
   ...
  },
  "gmail": {
   "contextualTriggers": [
    {
     "unconditional": {},
     "onTriggerFunction": "onGmailMessageOpen"
    }
   ],
   ...
  },
  ...
 }
 ...
}

ฟังก์ชันทริกเกอร์ตามบริบท

ทริกเกอร์ตามบริบททุกรายการต้องมีฟังก์ชันทริกเกอร์ที่สอดคล้องกันซึ่งสร้างอินเทอร์เฟซผู้ใช้ของส่วนเสริม คุณจะระบุฟังก์ชันนี้ได้ในช่อง onTriggerFunction ของไฟล์ Manifest คุณใช้ฟังก์ชันนี้เพื่อยอมรับอาร์กิวเมนต์ของออบเจ็กต์เหตุการณ์การดำเนินการ และแสดงผลออบเจ็กต์ Card รายการเดียวหรืออาร์เรย์ของออบเจ็กต์ Card ก็ได้

เมื่อทริกเกอร์ตามบริบทเริ่มทำงานสำหรับข้อความ Gmail หนึ่ง ทริกเกอร์จะเรียกฟังก์ชันนี้และส่งต่อออบเจ็กต์เหตุการณ์การดำเนินการ ฟังก์ชันทริกเกอร์มักจะใช้รหัสข้อความที่ได้รับจากออบเจ็กต์เหตุการณ์นี้เพื่อรับข้อความและรายละเอียดอื่นๆ โดยใช้บริการ Gmail ของ Apps Script ตัวอย่างเช่น ฟังก์ชันทริกเกอร์อาจดึงเนื้อหาของข้อความโดยใช้ฟังก์ชันเหล่านี้

 // Activate temporary Gmail scopes, in this case to allow
 // the add-on to read message metadata and content.
 var accessToken = e.gmail.accessToken;
 GmailApp.setCurrentMessageAccessToken(accessToken);

 // Read message metadata and content. This requires the Gmail scope
 // https://www.googleapis.com/auth/gmail.addons.current.message.readonly.
 var messageId = e.gmail.messageId;
 var message = GmailApp.getMessageById(messageId);
 var subject = message.getSubject();
 var sender = message.getFrom();
 var body = message.getPlainBody();
 var messageDate = message.getDate();

 // Setting the access token with a gmail.addons.current.message.readonly
 // scope also allows read access to the other messages in the thread.
 var thread = message.getThread();
 var threadMessages = thread.getMessages();

 // Using this link can avoid the need to copy message or thread content
 var threadLink = thread.getPermalink();

จากนั้นฟังก์ชันทริกเกอร์จะดำเนินการกับข้อมูลนี้โดยดึงข้อมูลที่ต้องการสำหรับอินเทอร์เฟซ ตัวอย่างเช่น ส่วนเสริมที่สรุปยอดขายจะเก็บรวบรวมตัวเลขยอดขายจากเนื้อหาข้อความและจัดระเบียบตัวเลขเพื่อแสดงในการ์ดได้

ฟังก์ชันทริกเกอร์ต้องสร้างและแสดงผลอาร์เรย์ของออบเจ็กต์ Card ที่สร้างขึ้น ตัวอย่างเช่น ส่วนขยายต่อไปนี้จะสร้างส่วนเสริมที่มีการ์ดเดียวซึ่งมีเพียงรายการชื่อเรื่องและผู้ส่งข้อความ

 function onGmailMessageOpen(e) {
  // Activate temporary Gmail scopes, in this case to allow
  // message metadata to be read.
  var accessToken = e.gmail.accessToken;
  GmailApp.setCurrentMessageAccessToken(accessToken);

  var messageId = e.gmail.messageId;
  var message = GmailApp.getMessageById(messageId);
  var subject = message.getSubject();
  var sender = message.getFrom();

  // Create a card with a single card section and two widgets.
  // Be sure to execute build() to finalize the card construction.
  var exampleCard = CardService.newCardBuilder()
    .setHeader(CardService.newCardHeader()
      .setTitle('Example card'))
    .addSection(CardService.newCardSection()
      .addWidget(CardService.newKeyValue()
        .setTopLabel('Subject')
        .setContent(subject))
      .addWidget(CardService.newKeyValue()
        .setTopLabel('From')
        .setContent(sender)))
    .build();  // Don't forget to build the Card!
  return [exampleCard];
 }