Quảng cáo xen kẽ

Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

Quảng cáo xen kẽ là quảng cáo toàn màn hình, che phủ giao diện của ứng dụng lưu trữ. Quảng cáo này thường xuất hiện ở các điểm chuyển tiếp tự nhiên trong quy trình hoạt động của ứng dụng, chẳng hạn như giữa các hoạt động hoặc trong thời gian tạm dừng giữa các cấp độ của trò chơi. Khi một ứng dụng hiển thị quảng cáo xen kẽ, người dùng sẽ có thể chọn nhấn vào quảng cáo và tiếp tục chuyển đến đích đến của quảng cáo đó hoặc đóng quảng cáo và quay lại ứng dụng. Nghiên cứu điển hình.

Tài liệu hướng dẫn này giải thích cách tích hợp quảng cáo xen kẽ vào ứng dụng Android.

Điều kiện tiên quyết

Luôn kiểm tra bằng quảng cáo thử nghiệm

Khi bạn tạo và thử nghiệm ứng dụng, hãy nhớ sử dụng quảng cáo thử nghiệm thay vì quảng cáo đang chạy trong thực tế. Chúng tôi sẽ tạm ngưng tài khoản của bạn nếu bạn không thực hiện việc này.

Cách đơn giản nhất để tải quảng cáo thử nghiệm là sử dụng mã đơn vị quảng cáo thử nghiệm dành riêng cho quảng cáo xen kẽ trên Android:

ca-app-pub-3940256099942544/1033173712

Mã này được định cấu hình đặc biệt để trả về quảng cáo thử nghiệm cho mọi yêu cầu, và bạn có thể sử dụng mã này trong ứng dụng của mình khi lập trình, chạy thử nghiệm và gỡ lỗi. Bạn chỉ cần nhớ thay thế mã này bằng mã đơn vị quảng cáo của mình trước khi xuất bản ứng dụng.

Để biết thêm thông tin về cách hoạt động của quảng cáo thử nghiệm của SDK quảng cáo trên thiết bị di động, hãy xem bài viết Quảng cáo thử nghiệm.

Tải một quảng cáo

Để tải một quảng cáo xen kẽ, hãy gọi phương thức InterstitialAd tĩnh load() và truyền mã InterstitialAdLoadCallback để nhận quảng cáo đã tải hoặc bất kỳ lỗi nào có thể xảy ra. Xin lưu ý rằng giống như các lệnh gọi lại tải định dạng khác, InterstitialAdLoadCallback tận dụng LoadAdError để cung cấp thông tin chi tiết về lỗi có độ trung thực cao hơn.

Java

import com.google.android.gms.ads.interstitial.InterstitialAd;
import com.google.android.gms.ads.interstitial.InterstitialAdLoadCallback;

public class MainActivity extends Activity {

  private InterstitialAd mInterstitialAd;

  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
   super.onCreate(savedInstanceState);
   setContentView(R.layout.activity_main);

   MobileAds.initialize(this, new OnInitializationCompleteListener() {
    @Override
    public void onInitializationComplete(InitializationStatus initializationStatus) {}
   });
   AdRequest adRequest = new AdRequest.Builder().build();

   InterstitialAd.load(this,"ca-app-pub-3940256099942544/1033173712", adRequest,
    new InterstitialAdLoadCallback() {
   @Override
   public void onAdLoaded(@NonNull InterstitialAd interstitialAd) {
    // The mInterstitialAd reference will be null until
    // an ad is loaded.
    mInterstitialAd = interstitialAd;
    Log.i(TAG, "onAdLoaded");
   }

   @Override
   public void onAdFailedToLoad(@NonNull LoadAdError loadAdError) {
    // Handle the error
    Log.d(TAG, loadAdError.toString());
    mInterstitialAd = null;
   }
  });
 }
}

Kotlin

import com.google.android.gms.ads.interstitial.InterstitialAd;
import com.google.android.gms.ads.interstitial.InterstitialAdLoadCallback;
class MainActivity : AppCompatActivity() {
 private var mInterstitialAd: InterstitialAd? = null
 private final var TAG = "MainActivity"
  override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
   super.onCreate(savedInstanceState)
   setContentView(R.layout.activity_main)

   var adRequest = AdRequest.Builder().build()

   InterstitialAd.load(this,"ca-app-pub-3940256099942544/1033173712", adRequest, object : InterstitialAdLoadCallback() {
    override fun onAdFailedToLoad(adError: LoadAdError) {
     Log.d(TAG, adError?.toString())
     mInterstitialAd = null
    }

    override fun onAdLoaded(interstitialAd: InterstitialAd) {
     Log.d(TAG, 'Ad was loaded.')
     mInterstitialAd = interstitialAd
    }
   })
  }
}

Đặt lệnh FullScreenContentCallback

FullScreenContentCallback xử lý các sự kiện liên quan đến việc hiển thị InterstitialAd của bạn. Trước khi hiển thị InterstitialAd, bạn hãy nhớ đặt lệnh gọi lại:

Java

mInterstitialAd.setFullScreenContentCallback(new FullScreenContentCallback(){
 @Override
 public void onAdClicked() {
  // Called when a click is recorded for an ad.
  Log.d(TAG, "Ad was clicked.");
 }

 @Override
 public void onAdDismissedFullScreenContent() {
  // Called when ad is dismissed.
  // Set the ad reference to null so you don't show the ad a second time.
  Log.d(TAG, "Ad dismissed fullscreen content.");
  mInterstitialAd = null;
 }

 @Override
 public void onAdFailedToShowFullScreenContent(AdError adError) {
  // Called when ad fails to show.
  Log.e(TAG, "Ad failed to show fullscreen content.");
  mInterstitialAd = null;
 }

 @Override
 public void onAdImpression() {
  // Called when an impression is recorded for an ad.
  Log.d(TAG, "Ad recorded an impression.");
 }

 @Override
 public void onAdShowedFullScreenContent() {
  // Called when ad is shown.
  Log.d(TAG, "Ad showed fullscreen content.");
 }
});

Kotlin

mInterstitialAd?.fullScreenContentCallback = object: FullScreenContentCallback() {
 override fun onAdClicked() {
  // Called when a click is recorded for an ad.
  Log.d(TAG, "Ad was clicked.")
 }

 override fun onAdDismissedFullScreenContent() {
  // Called when ad is dismissed.
  Log.d(TAG, "Ad dismissed fullscreen content.")
  mInterstitialAd = null
 }

 override fun onAdFailedToShowFullScreenContent(adError: AdError?) {
  // Called when ad fails to show.
  Log.e(TAG, "Ad failed to show fullscreen content.")
  mInterstitialAd = null
 }

 override fun onAdImpression() {
  // Called when an impression is recorded for an ad.
  Log.d(TAG, "Ad recorded an impression.")
 }

 override fun onAdShowedFullScreenContent() {
  // Called when ad is shown.
  Log.d(TAG, "Ad showed fullscreen content.")
 }
}

Hiển thị quảng cáo

Quảng cáo xen kẽ nên xuất hiện tại các điểm tạm dừng tự nhiên trong quy trình hoạt động của ứng dụng. Bạn nên đặt quảng cáo xen kẽ giữa các cấp độ của trò chơi hoặc sau khi người dùng hoàn thành một nhiệm vụ. Để hiển thị một quảng cáo xen kẽ, hãy sử dụng phương thức show().

Java

if (mInterstitialAd != null) {
 mInterstitialAd.show(MyActivity.this);
} else {
 Log.d("TAG", "The interstitial ad wasn't ready yet.");
}

Kotlin

if (mInterstitialAd != null) {
 mInterstitialAd?.show(this)
} else {
 Log.d("TAG", "The interstitial ad wasn't ready yet.")
}

Một số phương pháp hay nhất

Cân nhắc xem quảng cáo xen kẽ có phải là loại quảng cáo thích hợp cho ứng dụng của bạn hay không.
Quảng cáo xen kẽ hoạt động hiệu quả nhất trong những ứng dụng có các điểm chuyển tiếp tự nhiên. Hãy tạo ra một điểm chuyển tiếp khi kết thúc một thao tác trong ứng dụng, chẳng hạn như thao tác chia sẻ một hình ảnh hoặc hoàn tất một cấp độ trong trò chơi. Vì người dùng sẽ có một khoảng nghỉ trong khi thực hiện hành động, nên bạn có thể hiển thị một quảng cáo xen kẽ mà không làm gián đoạn trải nghiệm của họ. Hãy nhớ cân nhắc thời điểm mà bạn muốn hiển thị quảng cáo xen kẽ trong quy trình hoạt động của ứng dụng và khả năng phản hồi của người dùng.
Nhớ tạm dừng hành động trong trò chơi/ứng dụng khi hiển thị quảng cáo xen kẽ.
Có nhiều loại quảng cáo xen kẽ: văn bản, hình ảnh, video và các loại khác. Điều quan trọng là bạn phải đảm bảo rằng khi ứng dụng của bạn hiển thị quảng cáo xen kẽ, ứng dụng đó cũng sẽ tạm ngừng sử dụng một số tài nguyên để cho phép quảng cáo tận dụng các tài nguyên đó. Ví dụ: khi bạn thực hiện lệnh gọi để hiển thị một quảng cáo xen kẽ, hãy nhớ tạm dừng phát mọi âm thanh trên ứng dụng của mình.
Cho phép đủ thời gian tải.
Bạn phải đảm bảo hiển thị quảng cáo xen kẽ tại thời điểm phù hợp, nhưng cũng phải đảm bảo rằng người dùng không phải đợi quảng cáo tải. Việc tải quảng cáo trước bằng cách gọi load() (trước khi bạn dự định gọi show()) có thể đảm bảo rằng ứng dụng của bạn có quảng cáo xen kẽ đã tải đầy đủ và sẵn sàng hiển thị tại thời điểm thích hợp.
Đừng hiển thị quá nhiều quảng cáo cho người dùng.
Mặc dù việc tăng tần suất hiển thị quảng cáo xen kẽ trong ứng dụng có thể là một cách hay để tăng doanh thu, nhưng việc đó cũng có thể kéo trải nghiệm người dùng đi xuống và làm giảm tỷ lệ nhấp. Hãy đảm bảo rằng người dùng không bị gián đoạn thường xuyên vì điều đó sẽ khiến họ không còn hứng thú khi sử dụng ứng dụng của bạn nữa.

Mã nguồn

Ví dụ trên GitHub

 • Ví dụ về quảng cáo xen kẽ: Java | Kotlin

Câu chuyện thành công

Các bước tiếp theo