Nhắm mục tiêu

Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

Tài liệu hướng dẫn này giải thích cách cung cấp thông tin nhắm mục tiêu cho một yêu cầu quảng cáo. Để xem ví dụ về cách thực hiện, bạn hãy tải ứng dụng Android API Demo xuống.

Tải API Demo xuống

Điều kiện tiên quyết

RequestConfiguration

RequestConfiguration là một đối tượng thu thập thông tin nhắm mục tiêu sẽ được áp dụng rộng rãi thông qua phương thức tĩnh MobileAds.

Để cập nhật cấu hình cho yêu cầu, bạn hãy lấy trình tạo từ cấu hình hiện có, thực hiện mọi nội dung cập nhật mong muốn và định cấu hình yêu cầu như sau:

Java

  RequestConfiguration requestConfiguration = MobileAds.getRequestConfiguration()
      .toBuilder()
      .build();
  MobileAds.setRequestConfiguration(requestConfiguration);
  

Kotlin

  var requestConfiguration = MobileAds.getRequestConfiguration()
      .toBuilder()
      .build()
  MobileAds.setRequestConfiguration(requestConfiguration)
  

Tùy chọn cài đặt hướng tới trẻ em

Nhằm đảm bảo bạn luôn tuân thủ Đạo luật bảo vệ quyền riêng tư của trẻ em trên mạng (COPPA), chúng tôi cung cấp cho bạn một tùy chọn cài đặt có tên là thẻ "được dành cho trẻ em". Khi đặt thẻ này, bạn xác nhận rằng thông tin trong thông báo này là chính xác và bạn được ủy quyền để thực hiện hành động thay mặt chủ sở hữu ứng dụng. Bạn hiểu rằng nếu bạn sử dụng tùy chọn cài đặt này sai mục đích, thì tài khoản Google của bạn có thể ngừng hoạt động.

Với tư cách là nhà phát triển ứng dụng, bạn có thể cho biết liệu bạn có muốn Google coi nội dung của bạn là hướng tới trẻ em hay không khi bạn đưa ra một yêu cầu quảng cáo. Khi bạn cho biết rằng bạn muốn Google coi nội dung của bạn là hướng tới trẻ em, thì chúng tôi sẽ thực hiện các bước để tắt quảng cáo tiếp thị lại và quảng cáo dựa trên mối quan tâm (IBA) cho yêu cầu quảng cáo đó.

Bạn có thể dùng tùy chọn cài đặt này cho tất cả các phiên bản của SDK các dịch vụ của Google Play thông qua RequestConfiguration.Builder.setTagForChildDirectedTreatment(int):

 • Gọi setTagForChildDirectedTreatment bằng TAG_FOR_CHILD_DIRECTED_TREATMENT_TRUE để cho biết rằng bạn muốn nội dung của mình được coi là hướng tới trẻ em nhằm đảm bảo bạn luôn tuân thủ COPPA.

 • Gọi setTagForChildDirectedTreatment bằng TAG_FOR_CHILD_DIRECTED_TREATMENT_FALSE để cho biết rằng bạn không muốn nội dung của mình được coi là hướng tới trẻ em nhằm đảm bảo bạn luôn tuân thủ COPPA.

 • Gọi setTagForChildDirectedTreatment bằng TAG_FOR_CHILD_DIRECTED_TREATMENT_UNSPECIFIED nếu bạn không muốn cho biết cách Google xử lý nội dung của bạn theo COPPA trong các yêu cầu quảng cáo.

Ví dụ sau cho biết rằng bạn muốn Google coi nội dung của bạn là hướng tới trẻ em nhằm đảm bảo bạn luôn tuân thủ COPPA:

Java

  RequestConfiguration requestConfiguration = MobileAds.getRequestConfiguration()
      .toBuilder()
      .setTagForChildDirectedTreatment(TAG_FOR_CHILD_DIRECTED_TREATMENT_TRUE)
      .build();
  

Kotlin

  var requestConfiguration = MobileAds.getRequestConfiguration()
      .toBuilder()
      .setTagForChildDirectedTreatment(TAG_FOR_CHILD_DIRECTED_TREATMENT_TRUE)
      .build()
  

Bạn có thể đánh dấu các yêu cầu quảng cáo của mình để chúng tôi áp dụng biện pháp xử lý dành cho người dùng chưa đủ tuổi thành niên ở Khu vực kinh tế Châu Âu (EEA) cho các yêu cầu này. Tính năng này nhằm giúp bạn dễ dàng tuân thủ Quy định chung về bảo vệ dữ liệu (GDPR). Xin lưu ý rằng bạn có thể phải thực hiện các nghĩa vụ pháp lý khác theo GDPR. Vui lòng xem lại hướng dẫn của Liên minh Châu Âu và tham khảo ý kiến luật sư riêng của bạn. Hãy nhớ rằng các công cụ của Google được thiết kế để tạo điều kiện cho việc đảm bảo sự tuân thủ và không giải trừ nghĩa vụ cho bất kỳ nhà xuất bản cụ thể nào theo luật. Tìm hiểu thêm về những ảnh hưởng của GDPR đối với nhà xuất bản.

Khi bạn sử dụng tính năng này, yêu cầu quảng cáo sẽ bao gồm thông số Thẻ cho người dùng chưa đủ tuổi thành niên ở Châu Âu (TFUA). Thông số này vô hiệu hóa hoạt động quảng cáo được cá nhân hóa, kể cả hoạt động tiếp thị lại, đối với mọi yêu cầu quảng cáo. Thông số này cũng vô hiệu hóa các yêu cầu đối với nhà cung cấp quảng cáo bên thứ ba, chẳng hạn như pixel đo lường quảng cáo và máy chủ quảng cáo bên thứ ba.

Giống như các tùy chọn cài đặt hướng tới trẻ em, RequestConfiguration.Builder có một phương thức để đặt thông số TFUA: setTagForUnderAgeOfConsent, với các tùy chọn sau đây.

 • Gọi setTagForUnderAgeOfConsent bằng TAG_FOR_UNDER_AGE_OF_CONSENT_TRUE để cho biết rằng bạn muốn yêu cầu quảng cáo áp dụng biện pháp xử lý dành cho người dùng chưa đủ tuổi thành niên ở Khu vực kinh tế Châu Âu (EEA).

 • Gọi setTagForUnderAgeOfConsent bằng TAG_FOR_UNDER_AGE_OF_CONSENT_FALSE để cho biết rằng bạn không muốn yêu cầu quảng cáo áp dụng biện pháp xử lý dành cho người dùng chưa đủ tuổi thành niên ở Khu vực kinh tế Châu Âu (EEA).

 • Gọi setTagForUnderAgeOfConsent bằng TAG_FOR_UNDER_AGE_OF_CONSENT_UNSPECIFIED để cho biết rằng bạn chưa chỉ định việc yêu cầu quảng cáo có áp dụng biện pháp xử lý dành cho người dùng ở chưa đủ tuổi thành niên ở Khu vực kinh tế Châu Âu (EEA) hay không.

Ví dụ sau cho biết rằng bạn muốn đưa TFUA vào yêu cầu quảng cáo:

Java

  RequestConfiguration requestConfiguration = MobileAds.getRequestConfiguration()
      .toBuilder()
      .setTagForUnderAgeOfConsent(TAG_FOR_UNDER_AGE_OF_CONSENT_TRUE)
      .build();
  

Kotlin

  var requestConfiguration = MobileAds.getRequestConfiguration()
      .toBuilder()
      .setTagForUnderAgeOfConsent(TAG_FOR_UNDER_AGE_OF_CONSENT_TRUE)
      .build()
  

Bạn không nên đặt đồng thời các thẻ để bật tùy chọn cài đặt hướng tới trẻ emsetTagForUnderAgeOfConsent thành true. Nếu trường hợp này xảy ra, thì tùy chọn cài đặt hướng tới trẻ em sẽ được ưu tiên hơn.

Lọc nội dung quảng cáo

Các ứng dụng có thể đặt mức phân loại nội dung quảng cáo tối đa cho các yêu cầu quảng cáo bằng phương thức setMaxAdContentRating. Quảng cáo AdMob được trả về khi cấu hình của quảng cáo này có mức phân loại nội dung bằng hoặc thấp hơn mức đó. Các giá trị có thể có cho phần phụ của mạng này dựa trên mức phân loại nhãn nội dung kỹ thuật số, đồng thời các giá trị đó phải là một trong các chuỗi sau:

 • MAX_AD_CONTENT_RATING_G
 • MAX_AD_CONTENT_RATING_PG
 • MAX_AD_CONTENT_RATING_T
 • MAX_AD_CONTENT_RATING_MA

Mã sau đây định cấu hình một đối tượng RequestConfiguration để chỉ định rằng nội dung quảng cáo được trả về phải tương ứng với thông tin chỉ định nhãn nội dung kỹ thuật số không cao hơn G:

Java

  RequestConfiguration requestConfiguration = MobileAds.getRequestConfiguration()
      .toBuilder()
      .setMaxAdContentRating(MAX_AD_CONTENT_RATING_G)
      .build();
  

Kotlin

  var requestConfiguration = MobileAds.getRequestConfiguration()
      .toBuilder()
      .setMaxAdContentRating(MAX_AD_CONTENT_RATING_G)
      .build()
  

Yêu cầu quảng cáo

Đối tượng AdRequest thu thập thông tin nhắm mục tiêu sẽ được gửi cùng với yêu cầu quảng cáo.

Vị trí

Nếu người dùng đã cấp cho ứng dụng quyền truy cập vào dữ liệu vị trí, thì AdMob sẽ tự động chuyển dữ liệu vị trí này đến SDK. SDK sẽ dùng dữ liệu này để cải thiện tính năng nhắm mục tiêu quảng cáo mà không cần thay đổi bất kỳ mã nào trong ứng dụng. Tất nhiên, bạn có thể bật hoặc tắt dữ liệu vị trí cho quảng cáo.

Những thông tin vị trí tự động điền sẽ không được chuyển đến các mạng dàn xếp và hệ thống cũng có thể tắt toàn bộ thông tin đó. Do đó, SDK cho phép đặt vị trí theo cách thủ công. Bạn có thể chỉ định thông tin nhắm mục tiêu theo vị trí trong yêu cầu quảng cáo như sau:

Java

  AdRequest request = new AdRequest.Builder()
      .setLocation(location)
      .build();
  

Kotlin

  val request = AdRequest.Builder()
      .setLocation(location)
      .build()
  

Bạn phải thu thập thông tin vị trí của người dùng bằng phương thức phù hợp.

Để đảm bảo quyền riêng tư của người dùng, Google yêu cầu bạn chỉ xác định vị trí nếu ứng dụng của bạn đang dùng thông tin đó.

Tải quảng cáo có chứa thông tin nhắm mục tiêu

Sau khi bạn đã đặt thông tin nhắm mục tiêu cho yêu cầu quảng cáo, hãy gọi loadAd() trên chế độ xem quảng cáo bằng bản sao AdRequest.

Java

  AdRequest request = new AdRequest.Builder()
      .setLocation(location)
      .build();
  adView.loadAd(request);
  

Kotlin

  val request = AdRequest.Builder()
      .setLocation(location)
      .build()
  adView.loadAd(request)
  

Hãy tham khảo ví dụ về tính năng Nhắm mục tiêu quảng cáo để biết cách triển khai tính năng nhắm mục tiêu quảng cáo trong ứng dụng Android API Demo.