Khởi chạy tối ưu hóa và tải quảng cáo (Thử nghiệm)

Kể từ SDK Quảng cáo của Google trên thiết bị di động (GMA) phiên bản 21.0.0, bạn có thể bật tính năng khởi chạy và tải quảng cáo được tối ưu hoá để cải thiện mức độ phản hồi tổng thể của quảng cáo, đồng thời giúp ngăn ngừa lỗi "Ứng dụng không phản hồi" (ANR) trên ứng dụng của bạn. Hướng dẫn này trình bày các thay đổi mà bạn cần thực hiện để bật các tính năng tối ưu hoá này.

Yêu cầu

 • SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 21.0.0 trở lên.

Cập nhật tệp kê khai

Hiện có hai cờ tối ưu hoá: OPTIMIZE_INITIALIZATIONOPTIMIZE_AD_LOADING. Sau khi được bật, những tác vụ khởi chạy và tải quảng cáo cần nhiều thời gian xử lý hơn sẽ được giảm tải sang các luồng ở chế độ nền.

Hãy làm theo hướng dẫn bên dưới để thêm các thẻ <meta-data> tương ứng vào tệp AndroidManifest.xml của ứng dụng và bật cờ. Xin lưu ý rằng bạn có thể bật một hoặc cả hai tuỳ chọn trong cùng một ứng dụng.

Tối ưu hoá hoạt động khởi chạy SDK Quảng cáo của Google trên thiết bị di động

Cờ bên dưới tối ưu hoá lệnh gọi khởi chạy MobileAds.initialize():

<manifest>
 ...
 <application>
   ...
   <meta-data
     android:name="com.google.android.gms.ads.flag.OPTIMIZE_INITIALIZATION"
     android:value="true"/>
 </application>
</manifest>
Tối ưu hoá hoạt động tải quảng cáo

Cờ bên dưới tối ưu hoá lệnh gọi tải quảng cáo cho tất cả định dạng quảng cáo:

<manifest>
 ...
 <application>
   ...
   <meta-data
     android:name="com.google.android.gms.ads.flag.OPTIMIZE_AD_LOADING"
     android:value="true"/>
 </application>
</manifest>