Xem xét phản hồi ma trận tuyến đường

Yêu cầu ma trận tuyến đường lấy đầu vào là một mảng điểm tham chiếu gốc và điểm đến. Sau đó, API Tuyến đường sẽ tính toán tuyến đường từ mỗi điểm tham chiếu gốc đến từng điểm tham chiếu đích. Ví dụ: nếu bạn chỉ định 2 điểm tham chiếu điểm khởi hành và 2 điểm tham chiếu đích, thì API sẽ tính toán 4 tuyến riêng biệt.

Phản hồi của API chứa một mảng, trong đó mỗi phần tử mảng tương ứng với tuyến đường từ một điểm tham chiếu gốc đến một điểm tham chiếu đích. Do đó, nếu bạn chỉ định 2 điểm tham chiếu gốc và 2 điểm tham chiếu đích, thì mảng phản hồi sẽ chứa 4 phần tử, mỗi phần tử cho một tuyến được tính toán.

Bằng cách sử dụng phản hồi, bạn có thể cung cấp cho khách hàng nhiều tuỳ chọn tuyến đường, sau đó cho phép người dùng chọn tuyến đường phù hợp với yêu cầu của họ.

Giới thiệu về mặt nạ cho trường (field mask)

Khi gọi một phương thức để tính toán tuyến đường, bạn phải chỉ định một mặt nạ trường giúp xác định những trường bạn muốn trả về trong phản hồi. Không có danh sách mặc định chứa các trường được trả về. Nếu bạn bỏ qua danh sách này, các phương thức sẽ trả về lỗi.

Các ví dụ trong tài liệu này cho thấy toàn bộ đối tượng phản hồi mà không tính đến mặt nạ trường. Trong môi trường phát hành chính thức, phản hồi của bạn sẽ chỉ bao gồm các trường mà bạn chỉ định rõ ràng trong mặt nạ trường (field mask).

Để biết thêm thông tin, hãy xem phần Chọn thông tin cần trả về.

Giới thiệu về việc hiển thị thông tin bản quyền

Bạn phải bao gồm tuyên bố bản quyền sau đây khi hiển thị kết quả cho người dùng của mình:

Powered by Google, ©YEAR Google

Ví dụ:

Powered by Google, ©2023 Google

Xác định tuyến đường trong câu trả lời

Sử dụng các thuộc tính phản hồi originIndexdestinationIndex để xác định từng tuyến trong phản hồi. Các thuộc tính này chứa chỉ mục dựa trên 0 của điểm tham chiếu gốc đầu vào và điểm tham chiếu đích đầu vào dùng để tính toán tuyến đường. Điều đó có nghĩa là điểm tham chiếu gốc đầu tiên và điểm tham chiếu đích đầu tiên trong yêu cầu nằm ở chỉ mục mảng 0.

Ví dụ: một tuyến trong phản hồi chứa:

"originIndex": 1,
"destinationIndex": 0

Các thuộc tính này cho biết tuyến đường được tính toán từ điểm tham chiếu gốc ở chỉ mục 1 trong mảng đầu vào và từ điểm tham chiếu đích tại chỉ mục 0.

Đối với tuyến đường tiếp theo:

"originIndex": 4,
"destinationIndex": 1

Tuyến đường được tính toán từ điểm tham chiếu gốc ở chỉ mục 4 trong mảng đầu vào và từ điểm tham chiếu đích ở chỉ mục 1 trong mảng đầu vào.

Thông tin về câu trả lời

Đối tượng JSON đại diện cho phản hồi API chứa một mảng, trong đó mỗi phần tử mảng xác định tuyến từ một điểm tham chiếu gốc đến một điểm tham chiếu đích.

Cùng với các thuộc tính originIndexdestinationIndex, mỗi tuyến đường chứa thông tin dành riêng cho tuyến đó, chẳng hạn như distanceMeters, durationtravelAdvisory.

Phản hồi này có dạng:

[
 // One array element for each combination of origin and destination waypoints.
 {
  // The route for source waypoint 0 and destination waypoint 0.
  "originIndex": 0,
  "destinationIndex": 0,
  "status": {
   object (Status)
  },
  "condition": enum (RouteMatrixElementCondition),
  "distanceMeters": integer,
  "duration": string,
  "staticDuration": string,
  "travelAdvisory": {
   object (RouteTravelAdvisory)
  },
  "fallbackInfo": {
   object (FallbackInfo)
  }
 }
 {
  // The route for source waypoint 0 and destination waypoint 1.
  "originIndex": 0,
  "destinationIndex": 1,
  "status": {
   object (Status)
  },
  "condition": enum (RouteMatrixElementCondition),
  "distanceMeters": integer,
  "duration": string,
  "staticDuration": string,
  "travelAdvisory": {
   object (RouteTravelAdvisory)
  },
  "fallbackInfo": {
   object (FallbackInfo)
  }
 }
 …
]